Home / Nieuws / ...

 

Trimmen tegen ziekte van Alzheimer*
Een analyse van 19 studies laat zien dat regelmatig bewegen belangrijk is ter voorkoming van de ziekte van Alzheimer. 150 minuten per week bewegen met een gemiddelde intensiteit of 75 minuten met een hoge intensiteit kunnen de kans op de ziekte wel met een derde doet afnemen. Uit een andere, Zweedse studie waarin vrouwen ruim 40 jaar gevolgd werden geeft een nog beter resultaat. Op middelbare leeftijd regelmatig flink bewegen zorgden voor wel bijna fors minder kans op dementie en als het al gebeurde was dat wel 10 jaar later.
De studie. (April 2018)


Aerobic exercise may be key for Alzheimer's prevention
New research recently published in the Journal of the American Geriatrics Society explores the benefits of exercising for delaying Alzheimer's disease.
Aerobic exercise, such as power walking or jogging, may be the best form of exercise for preventing Alzheimer's disease. 
Last year, a review by scientists at the University of Southern California in Los Angeles found that as many as 1 in 3 cases of Alzheimer's disease were preventable through lifestyle changes.
The same report also highlighted nine steps that anyone could take to significantly reduce their risk. One such step was increasing physical activity.
In fact, it is so widely accepted that exercise is a good way to prevent dementia that the World Health Organization (WHO) recommend that individuals aged 65 and above engage in 150 minutes of moderate-intensity aerobic exercise every week, or 75 weekly minutes of vigorous-intensity aerobic exercise, to keep this form of dementia at bay.
Finally, a third option recommended by the WHO involves both moderate- and vigorous-intensity activity, complemented with muscle-strengthening activities.
But as the authors of the new study point out, the WHO base their recommendations on a few meta-analyses that have yielded conflicting results on the benefits of exercise for dementia.
One of the reasons for these conflicting results could be that the previous research used dated statistical tools, suggest the study authors.
So, Gregory Panza ó an exercise physiologist in the Department of Cardiology at Hartford Hospital in Hartford, CT ó and his team set out to examine the cognitive benefits of exercise in more depth and using newer tools.
They carried out a review of existing literature, which included a total of 19 studies examining the effects of exercise in at-risk seniors.
Overall, the analysis included 1,145 seniors who were at risk of Alzheimer's either because one of their parents had been diagnosed with the illness, or because they already had mild cognitive impairment, which is a precursor of Alzheimer's.
Aerobic best for Alzheimer's prevention
Panza and his colleagues revealed that cognitive function in elderly adults who engaged only in aerobic exercise was three times better than that of seniors who did a combination of aerobic exercise and muscle-strengthening exercises.
The study showed that overall, seniors who did any type of exercise demonstrated better cognitive function than those who did not exercise at all. In fact, those who did not exercise had a slight cognitive decline.
The study also confirmed that the WHO's guidelines for physical activity were backed up by the evidence that they examined. As the authors conclude:
"Our findings suggest that exercise training may delay the decline in cognitive function that occurs in individuals who are at risk of or have AD [Alzheimer's disease], with aerobic exercise possibly having the most favorable effect."
In fact, Panza and colleagues say that theirs is the first study to suggest that aerobic exercise may be superior in its ability to stave off Alzheimer's in at-risk individuals.
However, the authors also concede that "[a]dditional randomized controlled clinical trials that include objective measurements of cognitive function are needed to confirm [their] findings."
"Ultimately," they note, "studies should aim to examine physical activity and exercise in combination with other strategies (e.g., medications) to develop more targeted prevention and treatment options for AD."

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

AŽrobe oefening kan van cruciaal belang zijn voor de preventie van Alzheimer
Nieuw onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in de Journal of the American Geriatrics Society, onderzoekt de voordelen van lichaamsbeweging voor het vertragen van de ziekte van Alzheimer.
AŽrobe oefening, zoals kracht lopen of joggen, kan de beste vorm van oefening zijn om de ziekte van Alzheimer te voorkomen.
Vorig jaar ontdekten wetenschappers van de Universiteit van Zuid-CaliforniŽ in Los Angeles dat maar liefst 1 op de 3 gevallen van de ziekte van Alzheimer te voorkomen was door veranderingen in levensstijl.
In hetzelfde rapport worden ook negen stappen beschreven die iemand zou kunnen nemen om zijn risico aanzienlijk te verminderen. Een dergelijke stap was het vergroten van de fysieke activiteit.
In feite is het zo algemeen aanvaard dat beweging een goede manier is om dementie te voorkomen, dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanraadt dat personen van 65 jaar en ouder 150 minuten lang matige intensieve aŽrobe oefeningen doen, of 75 wekelijkse minuten van intensieve aŽrobe oefening, om deze vorm van dementie op afstand te houden.
Ten slotte omvat een derde door de WHO aanbevolen optie zowel activiteit met een matige als krachtige intensiteit, aangevuld met spierversterkende activiteiten.
Maar zoals de auteurs van de nieuwe studie opmerken, baseert de WHO hun aanbevelingen op enkele meta-analyses die tegenstrijdige resultaten hebben opgeleverd over de voordelen van lichaamsbeweging voor dementie.
Een van de redenen voor deze tegenstrijdige resultaten zou kunnen zijn dat het vorige onderzoek gebruik maakte van gedateerde statistische hulpmiddelen, suggereren de auteurs van het onderzoek.
Dus, Gregory Panza - een inspanningsfysioloog bij de afdeling Cardiologie in Hartford Hospital in Hartford, CT - en zijn team trachtten de cognitieve voordelen van lichaamsbeweging grondiger te onderzoeken en nieuwere hulpmiddelen te gebruiken.
Ze voerden een evaluatie uit van de bestaande literatuur, die in totaal 19 onderzoeken omvatte naar de effecten van lichaamsbeweging bij at-risk senioren.
Over het algemeen omvatte de analyse 1.145 senioren die het risico liepen op de ziekte van Alzheimer, ofwel omdat een van hun ouders de diagnose van de ziekte had of omdat ze al een lichte cognitieve stoornis hadden, wat een voorbode is van de ziekte van Alzheimer.
Aerobe beste voor de preventie van Alzheimer
Panza en zijn collega's onthulden dat de cognitieve functie bij oudere volwassenen die alleen aŽrobe oefeningen deden, drie keer beter was dan die van senioren die een combinatie van aŽrobe oefeningen en spierversterkende oefeningen deden.
De studie toonde aan dat senioren die elk type oefening deden, over het algemeen een betere cognitieve functie vertoonden dan degenen die helemaal niet trainden. In feite hadden degenen die niet oefenden een lichte cognitieve achteruitgang.
De studie bevestigde ook dat de richtlijnen van de WHO voor lichaamsbeweging werden ondersteund door het bewijs dat ze hebben onderzocht. Zoals de auteurs concluderen:
"Onze bevindingen suggereren dat lichaamstraining de achteruitgang van de cognitieve functie kan vertragen die optreedt bij personen met een risico op AD of de ziekte [Alzheimer], waarbij aerobe oefeningen mogelijk het meest gunstige effect hebben."
In feite zeggen Panza en zijn collega's dat het de eerste studie is die suggereert dat aŽrobe oefening superieur is in zijn vermogen om de ziekte van Alzheimer bij risicopatiŽnten af te wenden.
De auteurs erkennen echter ook dat "een aanvullende gerandomiseerde gecontroleerde klinische onderzoeken met objectieve metingen van de cognitieve functie nodig zijn om [hun] bevindingen te bevestigen."
"Uiteindelijk", merken ze op, "moeten studies gericht zijn op het onderzoeken van fysieke activiteit en lichaamsbeweging in combinatie met andere strategieŽn (bijv. Medicijnen) om meer gerichte preventie- en behandelingsopties voor AD te ontwikkelen."

Printen

 

 

Reacties: