Home / Nieuws / ...

 

Nitraten en darmkanker*
Steeds meer nitraten afkomstig uit de bemesting van landbouwgronden komt in het grond- en oppervlaktewater terecht en daardoor ook in het drinkwater. Als veilig worden hoeveelheden tot 50 mg/liter beschouwd. In Nederland zien we op bepaalde plaatsen tot 20 mg in het drinkwater. Darmkanker kan verschillende oorzaken hebben doch een daarvan is volgens een Deense studie ook de hoeveelheid nitraten in het drinkwater. Drinkwater met meer dan 9 mg/liter aan nitraten kan zorgen voor 15% meer kans op darmkanker dan bij drinkwater met 1,3 mg/liter of minder. 
De studie. (Mei 2018)


Nitrate in drinking water increases the risk of colorectal cancer, study finds
A new study from Aarhus University now shows that there is an increased risk of colon and rectal cancer in connection with nitrate in drinking water. Also at concentrations far below the current drinking water standard. The highest nitrate concentrations are mainly seen in small private water supplies.
Nitrate in groundwater and drinking water, which primarily comes from fertilisers used in the agricultural production, has not only been subject to decades of environmental awareness -- it has also been suspected of increasing the risk of cancer. The largest epidemiological study ever carried out in this area now shows that there is a correlation -- also when the amount of nitrate in the drinking water is far below the current drinking water standard. The results have just been published in the scientific journal International Journal of Cancer.
Risk of cancer even with small amounts of nitrate
The researchers have calculated how much nitrate Danes have been exposed to where they lived and compared this to information about cancer diagnoses in Denmark. Researchers have managed to follow a total of 2.7 million Danes during the period 1978-2011 and the study is based on nitrate analyses from more than 200,000 drinking water samples, making the study the largest and most detailed in this area.
"Each year, approximately 5,000 Danes contract colorectal cancer, which can have many causes. Our study shows that nitrate in drinking water may be one of them. In the study, people who were exposed to the highest concentration of nitrate in drinking water (above 9.3 mg per litre of water) had a 15 per cent greater risk of getting colorectal cancer compared to those who had least exposure (less than 1.3 mg per litre of water). The current drinking water standard is 50 mg nitrate per litre of water, but the increased risk of cancer could already be seen at concentrations greater than approximately 4 mg nitrate per litre of water," says Jörg Schullehner, PhD from the Department of Public Health at Aarhus University. He is the man behind the research results together with researchers from the Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) and the National Centre for Register-based Research at Aarhus University.
The drinking water standard in Denmark and the EU complies with the recommendations of the World Health Organization WHO. These recommendations have been determined in order to avoid cases of 'Blue Baby Syndrome', where nitrite poisoning prevents oxygen saturation in the body. This syndrome only affects infants and very rarely occurs in Denmark.
Drinking water standard should be reconsidered
The research results confirm a suspicion that has long been held; that nitrate increases the risk of colon and rectal cancer. The health risk arises when nitrate is converted into carcinogenic substances that are known as N-nitroso compounds in the body. Colorectal cancer is one of the most common forms of cancer in Denmark and the third most frequent worldwide.
"The conclusion in our study is in line with the findings of several international studies, which indicates that the drinking water standard ought to be lower in order to protect against chronic health effects and not only acute effects such as Blue Baby Syndrome. With identical results from different studies, this points towards a need for reconsidering the drinking water standard," says Professor Torben Sigsgaard from the Department of Public Health at Aarhus University, who has also been involved in the research project.
Nitrate concentrations are generally low
Research from GEUS shows that over the last decades, nitrate concentrations have been reduced at the public waterworks from which the vast majority of people in Denmark get their water.
"Nitrate concentrations are low in the majority of public waterworks. Today, the problem is mainly concentrated in the small private wells, as well as places with high nitrate leaching and where the local soil- and geological conditions mean that nitrate can more easily be leached to the groundwater. It therefore makes sense to focus our efforts here," says Jörg Schullehner.
Jörg Schullehner, Birgitte Hansen, Malene Thygesen, Carsten B. Pedersen, Torben Sigsgaard. Nitrate in drinking water and colorectal cancer risk: A nationwide population-based cohort study. International Journal of Cancer, 2018; DOI: 10.1002/ijc.31306 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Nitraat in drinkwater verhoogt het risico op darmkanker, studie vindt
Een nieuwe studie van de Universiteit van Aarhus laat nu zien dat er een verhoogd risico is op darm- en rectumkanker in verband met nitraat in drinkwater. Ook bij concentraties ver onder de huidige drinkwaterstandaard. De hoogste nitraatconcentraties komen vooral voor in kleine particuliere watervoorzieningen.
Nitraat in grondwater en drinkwater, hoofdzakelijk afkomstig van meststoffen die worden gebruikt in de landbouwproductie, is niet alleen onderworpen aan tientallen jaren van milieubewustzijn - het werd ook verdacht van het verhogen van het risico op kanker. De grootste epidemiologische studie ooit uitgevoerd op dit gebied laat nu zien dat er een correlatie is - ook wanneer de hoeveelheid nitraat in het drinkwater ver onder de huidige drinkwaterstandaard ligt. De resultaten zijn net gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Cancer.
Kans op kanker, zelfs met kleine hoeveelheden nitraat
De onderzoekers hebben berekend hoeveel nitraat-Denen zijn blootgesteld aan waar ze woonden en vergeleken dit met informatie over de diagnose van kanker in Denemarken. Onderzoekers zijn erin geslaagd in de periode 1978-2011 in totaal 2,7 miljoen Denen te volgen en het onderzoek is gebaseerd op nitraatanalyses van meer dan 200.000 monsters van drinkwater, waardoor het onderzoek het grootste en meest gedetailleerde in dit gebied is.
"Elk jaar komen ongeveer 5.000 Denen in contact met colorectale kanker, wat vele oorzaken kan hebben.Onze studie toont aan dat nitraat in drinkwater een van hen kan zijn.In de studie werden mensen die werden blootgesteld aan de hoogste concentratie nitraat in drinkwater (hierboven) 9,3 mg per liter water) had een 15% groter risico op darmkanker vergeleken met degenen die de minste blootstelling hadden (minder dan 1,3 mg per liter water). De huidige drinkwaterstandaard is 50 mg nitraat per liter water, maar het verhoogde risico op kanker kon al worden gezien bij concentraties van meer dan ongeveer 4 mg nitraat per liter water ", zegt Jörg Schullehner, PhD van de afdeling Volksgezondheid van de universiteit van Aarhus. Hij is de man achter de onderzoeksresultaten samen met onderzoekers van de Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) en het National Center for Register-based Research van de universiteit van Aarhus.
De drinkwaterstandaard in Denemarken en de EU voldoet aan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Deze aanbevelingen zijn vastgesteld om gevallen van 'Blue Baby Syndrome' te voorkomen, waarbij nitrietvergiftiging zuurstofverzadiging in het lichaam voorkomt. Dit syndroom is alleen van invloed op baby's en komt zeer zelden voor in Denemarken.
De drinkwaterstandaard moet worden heroverwogen
De onderzoeksresultaten bevestigen een verdenking die al lang wordt aangehangen; dat nitraat het risico op darm- en rectumkanker verhoogt. Het gezondheidsrisico ontstaat wanneer nitraat wordt omgezet in kankerverwekkende stoffen die bekend staan als N-nitrosoverbindingen in het lichaam. Colorectale kanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker in Denemarken en de derde meest voorkomende vorm van kanker wereldwijd.
"De conclusie in onze studie is in lijn met de bevindingen van verschillende internationale onderzoeken, wat aangeeft dat de drinkwaterstandaard lager zou moeten zijn om te beschermen tegen chronische gezondheidseffecten en niet alleen acute effecten zoals Blue Baby Syndrome. uit verschillende studies wijst dit erop dat de drinkwaterstandaard moet worden herzien ", zegt professor Torben Sigsgaard van de afdeling Volksgezondheid van de Universiteit van Aarhus, die ook bij het onderzoeksproject betrokken was.
Nitraatconcentraties zijn over het algemeen laag
Onderzoek van GEUS toont aan dat in de afgelopen decennia de nitraatconcentraties zijn verlaagd bij de openbare waterwerken waarvan de overgrote meerderheid van de bevolking in Denemarken hun water haalt.
"Nitraatconcentraties zijn in het merendeel van de openbare waterwerken laag. Tegenwoordig is het probleem vooral geconcentreerd in de kleine privéputten, evenals op plaatsen met hoge nitraatuitspoeling en waar de lokale bodem- en geologische omstandigheden ertoe leiden dat nitraat gemakkelijker kan worden uitgeloogd naar het grondwater, daarom is het logisch om onze inspanningen hier te concentreren, "zegt Jörg Schullehner.
Jörg Schullehner, Birgitte Hansen, Malene Thygesen, Carsten B. Pedersen, Torben Sigsgaard. Nitraat in drinkwater- en colorectaalkankerrisico: een landelijke populatie-gebaseerde cohortstudie. International Journal of Cancer, 2018; DOI: 10.1002 / ijc.31306

Printen

 

 

Reacties: