Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D en zwangerschap*
Uit een Noorse studie onder 855 zwangere vrouwen blijkt het belang van voldoende vitamine D tijdens de zwangerschap. Voor zowel moeder als de baby zijn goede bloedwaarden vitamine D van groot belang niet alleen voor een goede botopbouw doch ook voor minder complicaties tijdens de zwangerschap en voor duidelijk minder kans op astma bij de baby. Een studie heeft al laten zien dat te weinig vitamine D als baby tijdens de zwangerschap later in het leven kan zorgen voor minder botdichtheid. Op meerdere momenten tijdens de zwangerschap werden bloedwaarden vitamine D gemeten. Ruim 1/3 van de vrouwen bleek duidelijk te lage bloedwaarden vitamine D te hebben op het einde van de zwangerschap en dat aantal liep wel op tot meer dan 50% als dit tijdstip ook nog eens in de winter lag.
De studie. (Oktober 2018)Vitamin D deficiency affects many pregnant women
One in three pregnant women in Norway has a vitamin D deficiency at the end of her pregnancy, a major study published earlier this year in PLOS One has shown. 
In Norway's dark winter months, the percentage of pregnant women with a vitamin D deficiency rose to fifty per cent.
"It's tough to get enough vitamin D from dietary sources, and for six months of the year the sunlight isn't sufficient at northern latitudes for our skin to make the vitamin. Even though we see the sun, it's too low for us to produce vitamin D," says Miriam K. Gustafsson, the article's first author and a Ph.D. candidate at the Norwegian University of Science and Technology's (NTNU) Department of Public Health and Nursing.
"We're covering ourselves in sunscreen in the summer to protect our skin and prevent cancer, but this can make it harder for the body to produce enough vitamin D," she adds. Gustafsson is also a senior consultant at St. Olavs Hospital in Trondheim.
Important for bone mass
Low vitamin D levels can have serious repercussions for the bone health of both mother and child. Vitamin D is necessary for calcium to be taken up by the intestine. In pregnancy, this vitamin is crucial to ensure sufficient calcium to build the child's bone mass and maintain that of the mother.
As one example, an Australian study has shown a lower bone mass in 20-year-old offspring of mothers who had vitamin D deficiencies during pregnancy.
Risk of childhood asthma
Low levels of vitamin D have also been linked to an increased risk of premature birth and an increased risk of asthma in the child. Vitamin D supplements during pregnancy have been shown to reduce the child's risk of asthma. When the mother has too little vitamin D in her body, the risk of high blood pressure, preeclampsia and gestational diabetes may also increase.
In other words, there are important reasons for ensuring adequate vitamin D in pregnancy.
However, Gustafsson's NTNU study shows that fewer than one in five pregnant women followed the Norwegian Directorate of Health recommendations to take vitamin D supplements during pregnancy.
Small measures have positive effects
Gustafsson finds this to be a worrisome statistic.
"I think that taking small actions can lead to better levels of vitamin D in pregnant women. We found that only 18 per cent of the women in our study take the recommended daily allowance of 10 micrograms of vitamin D or a teaspoon of cod liver oil. The results would certainly have been better had more women taken supplements and eaten fish two to three times a week as recommended," she says.
Vitamin D is a fat-soluble vitamin that is stored in the body, so it is important not to take more than the amount recommended by the authorities or healthcare professionals to avoid an overdose.
However, says Gustafsson, "the greater challenge seems to be that pregnant women are getting too little vitamin D."
Better at taking folic acid
"A lot more women do take the recommended vitamin B folic acid supplements during pregnancy. Efforts to inform women have certainly contributed to their increased knowledge that folic acid can reduce a child's risk of spinal cord defects (neural tube defects). I don't think knowledge about the importance of vitamin D has reached the same level," she says.
"There are a lot of people who can help get this information out to pregnant women. GPs and midwives see women for pregnancy checks. It's also important that the information from the health authorities is communicated to the public and health personnel," the researcher says.
Major study
The study included 855 healthy pregnant women from Trondheim and Stavanger, which makes it an unusually large study. The women's vitamin D levels were measured twice, once each in the second and third trimester of pregnancy. Ninety-four of the women were not included in the second measurement.
The results show that 34 per cent of women had low levels of vitamin D at their pregnancy's end. With the wide seasonal variation in sunlight intensity, D vitamin levels were even lower in winter. In the third trimester of pregnancy, 47 per cent of the women from Trondheim and 51 per cent of the women from Stavanger were deficient in the important vitamin. The data in the survey were collected from 2007 to 2009.
"Footprints" from life in the womb
A similar survey of pregnant women was conducted in Sweden a few years ago, which indicated that even more women than in Gustafsson's study had low vitamin D levels at the end of pregnancy.
Gustafsson adds that other studies have also shown the importance of vitamin D during pregnancy, primarily for the child's bone growth. In addition to vitamin D levels being associated with increased risks of pregnancy complications, premature birth and asthma in children, recent studies suggest that vitamin D during pregnancy is important in preventing conditions such as cardiovascular disease and osteoporosis later in the child's life.
"It's really exciting to be learning more about the kinds of 'footprints' that life in the womb leave on the whole life of the child," says Gustafsson. 
More information: Miriam K. Gustafsson et al, Alterations in the vitamin D endocrine system during pregnancy: A longitudinal study of 855 healthy Norwegian women, PLOS ONE (2018). DOI: 10.1371/journal.pone.0195041 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vitamine D-deficiëntie treft veel zwangere vrouwen
Eén op de drie zwangere vrouwen in Noorwegen heeft aan het einde van haar zwangerschap een vitamine D-tekort, blijkt uit een groot onderzoek dat eerder dit jaar in PLOS One is gepubliceerd.
In de donkere wintermaanden in Noorwegen steeg het percentage zwangere vrouwen met een vitamine D-tekort tot vijftig procent.
"Het is moeilijk om voldoende vitamine D uit voedingsbronnen te halen en gedurende zes maanden van het jaar is het zonlicht op de noordelijke breedtegraden niet voldoende om de vitamine te maken. Zelfs al zien we de zon, het is te laag voor ons om te produceren vitamine D ", zegt Miriam K. Gustafsson, de eerste auteur van het artikel en een Ph.D. kandidaat bij de afdeling Volksgezondheid en verpleegkunde van de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie (NTNU).
"We dekken onszelf in de zomer in zonnebrandcrème om onze huid te beschermen en kanker te voorkomen, maar dit kan het voor het lichaam moeilijker maken om genoeg vitamine D te produceren," voegt ze eraan toe. Gustafsson is ook senior consultant bij het St. Olavs-ziekenhuis in Trondheim.
Belangrijk voor botmassa
Lage vitamine D-spiegels kunnen ernstige gevolgen hebben voor de botgezondheid van zowel moeder als kind. Vitamine D is nodig om calcium op te nemen in de darm. Tijdens de zwangerschap is deze vitamine cruciaal om te zorgen voor voldoende calcium om de botmassa van het kind op te bouwen en die van de moeder te behouden.
Een voorbeeld: een Australisch onderzoek heeft een lagere botmassa aangetoond bij 20-jarige nakomelingen van moeders met vitamine D-tekortkomingen tijdens de zwangerschap.
Risico op astma bij kinderen
Lage niveaus van vitamine D zijn ook in verband gebracht met een verhoogd risico op vroeggeboorte en een verhoogd risico op astma bij het kind. Het is aangetoond dat vitamine D-supplementen tijdens de zwangerschap het risico op astma verminderen. Wanneer de moeder te weinig vitamine D in haar lichaam heeft, kan het risico op hoge bloeddruk, pre-eclampsie en zwangerschapsdiabetes ook toenemen.
Met andere woorden, er zijn belangrijke redenen om te zorgen voor voldoende vitamine D tijdens de zwangerschap.
Uit het NTNU-onderzoek van Gustafsson blijkt echter dat minder dan één op de vijf zwangere vrouwen de aanbevelingen van het Noorse Directoraat voor Gezondheid volgde om vitamine D-supplementen tijdens de zwangerschap in te nemen.
Kleine maatregelen hebben positieve effecten
Gustafsson vindt dit een verontrustende statistiek.
"Ik denk dat het nemen van kleine acties kan leiden tot een betere vitamine D-waarde bij zwangere vrouwen. We vonden dat slechts 18 procent van de vrouwen in onze studie de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 10 microgram vitamine D of een theelepel kabeljauwleverolie gebruikt De resultaten zouden zeker beter zijn geweest als meer vrouwen twee tot drie keer per week supplementen hadden genomen en vis hadden gegeten, zoals wordt aanbevolen, "zegt ze.
Vitamine D is een in vet oplosbare vitamine die in het lichaam wordt opgeslagen, dus het is belangrijk om niet meer te nemen dan de hoeveelheid die door de autoriteiten of beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt aanbevolen om een overdosis te voorkomen.
Maar, zegt Gustafsson, "de grotere uitdaging lijkt te zijn dat zwangere vrouwen te weinig vitamine D krijgen."
Beter in het nemen van foliumzuur
"Veel vrouwen nemen de aanbevolen vitamine B-foliumzuursupplementen tijdens de zwangerschap, en de inspanningen om vrouwen te informeren hebben zeker bijgedragen aan hun toegenomen kennis dat foliumzuur het risico op ruggenmergdefecten (neurale buisdefecten) van een kind kan verminderen. denkt dat kennis over het belang van vitamine D op hetzelfde niveau is gekomen ", zegt ze.
"Er zijn veel mensen die kunnen helpen om deze informatie aan zwangere vrouwen te geven, huisartsen en verloskundigen zien vrouwen voor zwangerschapscontroles, het is ook belangrijk dat de informatie van de gezondheidsautoriteiten wordt doorgegeven aan het publiek en gezondheidspersoneel", zegt de onderzoeker. .
Hogere opleiding
De studie omvatte 855 gezonde zwangere vrouwen uit Trondheim en Stavanger, waardoor het een ongewoon grote studie is. Het vitamine D-gehalte van de vrouw werd twee keer gemeten, één keer in het tweede en derde trimester van de zwangerschap. Vierennegentig van de vrouwen werden niet opgenomen in de tweede meting.
De resultaten tonen aan dat 34 procent van de vrouwen aan het einde van de zwangerschap een laag vitamine D-gehalte had. Met de grote seizoensgebonden variatie in zonlichtintensiteit waren de vitamine D-waarden zelfs lager in de winter. In het derde trimester van de zwangerschap had 47 procent van de vrouwen uit Trondheim en 51 procent van de vrouwen uit Stavanger een tekort aan de belangrijke vitamine. De gegevens in de enquête zijn verzameld van 2007 tot 2009.
"Voetafdrukken" van het leven in de baarmoeder
Een vergelijkbaar onderzoek onder zwangere vrouwen werd enkele jaren geleden uitgevoerd in Zweden, waaruit bleek dat zelfs aan het einde van de zwangerschap nog meer vrouwen dan in het onderzoek van Gustafsson lage vitamine D-spiegel hadden.
Gustafsson voegt eraan toe dat andere onderzoeken ook het belang van vitamine D tijdens de zwangerschap hebben aangetoond, voornamelijk voor de botgroei van het kind. Naast dat vitamine D-spiegels geassocieerd zijn met verhoogde risico's op zwangerschapscomplicaties, vroeggeboorte en astma bij kinderen, suggereren recente studies dat vitamine D tijdens de zwangerschap belangrijk is bij het voorkomen van aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en osteoporose later in het leven van het kind.
"Het is echt opwindend om meer te leren over de soorten 'voetafdrukken' die het leven in de baarmoeder achterlaat op het hele leven van het kind, "zegt Gustafsson. Meer informatie: Miriam K. Gustafsson et al. Veranderingen in het vitamine D-endocriene systeem tijdens de zwangerschap : Een longitudinale studie van 855 gezonde Noorse vrouwen, PLOS ONE (2018) DOI: 10.1371 / journal.pone.0195041 Geleverd door de Noorse universiteit voor wetenschap en technologie

Reacties: