Home / Nieuws / ...

 

Vetten tegen hart- en vaatziekte*
In tegenstelling tot wat al jaren wordt gezegd blijken niet vetten, ook niet de verzadigde te zorgen voor hartproblemen in tegendeel zelfs zo blijkt uit een studie onder ruim 218.000 mensen, die gepresenteerd werd op een congres in München van de European Society of Cardiology. De hoofdonderzoeker van de studie is een cardioloog van de McMaster universiteit in Canada. Voeding rijk aan vetten in vlees en zuivel geven, zo blijkt uit de studie, wel 25% minder kans op hartproblemen en 22% minder kans op een hartaanval. De theorie dat verzadigd vet zorgt voor aderverkalking en meer vaatwandstijfheid blijkt gewoon niet juist te zijn, zo zeggen de onderzoekers, wel is het oppassen met geraffineerde koolhydraten want die kunnen beter vermeden worden om hartproblemen te voorkomen.
(Hier kunt u de presentatie zien.)
Een andere studie onder 2.900 senioren die 22 jaar gevolgd werden bevestigt de resultaten van de voorgaande studie. Het eten van volvette zuivelproducten zorgt in tegenstelling tot vetarme producten voor een kleinere kans om dood te gaan aan hart- en vaatziektes en zelfs ruim 40% minder kans om dood te gaan aan een beroerte
De studie. (Oktober 2018)Saturated fats guard against heart disease, top cardiologists told 
The world's leading cardiologists have been told that the advice they've been handing out for 30 years about heart health is wrong: far from causing heart disease, saturated fats from cheese and red meat protect us from ever getting the condition and could cut the risk of an early death by 25 per cent.
The amount we eat can be safely doubled from the levels that current dietary guidelines advise so, for instance, we can have 4.5 oz a day of red meat—equivalent to a small steak—every day and not the 2.5 oz currently being recommended.
Those who are eating more meat and dairy have a 25 per cent lower risk of heart disease, and a 22 per cent reduced risk of a heart attack, leading cardiologists have been told at their annual conference.
Researcher Andrew Mente from McMaster University in Canada has told the cardiologists that the theory that saturated fats clog arteries and cause atherosclerosis, or hardening of the arteries, is just plain wrong. On the contrary, saturated fats from meat and dairy seems to have a protective effect.
The best healthy-heart diet would include three servings a day of dairy products, such as cheese, and one-and-a-half of meat, plus eight servings of fruit and vegetables, and two-and-a-half portions of nuts and beans.
Analysing the results of a study involving more than 218,000 people, Mente and his team have concluded that the foods to avoid are the refined carbohydrates.

Full-fat dairy may actually benefit heart health
Popular belief has it — and even some governmental authorities on nutrition agree — that we should avoid full-fat dairy products due to their high content of saturated fats. But, a new study boldly challenges these claims.
Whole-fat dairy does not raise cardiovascular risk. Conversely, some fats present in certain dairy products might even keep stroke and heart disease at bay.
This is the main takeaway of a recent study led by Dr. Dariush Mozaffarian, from the Friedman School of Nutrition Science and Policy at Tufts University in Boston, MA.
With their findings, Dr. Mozaffarian and team challenge not only popular opinions, but also the stance of governmental organizations such as the United States Department of Agriculture (USDA) and the U.S. Department of Health & Human Services.
The two bodies advise people to avoid full-fat dairy due to its impact on cholesterol levels. The saturated fats found in whole-fat dairy products, warn the USDA, raise levels of low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, also known as the "bad" kind of cholesterol.
In time, high LDL cholesterol may lead to cardiovascular conditions such as atherosclerosis or coronary artery disease.
However, the new study turns the idea that full-fat dairy is bad for you on its head. The surprising findings were published in the American Journal of Clinical Nutrition. 
Marcia Otto, who is an assistant professor in the Department of Epidemiology, Human Genetics, and Environmental Sciences at the University of Texas Health Science Center at Houston, is the first and corresponding author of the paper.
Dairy fat may prevent heart disease, stroke
To study the effect of dairy on mortality risk and cardiovascular health, Dr. Mozaffarian and team examined over 2,900 U.S. seniors, aged 65 and above.
The researchers measured the participants' blood plasma levels of three fatty acids contained by dairy products at the beginning of the study in 1992, 6 years later, and then 13 years later.
Associations with "total mortality, cause-specific mortality, and cardiovascular disease (CVD) risk" were examined.
During the 22-year follow-up period, 2,428 of the participants died. Of these deaths, 833 were due to heart disease.
However, none of the three fatty acids examined correlated with the risk of total mortality. In fact, high circulating levels of heptadecanoic fatty acid were associated with a lower risk of death from heart disease.
Also, adults with higher levels of fatty acids overall were 42 percent less likely to die from stroke, revealed the analysis.
Dietary guidelines should be revised
According to the study's corresponding author, the findings suggest that current dietary guidelines need to be amended.
The 2015–2020 Dietary Guidelines for Americans issued by the Office of Disease Prevention and Health Promotion recommend the consumption of "fat-free and low-fat (1 percent) dairy, including milk, yogurt, cheese, or fortified soy beverages (commonly known as 'soymilk')."
However, Otto disagrees. "Consistent with previous findings," she says, "our results highlight the need to revisit current dietary guidance on whole fat dairy foods, which are rich sources of nutrients such as calcium and potassium."
"These are essential for health not only during childhood but throughout life, particularly also in later years when undernourishment and conditions like osteoporosis are more common," adds the researcher.
"[D]airy fat, contrary to popular belief, does not increase [the] risk of heart disease or overall mortality in older adults. In addition [...], the results suggest that one fatty acid present in dairy may lower risk of death from cardiovascular disease, particularly from stroke."
Marcia Otto
She adds, "Consumers have been exposed to so much different and conflicting information about diet, particularly in relation to fats," and she highlights the fact that "a growing body of evidence" suggests that dairy fat is actually good for you.
"It's [...] important to have robust studies, so people can make more balanced and informed choices based on scientific fact rather than hearsay," Otto concludes.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Verzadigde vetten beschermen tegen hartziekten, vertelde topcardiologen
'S Werelds toonaangevende cardiologen hebben vernomen dat het advies dat ze al 30 jaar geven over hartgezondheid verkeerd is: in plaats van hartaandoeningen te veroorzaken, beschermen verzadigde vetten van kaas en rood vlees ons om ooit de aandoening te krijgen en het risico te verminderen van een vroege dood met 25 procent.
De hoeveelheid die we eten kan veilig worden verdubbeld van de niveaus die de huidige voedingsrichtlijnen aanbevelen, zo kunnen we bijvoorbeeld elke dag 4.5 oz per dag rood vlees hebben - gelijk aan een kleine biefstuk - en niet de 2,5 oz die momenteel wordt aanbevolen.
Degenen die meer vlees en zuivelproducten eten, hebben een 25% lager risico op hartaandoeningen en een 22% minder risico op een hartaanval, wat de cardiologen op hun jaarlijkse conferentie hebben verteld.
Onderzoeker Andrew Mente van McMaster University in Canada heeft de cardiologen verteld dat de theorie dat verzadigde vetten slagaders verstoppen en atherosclerose of verharding van de slagaders veroorzaken, gewoon verkeerd is. Integendeel, verzadigde vetten van vlees en zuivel lijken een beschermend effect te hebben.
Het beste dieet met gezond hart zou drie porties per dag van zuivelproducten omvatten, zoals kaas, en anderhalf vlees, plus acht porties fruit en groenten en twee-en-een-half porties noten en bonen.
Analyse van de resultaten van een onderzoek met meer dan 218.000 mensen, concludeerden Mente en zijn team dat het te vermijden voedsel de geraffineerde koolhydraten zijn.

Volle zuivelproducten kunnen de gezondheid van het hart ten goede komen
Volgens de volksgeleerden - en zelfs sommige overheidsinstanties zijn het erover eens - dat we volvette zuivelproducten moeten vermijden vanwege hun hoge gehalte aan verzadigde vetten. Maar een nieuwe studie daagt deze beweringen moedig uit.
Volle zuivel verhoogt het cardiovasculaire risico niet. Omgekeerd kunnen sommige vetten aanwezig in bepaalde zuivelproducten zelfs een beroerte en hartaandoening op afstand houden.
Dit is de belangrijkste afhaalmaaltijd van een recente studie onder leiding van Dr. Dariush Mozaffarian, van de Friedman School of Nutrition Science and Policy aan de Tufts University in Boston, Massachusetts.
Met hun bevindingen dagen Dr. Mozaffarian en team niet alleen populaire meningen uit, maar ook de houding van overheidsorganisaties zoals het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA) en het Amerikaanse ministerie van Gezondheid en Human Services.
De twee lichamen adviseren mensen om vetarme zuivelproducten te vermijden vanwege de invloed ervan op het cholesterolgehalte. De verzadigde vetten die worden aangetroffen in volvette zuivelproducten, waarschuwen de USDA, verhogen de niveaus van LDL-cholesterol (low-density lipoprotein), ook wel het "slechte" soort cholesterol genoemd.
Na verloop van tijd kan een hoog LDL-cholesterol leiden tot cardiovasculaire aandoeningen zoals atherosclerose of coronaire hartziekte.
De nieuwe studie maakt echter het idee dat volwaardige zuivel slecht voor je is op zijn kop. De verrassende bevindingen werden gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition.
Marcia Otto, assistent-professor bij de Afdeling Epidemiologie, Menselijke Erfelijkheid en Milieuwetenschappen van het Health Science Center van de Universiteit van Texas in Houston, is de eerste en corresponderende auteur van het artikel.
Zuivelvet kan hartaandoeningen, beroertes voorkomen
Om het effect van zuivel op het mortaliteitsrisico en de cardiovasculaire gezondheid te bestuderen, onderzochten Dr. Mozaffarian en zijn team meer dan 2.900 senioren in de VS, 65 jaar en ouder.
De onderzoekers maten de bloedplasmaspiegels van de deelnemers aan drie vetzuren in zuivelproducten aan het begin van het onderzoek in 1992, 6 jaar later en vervolgens 13 jaar later.
Associaties met "totale mortaliteit, oorzaak-specifieke sterfte en cardiovasculaire ziekte (CVD) risico" werden onderzocht.
Tijdens de 22-jarige follow-up periode stierven 2,428 van de deelnemers. Van deze sterfgevallen waren 833 het gevolg van hartaandoeningen.
Geen van de drie onderzochte vetzuren correleerde echter met het risico van totale mortaliteit. In feite waren hoge circulerende niveaus van heptadecanoïnezuur geassocieerd met een lager risico op overlijden door hartaandoeningen.
Ook toonden volwassenen met hogere niveaus van vetzuren in het algemeen 42 procent minder kans om te overlijden aan een beroerte, onthulde de analyse.
Dieetrichtlijnen moeten worden herzien
Volgens de desbetreffende auteur van de studie suggereren de bevindingen dat de huidige voedingsrichtlijnen moeten worden aangepast.
De voedingsrichtlijnen 2015-2020 voor Amerikanen, uitgegeven door het Office of Disease Prevention and Health Promotion, bevelen de consumptie van "vetvrije en magere (1 procent) zuivel aan, inclusief melk, yoghurt, kaas of verrijkte sojadranken (algemeen bekend) als 'sojamelk'). "
Otto is het daar echter niet mee eens. "In overeenstemming met eerdere bevindingen," zegt ze, "benadrukken onze resultaten de noodzaak om de huidige voedingsrichtlijnen over hele vetzuivelproducten, die rijke bronnen van voedingsstoffen zoals calcium en kalium zijn, opnieuw te bekijken."
"Deze zijn essentieel voor de gezondheid, niet alleen tijdens de kindertijd, maar gedurende het hele leven, vooral ook in latere jaren waarin ondervoeding en aandoeningen zoals osteoporose vaker voorkomen", voegt de onderzoeker eraan toe.
"[D] luchtig vet verhoogt, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, niet [het] risico op hartaandoeningen of algemene mortaliteit bij oudere volwassenen. Bovendien [...] suggereren de resultaten dat één vetzuur in zuivelproducten het risico kan verlagen van de dood door hart- en vaatziekten, in het bijzonder van een beroerte. "
Marcia Otto
Ze voegt eraan toe: "Consumenten zijn blootgesteld aan zoveel verschillende en tegenstrijdige informatie over voeding, vooral met betrekking tot vetten," en ze benadrukt het feit dat "een groeiend aantal bewijzen" suggereert dat zuivelvet eigenlijk goed voor je is.
"Het is belangrijk [...] om robuuste studies te hebben, zodat mensen meer gebalanceerde en geïnformeerde keuzes kunnen maken op basis van wetenschappelijk feiten dan van geruchten", besluit Otto.

Reacties: