Home / Nieuws / ...

 

Aardbeien bij darmontstekingen*
Westerse voeding met veel suikers en weinig vezels zorgen voor duidelijk meer kans op een zwerende chronische darmontsteking. Het eten van meer groenten en fruit hebben al goede resultaten laten zien in de behandeling van deze aandoeningen. Uit een studie, weliswaar met muizen, blijkt dat het dagelijks eten van aardbeien niet alleen de ontstekingen kan aanpakken doch ook kan zorgen voor meer goede en minder slechte bacteriŽn in de darmen. De hoeveelheid aardbeien werd duidelijk laag gehouden om een goed vergelijk met mensen te hebben. Voor mensen zou de hoeveelheid dagelijks 6 aardbeien zijn.
(November 2018)Strawberries could help reduce harmful inflammation in the colon
Inflammatory bowel disease (IBD) is a set of painful conditions that can cause severe diarrhea and fatigue. Treatments can include medications and surgery. But now researchers report that a simple dietary intervention could mitigate colonic inflammation and improve gut health. In this case, a strawberryóor rather, less than a cupful of strawberriesóa day could help keep the doctor away. 
The researchers are presenting their results today at the 256th National Meeting & Exposition of the American Chemical Society (ACS).
"The sedentary lifestyle and dietary habits of many people in this countryóhigh-sugar, high-animal-fat, but low-fiber dietsómay promote colonic inflammation and increase the risk of IBD," says Hang Xiao, Ph.D., who led the study.
In 2015, 3 million adults in the U.S. reported being diagnosed with IBD, according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. IBD includes both Crohn's disease, which can infect any part of the gastrointestinal tract, and ulcerative colitis, which is characterized by inflammation of the colon and rectum. People with IBD also have a higher risk of colorectal cancer.
The dietary consumption of fruits and vegetables has been associated with a lowered risk of IBD. To establish an effective and practical approach to decrease colonic inflammation in both IBD patients and the general population, Xiao and his team at the University of Massachusetts Amherst focused on strawberries due to their wide consumption. According to Yanhui Han, a Ph.D. student who conducted the study, most of the previous reports focused on the effects of purified compounds and extracts from strawberries. "But when you only test the purified compounds and extracts, you miss out on a lot of other important components in the berries, such as dietary fiber, as well as phenolic compounds bound to the fibers, that can't be extracted by solvents," he says. He adds that it also makes sense to study the effects of whole berries because people mostly consume the whole fruits rather than their extracts.
In their experiment, Han and Xiao used four groups of miceóa group of healthy mice consuming a regular diet, and three groups of mice with IBD consuming a regular diet, a diet with 2.5 percent whole strawberry powder or a diet with 5 percent whole strawberry powder. Xiao says they tried to feed the mice doses of strawberries that would be in line with what a human could reasonably consume.
The researchers found that dietary consumption of whole strawberries at a dose equivalent to as low as three-quarters of a cup of strawberries per day in humans significantly suppressed symptoms like body weight loss and bloody diarrhea in mice with IBD. Strawberry treatments also diminished inflammatory responses in the mice's colonic tissue.
But decreased inflammation wasn't the strawberry's only conferred benefit during this study. Colonic inflammation adversely impacts the composition of microbiota in the gut. With IBD, the abundance of harmful bacteria increases, while levels of beneficial bacteria decrease in the colon. Following the dietary treatments of whole strawberries, the researchers observed a reversal of that unhealthy microbiota composition in the IBD mice. Xiao's team also obtained experimental data that indicated strawberries might impact abnormal metabolic pathways in the IBD mice, which in turn could lead to the decreased colonic inflammation they observed.
Next, the team will try to validate their findings in IBD patients. While eating three-quarters of a cup of strawberries a day could be beneficial for those looking to enhance their gut health, Xiao advises patients to consult with their doctors before changing their diets. He also suggests avoiding this type of nutritional intervention if one is allergic to the fruit. 
More information: Dietary intake of the whole strawberry inhibited colonic inflammation, restored immune homeostasis and alleviated gut microbiota dysbiosis in dextran sulfate sodium-treated mice, the 256th National Meeting & Exposition of the American Chemical Society (ACS).the 256th National Meeting & Exposition of the American Chemical Society (ACS).
Abstract 
Strawberry (Fragaria Chiloensis) is a major edible berry with various potential health benefits. However, the detailed mechanistic information on the biological effects of strawberry is lacking, which greatly limited its utilization for health-promotion. This study determined the protective effects of dietary intake of whole strawberry (WS) against dextran sulfate sodium (DSS)-induced colitis in mice. Our results demonstrated that dietary WS reduced the disease activity index (DAI), prevented the colon shortening and spleen enlargement, and alleviated the histological damages on colonic tissues in the colitic mice. The abundance of pro-inflammatory immune cells was reduced by dietary WS in the colonic mucosa, which was accompanied by the suppression of abnormal overproduction of pro-inflammatory cytokines such as TNF-α, IL-1β, and IFN-γ in the colon of the colonic mice. Western blotting and immunohistochemical analysis revealed that dietary WS decreased the expression levels of pro-inflammatory proteins in the colonic mucosa. Moreover, dietary WS partially reversed DSS-induced alteration of gut microbiota in the colitic mice by increasing the abundance of Lactobacillus and Bifidobacterium and decreasing the abundance of Akkermansia and Dorea. Dietary WS also restored the decreased production of short chain fatty acids (SCFAs) in the cecum of the colitic mice. The changes in the gut microbiota induced by dietary WS were closely correlated with its effects on pro-inflammatory cytokines and SCFAs. Our findings revealed the anti-inflammatory effects and mechanisms of dietary WS in the colon, which is critical for the rational utilization of strawberry as a dietary agent for the prevention of inflammation-driven diseases. 
Provided by American Chemical Society

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Aardbeien kunnen helpen om schadelijke ontstekingen in de dikke darm te verminderen
Inflammatoire darmaandoening (IBD) is een reeks pijnlijke aandoeningen die ernstige diarree en vermoeidheid kunnen veroorzaken. Behandelingen kunnen medicijnen en operaties omvatten. Maar nu melden onderzoekers dat een eenvoudige dieetinterventie darmontsteking zou kunnen verzachten en de darmgezondheid zou verbeteren. In dit geval kan een aardbei - of liever, minder dan een kopje aardbeien - per dag helpen om de dokter weg te houden.
De onderzoekers presenteren hun resultaten vandaag op de 256e Nationale Meeting & Exposition van de American Chemical Society (ACS).
"De sedentaire levensstijl en voedingsgewoonten van veel mensen in dit land - suikerarm, hoog-dierlijk-vet, maar vezelarme diŽten - kunnen ontstekingen aan de dikke darm bevorderen en het risico op IBD verhogen," zegt Hang Xiao, Ph.D. , die de studie leidde.
In 2015 meldden 3 miljoen volwassenen in de Verenigde Staten dat ze de diagnose IBD hadden gekregen, volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. IBD omvat zowel de ziekte van Crohn, die een deel van het maagdarmkanaal kan infecteren, als colitis ulcerosa, die wordt gekenmerkt door ontsteking van de dikke darm en het rectum. Mensen met IBD hebben ook een hoger risico op colorectale kanker.
De voedingsconsumptie van groenten en fruit is in verband gebracht met een verlaagd risico op IBD. Om een effectieve en praktische aanpak vast te stellen voor het verminderen van darmontsteking bij zowel IBD-patiŽnten als de algemene bevolking, concentreerden Xiao en zijn team aan de Universiteit van Amherst zich op aardbeien vanwege hun brede consumptie. Volgens Yanhui Han, een Ph.D. student die het onderzoek uitvoerde, concentreerden de meeste eerdere rapporten zich op de effecten van gezuiverde verbindingen en extracten van aardbeien. "Maar als je alleen de gezuiverde verbindingen en extracten test, mis je een heleboel andere belangrijke componenten in de bessen, zoals voedingsvezels, evenals fenolverbindingen gebonden aan de vezels, die niet kunnen worden geŽxtraheerd met oplosmiddelen, " hij zegt. Hij voegt eraan toe dat het ook zinvol is om de effecten van hele bessen te bestuderen, omdat mensen meestal het hele fruit consumeren in plaats van hun extracten.
In hun experiment gebruikten Han en Xiao vier groepen muizen - een groep gezonde muizen die een regelmatig dieet gebruikten, en drie groepen muizen met IBD die een gewoon dieet consumeerden, een dieet met 2,5 procent geheel aardbeienpoeder of een dieet met 5 procent hele aardbeienpoeder. Xiao zegt dat ze probeerden de muizen doses aardbeien te geven die in overeenstemming zouden zijn met wat een mens redelijkerwijs zou kunnen consumeren.
De onderzoekers vonden dat dieetconsumptie van hele aardbeien in een dosis die overeenkomt met slechts driekwart van een kopje aardbeien per dag bij de mens symptomen als lichaamsgewichtverlies en bloederige diarree bij muizen met IBD aanzienlijk onderdrukte. Behandelingen met aardbeien verminderden ook ontstekingsreacties in het darmweefsel van de muis.
Maar verminderde ontsteking was niet het enige voordeel van de aardbei tijdens dit onderzoek. Colon-ontsteking heeft een nadelige invloed op de samenstelling van de microbiota in de darm. Bij IBD neemt de hoeveelheid schadelijke bacteriŽn toe, terwijl de hoeveelheid nuttige bacteriŽn in de dikke darm daalt. Na de dieetbehandelingen van hele aardbeien, zagen de onderzoekers een omkering van die ongezonde microbiota-samenstelling in de IBD-muizen. Het team van Xiao kreeg ook experimentele gegevens waaruit bleek dat aardbeien mogelijk abnormale metabolische routes in de IBD-muizen zouden kunnen beÔnvloeden, wat op zijn beurt zou kunnen leiden tot de verminderde ontsteking van de dikke darm die ze waarnamen.
Vervolgens zal het team proberen hun bevindingen bij IBD-patiŽnten te valideren. Hoewel het eten van driekwart van een kopje aardbeien per dag gunstig kan zijn voor diegenen die hun darmgezondheid willen verbeteren, adviseert Xiao patiŽnten om hun arts te raadplegen voordat ze hun dieet wijzigen. Hij suggereert ook het vermijden van dit soort voedingsinterventie als iemand allergisch is voor de vrucht.
Meer informatie: inname via de voeding van de hele aardbei remde darmontsteking, herstelde homeostase van het immuunsysteem en verminderde darmflora dysbiose in dextran sulfaat-natriumbehandelde muizen, de 256e Nationale Ontmoeting & Expositie van de American Chemical Society (ACS). De 256e Nationale Ontmoeting & Expositie van de American Chemical Society (ACS).
Abstract
Aardbei (Fragaria Chiloensis) is een belangrijke eetbare bes met verschillende potentiŽle gezondheidsvoordelen. De gedetailleerde mechanistische informatie over de biologische effecten van aardbei ontbreekt echter, waardoor het gebruik ervan voor gezondheidsbevordering sterk wordt beperkt. Deze studie bepaalde de beschermende effecten van inname via de voeding van hele aardbeien (WS) tegen dextraansulfaatnatrium (DSS) -geÔnduceerde colitis bij muizen. Onze resultaten toonden aan dat voeding WS de ziekteactiviteitsindex (DAI) verlaagde, de verkorting van de dikke darm en miltvergroting voorkwam, en de histologische schade aan darmweefsel in de colitische muizen verlichtte. De overvloed aan pro-inflammatoire immuuncellen werd verminderd door WS in de darmmucosa, wat gepaard ging met de onderdrukking van abnormale overproductie van pro-inflammatoire cytokines zoals TNF-α, IL-1β en IFN-γ in de dikke darm van de colonmuizen. Western-blotting en immunohistochemische analyse brachten aan het licht dat via dieet WS de expressieniveaus van pro-inflammatoire eiwitten in het colonmucosa daalden. Bovendien veranderde dietary WS DSS-geÔnduceerde verandering van darmmicrobiotica gedeeltelijk in de colitische muizen door de abundantie van Lactobacillus en Bifidobacterium te verhogen en de abundantie van Akkermansia en Dorea te verminderen. Dietary WS herstelde ook de verminderde productie van vetzuren met een korte keten (SCFA's) in de blindedarm van de colitische muizen. De veranderingen in de darmflora geÔnduceerd door WS in het dieet waren nauw gecorreleerd met de effecten op pro-inflammatoire cytokines en SCFA's. Onze bevindingen onthulden de ontstekingsremmende effecten en mechanismen van WS in de dikke darm, wat van cruciaal belang is voor het rationele gebruik van aardbei als een voedingsmiddel voor de preventie van door ontstekingen gestuurde ziekten. Geleverd door American Chemical Society

Reacties: