Home / Nieuws / ...

 

Bewegen tegen Alzheimer*
Uit een Amerikaanse studie blijkt weer eens dat regelmatig bewegen goed is voor de gezondheid van de hersenen en zo de kans op de ziekte van Alzheimer kan verlagen. Ouderen die vijf keer in de week 30 minuten gematigd deden bewegen bleken de kans op de ziekte duidelijk te verlagen.
(Oktober 2019)


Regular exercise may slow decline in those at risk of Alzheimer's
Moderate exercise is not only good for memory as people age, it also appears to help prevent the development of physical signs of Alzheimer's, known as biomarkers, in those who are at risk for the disease, according to research presented at the annual convention of the American Psychological Association. 
"Our research shows that, in a late-middle-age population at risk for Alzheimer's disease, physically active individuals experience fewer age-related alterations in biomarkers associated with the disease, as well as memory and cognitive functioning," said Ozioma Okonkwo, Ph.D., an assistant professor of medicine at the University of Wisconsin School of Medicine and Public Health who presented findings from multiple studies.
Okonkwo and his colleagues examined 317 participants enrolled in the Wisconsin Registry for Alzheimer's Prevention, an ongoing observational study of more than 1,500 people with a history of parents with probable Alzheimer's dementia. Registrants were cognitively healthy and between the ages of 40 and 65 years at the time of enrollment. Participation in the registry included an initial assessment of biological, health and lifestyle factors associated with the disease and follow-up assessments every two to four years.
All participants completed a questionnaire about their physical activity and underwent neuropsychological testing and brain scans to measure several biomarkers associated with Alzheimer's disease. The researchers compared data from individuals younger than 60 years with older adults and found a decrease in cognitive abilities as well as an increase in biomarkers associated with the disease in the older individuals. However, the effects were significantly weaker in older adults who reported engaging in the equivalent of at least 30 minutes of moderate exercise five days a week.
"The most interesting part of our research is that we now show evidence that lifestyle habits—in this case regular, moderate exercise—can modify the effect of what is commonly considered a non-modifiable risk factor for Alzheimer's, in this case aging," said Okonkwo.
In another study, also presented by Okonkwo, researchers studied 95 people, also from the registry, who were given scores called polygenic risk scores, based on whether they possessed certain genes associated with Alzheimer's. Similar to the previous research, the researchers also looked at how biomarkers changed with genetic risk and what role, if any, aerobic fitness might play. Not surprisingly, people with higher risk scores also showed increased biomarkers for the disease. Again, the researchers found that the effect was weaker in people with greater aerobic fitness, a score incorporating age, sex, body mass index, resting heart rate and self-reported physical activity.
A third study examined MRIs from 107 individuals from the registry who were asked to run on a treadmill to determine their oxygen uptake efficiency slope, a measure of aerobic fitness. In line with previous studies, the researchers again found an indicator of the Alzheimer's, known as white matter hyperintensities, significantly increased in the brain with age, but not so much in participants with high levels of aerobic fitness.
"Overall, these studies suggest that the negative effect of aging and genetic risk on Alzheimer's' disease biomarkers and cognition can be lessened in physically active, older adults at risk for the disease compared with their less active peers," said Okonkwo. "If these findings are supported by more prospective, controlled studies, it would provide compelling evidence for physical activity as an effective approach to prevention, particularly in at-risk populations." 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Regelmatige lichaamsbeweging kan de achteruitgang vertragen bij mensen met het risico op Alzheimer
Matige lichaamsbeweging is niet alleen goed voor het geheugen naarmate mensen ouder worden, het lijkt ook te helpen bij het voorkomen van de ontwikkeling van fysieke tekenen van Alzheimer, bekend als biomarkers, bij degenen die risico lopen op de ziekte, volgens onderzoek gepresenteerd op de jaarlijkse conventie van de American Psychological Association.
"Ons onderzoek toont aan dat, in een late-middelbare leeftijd populatie met een risico op de ziekte van Alzheimer, fysiek actieve individuen minder leeftijdsgerelateerde veranderingen in biomarkers geassocieerd met de ziekte ervaren, evenals geheugen en cognitief functioneren", zei Ozioma Okonkwo, Ph .D., Universitair docent geneeskunde aan de University of Wisconsin School of Medicine and Public Health die bevindingen uit meerdere onderzoeken presenteerde.
Okonkwo en zijn collega's onderzochten 317 deelnemers die waren ingeschreven in de Wisconsin Registry for Alzheimer's Prevention, een lopende observationele studie van meer dan 1500 mensen met een geschiedenis van ouders met waarschijnlijke dementie van Alzheimer. Registranten waren cognitief gezond en tussen de leeftijd van 40 en 65 jaar op het moment van inschrijving. Deelname aan het register omvatte een eerste beoordeling van biologische, gezondheids- en leefstijlfactoren geassocieerd met de ziekte en follow-upbeoordelingen om de twee tot vier jaar.
Alle deelnemers vulden een vragenlijst in over hun fysieke activiteit en ondergingen neuropsychologische tests en hersenscans om verschillende biomarkers te meten die verband houden met de ziekte van Alzheimer. De onderzoekers vergeleken gegevens van personen jonger dan 60 jaar met oudere volwassenen en vonden een afname van cognitieve vaardigheden en een toename van biomarkers geassocieerd met de ziekte bij oudere personen. De effecten waren echter aanzienlijk zwakker bij oudere volwassenen die vijf dagen per week minstens 30 minuten matige lichaamsbeweging meldden.
"Het meest interessante deel van ons onderzoek is dat we nu bewijzen dat levensstijlgewoonten - in dit geval regelmatige, matige lichaamsbeweging - het effect kunnen veranderen van wat algemeen wordt beschouwd als een niet-wijzigbare risicofactor voor Alzheimer, in dit geval veroudering," zei Okonkwo.
In een andere studie, ook gepresenteerd door Okonkwo, bestudeerden onderzoekers 95 mensen, ook uit het register, die scores kregen die polygene risicoscores werden genoemd, op basis van het feit of ze bepaalde genen hadden die verband houden met de ziekte van Alzheimer. Vergelijkbaar met het vorige onderzoek keken de onderzoekers ook naar hoe biomarkers veranderden met genetisch risico en welke rol, eventueel, aerobe fitheid zou kunnen spelen. Het is niet verrassend dat mensen met hogere risicoscores ook verhoogde biomarkers voor de ziekte vertoonden. Nogmaals, de onderzoekers ontdekten dat het effect zwakker was bij mensen met een grotere aerobe conditie, een score met leeftijd, geslacht, body mass index, rusthartslag en zelfgerapporteerde lichamelijke activiteit.
Een derde studie onderzocht MRI's van 107 personen uit het register die werden gevraagd om op een loopband te lopen om hun helling van de zuurstofopname-efficiëntie te bepalen, een maat voor aerobe conditie. In overeenstemming met eerdere studies vonden de onderzoekers opnieuw een indicator van de Alzheimer, bekend als witte stof hyperintensiteiten, aanzienlijk toegenomen in de hersenen met de leeftijd, maar niet zozeer bij deelnemers met hoge niveaus van aerobe fitheid.
"Over het algemeen suggereren deze studies dat het negatieve effect van veroudering en genetisch risico op de biomarkers en cognitie van de ziekte van Alzheimer kan worden verminderd bij fysiek actieve, oudere volwassenen die risico lopen op de ziekte in vergelijking met hun minder actieve leeftijdsgenoten," zei Okonkwo. "Als deze bevindingen worden ondersteund door meer prospectieve, gecontroleerde studies, zou dit overtuigend bewijs leveren voor fysieke activiteit als een effectieve aanpak voor preventie, met name in risicopopulaties."