Home / Nieuws / ...

 

Omega-3 vetzuren voor gezond hart*
Een grote analyse van 13 studies onder ruim 127.000 volwassenen laat zien dat dagelijks innemen van de vis omega-3 vetzuren, als DHA en EPA zorgt voor duidelijk minder kans op hart- en vaatziektes en een hartaanval.
De studie. (Januari 2020)


Omega-3 fish oil supplements linked with lower cardiovascular disease risk
People who received omega-3 fish oil supplements in randomized clinical trials had lower risks of heart attack and other cardiovascular disease (CVD) events compared with those who were given placebo, according to a new meta-analysis from Harvard T.H. Chan School of Public Health and Brigham and Women's Hospital. Researchers found an association between daily omega-3 supplementation and reduced risk of most CVD outcomes, including heart attack, death from coronary heart disease, and death from CVD, but did not see benefit for stroke. In addition, higher doses of omega-3 fish oil supplements appeared to provide even greater risk reduction.
The study will be published in the Journal of the American Heart Association.
"This meta-analysis provides the most up-to-date evidence regarding the effects of omega-3 supplementation on risk of multiple CVD outcomes. We found significant protective effects of daily omega-3 supplementation against most CVD outcome risks and the associations appeared to be in a dose-response manner," said first author Yang Hu, a postdoctoral fellow in the Department of Nutrition at Harvard Chan School.
While observational studies have shown an association between fish consumption and lower heart disease risk, results from randomized controlled trials (RCTs) have been inconsistent. Two reviews published last year did not find clear evidence for benefit.
In this new analysis, the researchers did an updated meta-analysis that included three recently completed large-scale trials, which increased the sample size by 64%. The total population analyzed by Hu and colleagues included more than 120,000 adults in 13 randomized trials worldwide. The analysis included the VITAL trial, the largest randomized trial of omega-3s to date.
The findings showed that people who took daily omega-3 fish oil supplements, compared with those who took a placebo, lowered their risk for most CVD outcomes except stroke, including an 8% reduced risk for heart attack and coronary heart disease (CHD) death. The association was particularly evident at higher doses of omega-3 fish oil supplementation. This finding may suggest that marine omega-3 supplementation dosage above the 840 mg/day used in most randomized clinical trials may provide greater reductions in CVD risk. Given that several million people experience these CVD events worldwide each year, even small reductions in risk can translate into hundreds of thousands of heart attacks and CVD deaths avoided, according to the researchers.
"Although public health recommendations should focus on increasing fish consumption, having an overall heart-healthy diet, being physically active, and having other healthy lifestyle practices, this study suggests that omega-3 supplementation may have a role in appropriate patients," said senior author JoAnn Manson, chief of the Division of Preve
Yang Hu, Frank B. Hu, JoAnn E. Manson. Marine Omega‐3 Supplementation and Cardiovascular Disease: An Updated Meta‐Analysis of 13 Randomized Controlled Trials Involving 127 477 Participants. Journal of the American Heart Association, 2019; 8 (19) DOI: 10.1161/JAHA.119.013543

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Omega-3 visolie-supplementen gekoppeld aan een lager risico op hart- en vaatziekten
Volgens een nieuwe meta-analyse van Harvard T.H. hadden mensen die omega-3-visoliesupplementen kregen in gerandomiseerde klinische onderzoeken een lager risico op hartaanvallen en andere cardiovasculaire aandoeningen (CVD) dan degenen die placebo kregen. Chan School of Public Health and Brigham and Women's Hospital. Onderzoekers vonden een verband tussen dagelijkse omega-3-suppletie en een verminderd risico op de meeste CVD-uitkomsten, waaronder een hartaanval, sterfte aan coronaire hartziekten en sterfte aan CVD, maar zagen geen voordeel voor een beroerte. Bovendien bleken hogere doses omega-3 visoliesupplementen een nog grotere risicoreductie te bieden.
De studie zal online worden gepubliceerd in het Journal of the American Heart Association.
"Deze meta-analyse biedt het meest actuele bewijs met betrekking tot de effecten van omega-3-suppletie op het risico van meerdere CVD-uitkomsten. We vonden significante beschermende effecten van dagelijkse omega-3-suppletie tegen de meeste CVD-uitkomstrisico's en de associaties bleken wees op een dosis-respons manier, "zei eerste auteur Yang Hu, een postdoctorale fellow in het Department of Nutrition op Harvard Chan School.
Hoewel observationele studies een verband hebben aangetoond tussen visconsumptie en een lager risico op hartaandoeningen, zijn de resultaten van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT's) inconsistent. Twee beoordelingen die vorig jaar werden gepubliceerd, vonden geen duidelijk bewijs voor een uitkering.
In deze nieuwe analyse hebben de onderzoekers een bijgewerkte meta-analyse uitgevoerd die drie recent voltooide grootschalige proeven omvatte, waardoor de steekproef met 64% toenam. De totale populatie geanalyseerd door Hu en collega's omvatte meer dan 120.000 volwassenen in 13 gerandomiseerde studies wereldwijd. De analyse omvatte de VITAL-studie, de grootste gerandomiseerde studie van omega-3's tot nu toe.
De bevindingen toonden aan dat mensen die dagelijks omega-3 visoliesupplementen namen, vergeleken met degenen die een placebo namen, hun risico voor de meeste CVD-resultaten behalve een beroerte verlaagden, inclusief een 8% verlaagd risico op hartaanval en sterfte door coronaire hartziekten (CHD) . De associatie was vooral duidelijk bij hogere doses omega-3 visolie-suppletie. Deze bevinding kan suggereren dat mariene omega-3-suppletiedosering boven de 840 mg / dag die in de meeste gerandomiseerde klinische onderzoeken wordt gebruikt, een grotere vermindering van het risico op hart- en vaatziekten kan opleveren. Gezien het feit dat verschillende miljoenen mensen deze CVD-gebeurtenissen wereldwijd jaarlijks ervaren, kunnen zelfs kleine risicoverlagingen zich vertalen in honderdduizenden hartaanvallen en vermeden sterfgevallen door HVZ, volgens de onderzoekers.
"Hoewel de aanbevelingen voor de volksgezondheid gericht moeten zijn op het verhogen van de visconsumptie, het hebben van een algemeen hart-gezond dieet, fysiek actief zijn en andere gezonde levensstijlpraktijken hebben, suggereert deze studie dat omega-3-suppletie een rol kan spelen bij geschikte patiŽnten," zei senior auteur JoAnn Manson, hoofd van de divisie van Preve
Yang Hu, Frank B. Hu, JoAnn E. Manson. Marine Omega-3 supplementen en hart- en vaatziekten: een bijgewerkte meta-analyse van 13 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken waarbij 127 477 deelnemers betrokken waren. Journal of the American Heart Association, 2019; 8 (19) DOI: 10.1161 / JAHA.119.013543