Home / Nieuws / ...

 

Walnoten voor uw darmen en hart*
Uit een kleine studie onder 42 deelnemers blijkt dat het regelmatig eten van walnoten kan zorgen voor niet alleen meer goede bacteriŽn in de darmen, maar ook bacteriŽn waarvan het bekend is dat die kunnen zorgen voor een lagere bloeddruk en betere cholesterolwaarden. Alle deelnemers kregen drie keer zes weken lang voeding die drie keer verschillend was en waarvan een keer voeding met walnoten. Telkens werden het aantal en de soort bacteriŽn in de darmen vastgesteld.
De studie. (Januari 2020)


Walnuts may be good for the gut and help promote heart health 
Walnuts may not just be a tasty snack, they may also promote good-for-your-gut bacteria. New research suggests that these "good" bacteria could be contributing to the heart-health benefits of walnuts.
In a randomized, controlled trial, researchers found that eating walnuts daily as part of a healthy diet was associated with increases in certain bacteria that can help promote health. Additionally, those changes in gut bacteria were associated with improvements in some risk factors for heart disease.
Kristina Petersen, assistant research professor at Penn State, said the study -- recently published in the Journal of Nutrition -- suggests walnuts may be a heart- and gut-healthy snack.
"Replacing your usual snack -- especially if it's an unhealthy snack -- with walnuts is a small change you can make to improve your diet," Petersen said. "Substantial evidence shows that small improvements in diet greatly benefit health. Eating two to three ounces of walnuts a day as part of a healthy diet could be a good way to improve gut health and reduce the risk of heart disease."
Previous research has shown that walnuts, when combined with a diet low in saturated fats, may have heart-healthy benefits. For example, previous work demonstrated that eating whole walnuts daily lowers cholesterol levels and blood pressure.
According to the researchers, other research has found that changes to the bacteria in the gastrointestinal tract -- also known as the gut microbiome -- may help explain the cardiovascular benefits of walnuts.
"There's a lot of work being done on gut health and how it affects overall health," said Penny Kris-Etherton, distinguished professor of nutrition at Penn State. "So, in addition to looking at factors like lipids and lipoproteins, we wanted to look at gut health. We also wanted to see if changes in gut health with walnut consumption were related to improvements in risk factors for heart disease."
For the study, the researchers recruited 42 participants with overweight or obesity who were between the ages of 30 and 65. Before the study began, participants were placed on an average American diet for two weeks.
After this "run-in" diet, the participants were randomly assigned to one of three study diets, all of which included less saturated fat than the run-in diet. The diets included one that incorporated whole walnuts, one that included the same amount of alpha-linolenic acid (ALA) and polyunsaturated fatty acids without walnuts, and one that partially substituted oleic acid (another fatty acid) for the same amount of ALA found in walnuts, without any walnuts.
In all three diets, walnuts or vegetable oils replaced saturated fat, and all participants followed each diet for six weeks with a break between diet periods.
To analyze the bacteria in the gastrointestinal tract, the researchers collected fecal samples 72 hours before the participants finished the run-in diet and each of the three study diet periods.
"The walnut diet enriched a number of gut bacteria that have been associated with health benefits in the past," Petersen said. "One of those is Roseburia, which has been associated with protection of the gut lining. We also saw enrichment in Eubacteria eligens and Butyricicoccus."
The researchers also found that after the walnut diet, there were significant associations between changes in gut bacteria and risk factors for heart disease. Eubacterium eligens was inversely associated with changes in several different measures of blood pressure, suggesting that greater numbers of Eubacterium eligens was associated with greater reductions in those risk factors.
Additionally, greater numbers of Lachnospiraceae were associated with greater reductions in blood pressure, total cholesterol, and non-HDL cholesterol. There were no significant correlations between enriched bacteria and heart-disease risk factors after the other two diets.
Regina Lamendella, associate professor of biology at Juniata College, said the findings are an example of how people can feed the gut microbiome in a positive way.
"Foods like whole walnuts provide a diverse array of substrates -- like fatty acids, fiber and bioactive compounds -- for our gut microbiomes to feed on," Lamendella said. "In turn, this can help generate beneficial metabolites and other products for our bodies."
Kris-Etherton added that future research can continue to investigate how walnuts affect the microbiome and other elements of health.
"The findings add to what we know about the health benefits of walnuts, this time moving toward their effects on gut health," Kris-Etherton said. "The study gives us clues that nuts may change gut health, and now we're interested in expanding that and looking into how it may affect blood sugar levels."
Alyssa M Tindall, Christopher J McLimans, Kristina S Petersen, Penny M Kris-Etherton, Regina Lamendella. Walnuts and Vegetable Oils Containing Oleic Acid Differentially Affect the Gut Microbiota and Associations with Cardiovascular Risk Factors: Follow-up of a Randomized, Controlled, Feeding Trial in Adults at Risk for Cardiovascular Disease. The Journal of Nutrition, 2019; DOI: 10.1093/jn/nxz289 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Walnoten kunnen goed zijn voor de darmen en helpen de gezondheid van het hart te bevorderen
Walnoten zijn misschien niet alleen een smakelijke snack, ze kunnen ook goed-voor-je-darmbacteriŽn bevorderen. Nieuw onderzoek suggereert dat deze "goede" bacteriŽn kunnen bijdragen aan de gezondheidsvoordelen van walnoten.
In een gerandomiseerde, gecontroleerde studie ontdekten onderzoekers dat het dagelijks eten van walnoten als onderdeel van een gezond dieet werd geassocieerd met een toename van bepaalde bacteriŽn die kunnen helpen de gezondheid te bevorderen. Bovendien werden die veranderingen in darmbacteriŽn geassocieerd met verbeteringen in sommige risicofactoren voor hartaandoeningen.
Kristina Petersen, assistent onderzoeksprofessor aan Penn State, zei dat de studie - onlangs gepubliceerd in het Journal of Nutrition - suggereert dat walnoten een hart- en darm-gezonde snack kunnen zijn.
"Het vervangen van uw gebruikelijke snack - vooral als het een ongezonde snack is - door walnoten is een kleine verandering die u kunt maken om uw dieet te verbeteren," zei Petersen. "Aanzienlijk bewijs toont aan dat kleine verbeteringen in het dieet de gezondheid ten goede komen. Het eten van twee tot drie gram walnoten per dag als onderdeel van een gezond dieet kan een goede manier zijn om de darmgezondheid te verbeteren en het risico op hartaandoeningen te verminderen."
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat walnoten, in combinatie met een dieet met weinig verzadigde vetten, hart-gezonde voordelen kunnen hebben. Uit eerder onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat het dagelijks eten van hele walnoten het cholesterolgehalte en de bloeddruk verlaagt.
Volgens de onderzoekers heeft ander onderzoek aangetoond dat veranderingen in de bacteriŽn in het maagdarmkanaal - ook bekend als het darmmicrobioom - de cardiovasculaire voordelen van walnoten kunnen helpen verklaren.
"Er wordt veel werk verzet aan de darmgezondheid en hoe dit de algehele gezondheid beÔnvloedt," zei Penny Kris-Etherton, vooraanstaand professor in voeding aan Penn State. "Dus, naast het kijken naar factoren zoals lipiden en lipoproteÔnen, wilden we ook kijken naar de darmgezondheid. We wilden ook zien of veranderingen in de darmgezondheid met walnootconsumptie verband hielden met verbeteringen in risicofactoren voor hartziekten."
Voor de studie rekruteerden de onderzoekers 42 deelnemers met overgewicht of obesitas die tussen de 30 en 65 jaar oud waren. Voordat de studie begon, werden de deelnemers gedurende twee weken op een gemiddeld Amerikaans dieet geplaatst.
Na dit "inloop" -dieet werden de deelnemers willekeurig toegewezen aan een van de drie studiediŽten, die allemaal minder verzadigd vet bevatten dan het inloop-dieet. De diŽten omvatten er een die hele walnoten bevatte, een die dezelfde hoeveelheid alfa-linoleenzuur (ALA) en meervoudig onverzadigde vetzuren zonder walnoten bevatte, en een die gedeeltelijk oliezuur (een ander vetzuur) substitueerde voor dezelfde hoeveelheid ALA gevonden in walnoten, zonder walnoten.
In alle drie de diŽten vervingen walnoten of plantaardige oliŽn verzadigd vet, en alle deelnemers volgden elk dieet gedurende zes weken met een pauze tussen de dieetperioden.
Om de bacteriŽn in het maagdarmkanaal te analyseren, verzamelden de onderzoekers fecale monsters 72 uur voordat de deelnemers het inloopdieet en elk van de drie studie-dieetperioden beŽindigden.
"Het walnootdieet verrijkte een aantal darmbacteriŽn die in het verleden zijn geassocieerd met gezondheidsvoordelen," zei Petersen. "Een daarvan is Roseburia, dat in verband is gebracht met de bescherming van de darmwand. We zagen ook verrijking in Eubacteria geschiktheidens en Butyricicoccus."
De onderzoekers ontdekten ook dat er na het walnootdieet significante associaties waren tussen veranderingen in darmbacteriŽn en risicofactoren voor hartziekten. Eubacterium die in aanmerking kwamen was omgekeerd geassocieerd met veranderingen in verschillende bloeddrukmetingen, wat suggereert dat een groter aantal Eubacterium dat in aanmerking kwam was geassocieerd met grotere verminderingen van die risicofactoren.
Bovendien werden grotere aantallen Lachnospiraceae geassocieerd met grotere verlagingen van de bloeddruk, totaal cholesterol en niet-HDL-cholesterol. Er waren geen significante correlaties tussen verrijkte bacteriŽn en hart-en vaatziekten risicofactoren na de andere twee diŽten.
Regina Lamendella, universitair hoofddocent biologie aan het Juniata College, zei dat de bevindingen een voorbeeld zijn van hoe mensen het darmmicrobioom op een positieve manier kunnen voeden.
"Voedingsmiddelen zoals hele walnoten bieden een gevarieerd scala aan substraten - zoals vetzuren, vezels en bioactieve verbindingen - voor onze darmmicrobiomen om van te leven," zei Lamendella. "Op zijn beurt kan dit helpen bij het genereren van nuttige metabolieten en andere producten voor ons lichaam." Kris-Etherton voegde eraan toe dat toekomstig onderzoek kan blijven onderzoeken hoe walnoten het microbioom en andere elementen van gezondheid beÔnvloeden.
"De bevindingen dragen bij aan wat we weten over de gezondheidsvoordelen van walnoten, dit keer op weg naar hun effecten op de darmgezondheid," zei Kris-Etherton. "De studie geeft ons aanwijzingen dat noten de darmgezondheid kunnen veranderen, en nu zijn we geÔnteresseerd om dat uit te breiden en te onderzoeken hoe het de bloedsuikerspiegel kan beÔnvloeden."
Alyssa M Tindall, Christopher J McLimans, Kristina S Petersen, Penny M Kris-Etherton, Regina Lamendella. Walnoten en plantaardige oliŽn die oliezuur bevatten, hebben een verschillende invloed op de darmmicrobiota en associaties met cardiovasculaire risicofactoren: follow-up van een gerandomiseerde, gecontroleerde, voedingsproef bij volwassenen met een risico op hart- en vaatziekten. The Journal of Nutrition, 2019; DOI: 10.1093 / jn / nxz289