Home / Nieuws / ...

 

Plantaardige voeding tegen cognitieve achteruitgang*
Wereldwijd worden steeds meer mensen ouder en krijgen ook steeds meer ouderen cognitieve achteruitgang. Uit een Chinese studie onder ruim 63.000 mensen uit Singapore, die 20 jaar gevolgd werden, blijkt nu dat een meer plantaardig dieet op middelbare leeftijd kan zorgen voor duidelijk minder cognitieve achteruitgang. Zij die het meest plantaardig aten bleken tot wel 33% minder kans te hebben op cognitieve achteruitgang, later in het leven. 
Meer plantaardige voeding betekent minder rood vlees, vooral als het bewerkt is, en veel plantaardig voedsel ( groenten, fruit, noten, bonen, volle granen) en vis.
De studie. (Maart 2020)


Plant-based diet may prevent cognitive decline
New research finds that following a diet rich in plant-based foods and low in animal products during midlife is associated with a significantly lower risk of cognitive impairment later in life.
Eating a plant-based diet in midlife may prevent later cognitive decline.
According to the latest estimates from the United Nations, there are currently 137 million people over the age of 80 worldwide. Experts expect this number to triple by 2050, reaching 425 million.
The number of people with Alzheimer’s disease and other forms of dementia is also on the rise. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in the United States alone, there are currently 5 million adults living with Alzheimer’s. This number is also likely to triple within the next few decades.
As the population continues to age, it is becoming increasingly important to be able to identify modifiable risk factors for conditions such as Alzheimer’s, as well as any lifestyle changes that may prevent neurodegenerative conditions such as this from developing in the first place.
New research points to nutrition as one such factor. Eating a diet rich in fruits, vegetables, and whole grains and low in animal products such as meat and dairy lowers the risk of cognitive decline in later life, suggests the new study.
Koh Woon Puay, a professor at the National University of Singapore’s (NUS) Saw Swee Hock School of Public Health and the Duke-NUS Medical School, is the principal investigator of the study. The team’s results appear in the American Journal of Clinical Nutrition.
Studying diets and cognitive health
Prof. Puay and colleagues examined data available from the Singapore Chinese Health Study, a population cohort study of 63,257 Chinese people living in Singapore.
As part of this initial study, adults aged 45–74 provided information during face-to-face interviews about their “usual diet, cigarette smoking, alcohol consumption, physical activity, sleep duration, height, weight, and medical history.”
This occurred at baseline, between April 1993 and December 1998. Researchers interviewed the participants again during three follow-up visits, until 2016.
For the new study, Prof. Puay and colleagues used these data to select information on 16,948 people — aged 53, on average — at baseline. These participants only completed cognitive function assessments during their third follow-up visit, in 2014–2016.
To assess the participants’ eating habits, the researchers used five dietary patterns:
• the “alternative Mediterranean diet,” which is a tweaked version of the typical Mediterranean diet
• the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet
• the alternative Healthy Eating Index
• the plant-based diet index
• the healthful plant-based diet index
All of these diets are similar in their emphasis on plant-based foods. The latter two indexes assign positive scores to eating plant-based foods and reverse scores for eating less healthful plant foods or animal foods.
Up to 33% lower risk of cognitive decline
In 2014–2016, 2,443 of the participants (14.4% of them) had cognitive impairment.
The researchers found that people who had strongly adhered to the five dietary patterns outlined above during midlife were less likely to develop cognitive impairment later on.
Specifically, those whose diets the researchers deemed most similar (in the top 25%) to those five dietary patterns were 18–33% less likely to develop cognitive impairment than those with the least similar diets (in the bottom 25%).
Prof. Puay comments on the significance of the findings in the larger scheme of existing research. She says, “Previous studies have shown mixed results when it comes to diet and the risk of cognitive impairment, with few studies conducted in Asian populations.”
“Our study suggests that maintaining a [healthful] dietary pattern is important for the prevention of onset and delay of cognitive impairment.”
Prof. Koh Woon Puay
“Such a pattern,” she adds, “is not about the restriction of a single food item but the composition of an overall pattern that recommends cutting back on red meats, especially if they are processed, and including lots of plant-based foods (vegetables, fruit, nuts, beans, whole grains) and fish.”

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Plantaardige voeding kan cognitieve achteruitgang voorkomen
Uit nieuw onderzoek blijkt dat het volgen van een dieet dat rijk is aan plantaardig voedsel en weinig dierlijke producten tijdens de middelbare leeftijd, geassocieerd is met een significant lager risico op cognitieve stoornissen op latere leeftijd.
Het eten van een plantaardig dieet op middelbare leeftijd kan latere cognitieve achteruitgang voorkomen.
Volgens de laatste schattingen van de Verenigde Naties zijn er momenteel wereldwijd 137 miljoen mensen ouder dan 80 jaar. Experts verwachten dat dit aantal in 2050 zal verdrievoudigen tot 425 miljoen.
Ook het aantal mensen met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie neemt toe. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), alleen al in de Verenigde Staten, leven er momenteel 5 miljoen volwassenen met de ziekte van Alzheimer. Dit aantal zal de komende decennia waarschijnlijk ook verdrievoudigen.
Naarmate de bevolking ouder wordt, wordt het steeds belangrijker om in staat te zijn om aanpasbare risicofactoren voor aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer te identificeren, evenals veranderingen in levensstijl die kunnen voorkomen dat neurodegeneratieve aandoeningen zoals deze zich in de eerste plaats ontwikkelen.
Nieuw onderzoek wijst op voeding als zo'n factor. Het eten van een dieet dat rijk is aan fruit, groenten en volle granen en weinig dierlijke producten zoals vlees en zuivel, verlaagt het risico op cognitieve achteruitgang op latere leeftijd, suggereert de nieuwe studie.
Koh Woon Puay, professor aan de National University of Singapore's (NUS) Saw Swee Hock School of Public Health en de Duke-NUS Medical School, is de hoofdonderzoeker van het onderzoek. De resultaten van het team verschijnen in het American Journal of Clinical Nutrition.
Diëten en cognitieve gezondheid bestuderen
Prof. Puay en collega's onderzochten gegevens die beschikbaar zijn uit de Singapore Chinese Health Study, een populatiecohortonderzoek onder 63.257 Chinezen die in Singapore wonen.
Als onderdeel van dit eerste onderzoek gaven volwassenen van 45–74 jaar informatie tijdens persoonlijke interviews over hun "gebruikelijke dieet, roken van sigaretten, alcoholgebruik, fysieke activiteit, slaapduur, lengte, gewicht en medische geschiedenis."
Dit gebeurde bij aanvang, tussen april 1993 en december 1998. Onderzoekers interviewden de deelnemers opnieuw tijdens drie vervolgbezoeken, tot 2016.
Voor de nieuwe studie gebruikten prof. Puay en collega's deze gegevens om informatie te selecteren over 16.948 mensen - gemiddeld 53 jaar - bij aanvang. Deze deelnemers voltooiden alleen cognitieve functiebeoordelingen tijdens hun derde vervolgbezoek, in 2014–2016.
Om de eetgewoonten van de deelnemers te beoordelen, gebruikten de onderzoekers vijf voedingspatronen:
• het 'alternatieve mediterrane dieet', een getweakte versie van het typische mediterrane dieet
• de dieetbenaderingen om hypertensie (DASH) te stoppen
• de alternatieve Index Gezond Eten
• de plantaardige voedingsindex
• de gezonde plantaardige voedingsindex
Al deze diëten zijn vergelijkbaar in hun nadruk op plantaardig voedsel. De laatste twee indexen kennen positieve scores toe aan het eten van plantaardig voedsel en omgekeerde scores voor het eten van minder gezond plantaardig voedsel of dierlijk voedsel.
Tot 33% lager risico op cognitieve achteruitgang
In 2014–2016 hadden 2.443 van de deelnemers (14,4% van hen) cognitieve stoornissen.
De onderzoekers ontdekten dat mensen die zich tijdens midlife sterk aan de vijf hierboven beschreven voedingspatronen hadden gehouden, later minder kans hadden om cognitieve stoornissen te ontwikkelen.
In het bijzonder hadden degenen van wie het dieet volgens de onderzoekers het meest vergelijkbaar was (in de top 25%) met die vijf voedingspatronen 18-33% minder kans op cognitieve stoornissen dan degenen met het minst vergelijkbare dieet (in de onderste 25%).
Prof. Puay geeft commentaar op het belang van de bevindingen in het grotere schema van bestaand onderzoek. Ze zegt: "Eerdere studies hebben gemengde resultaten opgeleverd als het gaat om voeding en het risico op cognitieve stoornissen, met weinig studies uitgevoerd in Aziatische populaties."
"Onze studie suggereert dat het handhaven van een [gezond] voedingspatroon belangrijk is om het ontstaan en de vertraging van cognitieve stoornissen te voorkomen."
Prof. Koh Woon Puay
'Zo'n patroon', voegt ze eraan toe, 'gaat niet over de beperking van een enkel voedingsmiddel, maar over de samenstelling van een algemeen patroon dat aanbeveelt om te bezuinigen op rood vlees, vooral als het wordt verwerkt, en met veel plantaardig voedsel ( groenten, fruit, noten, bonen, volle granen) en vis. ”