Home / Nieuws / ...

 

Tandenpoetsen voor gezond hart*
Vaak uw tanden poetsen zorgt voor een gezonder hart, zo blijkt uit een Koreaanse studie onder ruim 160.000 veertigplussers die tien jaar gevolgd werden. Drie keer of meer per dag de tanden poetsen zorgden voor 10% minder kans op boezemfibrilleren en 12% minder kans op hartfalen.
De studie. (April 2020)


Brush your teeth to protect the heart
Brushing teeth frequently is linked with lower risks of atrial fibrillation and heart failure, according to a study published today in the European Journal of Preventive Cardiology, a journal of the European Society of Cardiology (ESC). 
Previous research suggests that poor oral hygiene leads to bacteria in the blood, causing inflammation in the body. Inflammation increases the risks of atrial fibrillation (irregular heartbeat) and heart failure (the heart's ability to pump blood or relax and fill with blood is impaired). This study examined the connection between oral hygiene and occurrence of these two conditions.
The retrospective cohort study enrolled 161,286 participants of the Korean National Health Insurance System aged 40 to 79 with no history of atrial fibrillation or heart failure. Participants underwent a routine medical examination between 2003 and 2004. Information was collected on height, weight, laboratory tests, illnesses, lifestyle, oral health, and oral hygiene behaviours.
During a median follow-up of 10.5 years, 4,911 (3.0%) participants developed atrial fibrillation and 7,971 (4.9%) developed heart failure.
Tooth brushing three or more times a day was associated with a 10% lower risk of atrial fibrillation and a 12% lower risk of heart failure during 10.5-year follow up. The findings were independent of a number of factors including age, sex, socioeconomic status, regular exercise, alcohol consumption, body mass index, and comorbidities such as hypertension.
While the study did not investigate mechanisms, one possibility is that frequent tooth brushing reduces bacteria in the subgingival biofilm (bacteria living in the pocket between the teeth and gums), thereby preventing translocation to the bloodstream.
Senior author Dr. Tae-Jin Song of Ewha Womans University, Seoul, Korea noted that the analysis was limited to one country and as an observational study does not prove causation. But he added: "We studied a large group over a long period, which adds strength to our findings."
An accompanying editorial states: "It is certainly too early to recommend tooth brushing for the prevention of atrial fibrillation and congestive heart failure". It adds: "While the role of inflammation in the occurrence of cardiovascular disease is becoming more and more evident, intervention studies are needed to define strategies of public health importance." 


De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Poets je tanden om het hart te beschermen
Tanden poetsen wordt vaak in verband gebracht met een lager risico op boezemfibrilleren en hartfalen, blijkt uit een onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in het European Journal of Preventive Cardiology, een tijdschrift van de European Society of Cardiology (ESC).
Eerder onderzoek suggereert dat slechte mondhygiŽne leidt tot bacteriŽn in het bloed, waardoor ontstekingen in het lichaam ontstaan. Ontsteking verhoogt het risico op boezemfibrilleren (onregelmatige hartslag) en hartfalen (het vermogen van het hart om bloed te pompen of te ontspannen en zich met bloed te vullen is verminderd). Deze studie onderzocht het verband tussen mondhygiŽne en het voorkomen van deze twee aandoeningen.
Het retrospectieve cohortonderzoek omvatte 161.286 deelnemers van het Koreaanse nationale ziekteverzekeringssysteem van 40 tot 79 jaar zonder voorgeschiedenis van atriumfibrilleren of hartfalen. Deelnemers ondergingen tussen 2003 en 2004 een routinematig medisch onderzoek. Er werd informatie verzameld over lengte, gewicht, laboratoriumtests, ziekten, levensstijl, mondgezondheid en mondhygiŽnegedrag.
Tijdens een mediane follow-up van 10,5 jaar ontwikkelden 4.911 (3,0%) deelnemers atriumfibrilleren en ontwikkelden 7.971 (4.9%) hartfalen.
Drie of meer keer per dag tanden poetsen ging gepaard met een 10% lager risico op atriale fibrillatie en een 12% lager risico op hartfalen tijdens een follow-up van 10,5 jaar. De bevindingen waren onafhankelijk van een aantal factoren, waaronder leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status, regelmatige lichaamsbeweging, alcoholgebruik, body mass index en comorbiditeiten zoals hypertensie.
Hoewel de studie de mechanismen niet onderzocht, is een mogelijkheid dat frequent tandenpoetsen de bacteriŽn in de subgingivale biofilm (bacteriŽn die in de zak tussen de tanden en het tandvlees leven) vermindert, waardoor translocatie naar de bloedbaan wordt voorkomen.
Senior auteur Dr. Tae-Jin Song van de Ewha Womans University, Seoul, Korea merkte op dat de analyse beperkt was tot ťťn land en dat een observationeel onderzoek geen oorzakelijk verband aantoont. Maar hij voegde eraan toe: "We hebben gedurende een lange periode een grote groep bestudeerd, wat onze bevindingen kracht bijzet."
Een begeleidende redactie luidt: "Het is zeker te vroeg om tandenpoetsen aan te bevelen ter voorkoming van boezemfibrilleren en congestief hartfalen". Het voegt eraan toe: "Terwijl de rol van ontsteking bij het optreden van hart- en vaatziekten steeds duidelijker wordt, zijn interventieonderzoeken nodig om strategieŽn van belang voor de volksgezondheid te definiŽren."