Home / Nieuws / ...

 

BPS ook al slecht voor uw hart*
De veel toegepaste vervanger van het ongezonde Bisfenol-A (BPA) door Bisfenol-S (BPS) lijkt volgens studie al snel na blootstelling hartfuncties negatief te beïnvloeden. Zeker voor mensen met al een hartziekte of diabetes kan BPS de kans op een hartaanval duidelijk vergroten. BPS wordt net als BPA toegepast in plastic producten, waaronder voedsel en drank verpakkingen. BPS wordt vaak niet vermeld, wel dat het product BPA-vrij is. 
De studie. (Juni 2020)


BPA replacement hinders heart function, study reveals
BPA's counterpart replacement BPS can hinder heart function within minutes of a single exposure, according to a new University of Guelph study. 
The study is the first to show the instant effects bisphenol S (BPS) can have on the heart.
"We expected to find similar effects from BPS as we have with BPA, but not at the speed that it worked," said biomedical sciences professor Glen Pyle, who conducted the study with former master's student Melissa Ferguson. "This replacement chemical seems to be more potent."
Bisphenol A (BPA), a chemical used in plastic products, was banned from baby bottles in Canada in 2010 over concerns that it may leach into foods and cause hormone-related side effects. More manufacturers are now using BPS as a replacement in their products and labelling them as BPA-free.
When mice were given bisphenol BPA or BPS in amounts that mimicked typical human levels, their heart function worsened, especially in females, within minutes of exposure.
These findings are concerning, as endocrine receptors and metabolic pathways are similar in mice and humans, said Pyle.
"This study raises concerns about the safety of BPS as a replacement for BPA."
It's particularly worrisome for people with coronary heart disease, high blood pressure, diabetes or obesity, because the effects of BPS could increase the chance of a heart attack or make a heart attack more severe, he added.
"If the heart is in a precarious position, when you add a stressor you can make it worse."
Published recently in the journal Scientific Reports, the study entailed treating mouse hearts with BPA and BPS at levels typically seen in people. Each chemical on its own was found to depress heart function by dampening heart contractions causing slower blood flow. However, BPS had a quicker impact—within five minutes of exposure.
"Previous research has looked at the chronic effects that can happen when exposed to BPS over days," said Pyle. "But we are the first to show how fast BPS can work. This is an important finding because it means you don't need to have a buildup of the chemical over time to experience its harmful effects."
BPA is found in plastics used for food packaging, including liners for metal cans and other containers, as well as in medical devices such as hospital intravenous lines and dental sealants.
Although the body gets rid of bisphenols quickly, their ubiquitous use in so many consumer goods means that the substance persists.
Pyle advocates banning the substitute chemical BPS from such consumer products as food and beverage packaging, toys and thermal paper receipts. He also suggests consumers reduce plastic use, including single-use plastics

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vervanging van BPA belemmert de hartfunctie, zo blijkt uit onderzoek
De vervangende BPS van BPA kan de hartfunctie binnen enkele minuten na een enkele blootstelling belemmeren, volgens een nieuwe studie van de University of Guelph.
De studie is de eerste die de onmiddellijke effecten van bisfenol S (BPS) op het hart laat zien.
"We verwachtten vergelijkbare effecten van BPS te vinden als bij BPA, maar niet met de snelheid waarmee het werkte", zegt Glen Pyle, professor in de biomedische wetenschappen, die de studie uitvoerde met voormalig masterstudente Melissa Ferguson. 'Deze vervangende chemische stof lijkt krachtiger.'
Bisfenol A (BPA), een chemische stof die in plastic producten wordt gebruikt, werd in 2010 in babyflessen in Canada verbannen vanwege de bezorgdheid dat het in voedingsmiddelen zou kunnen uitlogen en hormoongerelateerde bijwerkingen zou veroorzaken. Meer fabrikanten gebruiken BPS nu als vervanging in hun producten en labelen ze als BPA-vrij.
Wanneer muizen bisfenol BPA of BPS kregen in hoeveelheden die typische menselijke niveaus nabootsten, verslechterde hun hartfunctie, vooral bij vrouwen, binnen enkele minuten na blootstelling.
Deze bevindingen zijn zorgwekkend, aangezien endocriene receptoren en metabole routes vergelijkbaar zijn bij muizen en mensen, zei Pyle.
"Deze studie roept bezorgdheid op over de veiligheid van BPS als vervanging voor BPA."
Het is vooral zorgwekkend voor mensen met coronaire hartziekte, hoge bloeddruk, diabetes of obesitas, omdat de effecten van BPS de kans op een hartaanval of een hartaanval ernstiger kunnen maken, voegde hij eraan toe.
'Als het hart zich in een precaire positie bevindt, kun je het erger maken als je een stressor toevoegt.'
Onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports, omvatte de studie het behandelen van muizenharten met BPA en BPS op niveaus die doorgaans bij mensen worden gezien. Elke chemische stof op zichzelf bleek de hartfunctie te onderdrukken door hartcontracties te dempen, wat een langzamere bloedstroom veroorzaakt. BPS had echter een snellere impact - binnen vijf minuten na blootstelling.
"Eerder onderzoek heeft gekeken naar de chronische effecten die kunnen optreden bij blootstelling aan BPS gedurende dagen", aldus Pyle. "Maar wij zijn de eersten die laten zien hoe snel BPS kan werken. Dit is een belangrijke bevinding, omdat het betekent dat u de chemische stof in de loop van de tijd niet hoeft op te bouwen om de schadelijke effecten ervan te ervaren."
BPA wordt aangetroffen in kunststoffen die worden gebruikt voor voedselverpakkingen, waaronder voeringen voor metalen blikken en andere containers, en in medische hulpmiddelen zoals intraveneuze ziekenhuislijnen en tandheelkundige afdichtingsmiddelen.
Hoewel het lichaam bisfenolen snel verwijdert, zorgt hun alomtegenwoordige gebruik in zoveel consumptiegoederen ervoor dat de stof blijft bestaan.
Pyle pleit ervoor om de vervangende chemische BPS uit consumentenproducten zoals voedsel- en drankverpakkingen, speelgoed en kassabonnen te verbieden. Hij suggereert ook dat consumenten het plasticgebruik verminderen, inclusief plastic voor eenmalig gebruik.