Home / Nieuws / ...

 

Voeding rijk aan flavonolen tegen dementie*
Een studie onder ruim 900 ouderen met een gemiddelde leeftijd van 81 jaar, allen zonder dementie of de ziekte van Alzheimer, die zes jaar gevolgd werden blijkt dat meer voeding met flavonolen de kans op dementie en de ziekte van Alzheimer duidelijk kan verminderen. Ieder jaar werd ook gekeken of iemand dementie had gekregen. Zij met de meeste flavonolen in hun voeding bleken gemiddeld wel 48% minder kans te hebben op het krijgen van dementie of de ziekte van Alzheimer. Flavonolen zijn bioactieve stoffen, onder te verdelen in de nutriŽnten isorhamnetine, kaempferol, myricetine en quercetine. Isorhamnetine wordt veelal gevonden in peren, olijfolie, wijn en tomatensaus. Kaempferol wordt veelal gevonden in kool, bonen, thee, spinazie en broccoli. Myricetine wordt veelal gevonden in thee, wijn, kool, sinaasappelen en tomaten. Quercetine gaf geen lagere kans op dementie of de ziekte van Alzheimer zo blijkt uit de studie.
De studie. (Juni 2020)


Study: Antioxidant flavonol linked to lower risk of Alzheimer's dementia
People who eat or drink more foods with the antioxidant flavonol, which is found in nearly all fruits and vegetables as well as tea, may be less likely to develop Alzheimer's dementia years later, according to a study published in Neurology, the medical journal of the American Academy of Neurology. 
"More research is needed to confirm these results, but these are promising findings," said study author Thomas M. Holland, MD, of Rush University in Chicago. "Eating more fruits and vegetables and drinking more tea could be a fairly inexpensive and easy way for people to help stave off Alzheimer's dementia. With the elderly population increasing worldwide, any decrease in the number of people with this devastating disease, or even delaying it for a few years, could have an enormous benefit on public health."
Flavonols are a type of flavonoid, a group of phytochemicals found in plant pigments known for its beneficial effects on health.
The study involved 921 people with an average age of 81 who did not have Alzheimer's dementia. The people filled out a questionnaire each year on how often they ate certain foods. They were also asked about other factors, such as their level of education, how much time they spent doing physical activities and how much time they spent doing mentally engaging activities such as reading and playing games.
The people were tested yearly to see if they had developed Alzheimer's dementia. They were followed for an average of six years. The researchers used various tests to determine that 220 people developed Alzheimer's dementia during the study.
The people were divided into five groups based on how much flavonol they had in their diet. The average amount of flavonol intake in US adults is about 16 to 20 milligrams per day. In the study, the lowest group had intake of about 5.3 mg per day and the highest group consumed an average of 15.3 mg per day.
The study found that people in the highest group were 48 percent less likely to later develop Alzheimer's dementia than the people in the lowest group after adjusting for genetic predisposition and demographic and lifestyle factors. Of the 186 people in the highest group, 28 people, or 15 percent, developed Alzheimer's dementia, compared to 54 people, or 30 percent, of the 182 people in the lowest group.
The results were the same after researchers adjusted for other factors that could affect the risk of Alzheimer's dementia, such as, diabetes, previous heart attack, stroke and high blood pressure.
The study also broke the flavonols down into four types: isorhamnetin, kaempferol, myricetin and quercetin. The top food contributors for each category were: pears, olive oil, wine and tomato sauce for isorhamnetin; kale, beans, tea, spinach and broccoli for kaempferol; tea, wine, kale, oranges and tomatoes for myricetin; and tomatoes, kale, apples and tea for quercetin.
People who had high intake of isorhamnetin were 38 percent less likely to develop Alzheimer's. Those with high intake of kaempferol were 51 percent less likely to develop dementia. And those with high intake of myricetin were also 38 percent less likely to develop dementia. Quercetin was not tied to a lower risk of Alzheimer's dementia.
Holland noted that the study shows an association between dietary flavonols and Alzheimer's risk but does not prove that flavonols directly cause a reduction in disease risk.
Other limitations of the study are that the food frequency questionnaire, although valid, was self-reported, so people may not accurately remember what they eat, and the majority of participants were white people, so the results may not reflect the general population. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Studie: antioxidant flavonol gekoppeld aan lager risico op dementie van Alzheimer
Mensen die meer voedsel eten of drinken met de antioxidant flavonol, die in bijna alle soorten fruit en groenten en in thee wordt aangetroffen, hebben mogelijk minder jaren later de ziekte van Alzheimer ontwikkeld, volgens een studie gepubliceerd in Neurology, het medische tijdschrift van de Amerikaanse Academie voor Neurologie.
"Er is meer onderzoek nodig om deze resultaten te bevestigen, maar dit zijn veelbelovende bevindingen", zegt onderzoeksauteur Thomas M. Holland, MD, van de Rush University in Chicago. "Meer fruit en groenten eten en meer thee drinken kan een redelijk goedkope en gemakkelijke manier zijn voor mensen om de ziekte van Alzheimer te voorkomen. Met het wereldwijd toenemen van de bevolking, elke afname van het aantal mensen met deze verwoestende ziekte, of zelfs het vertragen ervan enkele jaren een enorm voordeel voor de volksgezondheid kunnen hebben. "
Flavonolen zijn een soort flavonoÔden, een groep fytochemicaliŽn die voorkomt in plantpigmenten die bekend staan om hun gunstige effecten op de gezondheid.
Bij de studie waren 921 mensen betrokken met een gemiddelde leeftijd van 81 jaar die geen dementie van Alzheimer hadden. De mensen vulden elk jaar een vragenlijst in over hoe vaak ze bepaalde voedingsmiddelen aten. Er werd hen ook gevraagd naar andere factoren, zoals hun opleidingsniveau, hoeveel tijd ze besteedden aan fysieke activiteiten en hoeveel tijd ze besteedden aan mentaal boeiende activiteiten zoals lezen en spelen van games.
De mensen werden jaarlijks getest om te zien of ze dementie van Alzheimer hadden ontwikkeld. Ze werden gemiddeld zes jaar gevolgd. De onderzoekers gebruikten verschillende tests om te bepalen dat 220 mensen tijdens de studie de ziekte van Alzheimer ontwikkelden.
De mensen werden verdeeld in vijf groepen op basis van hoeveel flavonol ze in hun dieet hadden. De gemiddelde hoeveelheid flavonolinname bij Amerikaanse volwassenen is ongeveer 16 tot 20 milligram per dag. In de studie had de laagste groep een inname van ongeveer 5,3 mg per dag en de hoogste groep consumeerde gemiddeld 15,3 mg per dag.
Uit de studie bleek dat mensen in de hoogste groep 48 procent minder kans hadden om later de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen dan de mensen in de laagste groep na correctie voor genetische aanleg en demografische en leefstijlfactoren. Van de 186 mensen in de hoogste groep ontwikkelden 28 mensen, of 15 procent, dementie van Alzheimer, vergeleken met 54 mensen, of 30 procent, van de 182 mensen in de laagste groep.
De resultaten waren hetzelfde nadat onderzoekers zich hadden aangepast voor andere factoren die het risico op dementie van Alzheimer zouden kunnen beÔnvloeden, zoals diabetes, eerdere hartaanval, beroerte en hoge bloeddruk.
De studie verdeelde de flavonolen ook in vier typen: isorhamnetin, kaempferol, myricetin en quercetine. De belangrijkste voedselbijdragers voor elke categorie waren: peren, olijfolie, wijn en tomatensaus voor isorhamnetin; boerenkool, bonen, thee, spinazie en broccoli voor kaempferol; thee, wijn, boerenkool, sinaasappels en tomaten voor myricetin; en tomaten, boerenkool, appels en thee voor quercetine.
Mensen met een hoge inname van isorhamnetine hadden 38 procent minder kans om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. Degenen met een hoge inname van kaempferol hadden 51 procent minder kans om dementie te ontwikkelen. En degenen met een hoge inname van myricetin hadden ook 38 procent minder kans om dementie te ontwikkelen. Quercetine was niet gebonden aan een lager risico op dementie van Alzheimer.
Holland merkte op dat de studie een verband aantoont tussen flavonolen in de voeding en het risico van Alzheimer, maar bewijst niet dat flavonolen direct een vermindering van het ziekterisico veroorzaken.
Andere beperkingen van het onderzoek zijn dat de vragenlijst over voedselfrequentie, hoewel geldig, zelfgerapporteerd was, zodat mensen zich mogelijk niet nauwkeurig herinneren wat ze aten, en de meerderheid van de deelnemers waren blanken, dus de resultaten weerspiegelen mogelijk niet de algemene bevolking.