Home / Nieuws / ...

 

Tomaten en prostaatkanker*
Een Amerikaanse studie onder 28.000 mannen laat zien dat het dagelijks eten van tomaten de kans op prostaatkanker duidelijk kan doen afnemen. Geen duidelijk verschil werd gezien als verse tomaten of tomatensaus gegeten werd. Het grote verschil werd gezien als vijf tot zes keer per week in olie gebakken tomaten werden gegeten, hiermee werd de kans op prostaatkanker wel tot 28% lager. Eerdere studies hebben al laten zien dat de manier van bereiding van tomaten zorgt voor meer of minder van de bioactieve stof lycopeen, als ook de vorm van lycopeen in tomaten die gegeten worden.
De studie. (Juni 2020)


Cooked tomatoes can reduce the risk of prostate cancer
Dr Gary Fraser is a Professor of Medicine and Epidemiology at Loma Linda University Health, and the former primary director of the Adventist Health Study; a prospective cohort study of 96,000 Seventh-day Adventist men and women in the US and Canada. His latest research, funded by World Cancer Research Fund (WCRF), is revealing a fascinating link between tomatoes and prostate cancer.
Prostate cancer is the second most common cancer worldwide. In the US, there were an estimated 165,000 new cases of prostate cancer and nearly 30,000 deaths in 2018. Since 1989, a research team at Loma Linda University Health has examined a number of dietary practices to see which offer promise in preventing chronic diseases such as heart disease and cancer. Earlier research in the Adventist Health Study and several other projects internationally suggest high lycopene intake is associated with reduced risk of prostate cancer. Tomato and tomato-based products are of particular interest as they are major sources of the carotenoid lycopene.
Seventh-day Adventists are well-known for encouraging their members to adopt healthy lifestyle practices. Loma Linda University Health is conducting what is widely recognised as the largest ongoing research of Adventists’ dietary choices and healthy living habits. To examine how tomato consumption may impact the development of prostate cancer, we looked for significant relationships between diet and prostate cancer in nearly 28,000 Adventist men in the US.
How our research was done
All Adventist Health Study participants agree to fill out self-administered food frequency questionnaires reporting the average number of times per week they ate approximately 200 different foods and beverages, and the serving sizes. After tracking the study’s male participants, all of whom were cancer-free when they enrolled in the project, we found that 1,226 of them had been diagnosed with prostate cancer, and 355 of those were aggressive cases.
As we focused on dietary lycopene levels, we found that men who consumed canned and cooked tomatoes five to six times a week had a 28 per cent decreased risk of prostate cancer compared with men who never consumed this food. The effect was still significant even after adjusting for potential confounders including ethnicity, education, obesity, exercise levels, alcohol consumption and others. Interestingly, we found no significant association between prostate cancer and consumption of raw tomatoes, tomato soup, tomato sauce and tomato-based vegetable juice.
While all tomatoes and tomato-based products contain lycopene, other studies have shown that lycopene is absorbed at different rates depending on the product consumed. Lycopene bioavailability is higher when tomatoes have been heated or cooked, and especially if cooked with oil. Processing tomatoes in this way contributes to the separation of the lycopene from the carrier proteins.
Our conclusion for cancer prevention
This research suggests that it is particularly cooked tomatoes that may play a significant role in reducing a man’s risk of developing prostate cancer. It may be their lycopene content that is the active principle. We will continue to look at tomato products and their potential to reduce prostate cancer risk. Still, men concerned about developing prostate cancer could consider adding cooked and canned tomatoes to their diet on a regular basis.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Gekookte tomaten kunnen het risico op prostaatkanker verminderen
Dr Gary Fraser is hoogleraar geneeskunde en epidemiologie aan de Loma Linda University Health en de voormalige hoofddirecteur van de Adventist Health Study; een prospectieve cohortstudie van 96.000 Zevende-dags Adventisten in de VS en Canada. Zijn laatste onderzoek, gefinancierd door World Cancer Research Fund (WCRF), onthult een fascinerende link tussen tomaten en prostaatkanker.
Prostaatkanker is wereldwijd de op één na meest voorkomende vorm van kanker. In de VS waren er naar schatting 165.000 nieuwe gevallen van prostaatkanker en bijna 30.000 sterfgevallen in 2018. Sinds 1989 heeft een onderzoeksteam van Loma Linda University Health een aantal voedingspraktijken onderzocht om te zien welke veelbelovend zijn bij het voorkomen van chronische ziekten zoals hartziekte en kanker. Eerder onderzoek in de Adventist Health Study en verschillende andere internationale projecten suggereren dat een hoge inname van lycopeen wordt geassocieerd met een verminderd risico op prostaatkanker. Producten op basis van tomaten en tomaten zijn van bijzonder belang omdat ze de belangrijkste bronnen zijn van het carotenoïde lycopeen.
Zevende-dags Adventisten staan erom bekend hun leden aan te moedigen een gezonde levensstijl aan te nemen. Loma Linda University Health doet wat algemeen wordt erkend als het grootste lopende onderzoek naar de voedingskeuzes en de gezonde leefgewoonten van adventisten. Om te onderzoeken hoe tomatenconsumptie de ontwikkeling van prostaatkanker kan beïnvloeden, zochten we bij bijna 28.000 adventistische mannen in de VS naar significante relaties tussen voeding en prostaatkanker.
Hoe ons onderzoek is gedaan
Alle deelnemers aan de Adventist Health Study stemmen ermee in om zelf-beheerde voedselfrequentie-vragenlijsten in te vullen waarin het gemiddelde aantal keren per week wordt vermeld dat ze ongeveer 200 verschillende voedingsmiddelen en dranken hebben gegeten, en de portiegroottes. Na het volgen van de mannelijke deelnemers van de studie, die allemaal kankervrij waren toen ze zich voor het project inschreven, ontdekten we dat bij 1226 van hen prostaatkanker was vastgesteld, en 355 daarvan waren agressieve gevallen.
Terwijl we ons concentreerden op het lycopeengehalte in de voeding, ontdekten we dat mannen die vijf tot zes keer per week tomaten in blik en gekookt consumeerden, een 28 procent lager risico hadden op prostaatkanker in vergelijking met mannen die dit voedsel nooit hadden geconsumeerd. Het effect was nog steeds significant, zelfs na correctie voor potentiële confounders, waaronder etniciteit, opleiding, obesitas, lichaamsbeweging, alcoholgebruik en andere. Interessant genoeg vonden we geen significant verband tussen prostaatkanker en consumptie van rauwe tomaten, tomatensoep, tomatensaus en tomatensap op basis van tomaten.
Hoewel alle tomaten en op tomaten gebaseerde producten lycopeen bevatten, hebben andere onderzoeken aangetoond dat lycopeen met verschillende snelheden wordt opgenomen, afhankelijk van het geconsumeerde product. De biologische beschikbaarheid van lycopeen is hoger wanneer tomaten worden verwarmd of gekookt, en vooral als ze met olie worden gekookt. Het op deze manier verwerken van tomaten draagt bij aan de scheiding van het lycopeen van de dragereiwitten.
Onze conclusie voor kankerpreventie
Dit onderzoek suggereert dat met name gekookte tomaten een belangrijke rol kunnen spelen bij het verminderen van het risico van een man op het ontwikkelen van prostaatkanker. Het is misschien hun lycopeengehalte dat het actieve principe is. We blijven kijken naar tomatenproducten en hun potentieel om het risico op prostaatkanker te verminderen. Toch zouden mannen die zich zorgen maken over het ontwikkelen van prostaatkanker kunnen overwegen om regelmatig gekookte en ingeblikte tomaten aan hun dieet toe te voegen.