Home / Nieuws / ...

 

Frisdranken en cholesterol*
Het regelmatig en veel drinken van frisdranken en dan vooral de gesuikerde frisdranken blijken in een studie onder een kleine 6.000 deelnemers die 25 jaar gevolgd werden de kans op hart- en vaatziektes duidelijk te verhogen. Deze gesuikerde frisdranken zorgen voor een duidelijk lager goed cholesterol (HDL) en duidelijk hogere bloedwaarden triglyceriden. De twee factoren die de kans op hart- en vaatziektes doen verhogen.
De studie. (Juli 2020)


Drinks with added sugars linked to lipid imbalance, which increases CVD risk 
Drinking 12 ounces of sugary drinks more than once per day is linked to lower levels of high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), ("good" cholesterol), and higher levels of triglycerides, in middle aged and older adults, both of which have been shown to increase risk of cardiovascular disease. These results are from a new observational study published today in the Journal of the American Heart Association, the open access journal of the American Heart Association.
In previous studies, added sugars have been shown to increase cardiovascular disease risk. Beverages such as sodas, sports drinks and fruit-flavored drinks are the largest source of added sugars for Americans.
"For some time, we have known sugary drinks can have a negative effect on Americans' health status, yet the assumption for many is that they only contribute to weight gain," said Eduardo Sanchez, M.D., M.P.H., chief medical officer for prevention and chief of the Center for Health Metrics and Evaluation at the American Heart Association. "This research reinforces our understanding of the potential negative impact sugary drinks have on blood cholesterol, which increases heart disease risk. It is yet one more reason for all of us to cut back on sodas and other sugar-sweetened beverages."
Researchers hypothesized that dyslipidemia could be one pathway by which sugary drinks may increase cardiovascular disease risk. An estimated 40% to 50% of U.S. adults are affected by dyslipidemia, an unhealthy imbalance of cholesterol and triglyceride levels in the blood, which increases the risk of cardiovascular disease.
To determine the association between sugary drinks on triglyceride and cholesterol levels, researchers studied observational medical data of up to 5,924 participants from the Offspring and Generation 3 cohorts of the Framingham Heart Study, who were followed for an average of 12.5 years between 1991 and 2014. The Offspring cohort of the Framingham Heart Study includes the children of original participants in the Framingham Heart Study, and the Generation 3 cohort includes grandchildren of the original participants in the Framingham Heart Study.
For this study, the beverages were defined as: 12 ounces of sugary drinks, such as sodas, fruit-flavored drinks, sports drinks, presweetened coffees and teas; 12 ounces of low-calorie sweetened beverages, including naturally and artificially sweetened "diet" sodas or other flavored drinks; or 8 ounces of 100% fruit juices, including orange, apple, grapefruit and other juices derived from whole fruits with no added sugars. Study participants were classified into five groups according to how often they drank the different beverage types ranging from low intake (<1 serving per month) to high intake (>1 serving per day).
Researchers analyzed how the different drink types and their consumption levels correlated with changes in cholesterol and triglyceride levels over approximately four-year periods. They found that:
• Drinking sugar-sweetened beverages (more than 12 ounces per day) was associated with a 53% higher incidence of high triglycerides and a 98% higher incidence of low HDL cholesterol (the "good" cholesterol) compared to those who drank less than one serving per month;
• Drinking low-calorie sweetened beverages did not appear to be associated with increased dyslipidemia risk among the people who regularly drank low-calorie sweetened beverages; and
• Regularly drinking up to 12 ounces of 100% fruit juice per day was not associated with adverse changes in cholesterol or dyslipidemia, though further research is needed to warrant this finding.
"Reducing the number of or eliminating sugary drink consumption may be one strategy that could help people keep their triglyceride and HDL cholesterol at healthier levels," said lead study author Nicola McKeown, Ph.D., a nutrition epidemiologist at the Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging at Tufts University in Boston. "And, while our study didn't find negative consequences on blood lipids from drinking low-calorie sweetened drinks, there may be health consequences of consuming these beverages on other risk factors. Water remains the preferred and healthiest beverage."
While previous cross-sectional studies have had similar findings, this study reaffirms those findings with prospective data. One potential limitation of the study is that participants self-reported their dietary intake.
The American Heart Association recommends people eliminate sugary drink consumption to improve heart health and to reduce the risk of cardiovascular disease.
The National Institutes of Health, the American Heart Association and the U.S. Department of Agriculture's Agricultural Research Service supported the study.
Danielle E. Haslam, Gina M. Peloso, Mark A. Herman, Josée Dupuis, Alice H. Lichtenstein, Caren E. Smith, Nicola M. McKeown. Beverage Consumption and Longitudinal Changes in Lipoprotein Concentrations and Incident Dyslipidemia in US Adults: The Framingham Heart Study. Journal of the American Heart Association, 2020; 9 (5) DOI: 10.1161/JAHA.119.014083 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Drankjes met toegevoegde suikers die verband houden met een verstoorde lipidenbalans, wat het risico op HVZ verhoogt
Het drinken van 12 gram suikerhoudende dranken meer dan eens per dag is gekoppeld aan lagere niveaus van lipoproteïne-cholesterol met hoge dichtheid (HDL-C), ("goede" cholesterol) en hogere niveaus van triglyceriden, bij middelbare en oudere volwassenen, beide van waarvan is aangetoond dat ze het risico op hart- en vaatziekten verhogen. Deze resultaten zijn afkomstig van een nieuwe observationele studie die vandaag is gepubliceerd in het Journal of the American Heart Association, het open access-tijdschrift van de American Heart Association.
In eerdere studies is aangetoond dat toegevoegde suikers het risico op hart- en vaatziekten verhogen. Dranken zoals frisdrank, sportdrankjes en dranken met fruitsmaak zijn de grootste bron van toegevoegde suikers voor Amerikanen.
"We weten al geruime tijd dat suikerhoudende dranken een negatief effect kunnen hebben op de gezondheidstoestand van Amerikanen, maar voor velen is de aanname dat ze alleen bijdragen aan gewichtstoename", zegt Eduardo Sanchez, MD, MPH, Chief Medical Officer voor preventie en hoofd van het Center for Health Metrics and Evaluation bij de American Heart Association. "Dit onderzoek versterkt ons begrip van de mogelijke negatieve impact die suikerhoudende dranken hebben op het cholesterolgehalte in het bloed, wat het risico op hart- en vaatziekten verhoogt. Het is nog een reden voor ons allemaal om te bezuinigen op frisdrank en andere met suiker gezoete dranken."
Onderzoekers veronderstelden dat dyslipidemie een van de manieren zou kunnen zijn waarop suikerhoudende dranken het risico op hart- en vaatziekten kunnen verhogen. Naar schatting 40% tot 50% van de Amerikaanse volwassenen wordt getroffen door dyslipidemie, een ongezonde onbalans van cholesterol en triglyceriden in het bloed, wat het risico op hart- en vaatziekten vergroot.
Om de associatie tussen suikerhoudende dranken op triglyceriden- en cholesterolniveaus te bepalen, bestudeerden onderzoekers observationele medische gegevens van maximaal 5924 deelnemers uit de nakomelingen en generatie 3-cohorten van de Framingham Heart Study, die tussen 1991 en 2014 gemiddeld 12,5 jaar werden gevolgd. Het nakomelingencohort van de Framingham Heart Study omvat de kinderen van de oorspronkelijke deelnemers aan de Framingham Heart Study, en het Generation 3-cohort omvat kleinkinderen van de oorspronkelijke deelnemers aan de Framingham Heart Study.
Voor deze studie werden de dranken gedefinieerd als: 12 gram suikerhoudende dranken, zoals frisdrank, dranken met fruitsmaak, sportdranken, voorgezoete koffie en thee; 12 gram caloriearme gezoete dranken, inclusief natuurlijk en kunstmatig gezoete "light" frisdranken of andere gearomatiseerde dranken; of 8 gram 100% vruchtensap, inclusief sinaasappel, appel, grapefruit en andere sappen afgeleid van hele vruchten zonder toegevoegde suikers. Deelnemers aan de studie werden in vijf groepen ingedeeld op basis van hoe vaak ze de verschillende soorten dranken dronken, variërend van lage inname (<1 portie per maand) tot hoge inname (> 1 portie per dag).
Onderzoekers analyseerden hoe de verschillende soorten dranken en hun consumptieniveaus correleerden met veranderingen in cholesterol- en triglycerideniveaus gedurende ongeveer vier jaar. Ze ontdekten dat:
• Het drinken van met suiker gezoete dranken (meer dan 12 gram per dag) ging gepaard met een 53% hogere incidentie van hoge triglyceriden en een 98% hogere incidentie van laag HDL-cholesterol (het "goede" cholesterol) in vergelijking met degenen die minder dan één dronken portie per maand;
• Het drinken van caloriearme gezoete dranken bleek niet geassocieerd te zijn met een verhoogd risico op dyslipidemie bij de mensen die regelmatig caloriearme gezoete dranken dronken; en
• Regelmatig drinken tot 12 ons 100% vruchtensap per dag ging niet gepaard met nadelige veranderingen in cholesterol of dyslipidemie, hoewel verder onderzoek nodig is om deze bevinding te rechtvaardigen.
"Het verminderen van of het elimineren van suikerhoudende drankconsumptie kan een strategie zijn die mensen zou kunnen helpen hun triglyceride en HDL-cholesterol gezonder te houden", zegt hoofdonderzoeksauteur Nicola McKeown, Ph.D., een voedingsepidemioloog bij de Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging aan de Tufts University in Boston. "En hoewel onze studie geen negatieve gevolgen voor bloedlipiden heeft gevonden door het drinken van caloriearme gezoete dranken, kunnen er gezondheidsgevolgen zijn van het consumeren van deze dranken op andere risicofactoren. Water blijft de favoriete en gezondste drank."
Hoewel eerdere cross-sectionele studies vergelijkbare bevindingen hebben opgeleverd, bevestigt deze studie deze bevindingen met prospectieve gegevens. Een mogelijke beperking van de studie is dat deelnemers zelf hun inname via de voeding rapporteerden.
De American Heart Association beveelt mensen aan om de consumptie van suikerhoudende dranken te elimineren om de gezondheid van het hart te verbeteren en het risico op hart- en vaatziekten te verminderen.
De National Institutes of Health, de American Heart Association en de Agricultural Research Service van het Amerikaanse ministerie van landbouw ondersteunden de studie.
Danielle E. Haslam, Gina M. Peloso, Mark A. Herman, Josée Dupuis, Alice H. Lichtenstein, Caren E. Smith, Nicola M. McKeown. Drankconsumptie en longitudinale veranderingen in lipoproteïneconcentraties en incidentele dyslipidemie bij Amerikaanse volwassenen: de Framingham Heart Study. Journal of the American Heart Association, 2020; 9 (5) DOI: 10.1161 / JAHA.119.014083