Home / Nieuws / ...

 

Plantaardige voeding tegen astma*
Een analyse laat zien dat bepaalde voeding goed is tegen en bij astma en dat is nu zeker belangrijk omdat mensen met astma veel kwetsbaarder zijn bij een infectie door het coronavirus. De analyse laat zien dat bepaalde voeding, zoals veel groenten en fruit, met volkoren granen en ander vezelrijke voeding, gunstig kunnen zijn, terwijl andere voeding, zoals zuivelproducten en voedingsmiddelen rijk aan vetten schadelijk kunnen zijn.
De studie. (Augustus 2020)


A plant-based diet helps to prevent and manage asthma, according to new review
A plant-based diet can help prevent and manage asthma, while dairy products and high-fat foods raise the risk, according to a new review published in Nutrition Reviews. 
Asthma is a common chronic condition in which the airways become narrow and inflamed—sometimes leading to difficulty with breathing, coughing, wheezing, and shortness of breath.
"Asthma is a condition that affects more than 25 million Americans, and unfortunately it can make people more vulnerable in the COVID-19 outbreak," says study author Hana Kahleova, MD, Ph.D., director of clinical research for the Physicians Committee. "This research offers hope that dietary changes could be helpful."
Researchers with the Physicians Committee for Responsible Medicine examined the evidence related to diet and asthma and found that certain foods—including fruits, vegetables, whole grains, and other high-fiber foods—can be beneficial, while others—such as dairy products and foods high in saturated fat—can be harmful.
The review authors highlight a study finding that when compared to a control group, asthma patients who consumed a plant-based diet for eight weeks experienced a greater reduction in use of asthma medication and less severe, less frequent symptoms. In another study, asthma patients adopted a plant-based diet for a year and saw improvements in vital capacity—a measure of the volume of air patients can expel—and other measures.
The authors suggest that a plant-based diet is beneficial because it has been shown to reduce systemic inflammation, which can exacerbate asthma. Plant-based diets are also high in fiber, which has been positively associated with improvements in lung function. The researchers also highlight the antioxidants and flavonoids found in plant foods, which may have a protective effect.
The review also finds that dairy consumption can raise the risk for asthma and worsen symptoms. One 2015 study found that children who consumed the most dairy had higher odds of developing asthma, compared with the children consuming the least. In another study, children with asthma were placed in either a control group, where they made no dietary changes, or in an experimental group where they eliminated dairy and eggs for eight weeks. After eliminating dairy, the experimental group experienced a 22% improvement in peak expiratory flow rate—a measure of how fast the children were able to exhale—while children in the control group experienced a 0.6% decrease.
High fat intake, consumption of saturated fat, and low fiber intake were also associated with airway inflammation and worsened lung function in asthma patients.
"This groundbreaking research shows that filling our plates with plant-based foods—and avoiding dairy products and other high-fat foods—can be a powerful tool for preventing and managing asthma," says Dr. Kahleova.
During the COVID-19 pandemic, the Centers for Disease Control and Prevention urges those with asthma to have a plan in place—including stocking up on supplies, taking asthma medication as needed, avoiding crowds, and practicing good hygiene. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Een plantaardig dieet helpt astma te voorkomen en te beheersen, aldus een nieuwe recensie
Een plantaardig dieet kan astma helpen voorkomen en beheersen, terwijl zuivelproducten en vetrijke voedingsmiddelen het risico verhogen, aldus een nieuwe recensie gepubliceerd in Nutrition Reviews.
Astma is een veel voorkomende chronische aandoening waarbij de luchtwegen vernauwd en ontstoken raken - soms leidend tot ademhalingsmoeilijkheden, hoesten, piepende ademhaling en kortademigheid.
"Astma is een aandoening die meer dan 25 miljoen Amerikanen treft, en helaas kan het mensen kwetsbaarder maken bij de COVID-19-uitbraak", zegt studieauteur Hana Kahleova, MD, Ph.D., directeur klinisch onderzoek voor de Physicians Committee. . "Dit onderzoek biedt hoop dat veranderingen in het voedingspatroon nuttig kunnen zijn."
Onderzoekers van het Physicians Committee for Responsible Medicine onderzochten het bewijsmateriaal met betrekking tot voeding en astma en ontdekten dat bepaalde voedingsmiddelen, waaronder fruit, groenten, volle granen en ander vezelrijk voedsel, gunstig kunnen zijn, terwijl andere, zoals zuivelproducten en voedingsmiddelen rijk aan verzadigd vet - kan schadelijk zijn.
De auteurs van de review benadrukken een studie waarin werd vastgesteld dat astmapatiënten die gedurende acht weken een plantaardig dieet gebruikten, in vergelijking met een controlegroep, een grotere vermindering van het gebruik van astmamedicatie en minder ernstige, minder frequente symptomen ervoeren. In een andere studie namen astmapatiënten een jaar lang een plantaardig dieet aan en zagen ze verbeteringen in de vitale capaciteit - een maat voor het volume van de lucht die patiënten kunnen verdrijven - en andere maatregelen.
De auteurs suggereren dat een plantaardig dieet gunstig is omdat is aangetoond dat het systemische ontstekingen vermindert, die astma kunnen verergeren. Plantaardige diëten bevatten ook veel vezels, wat positief is geassocieerd met verbeteringen in de longfunctie. De onderzoekers benadrukken ook de antioxidanten en flavonoïden in plantaardig voedsel, die mogelijk een beschermend effect hebben.
Uit de review blijkt ook dat zuivelconsumptie het risico op astma kan verhogen en de symptomen kan verergeren. Een onderzoek uit 2015 wees uit dat kinderen die de meeste zuivel consumeerden een grotere kans hadden om astma te ontwikkelen, vergeleken met kinderen die de minste consumeerden. In een andere studie werden kinderen met astma ofwel in een controlegroep geplaatst, waar ze geen veranderingen in hun dieet aanbrachten, of in een experimentele groep waar ze gedurende acht weken zuivel en eieren lieten liggen. Na het elimineren van zuivelproducten ervoer de experimentele groep een verbetering van 22% in het maximale expiratoire debiet - een maat voor hoe snel de kinderen konden uitademen - terwijl kinderen in de controlegroep een afname van 0,6% ervoeren.
Hoge vetinname, consumptie van verzadigd vet en lage vezelinname werden ook geassocieerd met luchtwegontsteking en verslechterde longfunctie bij astmapatiënten.
"Dit baanbrekende onderzoek toont aan dat het vullen van onze borden met plantaardig voedsel - en het vermijden van zuivelproducten en ander vetrijk voedsel - een krachtig hulpmiddel kan zijn om astma te voorkomen en te beheersen", zegt Dr. Kahleova.
Tijdens de COVID-19-pandemie dringen de Centers for Disease Control and Prevention mensen met astma aan om een plan te hebben - inclusief het inslaan van voorraden, het nemen van astmamedicatie als dat nodig is, het vermijden van mensenmassa's en het toepassen van goede hygiëne.