Home / Nieuws / ...

 

Aderverkalking al vanaf 40 jaar*
Bij aderverkalking denken veel mensen dat is iets voor ouder mensen maar een studie nu laat zien dat al vanaf 40 jaar bij ogenschijnlijk gezonde mensen aderverkalking in de slagaders kan optreden en dat op die leeftijd de verkalking ook nog eens snel kan gaan. Het is vooral verkalking in de slagaders naar de hals, het dijbeen en in de kransslagaders.
De studie. (Augustus 2020)


Atherosclerosis progresses rapidly in healthy people from the age of 40
Almost half of apparently healthy people between the ages of 40 and 50 could be accumulating fatty plaques—atheromas—in their arteries at a much faster rate than was previously thought. The Journal of the American College of Cardiology (JACC) has today published new data from the PESA-CNIC-Santander study demonstrating that atheroma plaques extend rapidly through the arteries of 40% of asymptomatic individuals aged between 40 and 50 years. 
Researchers at the Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), led by Dr. Valentín Fuster, Director of the CNIC and lead investigator on the PESA-CNIC-Santander study, have also found that the progression of atherosclerosis is directly related to classical cardiovascular risk factors: age, sex, hypertension, cholesterol, smoking, and diabetes.
PESA ('Progression of early subclinical atherosclerosis') is a partnership between the CNIC and Santander Bank. The study has been monitoring 4200 healthy middle-aged men and women with noninvasive imaging technology and omics biomarkers for more than 10 years. The use of noninvasive imaging technologies, says Dr. Fuster, "allows us to identify the progression of the disease earlier than is possible with classical markers, such as the presence of coronary calcium detected by computed tomography (CT), thus allowing us to identify individuals at higher risk who could benefit from early intervention."
The simpler imaging techniques like 2-D and 3-D ultrasound are accessible and do not involve exposure to radiation. With these techniques, explains CNIC Clinical Research Director Dr. Borja Ibañez, "we can detect and quantify the burden and volume of atherosclerotic disease and precisely monitor its progression, thus identifying individuals who stand to benefit from earlier and more intensive prevention."
The 2019 European Prevention Guidelines recognize the utility of imaging techniques to evaluate cardiovascular risk in individuals beyond the conventional risk factors of age, sex, hypertension, cholesterol, smoking, and diabetes. "The recommended technique is low dose radiation CT, which evaluates the presence of calcium in the coronary arteries as an indirect measure of the presence of atherosclerotic plaques. But the guidelines also highlight the value of ultrasound to evaluate the burden of atherosclerosis in the carotid and femoral arteries."
The JACC article presents a 3-year follow-up study of the PESA cohort that makes the first direct comparison between these two imaging-based risk markers: coronary calcium by CT and atherosclerosis burden in the carotid and femoral arteries by 2-D and 3-D ultrasound. "The results show that ultrasound of the peripheral arteries is a more efficient method for detecting atherosclerosis progression than the study of coronary calcium by CT," said lead author Dr. Beatriz López-Melgar.
Atherosclerosis is characterized by the accumulation of fatty deposits in the artery walls. The disease is normally detected at an advanced stage, when it has already caused clinical events such as a heart attack or stroke. Treatment of the disease at this symptomatic stage is of limited effectiveness, and most patients experience a decline in quality of life. The treatment of these patients, moreover, places a significant burden on health care resources.
"This study is the first to analyze the progression of atherosclerosis at frequent intervals. The previous view was that the disease progressed very slowly throughout life. However, the new results show that the disease progressed very rapidly in 40% of the individuals analyzed," said Dr. Ibañez. "Future data from the PESA study will show whether this progression is associated with subsequent cardiovascular events. Until now, the speed of atherosclerosis progression has not been a factor in assessing individual risk."
A previous PESA analysis had already shown that atherosclerosis is generally present in young middle-aged individuals. "With the new study, we have shown how atherosclerosis progresses in its initial phases, before the development of symptoms," emphasized Dr. Fuster.
"The key finding of the study is that over a short follow-up of just 3 years, 40% of individuals aged between 40 and 50 years showed major progression of atherosclerosis in distinct locations, including the carotid, femoral, and coronary arteries," emphasized Dr. López-Melgar. "This rapid disease progression could make these individuals more vulnerable to developing symptoms or having clinical events such as a heart attack or stroke." The researchers conclude that the findings, while they await validation from the occurrence of events in the PESA cohort in the future, will be of great value for the identification of strategies to stall the epidemic of cardiovascular disease. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Atherosclerose vordert snel bij gezonde mensen vanaf de leeftijd van 40 jaar
Bijna de helft van de ogenschijnlijk gezonde mensen tussen de 40 en 50 jaar zou veel sneller vetplaques - atheromen - in hun slagaders kunnen ophopen dan eerder werd gedacht. Het Journal of the American College of Cardiology (JACC) heeft vandaag nieuwe gegevens gepubliceerd van de PESA-CNIC-Santander-studie die aantoont dat atheroma-plaques zich snel door de slagaders uitbreiden van 40% van asymptomatische individuen tussen de 40 en 50 jaar.
Onderzoekers van het Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), geleid door Dr.Valentín Fuster, directeur van de CNIC en hoofdonderzoeker van de PESA-CNIC-Santander-studie, hebben ook ontdekt dat de progressie van atherosclerose direct verband houdt met het klassieke cardiovasculaire risico factoren: leeftijd, geslacht, hoge bloeddruk, cholesterol, roken en diabetes.
PESA ('Progression of early subclinical atherosclerosis') is een samenwerkingsverband tussen de CNIC en Santander Bank. De studie monitort al meer dan 10 jaar 4200 gezonde mannen en vrouwen van middelbare leeftijd met niet-invasieve beeldtechnologie en omics-biomarkers. Het gebruik van niet-invasieve beeldvormingstechnologieën, zegt Dr. Fuster, 'stelt ons in staat om de progressie van de ziekte eerder te identificeren dan mogelijk is met klassieke markers, zoals de aanwezigheid van coronair calcium gedetecteerd door computertomografie (CT), waardoor we personen met een hoger risico die baat zouden kunnen hebben bij vroegtijdige interventie. "
De eenvoudigere beeldvormingstechnieken zoals 2D- en 3D-echografie zijn toegankelijk en houden geen blootstelling aan straling in. Met deze technieken, legt CNIC Clinical Research Director Dr. Borja Ibañez uit, "kunnen we de last en het volume van atherosclerotische aandoeningen detecteren en kwantificeren en de progressie nauwkeurig volgen, waardoor we individuen identificeren die baat hebben bij vroegere en intensievere preventie."
De Europese Preventierichtlijnen van 2019 erkennen het nut van beeldvormende technieken om cardiovasculaire risico's bij individuen te evalueren die verder gaan dan de conventionele risicofactoren leeftijd, geslacht, hypertensie, cholesterol, roken en diabetes. "De aanbevolen techniek is een CT-scan met lage dosis straling, die de aanwezigheid van calcium in de kransslagaders evalueert als een indirecte maat voor de aanwezigheid van atherosclerotische plaques. Maar de richtlijnen benadrukken ook de waarde van echografie om de belasting van atherosclerose in de halsslagader en femorale slagaders. "
Het JACC-artikel presenteert een driejarige follow-upstudie van het PESA-cohort die de eerste directe vergelijking maakt tussen deze twee op beeldvorming gebaseerde risicomarkers: coronair calcium door CT en atherosclerosebelasting in de halsslagader en femorale slagaders door 2-D en 3 -D echografie. "De resultaten tonen aan dat echografie van de perifere slagaders een efficiëntere methode is om de progressie van atherosclerose te detecteren dan de studie van coronair calcium door middel van CT", zei hoofdauteur Dr. Beatriz López-Melgar.
Atherosclerose wordt gekenmerkt door de ophoping van vetafzettingen in de vaatwanden. De ziekte wordt normaal gesproken in een vergevorderd stadium ontdekt, wanneer deze al klinische gebeurtenissen heeft veroorzaakt, zoals een hartaanval of beroerte. Behandeling van de ziekte in dit symptomatische stadium is van beperkte effectiviteit en de meeste patiënten ervaren een afname van de kwaliteit van leven. De behandeling van deze patiënten legt bovendien een aanzienlijke belasting op de middelen van de gezondheidszorg.
"Deze studie is de eerste die de progressie van atherosclerose met regelmatige tussenpozen analyseert. De eerdere opvatting was dat de ziekte gedurende het hele leven zeer langzaam voortschreed. De nieuwe resultaten tonen echter aan dat de ziekte zeer snel vorderde bij 40% van de geanalyseerde individuen" zei dr. Ibañez. "Toekomstige gegevens van de PESA-studie zullen uitwijzen of deze progressie verband houdt met latere cardiovasculaire gebeurtenissen. Tot nu toe was de snelheid van de progressie van atherosclerose geen factor bij het beoordelen van het individuele risico."
Een eerdere PESA-analyse had al aangetoond dat atherosclerose over het algemeen voorkomt bij jonge individuen van middelbare leeftijd. "Met de nieuwe studie hebben we laten zien hoe atherosclerose vordert in de eerste fasen, vóór de ontwikkeling van symptomen", benadrukte Dr. Fuster.
"De belangrijkste bevinding van de studie is dat gedurende een korte follow-up van slechts 3 jaar, 40% van de personen tussen de 40 en 50 jaar een grote progressie van atherosclerose vertoonden op verschillende locaties, waaronder de halsslagader, dijbeen en kransslagader," benadrukte Dr. López-Melgar. "Deze snelle progressie van de ziekte zou deze individuen kwetsbaarder kunnen maken voor het ontwikkelen van symptomen of het hebben van klinische gebeurtenissen zoals een hartaanval of beroerte." De onderzoekers concluderen dat de bevindingen, terwijl ze wachten op validatie vanaf het optreden van gebeurtenissen in het PESA-cohort in de toekomst, van grote waarde zullen zijn voor het identificeren van strategieën om de epidemie van hart- en vaatziekten te stoppen.