Home / Nieuws / ...

 

Meer gewicht, minder hersenfuncties*
Een studie onder ruim 17.000 personen laat zien dat bij meer lichaamsgewicht er minder bloeddoorstroming in de hersenen is en daardoor ook duidelijk minder hersenfuncties. Minder bloeddoorstroming door de hersenen verhoogt duidelijk de kans op dementie, depressie de ziekte van Alzheimer en andere hersenaandoeningen. Gelukkig, zo zeggen de onderzoekers, kan door andere leefgewoontes, waaronder meer bewegen en betere voedingsgewoontes de hersenfuncties weer verbeterd worden.
De studie. (Augustus 2020)


Body weight has surprising, alarming impact on brain function 
As a person's weight goes up, all regions of the brain go down in activity and blood flow, according to a new brain imaging study.
One of the largest studies linking obesity with brain dysfunction, scientists analyzed over 35,000 functional neuroimaging scans using single-photon emission computerized tomography (SPECT) from more than 17,000 individuals to measure blood flow and brain activity. Low cerebral blood flow is the #1 brain imaging predictor that a person will develop Alzheimer's disease. It is also associated with depression, ADHD, bipolar disorder, schizophrenia, traumatic brain injury, addiction, suicide, and other conditions.
"This study shows that being overweight or obese seriously impacts brain activity and increases the risk for Alzheimer's disease as well as many other psychiatric and cognitive conditions," explained Daniel G. Amen, MD, the study's lead author and founder of Amen Clinics, one of the leading brain-centered mental health clinics in the United States.
Striking patterns of progressively reduced blood flow were found in virtually all regions of the brain across categories of underweight, normal weight, overweight, obesity, and morbid obesity. These were noted while participants were in a resting state as well as while performing a concentration task. In particular, brain areas noted to be vulnerable to Alzheimer's disease, the temporal and parietal lobes, hippocampus, posterior cingulate gyrus, and precuneus, were found to have reduced blood flow along the spectrum of weight classification from normal weight to overweight, obese, and morbidly obese.
Considering the latest statistics showing that 72% of Americans are overweight of whom 42% are obese, this is distressing news for America's mental and cognitive health.
Commenting on this study, George Perry, PhD, Editor-in-Chief of the Journal of Alzheimer's Disease and Semmes Foundation Distinguished University Chair in Neurobiology at The University of Texas at San Antonio, stated, "Acceptance that Alzheimer's disease is a lifestyle disease, little different from other age-related diseases, that is the sum of a lifetime is the most important breakthrough of the decade. Dr. Amen and collaborators provide compelling evidence that obesity alters blood supply to the brain to shrink the brain and promote Alzheimer's disease. This is a major advance because it directly demonstrates how the brain responds to our body."
This study highlights the need to address obesity as a target for interventions designed to improve brain function, be they Alzheimer disease prevention initiatives or attempts to optimize cognition in younger populations. Such work will be crucial in improving outcomes across all age groups.
Although the results of this study are deeply concerning, there is hope. Dr. Amen added, "One of the most important lessons we have learned through 30 years of performing functional brain imaging studies is that brains can be improved when you put them in a healing environment by adopting brain-healthy habits, such as a healthy calorie-smart diet and regular exercise."
Daniel G. Amen, Joseph Wu, Noble George, Andrew Newberg. Patterns of Regional Cerebral Blood Flow as a Function of Obesity in Adults. Journal of Alzheimer's Disease, 2020; 1 DOI: 10.3233/JAD-200655 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Lichaamsgewicht heeft een verrassende, alarmerende invloed op de hersenfunctie
Naarmate het gewicht van een persoon toeneemt, dalen alle hersengebieden in activiteit en bloedstroom, volgens een nieuwe hersenbeeldvormingsstudie.
Een van de grootste onderzoeken die obesitas in verband brengen met hersenstoornissen, wetenschappers analyseerden meer dan 35.000 functionele neuroimaging-scans met behulp van computertomografie met enkelvoudige fotonemissie (SPECT) van meer dan 17.000 personen om de bloedstroom en hersenactiviteit te meten. Een lage cerebrale bloedstroom is de # 1 voorspeller van beeldvorming van de hersenen dat een persoon de ziekte van Alzheimer zal ontwikkelen. Het wordt ook geassocieerd met depressie, ADHD, bipolaire stoornis, schizofrenie, traumatisch hersenletsel, verslaving, zelfmoord en andere aandoeningen.
"Deze studie toont aan dat overgewicht of obesitas ernstige gevolgen heeft voor de hersenactiviteit en het risico op de ziekte van Alzheimer en vele andere psychiatrische en cognitieve aandoeningen verhoogt", legt Daniel G. Amen, MD, hoofdauteur en oprichter van Amen Clinics, uit. van de leidende hersengerichte klinieken voor geestelijke gezondheid in de Verenigde Staten.
Opvallende patronen van progressief verminderde bloedstroom werden gevonden in vrijwel alle hersengebieden in categorieŽn van ondergewicht, normaal gewicht, overgewicht, obesitas en morbide obesitas. Deze werden genoteerd terwijl de deelnemers in rusttoestand waren en tijdens het uitvoeren van een concentratietaak. In het bijzonder bleek dat hersengebieden die kwetsbaar zijn voor de ziekte van Alzheimer, de temporale en pariŽtale kwabben, hippocampus, posterieure cingulaire gyrus en precuneus, een verminderde bloedstroom hebben langs het spectrum van gewichtsclassificatie van normaal gewicht tot overgewicht, obesitas en morbide obesitas.
Gezien de laatste statistieken die aantonen dat 72% van de Amerikanen te zwaar is, waarvan 42% zwaarlijvig is, is dit verontrustend nieuws voor de mentale en cognitieve gezondheid van Amerika.
George Perry, PhD, hoofdredacteur van de Journal of Alzheimer's Disease en Semmes Foundation Distinguished University Chair in Neurobiology aan de Universiteit van Texas in San Antonio, zei in een reactie op deze studie: "Acceptatie dat de ziekte van Alzheimer een levensstijlziekte is, weinig anders dan andere aan leeftijd gerelateerde ziekten, dat is de som van je leven is de belangrijkste doorbraak van het decennium. Dr. Amen en medewerkers leveren overtuigend bewijs dat obesitas de bloedtoevoer naar de hersenen verandert om de hersenen te verkleinen en de ziekte van Alzheimer te bevorderen. Dit is een belangrijke stap vooruit, omdat het direct laat zien hoe de hersenen op ons lichaam reageren. "
Deze studie benadrukt de noodzaak om obesitas aan te pakken als een doelwit voor interventies die zijn ontworpen om de hersenfunctie te verbeteren, of het nu gaat om initiatieven voor de preventie van de ziekte van Alzheimer of pogingen om de cognitie bij jongere populaties te optimaliseren. Dergelijk werk zal van cruciaal belang zijn om de resultaten in alle leeftijdsgroepen te verbeteren.
Hoewel de resultaten van deze studie zeer zorgwekkend zijn, is er hoop. Dr. Amen voegde eraan toe: "Een van de belangrijkste lessen die we hebben geleerd door 30 jaar functionele hersenafbeeldingsstudies uit te voeren, is dat hersenen kunnen worden verbeterd wanneer je ze in een helende omgeving plaatst door hersengezonde gewoonten aan te nemen, zoals gezonde calorieŽn. -smart dieet en regelmatige lichaamsbeweging. "
Daniel G. Amen, Joseph Wu, Noble George, Andrew Newberg. Patronen van regionale cerebrale bloedstroom als een functie van obesitas bij volwassenen. Journal of Alzheimer's Disease, 2020; 1 DOI: 10.3233 / JAD-200655