Home / Nieuws / ...

 

Kruisbloemigen voor gezonde bloedvaten*
Het eten van kruisbloemige groenten als broccoli en spruitjes blijken volgens een Australische studie onder oudere vrouwen te zorgen voor gezonde bloedvaten. Eerder hadden de onderzoekers al vast gesteld dat het eten van kruisbloemige groenten de kans op hart- en vaatziektes zoals een hartaanval en een beroerte duidelijk kon verminderen. In deze studie werd nu gekeken wat het eten van kruisbloemige groenten deed. De bioactieve stoffen, waaronder vitamine K in de kruisbloemige groenten zorgen voor duidelijk minder calciumafzettingen in de bloedvaten en vooral in de slagaders rondom het hart.
De studie. (Augustus 2020)


Broccoli and Brussels sprouts a cut above for blood vessel health
New research has shown some of our least favourite vegetables could be the most beneficial when it comes to preventing advanced blood vessel disease.
Published in the British Journal of Nutrition the research has found higher consumption of cruciferous vegetables, such as broccoli, Brussels sprouts and cabbage, is associated with less extensive blood vessel disease in older women.
Using data from a cohort of 684 older Western Australian women recruited in 1998, researchers from ECU's School of Medical and Health Sciences and The University of Western Australia found those with a diet comprising more cruciferous vegetables had a lower chance of having extensive build-up of calcium on their aorta, a key marker for structural blood vessel disease.
Blood vessel disease is a condition that affects our blood vessels (arteries and veins) and can reduce the flow of blood circulating around the body. This reduction in blood flow can be due to the build-up of fatty, calcium deposits on the inner walls of our blood vessels, such as the aorta. This build-up of fatty, calcium deposits is the leading cause of having a heart attack or stroke.
Broccoli and Brussels sprouts a cut above
Lead researcher Dr Lauren Blekkenhorst said there was something intriguing about cruciferous vegetables which this study has shed more light on.
"In our previous studies, we identified those with a higher intake of these vegetables had a reduced risk of having a clinical cardiovascular disease event, such as a heart attack or stroke, but we weren't sure why," she said.
"Our findings from this new study provides insight into the potential mechanisms involved."
"We have now found that older women consuming higher amounts of cruciferous vegetables every day have lower odds of having extensive calcification on their aorta," she said.
"One particular constituent found abundantly in cruciferous vegetables is vitamin K which may be involved in inhibiting the calcification process that occurs in our blood vessels."
Eat an extra serve of greens every day
Dr Blekkenhorst said women in this study who consumed more than 45g of cruciferous vegetables every day (e.g. ¼ cup of steamed broccoli or ½ cup of raw cabbage) were 46 percent less likely to have extensive build-up of calcium on their aorta in comparison to those consuming little to no cruciferous vegetables every day.
"That's not to say the only vegetables we should be eating are broccoli, cabbage and Brussels sprouts. We should be eating a wide variety of vegetables every day for overall good health and wellbeing."
Dr Blekkenhorst said it was important to note the study team were very grateful to these Western Australian women, without whom these important findings would not be available for others. While observational in nature this study design is central to progressing human health.
Research welcomed by the Heart Foundation
Heart Foundation Manager, Food and Nutrition, Beth Meertens said the findings were promising and the Heart Foundation would like to see more research in this area.
"This study provides valuable insights into how this group of vegetables might contribute to the health of our arteries and ultimately our heart," Ms Meertens said.
"Heart disease is the single leading cause of death in Australia and poor diet is responsible for the largest proportion of the burden of heart disease, accounting for 65.5 percent of the total burden of heart disease.
"The Heart Foundation recommends that Australians try to include at least five serves of vegetables in their daily diets, along with fruit, seafood, lean meats, dairy and healthy oils found in nuts and seeds. Unfortunately, over 90 percent of Australian adults don't eat this recommended daily intake of vegetables."
Dr Blekkenhorst and senior author, Associate Professor Joshua Lewis, are both supported in their positions at Edith Cowan University by the National Heart Foundation of Australia.
The team also included researchers from Flinders University, University of Sydney, University of Minnesota, and the Hinda and Arthur Marcus Institute for Aging Research, Hebrew SeniorLife, an affiliate of Harvard Medical School.
Lauren C. Blekkenhorst, Marc Sim, Simone Radavelli-Bagatini, Nicola P. Bondonno, Catherine P. Bondonno, Amanda Devine, John T. Schousboe, Wai H. Lim, Douglas P. Kiel, Richard J. Woodman, Jonathan M. Hodgson, Richard L. Prince, Joshua R. Lewis. Cruciferous vegetable intake is inversely associated with extensive abdominal aortic calcification in elderly women: a cross-sectional study. British Journal of Nutrition, 2020; 1 DOI: 10.1017/S0007114520002706 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Broccoli en spruitjes voor de gezondheid van bloedvaten
Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat enkele van onze minst favoriete groenten het meest gunstig kunnen zijn als het gaat om het voorkomen van gevorderde bloedvataandoeningen.
Het onderzoek, gepubliceerd in het British Journal of Nutrition, heeft aangetoond dat een hogere consumptie van kruisbloemige groenten, zoals broccoli, spruitjes en kool, wordt geassocieerd met een minder uitgebreide vaatziekte bij oudere vrouwen.
Aan de hand van gegevens van een cohort van 684 oudere West-Australische vrouwen die in 1998 waren gerekruteerd, ontdekten onderzoekers van de School of Medical and Health Sciences van ECU en de University of Western Australia dat degenen met een dieet met meer kruisbloemige groenten een kleinere kans hadden op uitgebreide vorming van calcium op hun aorta, een belangrijke marker voor structurele bloedvataandoeningen.
Bloedvatziekte is een aandoening die onze bloedvaten (slagaders en aders) aantast en de bloedstroom door het lichaam kan verminderen. Deze vermindering van de bloedstroom kan het gevolg zijn van de opeenhoping van vette kalkaanslag op de binnenwanden van onze bloedvaten, zoals de aorta. Deze opeenhoping van vette kalkaanslag is de belangrijkste oorzaak van een hartaanval of beroerte.
Broccoli en spruitjes een snee hierboven
Hoofdonderzoeker dr. Lauren Blekkenhorst zei dat er iets intrigerends was aan kruisbloemige groenten, waar deze studie meer licht op heeft geworpen.
"In onze eerdere onderzoeken hebben we vastgesteld dat degenen met een hogere inname van deze groenten een verminderd risico hadden op een klinische cardiovasculaire aandoening, zoals een hartaanval of beroerte, maar we wisten niet zeker waarom", zei ze.
"Onze bevindingen van deze nieuwe studie geven inzicht in de mogelijke mechanismen die hierbij betrokken zijn."
"We hebben nu ontdekt dat oudere vrouwen die elke dag grotere hoeveelheden kruisbloemige groenten consumeren, minder kans hebben op uitgebreide verkalking op hun aorta," zei ze.
"Een bepaald bestanddeel dat overvloedig in kruisbloemige groenten wordt aangetroffen, is vitamine K, dat mogelijk een rol speelt bij het remmen van het verkalkingsproces dat in onze bloedvaten plaatsvindt."
Eet elke dag een extra portie groenten
Dr. Blekkenhorst zei dat vrouwen in deze studie die elke dag meer dan 45 g kruisbloemige groenten consumeerden (bijv. ¼ kopje gestoomde broccoli of ½ kopje rauwe kool) 46 procent minder kans hadden op een uitgebreide calciumophoping op hun aorta in vergelijking met degenen die elke dag weinig tot geen kruisbloemige groenten consumeren.
"Dat wil niet zeggen dat de enige groenten die we zouden moeten eten, broccoli, kool en spruitjes zijn. We zouden elke dag een grote verscheidenheid aan groenten moeten eten voor een algehele goede gezondheid en welzijn."
Dr. Blekkenhorst zei dat het belangrijk was op te merken dat het onderzoeksteam deze West-Australische vrouwen erg dankbaar was, zonder wie deze belangrijke bevindingen niet beschikbaar zouden zijn voor anderen. Hoewel observationeel van aard, staat deze onderzoeksopzet centraal in de vooruitgang van de menselijke gezondheid.
Onderzoek verwelkomd door de Hartstichting
Heart Foundation Manager, Food and Nutrition, Beth Meertens zei dat de bevindingen veelbelovend waren en de Hartstichting zou graag meer onderzoek op dit gebied zien.
"Deze studie biedt waardevolle inzichten in hoe deze groep groenten kan bijdragen aan de gezondheid van onze bloedvaten en uiteindelijk ons hart", zei mevrouw Meertens.
"Hartziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in Australiė en slechte voeding is verantwoordelijk voor het grootste deel van de last van hartziekten, goed voor 65,5 procent van de totale last van hartaandoeningen.
"De Heart Foundation raadt Australiėrs aan om ten minste vijf porties groenten in hun dagelijkse voeding op te nemen, samen met fruit, zeevruchten, mager vlees, zuivelproducten en gezonde oliėn die in noten en zaden worden aangetroffen. Helaas doet meer dan 90 procent van de Australische volwassenen dat niet. eet deze aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten niet. "
Dr. Blekkenhorst en senior auteur, universitair hoofddocent Joshua Lewis, worden beide ondersteund in hun functie aan de Edith Cowan University door de National Heart Foundation of Australia.
Het team omvatte ook onderzoekers van Flinders University, University of Sydney, University of Minnesota, en het Hinda en Arthur Marcus Institute for Aging Research, Hebrew SeniorLife, een dochteronderneming van de Harvard Medical School.
Lauren C. Blekkenhorst, Marc Sim, Simone Radavelli-Bagatini, Nicola P. Bondonno, Catherine P. Bondonno, Amanda Devine, John T.Schousboe, Wai H. Lim, Douglas P. Kiel, Richard J. Woodman, Jonathan M. Hodgson , Richard L. Prince, Joshua R. Lewis. De inname van kruisbloemige groenten is omgekeerd evenredig met uitgebreide verkalking van de abdominale aorta bij oudere vrouwen: een cross-sectioneel onderzoek. British Journal of Nutrition, 2020; 1 DOI: 10.1017 / S0007114520002706