Home / Nieuws / ...

 

Wat te doen voor gezonde nieren?*
Een analyse van meer dan honderd studies laat zien dat bepaalde leefstijlkeuzes belangrijk kunnen zijn om chronische nierproblemen te kunnen voorkomen. De belangrijkste belangrijkste voorwaarden voor gezonde nieren zo laat de analyse zien: veel bewegen, meer groenten en andere kaliumrijke voeding eten, minder zout in de voeding, slechts matige alcoholconsumptie en zeker niet roken.
De studie. (September 2020)


Lifestyle choices can reduce the risk of kidney disease
Active lifestyle choices such as eating vegetables, exercising and quitting smoking can reduce the risk of chronic kidney disease, a new study from Australian and Swedish researchers has found. 
Published in The Journal of the American Society of Nephrology, researchers from Griffith University and Karolinska Instituet, Sweden, undertook a systematic review of more than 100 published research papers to determine which lifestyle changes can lower the risk of kidney disease.
About 10 percent of the world population suffers from some kind of chronic kidney disease. In 2017, more than 1.2 million people were estimated to have died as a direct result of their kidney disease and another 1.4 million of the cardiovascular complications caused by reduced kidney function.
The study included more than 2.5 million healthy people from 16 countries. Of particular interest to the researchers were the effects of diet, exercise, tobacco smoking and alcohol on the risk of developing kidney problems.
"More and more people get diagnosed with kidney disease each year, which eventually can progress to dialysis or early death without intensive medical treatment, necessitating the need to prevent this condition all together," said Dr. Jaimon Kelly from Griffith's Menzies Health Institute Queensland.
"However, there is currently no clear information available to doctors and the general population for how to do this. We collected all the available evidence for food, nutrients, beverages, physical activity, alcohol consumption and tobacco smoking and whether these were linked to the risk of developing kidney problems. We discovered that lifestyle choices may a big role in the risk of getting kidney disease and we think these can help clinical decision-making by doctors and healthy patients on lifestyle choices and preventing kidney damage."
The advice includes a more vegetable-rich diet, a higher potassium intake, more exercise, moderate alcohol consumption, less salt consumption and quitting smoking. Adherence to these recommendations may reduce the risk of chronic kidney disease by between 14 and 22 percent.
"In the absence of randomized intervention studies in the field, this study is the best evidence we have to date on what lifestyle choices can help for primary prevention of kidney disease," says Juan Jesus Carrero, professor of epidemiology at the Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet.
The researchers stress that the advice applies to healthy people at risk of developing kidney problems, and that people who are already suffering from kidney disease are to follow other lifestyle recommendations to avoid unnecessary strain on their kidneys. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Keuzes in levensstijl kunnen het risico op nieraandoeningen verminderen
Actieve levensstijlkeuzes zoals het eten van groenten, sporten en stoppen met roken kunnen het risico op chronische nieraandoeningen verminderen, zo blijkt uit een nieuwe studie van Australische en Zweedse onderzoekers.
Gepubliceerd in The Journal of the American Society of Nephrology, hebben onderzoekers van de Griffith University en Karolinska Instituet, Zweden, een systematische review uitgevoerd van meer dan 100 gepubliceerde onderzoeksdocumenten om te bepalen welke veranderingen in levensstijl het risico op nierziekte kunnen verlagen.
Ongeveer 10 procent van de wereldbevolking lijdt aan een of andere chronische nierziekte. In 2017 waren naar schatting meer dan 1,2 miljoen mensen overleden als direct gevolg van hun nierziekte en nog eens 1,4 miljoen van de cardiovasculaire complicaties veroorzaakt door een verminderde nierfunctie.
De studie omvatte meer dan 2,5 miljoen gezonde mensen uit 16 landen. Van bijzonder belang voor de onderzoekers waren de effecten van voeding, lichaamsbeweging, roken van tabak en alcohol op het risico op nierproblemen.
"Elk jaar krijgen meer en meer mensen de diagnose nierziekte, die uiteindelijk kan overgaan tot dialyse of vroegtijdig overlijden zonder intensieve medische behandeling, waardoor de noodzaak om deze aandoening allemaal samen te voorkomen noodzakelijk wordt", zei Dr. Jaimon Kelly van Griffith's Menzies Health Institute Queensland.
"Er is momenteel echter geen duidelijke informatie beschikbaar voor artsen en de algemene bevolking om dit te doen. We hebben al het beschikbare bewijs verzameld voor voedsel, voedingsstoffen, dranken, lichamelijke activiteit, alcoholgebruik en roken en of deze verband hielden met de risico op het ontwikkelen van nierproblemen. We ontdekten dat levensstijlkeuzes een grote rol kunnen spelen bij het risico op het krijgen van nierziekte en we denken dat deze kunnen helpen bij de klinische besluitvorming door artsen en gezonde patiŽnten over levensstijlkeuzes en het voorkomen van nierbeschadiging. "
Het advies omvat onder meer een plantaardiger dieet, een hogere kaliuminname, meer bewegen, matig alcoholgebruik, minder zoutgebruik en stoppen met roken. Als u zich aan deze aanbevelingen houdt, kan het risico op chronische nieraandoeningen met 14 tot 22 procent worden verminderd.
"Bij gebrek aan gerandomiseerde interventiestudies in het veld, is deze studie het beste bewijs dat we tot nu toe hebben over welke levensstijlkeuzes kunnen helpen bij de primaire preventie van nieraandoeningen", zegt Juan Jesus Carrero, hoogleraar epidemiologie bij de afdeling Medische Epidemiologie. en Biostatistics, Karolinska Institutet.
De onderzoekers benadrukken dat het advies geldt voor gezonde mensen met een risico op nierproblemen, en dat mensen die al aan een nierziekte lijden, andere leefstijladviezen moeten volgen om onnodige belasting van hun nieren te voorkomen.