Home / Nieuws / ...

 

Welke voeding niet, na kanker?*
Uit een studie onder 3.000 vrouwen met borstkanker blijkt dat bepaalde voeding beter zo weinig gegeten kan worden om de kans op doodgaan te reduceren. Voeding met veel vlees, suikers, frisdranken en geraffineerde granen zorgen in het lichaam voor een meer zuur milieu wat de kans op doodgaan bij deze vrouwen met kanker duidelijk deed vergroten en zeker als in het verleden ook nog veel gerookt was, dan deed die voeding de kans op overlijden verdrievoudigen. Dus zeker bij kanker lijkt voeding met een goede zuur-base verhouding zeer belangrijk.
De studie. (September 2020)


Highly acidic foods can increase breast cancer recurrence and mortality among past smokers
Fresh and processed meats, cheese, eggs, sugary food, soft drinks, and grains are acid-producing foods. For cancer survivors who have a reduced capacity to process such foods that produce sulfuric, phosphoric, or organic acids, it can increase their mortality risk trifold if they also smoked in the past, a new study found. 
Public health researchers at San Diego State University analyzed the diet patterns of nearly 3,000 women who had either smoked in the past or had never smoked, but have had breast cancer. Their findings could have implications for the dietary guidelines for cancer survivors.
"Higher acid producing foods can lead to higher mortality from all causes, not just from cancer," said Tianying Wu, an associate professor of epidemiology, whose research at the School of Public Health focuses on nutrition and aging related outcomes among cancer survivors. "Some breast cancer survivors had highly acidic diets, but if they were past smokers with a long history of high intensity smoking, their risk was three times higher than those who never smoked."
Smoking increased the risk for all cancer mortality, including breast cancer. In addition, women who had smoked before and continued to eat acidic foods also had a higher incidence of breast cancer recurrence.
"Meat and cheese can be the main culprits, as they have a lot of protein. Vegetables are alkaline producing," Wu said. "While some fruits have high acidic content, once ingested, they convert to alkaline. A diet balanced between acidic- and alkaline-producing foods is best." 
Wu is first and corresponding author of the study, published in the Journal of Clinical Medicine in June. She designed and conducted an ancillary study by leveraging data collected from a large cohort, the Women's Healthy Eating and Living study undertaken by John Pierce, professor emeritus of cancer research with the department of family medicine and public health at the University of California San Diego. 
The women were followed for an average of 7.3 years, and given periodic dietary assessments. 
Cancer survivors who also smoked in the past will have a reduced capacity to process acidic foods and to excrete excess acid because they have impaired renal and lung functions essential to excrete acids, Wu said. 
Current dietary guidelines do not consider the impact of acid producing diets on increased risk for breast cancer mortality, Wu explained. More importantly, they do not consider the differing susceptibilities to acid-producing diets between past smokers and people who never smoked, among breast cancer survivors. 
Past smokers account for 35-40% of breast cancer survivors, hence, it is important to have specific guidelines for past smokers, Wu emphasized. Diets are definitely not one size fits all. Individualized nutrition is one of the emphasis of 2020-2030 strategic plans for the National Institutes of Health's nutrition research. 
"When comparing plant-based to animal-based diets, it's quite complex. Both can produce acid, but plant-based foods tend to have more minerals which can balance the acids," Wu said. "Protein is important for human health, but we just need to pay attention to the ratio of acidic versus alkaline foods that we eat daily." 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Sterk zure voedingsmiddelen kunnen het recidief van borstkanker en sterfte onder rokers uit het verleden verhogen
Vers en bewerkt vlees, kaas, eieren, suikerhoudend voedsel, frisdranken en granen zijn zuurproducerende voedingsmiddelen. Voor overlevenden van kanker die een verminderde capaciteit hebben om dergelijke voedingsmiddelen te verwerken die zwavelzuur, fosforzuur of organische zuren produceren, kan het hun sterfterisico drie keer zo hoog zijn als ze in het verleden ook hebben gerookt, zo blijkt uit een nieuwe studie.
Volksgezondheidsonderzoekers van de San Diego State University analyseerden de voedingspatronen van bijna 3.000 vrouwen die in het verleden hadden gerookt of nooit hadden gerookt, maar wel borstkanker hadden. Hun bevindingen kunnen gevolgen hebben voor de voedingsrichtlijnen voor overlevenden van kanker.
"Voedsel dat meer zuur produceert, kan leiden tot een hogere sterfte door alle oorzaken, niet alleen door kanker", zegt Tianying Wu, universitair hoofddocent epidemiologie, wiens onderzoek aan de School of Public Health zich richt op aan voeding en veroudering gerelateerde resultaten bij overlevenden van kanker. "Sommige overlevenden van borstkanker hadden een zeer zuur dieet, maar als ze niet meer gerookt hadden met een lange geschiedenis van intensief roken, was hun risico drie keer zo groot als degenen die nooit rookten."
Roken verhoogde het risico op alle sterfgevallen door kanker, inclusief borstkanker. Bovendien hadden vrouwen die eerder hadden gerookt en zure voedingsmiddelen bleven eten, ook een hogere incidentie van herhaling van borstkanker.
"Vlees en kaas kunnen de belangrijkste boosdoeners zijn, omdat ze veel eiwitten bevatten. Groenten produceren alkalisch", zei Wu. "Hoewel sommige fruitsoorten een hoog zuurgehalte hebben, worden ze na inname omgezet in alkalisch. Een dieet dat uitgebalanceerd is tussen zuur en alkalisch voedsel is het beste."
Wu is de eerste en corresponderende auteur van de studie, die in juni in de Journal of Clinical Medicine werd gepubliceerd. Ze ontwierp en voerde een aanvullende studie uit door gebruik te maken van gegevens die waren verzameld uit een groot cohort, de Women's Healthy Eating and Living-studie uitgevoerd door John Pierce, emeritus hoogleraar kankeronderzoek bij de afdeling huisartsgeneeskunde en volksgezondheid aan de Universiteit van CaliforniŽ in San Diego.
De vrouwen werden gemiddeld 7,3 jaar gevolgd en kregen periodiek een voedingsonderzoek.
Overlevenden van kanker die in het verleden ook hebben gerookt, zullen een verminderde capaciteit hebben om zuur voedsel te verwerken en overtollig zuur uit te scheiden omdat ze verminderde nier- en longfuncties hebben die essentieel zijn om zuren uit te scheiden, zei Wu.
De huidige voedingsrichtlijnen houden geen rekening met de impact van zuurproducerende diŽten op een verhoogd risico op sterfte aan borstkanker, legde Wu uit. Wat nog belangrijker is, ze houden geen rekening met de verschillende vatbaarheden voor zuurproducerende diŽten tussen rokers uit het verleden en mensen die nooit hebben gerookt, onder overlevenden van borstkanker.
Eerdere rokers zijn goed voor 35-40% van de overlevenden van borstkanker, daarom is het belangrijk om specifieke richtlijnen te hebben voor vroegere rokers, benadrukte Wu. DiŽten zijn zeker niet one size fits all. GeÔndividualiseerde voeding is een van de speerpunten van de strategische plannen 2020-2030 voor het voedingsonderzoek van de National Institutes of Health.
"Als je plantaardige en dierlijke diŽten vergelijkt, is het vrij complex. Beide kunnen zuur produceren, maar plantaardig voedsel heeft meestal meer mineralen die de zuren kunnen balanceren", zei Wu. "Eiwitten zijn belangrijk voor de menselijke gezondheid, maar we moeten alleen letten op de verhouding tussen zuur en alkalisch voedsel dat we dagelijks eten."