Home / Nieuws / ...

 

Rood vlees en slagaders?*
Het in rood vlees ruim aanwezige aminozuur L-carnitine wordt samen met choline in de darmen omgezet tot trimethylamine en in de lever verder omgezet tot TMAO (Trimethylamine-N-Oxide) om zo in de bloedbaan terecht te komen. Eerdere onderzoeken lieten al zien dat verhoogde bloedwaarden TMAO de kans op een hartaanval of beroerte flink kunnen verhogen, maar waarom was niet helemaal duidelijk. Onderzoek in het laboratorium, met dieren en met mensen laat nu zien dat dit TMAO zorgt voor meer schade aan de wanden van slagaders, slagaders verouderen daardoor sneller. Bij de muizen zorgden hogere bloedwaarden TMAO ook nog eens voor meer cognitieve achteruitgang.
De studie. (September 2020)


What makes arteries age? Study explores new link to gut bacteria, diet
A compound produced in the gut when we eat red meat damages our arteries and may play a key role in boosting risk of heart disease as we get older, according to new University of Colorado Boulder research. 
The study, published this month in the American Heart Association journal Hypertension, also suggests that people may be able to prevent or even reverse such age-related decline via dietary changes and targeted therapies, like novel nutritional supplements. 
"Our work shows for the first time that not only is this compound directly impairing artery function, it may also help explain the damage to the cardiovascular system that naturally occurs with age," said first author Vienna Brunt, a postdoctoral researcher in the Department of Integrative Physiology.
Eat a slab of steak or a plate of scrambled eggs, and your resident gut bacteria get to work immediately to break it down. As they metabolize the amino acids L-carnitine and choline, they churn out a metabolic byproduct called trimethylamine, which the liver converts to trimethylamine-N-Oxide (TMAO) and sends coursing through your bloodstream. 
Previous studies have shown that people with higher blood levels of TMAO are more than twice as likely to have a heart attack or stroke and tend to die earlier. 
But to date, scientists haven't completely understood why.
Drawing on animal and human experiments, Brunt and her team set out to answer three questions: Does TMAO somehow damage our vascular system? If so, how? And could it be one reason why cardiovascular health gets worseóeven among people who exercise and don't smokeóas we get older?
The researchers measured the blood and arterial health of 101 older adults and 22 young adults and found that TMAO levels significantly rise with age. (This falls in line with a previous study in mice, showing the gut microbiomeóor your collection of intestinal bacteriaóchanges with age, breeding more bacteria that help produce TMAO).
Adults with higher blood levels of TMAO had significantly worse artery function, the new study found, and showed greater signs of oxidative stress, or tissue damage, in the lining of their blood vessels.
When the researchers fed TMAO directly to young mice, their blood vessels swiftly aged.
"Just putting it in their diet made them look like old mice," said Brunt. She noted that 12-month-old mice (the equivalent of humans about 35 years old) looked more like 27-month-old mice (age 80 in people) after eating TMAO for several months.
A link to cognitive decline?
Preliminary data also show that mice with higher levels of TMAO exhibit decreases in learning and memory, suggesting the compound could also play a role in age-related cognitive decline.
On the flip side, old mice that ate a compound called dimethyl butanol, (found in trace amounts in olive oil, vinegar and red wine) saw their vascular dysfunction reverse. Scientists believe that this compound prevents the production of TMAO.
Brunt notes that everyoneóeven a young veganóproduces some TMAO. But over time, eating a lot of animal products may take a toll.
"The more red meat you eat, the more you are feeding those bacteria that produce it," she said.
Senior author Doug Seals, director of the Integrative Physiology of Aging Laboratory, said the study is an important breakthrough because it sheds light on why our arteries erode with age, even in the healthiest people.
"Aging is the single greatest risk factor for cardiovascular disease, primarily as a result of oxidative stress to our arteries," said Seals. "But what causes oxidative stress to develop in our arteries as we age? That has been the big unkown. This study identifies what could be a very important driver."
The research team is now further exploring compounds that might block production of TMAO to prevent age-related vascular decline.
For now, consider skipping the steak and grilling up some tofu instead, as a plant-based diet can reduce levels of TMAO too.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Wat maakt slagaders verouderen? Studie onderzoekt nieuwe link naar darmbacteriŽn, voeding
Een verbinding die in de darmen wordt geproduceerd wanneer we rood vlees eten, beschadigt onze bloedvaten en kan een sleutelrol spelen bij het vergroten van het risico op hartaandoeningen naarmate we ouder worden, volgens nieuw onderzoek van de University of Colorado in Boulder.
De studie, deze maand gepubliceerd in het tijdschrift Hypertension van de American Heart Association, suggereert ook dat mensen een dergelijke leeftijdsgerelateerde achteruitgang kunnen voorkomen of zelfs ongedaan kunnen maken via veranderingen in het voedingspatroon en gerichte therapieŽn, zoals nieuwe voedingssupplementen.
"Ons werk toont voor het eerst aan dat deze verbinding niet alleen de slagaderfunctie direct aantast, het kan ook helpen bij het verklaren van de schade aan het cardiovasculaire systeem die van nature optreedt bij het ouder worden", zegt eerste auteur Vienna Brunt, een postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Integratieve fysiologie.
Eet een stuk biefstuk of een bord met roerei, en de darmbacteriŽn van uw huis gaan onmiddellijk aan de slag om het af te breken. Terwijl ze de aminozuren L-carnitine en choline metaboliseren, produceren ze een metabolisch bijproduct genaamd trimethylamine, dat de lever omzet in trimethylamine-N-Oxide (TMAO) en door je bloedbaan stuurt.
Eerdere studies hebben aangetoond dat mensen met hogere bloedspiegels van TMAO meer dan twee keer zoveel kans hebben op een hartaanval of beroerte en eerder overlijden.
Maar tot op heden hebben wetenschappers niet helemaal begrepen waarom.
Op basis van experimenten met dieren en mensen, wilden Brunt en haar team drie vragen beantwoorden: Beschadigt TMAO op de een of andere manier ons vaatstelsel? Zo ja, hoe? En zou het een reden kunnen zijn waarom de cardiovasculaire gezondheid erger wordt - zelfs onder mensen die sporten en niet roken - naarmate we ouder worden?
De onderzoekers maten de bloed- en arteriŽle gezondheid van 101 oudere volwassenen en 22 jonge volwassenen en ontdekten dat de TMAO-waarden significant stijgen met de leeftijd. (Dit komt overeen met een eerdere studie bij muizen, die aantoont dat het darmmicrobioom - of je verzameling darmbacteriŽn - verandert met de leeftijd, waardoor meer bacteriŽn worden gekweekt die helpen bij de productie van TMAO).
Volwassenen met hogere bloedspiegels van TMAO hadden een significant slechtere slagaderfunctie, zo bleek uit de nieuwe studie, en vertoonden grotere tekenen van oxidatieve stress of weefselschade in de bekleding van hun bloedvaten.
Toen de onderzoekers TMAO rechtstreeks aan jonge muizen gaven, werden hun bloedvaten snel verouderd.
"Door het gewoon in hun dieet te stoppen, leken ze op oude muizen", zei Brunt. Ze merkte op dat 12 maanden oude muizen (het equivalent van mensen van ongeveer 35 jaar oud) meer op 27 maanden oude muizen leken (80 jaar oud bij mensen) na enkele maanden TMAO te hebben gegeten.
Een verband met cognitieve achteruitgang?
Voorlopige gegevens tonen ook aan dat muizen met hogere niveaus van TMAO een afname in leren en geheugen vertonen, wat suggereert dat de verbinding ook een rol zou kunnen spelen bij leeftijdsgerelateerde cognitieve achteruitgang.
Aan de andere kant zagen oude muizen die een stof aten genaamd dimethylbutanol (gevonden in sporenhoeveelheden in olijfolie, azijn en rode wijn) hun vasculaire disfunctie omkeren. Wetenschappers denken dat deze verbinding de productie van TMAO verhindert.
Brunt merkt op dat iedereen - zelfs een jonge veganist - wat TMAO produceert. Maar na verloop van tijd kan het eten van veel dierlijke producten zijn tol eisen.
"Hoe meer rood vlees je eet, hoe meer je de bacteriŽn voedt die het produceren", zei ze.
Senior auteur Doug Seals, directeur van het Integrative Physiology of Aging Laboratory, zei dat de studie een belangrijke doorbraak is omdat het licht werpt op waarom onze slagaders eroderen met de leeftijd, zelfs bij de gezondste mensen.
"Veroudering is de grootste risicofactor voor hart- en vaatziekten, voornamelijk als gevolg van oxidatieve stress in onze bloedvaten", zei Seals. "Maar wat veroorzaakt oxidatieve stress in onze bloedvaten als we ouder worden? Dat is het grote onbekende. Deze studie identificeert wat een zeer belangrijke drijfveer zou kunnen zijn."
Het onderzoeksteam onderzoekt nu verbindingen die de productie van TMAO kunnen blokkeren om leeftijdsgerelateerde vasculaire achteruitgang te voorkomen.
Overweeg voorlopig om de biefstuk over te slaan en wat tofu te grillen, want een plantaardig dieet kan ook het TMAO-gehalte verlagen.