Home / Nieuws / ...

 

Omega-3 voor gezond hart*
Uit een grondige analyse van 40 studies wordt bevestigd dat dagelijks voldoende omega-3 vetzuren als DHA en EPA in de voeding en als supplement kan zorgen voor duidelijk minder kans op hartproblemen waaronder een hartaanval.
De studie. (September 2020)


Authoritative new analysis links increased omega-3 intake to cardioprotection and improved cardiovascular outcomes
Study indicates that EPA and DHA supplementation reduces multiple types of cardiovascular risk
A new study published in Mayo Clinic Proceedings provides the most comprehensive analysis of the role of omega-3 dosage on cardiovascular prevention to date. The meta-analysis, which is an in-depth review of 40 clinical trials, provides authoritative evidence for consuming more EPA (eicosapentaenoic acid) and DHA (docosahexaenoic acid) omega-3 fats.
The research concludes that EPA and DHA omega-3 intake is associated with reduced risk of coronary heart disease (CHD) events, the cause of 7.4 million deaths globally each year, and reduced risk of myocardial infarction (heart attack), including fatal heart attack.
Specifically, the study found that EPA+DHA supplementation is associated with a statistically significant reduced risk of:
Fatal myocardial infarction (35 percent)
Myocardial infarction (13 percent)
CHD events (10 percent)
CHD mortality (9 percent)
"The study supports the notion that EPA and DHA intake contributes to cardioprotection, and that whatever patients are getting through the diet, they likely need more," said Carl "Chip" Lavie, MD, a cardiologist at Ochsner Health in New Orleans, LA, USA, and one of the study authors.
Cardiovascular benefits appear to increase with dosage. The researchers found that adding an extra 1000 mg of EPA and DHA per day decreased the risk of cardiovascular disease and heart attack even more: risk of cardiovascular disease events decreased by 5.8 percent and risk for heart attack decreased by 9.0 percent. The study looked at dosages of up to 5500 mg/day.
This research corroborates the results of an earlier meta-analysis from Harvard School of Public Health, published in fall 2019, that looked at EPA and DHA dosage using the 13 largest clinical studies. This new paper encompasses more than triple the number of studies, which represents the totality of the evidence to date and includes more than 135,000 study participants.
"When separate analyses arrive at similar results, that's not only validating; it also underscores the science base needed to inform future intake recommendations," said co-author Aldo Bernasconi, PhD, Vice President of Data Science for the Global Organization for EPA and DHA Omega-3s (GOED), Salt Lake City, UT, USA, which commissioned this study. "Because this paper included more studies and all dosages, the estimates for a dose-response are more precise and the conclusions stronger."
EPA and DHA omega-3s are long-chain, marine-based fatty acids. Eating fish, particularly fatty fish such as salmon, anchovies and sardines, is the optimal way to get EPA and DHA omega-3s, since fish also provides other beneficial nutrients. However, most people around the world eat much less than the amount of fish recommended, so supplementing with omega-3s helps close the gap.
"People should consider the benefits of omega-3 supplements, at doses of 1000 to 2000 mg per day -- far higher than what is typical, even among people who regularly eat fish," added Dr. Lavie. "Given the safety and diminished potential for interaction with other medications, the positive results of this study strongly suggest omega-3 supplements are a relatively low-cost, high impact way to improve heart health with few associated risks and should be considered as part of a standard preventive treatment for most patients with cardiovascular diseases and those recovering from myocardial infarction."
Aldo A. Bernasconi, Michelle M. Wiest, Carl J. Lavie, Richard V. Milani, Jari A. Laukkanen. Effect of Omega-3 Dosage on Cardiovascular Outcomes. Mayo Clinic Proceedings, 2020; DOI: 10.1016/j.mayocp.2020.08.034 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Gezaghebbende nieuwe analyse koppelt een verhoogde omega-3-inname aan cardioprotectie en verbeterde cardiovasculaire resultaten
Onderzoek wijst uit dat suppletie met EPA en DHA meerdere soorten cardiovasculair risico vermindert
Een nieuwe studie gepubliceerd in Mayo Clinic Proceedings biedt de meest uitgebreide analyse van de rol van omega-3-dosering bij cardiovasculaire preventie tot nu toe. De meta-analyse, die een diepgaande evaluatie is van 40 klinische onderzoeken, levert gezaghebbend bewijs voor het consumeren van meer EPA (eicosapentaeenzuur) en DHA (docosahexaeenzuur) omega-3-vetten.
Het onderzoek concludeert dat de inname van EPA en DHA omega-3 geassocieerd is met een verminderd risico op coronaire hartziekte (CHD), de oorzaak van 7,4 miljoen sterfgevallen wereldwijd elk jaar, en een verminderd risico op een hartinfarct (hartaanval), inclusief een fatale hartaanval. .
Specifiek bleek uit de studie dat suppletie met EPA + DHA geassocieerd is met een statistisch significant verminderd risico op:
Fataal myocardinfarct (35 procent)
Myocardinfarct (13 procent)
CHD-evenementen (10 procent)
Sterfte door CHZ (9 procent)
"De studie ondersteunt het idee dat de inname van EPA en DHA bijdraagt aan cardioprotectie, en dat wat patiŽnten ook door het dieet krijgen, ze waarschijnlijk meer nodig hebben", zegt Carl "Chip" Lavie, MD, cardioloog bij Ochsner Health in New Orleans, LA. , USA, en een van de auteurs van het onderzoek.
Cardiovasculaire voordelen lijken toe te nemen met de dosering. De onderzoekers ontdekten dat het toevoegen van 1000 mg EPA en DHA per dag extra het risico op hart- en vaatziekten en een hartaanval nog meer verlaagde: het risico op hart- en vaatziekten nam af met 5,8 procent en het risico op een hartaanval met 9,0 procent. In de studie werd gekeken naar doseringen tot 5500 mg / dag.
Dit onderzoek bevestigt de resultaten van een eerdere meta-analyse van de Harvard School of Public Health, gepubliceerd in het najaar van 2019, waarin werd gekeken naar de EPA- en DHA-dosering met behulp van de 13 grootste klinische onderzoeken. Deze nieuwe paper omvat meer dan drie keer zoveel studies, wat het totaal van het bewijs tot nu toe vertegenwoordigt en omvat meer dan 135.000 studiedeelnemers.
"Wanneer afzonderlijke analyses tot vergelijkbare resultaten komen, is dat niet alleen een validatie; het onderstreept ook de wetenschappelijke basis die nodig is om toekomstige inname-aanbevelingen te informeren", aldus co-auteur Aldo Bernasconi, PhD, vice-president van Data Science voor de Global Organization for EPA en DHA. Omega-3 vetzuren (GOED), Salt Lake City, UT, VS, die opdracht heeft gegeven voor dit onderzoek. "Omdat dit artikel meer studies en alle doseringen bevatte, zijn de schattingen voor een dosis-respons nauwkeuriger en de conclusies sterker."
EPA en DHA omega-3 vetzuren zijn langketenige vetzuren uit de zee. Het eten van vis, met name vette vis zoals zalm, ansjovis en sardines, is de optimale manier om EPA en DHA omega-3 vetzuren binnen te krijgen, aangezien vis ook andere heilzame voedingsstoffen levert. De meeste mensen over de hele wereld eten echter veel minder dan de aanbevolen hoeveelheid vis, dus suppletie met omega-3-vetzuren helpt de kloof te dichten.
"Mensen zouden de voordelen van omega-3-supplementen in overweging moeten nemen, in doses van 1000 tot 2000 mg per dag - veel hoger dan wat normaal is, zelfs onder mensen die regelmatig vis eten," voegde Dr. Lavie toe. "Gezien de veiligheid en het verminderde potentieel voor interactie met andere medicijnen, suggereren de positieve resultaten van deze studie sterk dat omega-3-supplementen een relatief goedkope, krachtige manier zijn om de gezondheid van het hart te verbeteren met weinig bijbehorende risico's en moeten worden beschouwd als onderdeel van een standaard preventieve behandeling voor de meeste patiŽnten met hart- en vaatziekten en degenen die herstellen van een hartinfarct. "
Aldo A. Bernasconi, Michelle M. Wiest, Carl J. Lavie, Richard V. Milani, Jari A. Laukkanen. Effect van omega-3-dosering op cardiovasculaire resultaten. Mayo Clinic Proceedings, 2020; DOI: 10.1016 / j.mayocp.2020.08.034