Home / Nieuws / ...

 

Thee, koffie en diabetes?
Een Japanse studie onder bijna 5.000 mensen met diabetes type-2 laat zien dat het drinken van groene thee en koffie de kans op doodgaan flink kan verminderen. 1 kop groene thee tot 4 koppen per dag doet de kans om dood te gaan met resp.15 tot 40% verlagen. Het drinken van 1 kop koffie tot 2 koppen per dag doet de kans om dood te gaan met resp. 19 tot 41% verlagen. Bij het drinken van zowel groene thee als koffie kan die verlaagde kans wel oplopen tot 63%.
De studie
. (Oktober 2020)


Drinking green tea and coffee daily linked to lower death risk in people with diabetes 
Drinking plenty of both green tea and coffee is linked to a lower risk of dying from any cause among people with type 2 diabetes, suggests new research.
Drinking plenty of both green tea and coffee is linked to a lower risk of dying from any cause among people with type 2 diabetes, suggests research published in the online journal BMJ Open Diabetes Research & Care.
Drinking 4 or more daily cups of green tea plus 2 or more of coffee was associated with a 63% lower risk of death over a period of around 5 years, the findings show.
People with type 2 diabetes are more prone to circulatory diseases, dementia, cancer, and bone fractures. And despite an increasing number of effective drugs, lifestyle modifications, such as exercise and diet, remain a cornerstone of treatment.
Previously published research suggests that regularly drinking green tea and coffee may be beneficial for health because of the various bioactive compounds these beverages contain.
But few of these studies have been carried out in people with diabetes. The researchers therefore decided to explore the potential impact of green tea and coffee, separately and combined, on the risk of death among people with the condition.
They tracked the health of 4923 Japanese people (2790 men, 2133 women) with type 2 diabetes (average age 66) for an average of just over 5 years.
All of them had been enrolled in The Fukuoka Diabetes Registry, a multicentre prospective study looking at the effect of drug treatments and lifestyle on the lifespan of patients with type 2 diabetes.
They each filled in a 58-item food and drink questionnaire, which included questions on how much green tea and coffee they drank every day. And they provided background information on lifestyle factors, such as regular exercise, smoking, alcohol consumption and nightly hours of sleep.
Measurements of height, weight and blood pressure were also taken, as were blood and urine samples to check for potential underlying risk factors.
Some 607 of the participants didn't drink green tea; 1143 drank up to a cup a day; 1384 drank 2-3 cups; and 1784 drank 4 or more. Nearly 1000 (994) of the participants didn't drink coffee; 1306 drank up to 1 cup daily; 963 drank a cup every day; while 1660 drank 2 or more cups.
During the monitoring period, 309 people (218 men, 91 women) died. The main causes of death were cancer (114) and cardiovascular disease (76).
Compared with those who drank neither beverage, those who drank one or both had lower odds of dying from any cause, with the lowest odds associated with drinking higher quantities of both green tea and coffee.
Drinking up to 1 cup of green tea every day was associated with 15% lower odds of death; while drinking 2-3 cups was associated with 27% lower odds. Getting through 4 or more daily cups was associated with 40% lower odds.
Among coffee drinkers, up to 1 daily cup was associated with 12% lower odds; while 1 cup a day was associated with 19% lower odds. And 2 or more cups was associated with 41% lower odds.
The risk of death was even lower for those who drank both green tea and coffee every day: 51% lower for 2-3 cups of green tea plus 2 or more of coffee; 58% lower for 4 or more cups of green tea plus 1 cup of coffee every day; and 63% lower for a combination of 4 or more cups of green tea and 2 or more cups of coffee every day.
This is an observational study, and as such, can't establish cause. And the researchers point to several caveats, including the reliance on subjective assessments of the quantities of green tea and coffee drunk.
Nor was any information gathered on other potentially influential factors, such as household income and educational attainment. And the green tea available in Japan may not be the same as that found elsewhere, they add.
The biology behind these observations isn't fully understood, explain the researchers. Green tea contains several antioxidant and anti-inflammatory compounds, including phenols and theanine, as well as caffeine.
Coffee also contains numerous bioactive components, including phenols. As well as its potentially harmful effects on the circulatory system, caffeine is thought to alter insulin production and sensitivity.
"This prospective cohort study demonstrated that greater consumption of green tea and coffee was significantly associated with reduced all-cause mortality: the effects may be additive," the researchers conclude.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Dagelijks groene thee en koffie drinken in verband met een lager overlijdensrisico bij mensen met diabetes
Het drinken van zowel groene thee als koffie houdt verband met een lager risico op overlijden door welke oorzaak dan ook bij mensen met diabetes type 2, suggereert nieuw onderzoek.
Het drinken van veel groene thee en koffie is gekoppeld aan een lager risico om door welke oorzaak dan ook te overlijden bij mensen met diabetes type 2, suggereert onderzoek gepubliceerd in het online tijdschrift BMJ Open Diabetes Research & Care.
Het drinken van 4 of meer kopjes groene thee per dag plus 2 of meer koffie was geassocieerd met een 63% lager risico op overlijden over een periode van ongeveer 5 jaar, zo blijkt uit de bevindingen.
Mensen met diabetes type 2 zijn vatbaarder voor aandoeningen van de bloedsomloop, dementie, kanker en botbreuken. En ondanks een toenemend aantal effectieve medicijnen, blijven veranderingen in levensstijl, zoals lichaamsbeweging en dieet, een hoeksteen van de behandeling.
Eerder gepubliceerd onderzoek suggereert dat het regelmatig drinken van groene thee en koffie gunstig kan zijn voor de gezondheid vanwege de verschillende bioactieve stoffen die deze dranken bevatten.
Maar weinig van deze onderzoeken zijn uitgevoerd bij mensen met diabetes. De onderzoekers besloten daarom om de mogelijke impact van groene thee en koffie, afzonderlijk en gecombineerd, op het risico van overlijden bij mensen met de aandoening te onderzoeken.
Ze volgden de gezondheid van 4.923 Japanners (2790 mannen, 2133 vrouwen) met diabetes type 2 (gemiddelde leeftijd 66) gedurende gemiddeld iets meer dan 5 jaar.
Ze waren allemaal ingeschreven in The Fukuoka Diabetes Registry, een multicenter prospectief onderzoek naar het effect van medicamenteuze behandelingen en levensstijl op de levensduur van patiŰnten met diabetes type 2.
Ze vulden elk een 58-items vragenlijst over eten en drinken in, waarin ook werd gevraagd hoeveel groene thee en koffie ze elke dag dronken. En ze gaven achtergrondinformatie over leefstijlfactoren, zoals regelmatig bewegen, roken, alcoholgebruik en nachtelijke slaapuren.
Er werden ook metingen van lengte, gewicht en bloeddruk gedaan, evenals bloed- en urinemonsters om te controleren op mogelijke onderliggende risicofactoren.
Ongeveer 607 van de deelnemers dronken geen groene thee; 1143 dronken tot een kopje per dag; 1384 dronk 2-3 kopjes; en 1784 dronken er 4 of meer. Bijna 1000 (994) van de deelnemers dronken geen koffie; 1306 dronk dagelijks tot 1 kopje; 963 dronken elke dag een kopje; terwijl 1660 2 of meer kopjes dronken.
Tijdens de monitoringperiode stierven 309 mensen (218 mannen, 91 vrouwen). De belangrijkste doodsoorzaken waren kanker (114) en hart- en vaatziekten (76).
In vergelijking met degenen die geen van beide dronken, hadden degenen die een of beide dronken een lagere kans om door welke oorzaak dan ook te overlijden, met de laagste kans om grotere hoeveelheden groene thee en koffie te drinken.
Elke dag tot 1 kopje groene thee drinken ging gepaard met 15% lagere kans op overlijden; terwijl het drinken van 2-3 kopjes werd geassocieerd met 27% lagere kansen. Het doorstaan van 4 of meer dagelijkse bekers werd geassocieerd met 40% lagere kansen.
Onder koffiedrinkers werd tot 1 kopje per dag geassocieerd met 12% lagere kansen; terwijl 1 kopje per dag werd geassocieerd met 19% lagere kansen. En 2 of meer bekers waren geassocieerd met 41% lagere kansen.
Het risico op overlijden was zelfs nog lager voor degenen die zowel groene thee als koffie elke dag dronken: 51% lager voor 2-3 kopjes groene thee plus 2 of meer koffie; 58% lager voor 4 of meer kopjes groene thee plus 1 kopje koffie per dag; en 63% lager voor een combinatie van 4 of meer kopjes groene thee en 2 of meer kopjes koffie per dag.
Dit is een observationeel onderzoek en kan als zodanig geen oorzaak vaststellen. En de onderzoekers wijzen op verschillende kanttekeningen, waaronder de afhankelijkheid van subjectieve beoordelingen van de hoeveelheden gedronken groene thee en koffie.
Evenmin werd informatie verzameld over andere potentieel invloedrijke factoren, zoals het inkomen van het huishouden en het opleidingsniveau. En de groene thee die in Japan verkrijgbaar is, is misschien niet dezelfde als die elders, voegen ze eraan toe.
De biologie achter deze waarnemingen wordt niet volledig begrepen, leggen de onderzoekers uit. Groene thee bevat verschillende antioxidanten en ontstekingsremmende stoffen, waaronder fenolen en theanine, evenals cafe´ne.
Koffie bevat ook tal van bioactieve componenten, waaronder fenolen. Naast de mogelijk schadelijke effecten op de bloedsomloop, wordt aangenomen dat cafe´ne de insulineproductie en gevoeligheid verandert.
"Deze prospectieve cohortstudie toonde aan dat een grotere consumptie van groene thee en koffie significant geassocieerd was met een verminderde mortaliteit door alle oorzaken: de effecten kunnen additief zijn", concluderen de onderzoekers.