Home / Nieuws / ...

 

Voeding tegen Parkinson?*
Hoewel bewegingsproblemen de belangrijkste symptomen zijn van de ziekte van Parkinson, hebben mensen met de ziekte vaak al tien jaar eerder last van niet-bewegings symptomen zoals constipatie, slaperigheid overdag en een depressie. Een langjarige studie onder ruim 47.000 deelnemers van middelbare leeftijd laat nu zien dat een meer mediterraan dieet op middelbare leeftijd kan zorgen voor minder van deze symptomen later in het leven. 
De studie
. (November 2020)


Can a healthy diet reduce risk of Parkinson's?
While movement problems are the main symptoms of Parkinson's disease, people with the disease often have non-motor symptoms such as constipation, daytime sleepiness and depression 10 or more years before the movement problems start. A new study suggests that eating a healthy diet in middle age may be linked to having fewer of these preceding symptoms. The study is published in an online issue of Neurology.
"While this study does not show cause and effect, it certainly provides yet another reason for getting more vegetables, nuts and legumes in your diet," said study author Samantha Molsberry, Ph.D., of Harvard University in Boston, Mass. "More research is needed to determine whether eating a healthy diet could delay or even prevent the development of Parkinson's disease among people who have these preceding symptoms already."
The study involved 47,679 people who were asked about their diet every four years starting in the 1980s when they were middle-aged. Then in 2012, people were asked whether they had two conditions that are common in people who are later diagnosed with Parkinson's disease: constipation and a sleep disorder called rapid eye movement sleep behavior disorder, which includes acting out dreams during sleep by movement such as flailing arms or shouting or screaming. In 2014-2015, 17,400 of the participants were asked about five more symptoms that can precede Parkinson's disease: loss of sense of smell, impaired color vision, excessive daytime sleepiness, body pain and depression.
The researchers looked at how closely people's diets followed either the alternate Mediterranean diet, which is similar to the Mediterranean diet but includes only whole grains and does not consider dairy, or the Alternative Healthy Eating Index. Both diets encourage eating fruit, vegetables, whole grains, nuts and legumes and discourage eating red meat. They divided the participants into five groups based on how closely they followed the diets.
The study found that the people with the highest adherence to the diets were less likely to have three or more symptoms that precede Parkinson's disease than the people with the lowest adherence. Those in the high group for adherence to the Mediterranean diet were 33% less likely to have three or more symptoms than those in the low adherence group. These results were found after researchers adjusted for other factors that could affect the risk of developing these preceding symptoms, such as physical activity, smoking and body mass index (BMI). The researchers found a similarly strong relationship between following the Alternative Healthy Eating Index diet pattern and having three or more of these non-motor symptoms.
Among the 29,899 women in the study, 37% of the low adherence group had constipation, compared to 32% of the high adherence group. Among the 11,493 women with all of the non-motor symptoms measured, 15% of the low group had body pain, compared to 13% of the high group. In the same 11,493 women, 17% of the low group had symptoms of depression, compared to 14% of the high group. Among the 17,770 men in the study, 22% in the low adherence group had constipation, compared to 12% of the high adherence group. Among the 5,907 men with data on all of the non-motor symptoms, 14% of the low group and 16% had body pain and 13% of the low group and 12% of the high group had symptoms of depression. Molsberry noted that body pain and depression may have occurred at a higher rate in the study than in the general population due to the study design, but that this was also accounted for in the statistical analysis.
Looking at individual food groups, the researchers found that eating more vegetables, nuts, legumes and consuming a moderate amount of alcohol were all associated with a lower risk of having three or more of the preceding symptoms. Moderate alcohol consumption was considered no more than one drink per day for women and no more than two drinks per day for men.
"We need to emphasize that, while these symptoms are associated with an increased risk of Parkinson's disease, especially in combination, experiencing any or several of these symptoms does not necessarily mean that a person will eventually develop Parkinson's disease," Molsberry said.
A limitation of the study was that participants were not asked about preceding symptoms at the start of the study, so some people may have already had these symptoms, which could have influenced their diet. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kan een gezonde voeding het risico op Parkinson verminderen? Hoewel bewegingsproblemen de belangrijkste symptomen zijn van de ziekte van Parkinson, hebben mensen met de ziekte vaak niet-motorische symptomen zoals constipatie, slaperigheid overdag en depressie 10 of meer jaar voordat de bewegingsproblemen beginnen. Een nieuwe studie suggereert dat het eten van een gezond dieet op middelbare leeftijd in verband kan worden gebracht met het hebben van minder van deze voorgaande symptomen. De studie is gepubliceerd in een online uitgave van Neurology. "Hoewel deze studie geen oorzaak en gevolg laat zien, biedt het zeker nog een andere reden om meer groenten, noten en peulvruchten in je dieet te krijgen", zei studie auteur Samantha Molsberry, Ph.D., van de Harvard University in Boston, Massachusetts. " Meer onderzoek is nodig om te bepalen of het eten van een gezond dieet de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson kan vertragen of zelfs voorkomen bij mensen die deze voorgaande symptomen al hebben. " Bij het onderzoek waren 47.679 mensen betrokken die om de vier jaar naar hun dieet werden gevraagd, te beginnen in de jaren tachtig, toen ze van middelbare leeftijd waren. In 2012 werd mensen gevraagd of ze twee aandoeningen hadden die veel voorkomen bij mensen bij wie later de diagnose van de ziekte van Parkinson wordt gesteld: constipatie en een slaapstoornis die snelle oogbewegingen slaapgedragsstoornis wordt genoemd, waaronder het waarnemen van dromen tijdens de slaap door beweging, zoals zwaaien. armen of geschreeuw of geschreeuw. In 2014-2015 werden 17.400 van de deelnemers gevraagd naar vijf andere symptomen die aan de ziekte van Parkinson kunnen voorafgaan: verlies van reukvermogen, verminderd kleurenzien, overmatige slaperigheid overdag, lichaamspijn en depressie. De onderzoekers keken naar hoe nauw het dieet van mensen het alternatieve mediterrane dieet volgde, dat vergelijkbaar is met het mediterrane dieet, maar alleen volle granen bevat en geen rekening houdt met zuivelproducten, of de alternatieve gezonde eetindex. Beide diten moedigen het eten van fruit, groenten, volle granen, noten en peulvruchten aan en ontmoedigen het eten van rood vlees. Ze verdeelden de deelnemers in vijf groepen op basis van hoe nauw ze het dieet volgden. Uit de studie bleek dat de mensen met de hoogste therapietrouw minder kans hadden op drie of meer symptomen die voorafgaan aan de ziekte van Parkinson dan de mensen met de laagste therapietrouw. Degenen in de hoge groep voor therapietrouw aan het mediterrane dieet hadden 33% minder kans op drie of meer symptomen dan degenen in de groep met lage therapietrouw. Deze resultaten werden gevonden nadat onderzoekers zich hadden gecorrigeerd voor andere factoren die het risico op het ontwikkelen van deze voorgaande symptomen zouden kunnen benvloeden, zoals fysieke activiteit, roken en body mass index (BMI). De onderzoekers vonden een even sterke relatie tussen het volgen van het Alternative Healthy Eating Index-voedingspatroon en het hebben van drie of meer van deze niet-motorische symptomen. Van de 29.899 vrouwen in de studie had 37% van de groep met een lage therapietrouw constipatie, vergeleken met 32% van de groep met een hoge therapietrouw. Van de 11.493 vrouwen met alle gemeten niet-motorische symptomen had 15% van de lage groep pijn in het lichaam, vergeleken met 13% van de hoge groep. Van dezelfde 11.493 vrouwen had 17% van de lage groep symptomen van depressie, vergeleken met 14% van de hoge groep. Van de 17.770 mannen in de studie had 22% in de groep met lage therapietrouw constipatie, vergeleken met 12% van de groep met hoge therapietrouw. Van de 5.907 mannen met gegevens over alle niet-motorische symptomen had 14% van de lage groep en 16% lichaamspijn en 13% van de lage groep en 12% van de hoge groep symptomen van depressie. Molsberry merkte op dat lichaamspijn en depressie in het onderzoek mogelijk sneller voorkwamen dan in de algemene bevolking vanwege de onderzoeksopzet, maar dat hiermee ook rekening werd gehouden in de statistische analyse. Kijkend naar individuele voedselgroepen, ontdekten de onderzoekers dat het eten van meer groenten, noten, peulvruchten en het consumeren van een matige hoeveelheid alcohol allemaal geassocieerd waren met een lager risico op drie of meer van de voorgaande symptomen. Matig alcoholgebruik werd beschouwd als niet meer dan n drankje per dag voor vrouwen en niet meer dan twee glazen per dag voor mannen. "We moeten benadrukken dat, hoewel deze symptomen geassocieerd zijn met een verhoogd risico op de ziekte van Parkinson, vooral in combinatie, het ervaren van een of meer van deze symptomen niet noodzakelijkerwijs betekent dat iemand uiteindelijk de ziekte van Parkinson zal krijgen", zei Molsberry. Een beperking van het onderzoek was dat de deelnemers aan het begin van het onderzoek niet naar voorgaande symptomen werden gevraagd, dus sommige mensen hebben deze symptomen al gehad, die van invloed kunnen zijn geweest op hun dieet.