Home / Nieuws / ...

 

Bewegen tegen boezemfibrilleren*
Wel 15% van de vijfenzestigplussers heeft last van hartritmestoornissen in de vorm van boezem(voorkamer)fibrilleren. Een Amerikaanse studie onder ruim 11.000 veteranen die gemiddeld ruim 10 jaar werden gevolgd blijkt dat veel bewegen de kans op boezemfibrilleren flink kan verminderen. Meer bewegen zorgt voor een betere fitheid. Zij met de laagste fitheid hadden wel nog 29% minder kans op boezemfibrilleren maar toch kreeg ruim 16% van hen de aandoening. Zij met de grootste fitheid hadden ruim 50% minder kans op het krijgen van de aandoening.
De studie
. (December 2020)


Higher fitness levels linked to lower AFib risk in male, African American veterans
Higher fitness levels reduced the risk of developing an irregular heart rhythm, known as atrial fibrillation, by 30% to 50% in a study of male, African American veterans, according to preliminary research to be presented at the American Heart Association's Scientific Sessions 2020.
Atrial fibrillation (also called AFib or AF) is an irregular heartbeat (arrhythmia) that can lead to blood clots, stroke, heart failure and other heart-related complications. According to the American Heart Association, at least 2.7 million Americans are living with AFib.
"Engaging in physical activity to increase fitness is an inexpensive and practical intervention that health care professionals can prescribe to patients to prevent and manage cardiovascular disease," said lead researcher Apostolos Tsimploulis, M.D., a cardiology fellow at the State University of New York at Stony Brook. "All of our evidence suggests the health benefits associated with increased cardiorespiratory fitness and reduced risk of atrial fibrillation are the same for all adults regardless of race."
To study the effects of exercise on the development of atrial fibrillation, researchers examined the medical records of more than 11,000 middle-aged, male African American veterans (average age 58) from 1985 to 2013. None exhibited evidence of heart disease during or prior to completing a symptom-limited treadmill stress test at two VA Medical Centers—in Washington, D.C., and Palo Alto, California.
Participants were categorized into four fitness groups based on their age-specific cardiorespiratory fitness (CRF). CRF was measured in metabolic equivalents, or METs, resting metabolic rate (1 MET=3.5 ml of O2/kg of body weight per minute). The groups were categorized as: least fit, moderately fit, fit and highly fit.
A search of medical records was conducted by two independent investigators to directly assess the association between CRF and atrial fibrillation. Models were adjusted for risk factors, including heart or blood pressure medications, age and body mass index.
During an average follow-up of 10.7 years, 1,423 veterans developed atrial fibrillation:
• 421 (16.6%) in the least fit group;
• 366(10.9%) in the moderately fit group;
• 323 (11.9%) in the fit group; and
• 313 (12%) in the high-fit group.
When compared to the least-fit group, the atrial fibrillation risk was:
• 29% lower in the moderately fit group;
• 37% lower in the fit group; and
• 51% lower in the high fit group.
Researchers noted the study results are strong based on the number of participants, and atrial fibrillation incidence was established during a follow-up period spanning roughly 17 years (median 10.7 years). Access to adjusted, longitudinal data, including medications and heart risk factors, along with equal access to care (care from the VA regardless of a patient's ability to pay) are significant factors. This permitted continuous follow-up and minimized the potential for disparities in medical care.
Tsimploulis noted the precise cause of atrial fibrillation was not determined. In addition, CRF was measured only once; the level or frequency of physical activity was not assessed; and follow-up data on changes in cardiorespiratory fitness or physical activity of the participants over time were not available.
"We cannot make associations between atrial fibrillation and frequency, intensity, duration or volume of physical activity. Future studies are needed to document the effects of cardiorespiratory fitness on the incidence of atrial fibrillation, and the studies must include women," Tsimploulis said.
The American Heart Association recommends adults participate in at least 150 minutes per week of moderate-intensity aerobic activity or 75 minutes per week of vigorous aerobic activity or a combination of both. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hogere fitnessniveaus gekoppeld aan een lager AFib-risico bij mannelijke, Afro-Amerikaanse veteranen Hogere fitnessniveaus verminderden het risico op het ontwikkelen van een onregelmatig hartritme, bekend als atriumfibrilleren, met 30% tot 50% in een onderzoek onder mannelijke, Afro-Amerikaanse veteranen, volgens voorlopig onderzoek dat zal worden gepresenteerd op de Scientific Sessions 2020 van de American Heart Association. Boezemfibrilleren (ook wel AFib of AF genoemd) is een onregelmatige hartslag (aritmie) die kan leiden tot bloedstolsels, beroerte, hartfalen en andere hartgerelateerde complicaties. Volgens de American Heart Association leven minstens 2,7 miljoen Amerikanen met AFib. "Betrokken zijn bij lichamelijke activiteit om de conditie te verbeteren is een goedkope en praktische interventie die zorgverleners kunnen voorschrijven aan patiënten om hart- en vaatziekten te voorkomen en te beheersen", zegt hoofdonderzoeker Apostolos Tsimploulis, MD, een cardiologie fellow aan de State University of New York in Stony. Beek. "Al ons bewijs suggereert dat de gezondheidsvoordelen die samenhangen met een verhoogde cardiorespiratoire conditie en een verminderd risico op atriumfibrilleren hetzelfde zijn voor alle volwassenen, ongeacht ras." Om de effecten van lichaamsbeweging op de ontwikkeling van boezemfibrilleren te bestuderen, onderzochten onderzoekers de medische dossiers van meer dan 11.000 mannelijke Afro-Amerikaanse veteranen van middelbare leeftijd (gemiddelde leeftijd 58) van 1985 tot 2013. Geen van hen vertoonde bewijs van hartaandoeningen tijdens of voorafgaand aan het voltooien van een symptoom-beperkte stresstest op de loopband in twee VA Medical Centres - in Washington, DC, en Palo Alto, Californië. De deelnemers werden onderverdeeld in vier fitnessgroepen op basis van hun leeftijdsspecifieke cardiorespiratoire conditie (CRF). CRF werd gemeten in metabole equivalenten, of MET's, metabolische snelheid in rust (1 MET = 3,5 ml O2 / kg lichaamsgewicht per minuut). De groepen werden gecategoriseerd als: minst fit, matig fit, fit en zeer fit. Een doorzoeking van medische dossiers werd uitgevoerd door twee onafhankelijke onderzoekers om de associatie tussen CRF en atriumfibrilleren direct te beoordelen. Modellen werden aangepast voor risicofactoren, waaronder hart- of bloeddrukmedicatie, leeftijd en body mass index. Tijdens een gemiddelde follow-up van 10,7 jaar ontwikkelden 1.423 veteranen atriumfibrilleren: • 421 (16,6%) in de minst fitte groep; • 366 (10,9%) in de matig fitte groep; • 323 (11,9%) in de fitgroep; en • 313 (12%) in de high-fit-groep. In vergelijking met de minst geschikte groep was het risico op atriumfibrilleren: • 29% lager in de matig fitte groep; • 37% lager in de fitgroep; en • 51% lager in de high fit-groep. Onderzoekers merkten op dat de studieresultaten sterk zijn op basis van het aantal deelnemers, en dat de incidentie van atriumfibrilleren werd vastgesteld tijdens een follow-upperiode van ongeveer 17 jaar (mediaan 10,7 jaar). Toegang tot aangepaste, longitudinale gegevens, waaronder medicijnen en hartrisicofactoren, samen met gelijke toegang tot zorg (zorg van de VA ongeacht het vermogen van een patiënt om te betalen) zijn belangrijke factoren. Dit maakte een continue follow-up mogelijk en minimaliseerde de kans op ongelijkheden in de medische zorg. Tsimploulis merkte op dat de precieze oorzaak van boezemfibrilleren niet was vastgesteld. Bovendien werd CRF slechts één keer gemeten; het niveau of de frequentie van lichamelijke activiteit is niet beoordeeld; en follow-upgegevens over veranderingen in cardiorespiratoire fitheid of fysieke activiteit van de deelnemers in de loop van de tijd waren niet beschikbaar. "We kunnen geen associaties maken tussen atriale fibrillatie en frequentie, intensiteit, duur of volume van fysieke activiteit. Toekomstige studies zijn nodig om de effecten van cardiorespiratoire fitheid op de incidentie van atriumfibrilleren te documenteren, en de studies moeten ook vrouwen omvatten", zei Tsimploulis. De American Heart Association raadt volwassenen aan om ten minste 150 minuten per week matig intensieve aërobe activiteit of 75 minuten per week krachtige aërobe activiteit of een combinatie van beide te volgen.