Home / Nieuws / ...

 

Koffiebonen en diabetes*
Uit een nieuwe studie blijkt dat extracten van groene (niet geroosterde) koffiebonen goed zijn om bloedsuikerwaarden te verlagen en zo de kans op diabetes type-2 te verminderen. Er zijn al tal van epidemiologische studies waaruit blijkt dat de consumptie van koffie, ook cafeÔnevrije koffie, het risico op doodgaan, hartfalen, diabetes type-2 en de ziekte van Parkinson kan verminderen. Eerdere studies van de onderzoekers hebben al laten zien dat de bioactieve stof chlorogeenzuur in koffie hier voor een groot deel verantwoordelijk voor is. Door het roosteren van koffiebonen gaat echter al een flink deel van deze goede stof verloren. Een eerdere studie liet ook al zien dat extra chlorogeenzuur in de voeding tot minder lichaamsgewicht leiden. (Mei 2013)

 

New evidence that natural substances in green coffee beans help control blood sugar levels

Scientists today described evidence that natural substances extracted from unroasted coffee beans can help control the elevated blood sugar levels and body weight that underpin type 2 diabetes. Their presentation on chlorogenic acidsówidely available as a dietary supplementówas part of the 245th National Meeting & Exposition of the American Chemical Society (ACS), being held.
Joe Vinson, Ph.D., who led the research, pointed out that type 2 diabetes, the most common form of diabetes, is an increasing global health problem. In the United States alone, almost 26 million have the disease, in which the pancreas does not produce enough of the insulin that enables the body to use sugar, or cells resist the effects of that insulin. Blood sugar levels rise, increasing the risk of heart attacks, stroke and other health problems. Current treatments focus on oral medications that stimulate insulin secretions and/or reduce insulin resistance, dietary changes that control blood sugar levels and weight loss that reduces insulin resistance.
"A simple natural pill or capsule that would both help control blood sugar and foster weight loss at the same time would be a major advance in the treatment of type 2 diabetes," Vinson said. "Our own research and studies published by other scientists suggest that such a treatment may, indeed, exist. There is significant epidemiological and other evidence that coffee consumption reduces the risk of type 2 diabetes.
"One large study indicated a 50 percent risk reduction for people who drank seven cups of coffee a day compared to those who drank only two cups a day. I am trying to make the coffee and diabetes story as clear as possible for the public. The evidence points to chlorogenic acids as the active ingredients in coffee that both prevent diabetes and improve glucose control in normal, pre-diabetic and diabetic people."
Chlorogenic acids are a family of substances that occur naturally in apples, cherries, plums, dried plums and other fruits and vegetables. Vinson, who is with the University of Scranton in Pennsylvania, which funded the research, pointed out that coffee ― due to its popularity as a beverage ― is a major dietary source of these substances. Large amounts of chlorogenic acids exist in green, or unroasted, coffee beans. However, the high temperatures used to roast coffee beans to make them suitable for use in coffee breaks down much of the chlorogenic acids. Thus, the focus has been on using concentrated extracts of green coffee beans, which contain higher amounts of chlorogenic acids.
In a previous study, Vinson found that overweight or obese people who took such an extract lost about 10 percent of their body weight in 22 weeks. The new study sought to document the effects of various doses of a commercial green coffee extract on the blood sugar levels of 56 men and women with normal blood sugar levels. They got a glucose tolerance test to see how their bodies responded to the sugar. Then over a period of time, they took 100, 200, 300 or 400 milligrams (mg) of the extract in a capsule with water. Follow-up glucose tolerance tests showed how the green coffee extract affected their responses.
"There was a significant dose-response effect of the green coffee extract and no apparent gastrointestinal side effects," Vinson said. "All doses of green coffee extract produced a significant reduction in blood sugar relative to the original blank glucose challenge. The maximum blood glucose occurred at 30 minutes and was 24 percent lower than the original with the 400 mg of green coffee extract and the blood glucose at 120 minutes was 31 percent lower."
More information: Abstract
There are now numerous epidemiological studies indicating that coffee consumption, especially decaffeinated coffee, will reduce the risk of all-cause mortality, heart failure and type 2 diabetes and Parkinson's disease. The studies' results are usually J-curves indicating an optimal consumption of 2-4 cups/day. The question then arises, what is/are the bioactive substance(s) in coffeeóOur study of antioxidants in foods and beverages indicated the coffee is the #1 source of polyphenol antioxidants in the US diet and this has been borne out in several European countries. Recent studies indicate that coffee consumption acutely increases human plasma antioxidant capacity. Other investigators have found multiple evidence of chlorogenic acid metabolites and colonic bacterial degradation products in plasma and urine after drinking coffee and green coffee extract. A recent study in India with obese subjects showed a significant weight loss and body fat reduction after consuming capsules containing a green coffee extract which was high in chlorogenic acids. Roasting is known to greatly reduce the levels of these compounds in the beverage coffee. One mechanism for the weight loss is purported to be the inhibition of glucose-6-phosphatase which forces lipids to be used as energy to compensate for the decrease in glucose release from glycogenolysis in the liver. As evidence for coffee's diabetes and heart disease protection we will present a new human study demonstrating a dose-response green coffee extract inhibition of glucose absorption during a glucose tolerance test in normal subjects. Studies with rats and humans have shown that the caffeine in coffee contributes to hyperglycemia after glucose consumption. The green coffee extract which is very low in caffeine and should be studied with pre-diabetes and type 2 diabetic subjects as a means to improve their blood glucose control.
Provided by American Chemical Society

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Nieuw bewijs dat natuurlijke stoffen in groene koffiebonen helpt controle bloedsuikerspiegel
Wetenschappers vandaag beschreven aanwijzingen dat natuurlijke stoffen gewonnen uit ongebrande koffiebonen kan helpen bij het controleren van de verhoogde bloedsuikerspiegel en het lichaamsgewicht dat type 2 diabetes te onderbouwen. Hun presentatie op chlorogeenzuren-schaal beschikbaar als voedingssupplement-was een onderdeel van de 245e National Meeting & Exposition van de American Chemical Society (ACS), wordt gehouden.
Joe Vinson, Ph.D., die het onderzoek leidde, wees erop dat diabetes type 2, de meest voorkomende vorm van diabetes, is een toenemende wereldwijde gezondheidsprobleem. In de Verenigde Staten alleen al bijna 26 miljoen mensen de ziekte waarbij de alvleesklier onvoldoende produceren van de insuline die het lichaam in staat stelt om suiker te gebruiken, of cellen tegen de effecten van insuline die. Bloedsuikerspiegel stijgen, waardoor het risico op hartaanvallen, beroertes en andere gezondheidsproblemen. Huidige behandelingen richten zich op orale medicatie die insuline secretie en / stimuleren of te verminderen insulineresistentie, veranderingen in het dieet dat de controle bloedsuikerspiegel en gewichtsverlies dat insuline resistentie vermindert.
"Een eenvoudige natuurlijke pil of capsule die zowel zou helpen controle bloedsuiker en bevorderen gewichtsverlies op hetzelfde moment zou een belangrijke vooruitgang in de behandeling van type 2 diabetes te zijn," zei Vinson. "Eigen onderzoek en studies gepubliceerd door andere onderzoekers suggereren dat dergelijke behandeling kan inderdaad bestaan. Er significante epidemiologische en ander bewijs dat koffie reduceert het risico van type 2 diabetes.
"Een grote studie toonde een 50 procent vermindering van het risico voor mensen die zeven koppen koffie per dag dronk vergelijking met degenen die slechts twee kopjes per dag dronk. Ik ben op zoek naar de koffie en diabetes verhaal zo duidelijk mogelijk te maken voor het publiek. De bewijs wijst op chlorogeenzuur als de actieve ingrediŽnten in koffie die zowel diabetes te voorkomen en verbeteren glucose in normale, pre-diabetes en diabetische mensen. "
Chlorogeenzuur zijn een familie van stoffen die van nature in appels, kersen, pruimen, gedroogde pruimen en andere vruchten en groenten. Vinson, die is met de Universiteit van Scranton in Pennsylvania, die het onderzoek gefinancierd, wees erop dat de koffie - vanwege zijn populariteit als een drank - is een belangrijke voedingsbron van deze stoffen. Grote hoeveelheden chlorogeenzuren bestaan in groen of ongebrande, koffiebonen. De hoge temperaturen die voor gebrande koffie ze geschikt voor gebruik in de koffie om breekt veel van chlorogeenzuur. Zo werd de nadruk gelegd op het gebruik van geconcentreerde extracten van groene koffiebonen, die hogere hoeveelheden chlorogeenzuren bevatten.
In een eerdere studie, Vinson vond dat overgewicht of obesitas mensen die zo'n uittreksel nam verloren ongeveer 10 procent van hun lichaamsgewicht in 22 weken. De nieuwe studie getracht de effecten van verschillende doseringen van een commerciŽle groene koffie-extract op de bloedsuikerspiegel van 56 mannen en vrouwen met een normale bloedsuikerspiegel te documenteren. Ze kreeg een glucose tolerantie test om te zien hoe hun lichamen reageerden op de suiker. Vervolgens over een periode van tijd, namen ze 100, 200, 300 of 400 milligram (mg) van het extract in een capsule met water. Follow-up glucose tolerantie test liet zien hoe de groene koffie-extract beÔnvloed hun antwoorden.
"Er was een significante dosis-respons effect van de groene koffie-extract en zonder duidelijke gastrointestinale bijwerkingen," bovengenoemde Vinson. "Alle doses van groene koffie-extract een significante verlaging van de bloedsuikerspiegel opzichte van de oorspronkelijke lege glucose challenge. Het maximum bloedglucose zich op 30 minuten en was 24 procent lager dan het oorspronkelijke met 400 mg groene koffie-extract en de bloedglucose bij 120 minuten was 31 procent lager. "
Meer informatie: Samenvatting
Er zijn nu tal van epidemiologische studies waaruit blijkt dat de consumptie van koffie, vooral cafeÔnevrije koffie, zal het risico op mortaliteit door alle oorzaken, hartfalen en type 2 diabetes en de ziekte van Parkinson te verminderen. Resultaten van de studies 'zijn meestal J-curves waarbij een optimaal verbruik van 2-4 kopjes / dag. Dan rijst de vraag, wat is / zijn de bioactieve stof (fen) in de koffie-Onze studie van antioxidanten in voedingsmiddelen en dranken aangegeven de koffie is de # 1 bron van polyfenolen in de VS dieet en dit werd bevestigd in verschillende Europese landen. Recente studies tonen aan dat de consumptie van koffie acuut verhoogt menselijk plasma antioxidant capaciteit. Andere onderzoekers hebben meerdere aanwijzingen van chlorogeenzuur metabolieten en colon bacteriŽle afbraakproducten in plasma en urine na het drinken van koffie en groene koffie-extract gevonden. Een recente studie in India met zwaarlijvige proefpersonen toonden een significante gewichtsverlies en lichaamsvet verminderen na het nuttigen van capsules met een groene koffie-extract, die hoog in chlorogeenzuren was. Roosteren bekend sterk verminderen van de niveaus van deze verbindingen in de drank koffie. Een mechanisme voor het gewichtsverlies is beweerd dat de inhibitie van glucose-6-fosfatase dwingt lipiden worden gebruikt als energie te compenseren voor de afname in glucose bevrijding van glycogenolyse in de lever. Als bewijs voor koffie's diabetes en hart-en vaatziekten bescherming zullen we een nieuwe menselijke studie aantonen van een dosis-respons groene koffie-extract remming van de opname van glucose in een glucose tolerantie test bij normale proefpersonen. Bij de rat en mens dat met de cafeÔne in koffie draagt hyperglykemie na glucose consumptie. De groene koffie-extract dat een zeer laag cafeÔne en worden onderzocht met pre-diabetes en type 2 diabetes als een middel om hun bloedglucosecontrole verbeteren.
Die American Chemical Society

 

Printen

 

 

Reacties: