Home / Nieuws / ...

 

Kersen bij metaboolsyndroom en tegen beroerte*
Uit een studie, weliswaar met ratten blijkt dat het regelmatig eten van (zure) kersen betere resultaten geeft tegen het metaboolsyndroom en ook nog eens de kans op een beroerte doet verminderen. Mensen met het metaboolsyndroom krijgen vaak als medicatie een PPAR activator voor het beter reguleren van het glucose- en vetmetabolisme. Behalve andere bijwerkingen verhoogt deze medicatie ook de kans op een beroerte. In de studie kregen de ratten of extra kersen, of de medicatie of extra kersen en de medicatie. Alleen extra kersen gaf veruit de beste resultaten, de combinatie van medicatie en kersen bleek ook nog voordelen te hebben zeker in het verminderen van de kans op een beroerte. Alleen medicatie gaf duidelijk de minste voordelen. (Juni 2013)

 

Tart cherries linked to reduced risk of stroke
For the millions of Americans at risk for heart disease or diabetes, a diet that includes tart cherries might actually be better than what the doctor ordered, according to new animal research from the University of Michigan Health System.
A class of drugs called PPAR agonists that help regulate fat and glucose was considered promising by doctors who prescribed them for patients with metabolic syndrome – a collection of risk factors linked to heart disease and type 2. However, studies have shown the long-term use of these drugs can also increase stroke risk, which has prevented many from securing FDA approval.
The new research from the U-M Cardioprotection Research Laboratory suggests that tart cherries not only provide similar cardiovascular benefits as the prescribed medications, but can also reduce the risk of stroke, even when taken with these pharmaceutical options.
The results, which were seen in stroke-prone rats, were presented at the Experimental Biology 2013 meeting in Boston.
The group's previous research has shown that intake of U.S.-produced, Montmorency tart cherries activates PPAR isoforms (peroxisome proliferator activating receptors) in many of the body's tissues. Researchers believe that anthocyanins – the pigments that give the fruit its red color – may be responsible for PPAR activation.
PPARs regulate genes involved in fat and glucose metabolism, and when modified can help reduce the risk of cardiovascular disease. PPAR agonists, among them medications such as Actos (pioglitazone), act in a similar way but cardiovascular side effects have limited their use.
"Our previous research has shown that Montmorency tart cherries can have a positive effect on cardiovascular health and can reduce risk factors like high cholesterol and diabetes," says E. Mitchell Seymour, Ph.D., supervisor of the Cardioprotection Research Laboratory. "While prescribed drugs improve the outlook for certain risk factors, they've also shown to have undesirable side effects. We wanted to see if a tart cherry-rich diet might provide similar cardiovascular benefits without the risk of heart attack or stroke."
The researchers compared the effect of tart cherries and the drug Actos in stroke-prone rats by measuring the animals' systolic blood pressure as well as locomotion, balance, coordination, all of which can show the aftereffects of a stroke.
By putting the rats through various physical tests, such as walking on a tapered beam and climbing a ladder, the researchers found that compared to Actos, tart cherry intake significantly improved balance and coordination, and at the same time lowered blood pressure.
While the research results indicate that rats who consumed only tart cherries had the best results, those who had the combination of tart cherries and Actos also did better than those who only took the drug. Seymour cautioned that the results can't be applied directly to humans, but they are a potentially positive sign for those taking medications.
"We weren't sure if the risk for stroke would decline in animals taking both tart cherry and the drug," Seymour says. "It turns out that the cherries did have a positive effect even when combined with the medication." 
Steven Bolling, M.D., a U-M cardiac surgeon and the laboratory's director, said the study adds to the group's growing body of research linking cherries to positive heart health. The results provide the groundwork for continued investigation into the topic, he says.
"This research is the first to link to cherries to a reduction in stroke-related symptoms," Bolling says. "It gives us a good preclinical model to further explore the positive stroke-related benefits of an anthocyanin-rich diet."
Provided by University of Michigan Health System

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Zure kersen gekoppeld aan verminderde risico op beroerte
Voor de miljoenen Amerikanen met een risico op hart-en vaatziekten of diabetes, een dieet dat bestaat uit zure kersen zou eigenlijk beter zijn dan wat de dokter besteld, volgens nieuw dier onderzoek van de Universiteit van Michigan Health System.
Een klasse van geneesmiddelen genaamd PPAR-agonisten die helpen reguleren vet en glucose werd als veelbelovend beschouwd door artsen die hen voorgeschreven voor patiënten met het metabool syndroom - een verzameling van risicofactoren gekoppeld aan hart-en vaatziekten en type 2. Studies hebben echter aangetoond dat het langdurig gebruik van deze medicijnen kunnen ook risico op een beroerte, die veel heeft verhinderd beveiligen van FDA-goedkeuring te verhogen.
Het nieuwe onderzoek van de UM Cardioprotection Research Laboratory blijkt dat zure kersen niet alleen vergelijkbare cardiovasculaire voordelen als de voorgeschreven medicatie, maar kan ook het risico op een beroerte te verminderen, ook als men het met deze farmaceutische opties.
De resultaten, die werden gezien bij CVA-gevoelige ratten, werden gepresenteerd op de Experimental Biology 2013 bijeenkomst in Boston.
Eerder onderzoek van de groep heeft aangetoond dat de inname van de US-geproduceerde, Montmorency zure kersen activeert PPAR-isovormen (peroxisoomproliferator activerende receptoren) in veel van weefsels van het lichaam. Onderzoekers geloven dat anthocyanen - de pigmenten die de vruchten te geven zijn rode kleur - verantwoordelijk voor PPAR-activering kan zijn.
PPARs reguleren genen betrokken bij vet-en glucosemetabolisme, en wanneer gemodificeerd kan helpen het risico van cardiovasculaire ziekte. PPAR agonisten, waaronder medicijnen zoals Actos (pioglitazon), op soortgelijke wijze, maar cardiovasculaire bijwerkingen gebruik ervan beperkt.
"Onze vorige onderzoek heeft aangetoond dat de Montmorency zure kersen een positieve invloed op de cardiovasculaire gezondheid kan hebben en kan risicofactoren zoals hoge cholesterol en diabetes te verminderen," zegt E. Mitchell Seymour, Ph.D., supervisor van de Cardioprotection Research Laboratory. "Terwijl de voorgeschreven medicijnen verbeteren de vooruitzichten voor bepaalde risicofactoren, hebben ze ook aangetoond dat ongewenste bijwerkingen hebben. We wilden zien of een taart kersen-rijk dieet vergelijkbare cardiovasculaire voordelen zou kunnen bieden, zonder het risico op een hartaanval of beroerte."
De onderzoekers vergeleken het effect van zure kersen en het geneesmiddel Actos in stroke gevoelige ratten door meting van de dieren systolische bloeddruk en beweging, balans, coördinatie, die allemaal kunnen de nawerking van een slag vertonen.
Door de ratten door middel van verschillende fysieke tests, zoals lopen op een taps toelopende ligger en het beklimmen van een ladder, de onderzoekers vonden dat in vergelijking met Actos, zure kersen inname aanzienlijk verbeterde balans en coördinatie, en tegelijkertijd verlaagde bloeddruk.
Hoewel de resultaten van het onderzoek geven aan dat ratten die alleen maar zure kersen gegeten hadden de beste resultaten, zij die de combinatie van zure kersen en Actos had ook deed beter dan degenen die alleen nam de drug. Seymour waarschuwde dat de resultaten niet direct kunnen worden toegepast op de mens, maar ze zijn een potentieel positief teken voor degenen die medicijnen.
"We waren niet zeker of het risico op een beroerte zou dalen bij dieren nemen zowel taart kersen en de drugs," zegt Seymour. "Het blijkt dat de kersen had een positief effect, zelfs in combinatie met de medicatie."
Steven Bolling, MD, een UM hartchirurg en directeur van het laboratorium, zei de studie draagt bij aan groeiend lichaam van de groep van het onderzoek koppelen kersen aan positieve gezondheid van het hart. De resultaten vormen de basis voor verdere onderzoek naar het onderwerp, zegt hij.
"Dit onderzoek is de eerste om te linken naar kersen aan een vermindering van de CVA-gerelateerde symptomen," zegt Bolling. "Het geeft ons een goed preklinisch model verder te verkennen de positieve CVA-gerelateerde voordelen van een anthocyanine-rijk dieet."
Die door de Universiteit van Michigan Health System

 

Printen

 

 

Reacties: