Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D en de ziekte van Parkinson*
Uit een studie onder 286 mensen met de ziekte van Parkinson blijkt dat goede bloedwaarden vitamine D belangrijk zijn voor een beter geheugen en beter humeur. In deze studie werd niet gezocht naar een oorzakelijk verband doch allen vastgesteld dat zij met de hoogste bloedwaarden vitamine D duidelijk de beste cognitieve vaardigheden hadden en ook wat minder kans maakten op dementie. (Februari 2014)

 


Higher vitamin D levels associated with better cognition, mood in Parkinson's disease patients
A new study exploring vitamin D levels in patients with Parkinson's disease (PD) opens up the possibility of a new avenue of early intervention that may delay or prevent the onset of cognitive impairment and depression. The findings are published in the Journal of Parkinson's Disease.
Investigators conducted a cross-sectional analysis of 286 patients with PD and found that higher plasma vitamin D levels were associated with lower symptom severity, better cognition, and less depression in the entire group, but the relationships were even stronger in those who were not demented.
"About 30% of persons with PD suffer from cognitive impairment and dementia, and dementia is associated with nursing home placement and shortened life expectancy," says Amie L. Peterson, MD, of the Oregon Health and Sciences University. "We know mild cognitive impairment may predict the future development of dementia. Intervening in the development of dementia has the potential to improve morbidity and mortality in persons with PD."
In this analysis, which was an add-on study to an ongoing longitudinal study of neuropsychiatric function in people with PD, patients were given a battery of tests measuring global cognitive function, verbal memory, semantic verbal fluency, executive function, and depression. On the same day, serum 25-hydroxyvitamin D levels were measured. Of the 286 subjects, 61 were considered to be demented by a consensus panel based on the Diagnostic and Statistical Manual of the American Psychiatric Association (4th edition) and 225 were not demented.
For the entire group, significant negative associations were found between vitamin D levels and disease severity, as measured both by the Hoehn and Yahr Scale and the United Parkinson's Disease Rating Scale motor section. Mean vitamin D3 levels were higher in those who were not demented, although the differences did not reach statistical significance.
Investigators found that for the entire group, higher levels of serum vitamin D3 were associated with greater fluency for naming vegetables and animals and immediate and delayed recall on a verbal learning test. When the group was divided into those who were demented or not, significant findings with vitamin D were found for fluency and verbal learning only for those who were not demented. "The fact that the relationship between vitamin D concentration and cognitive performance seemed more robust in the non-demented subset suggests that earlier intervention before dementia is present may be more effective," says Dr. Peterson.
A significant negative association was also found for vitamin D levels and depression, as measured by the Geriatric Depression Scale, for both the entire group and those who were not demented. No significant relationship was found for those who were demented.
The authors point out that a cross-sectional study cannot determine causation: for instance, does low vitamin D affect cognitive performance, or are persons with more advanced PD and worse cognition less ambulatory, get less sun exposure, and subsequently have lower vitamin D? The study also did not consider if patients were taking vitamin D supplements.
Vitamin D's role in health has been a subject of considerable scrutiny in recent years. Low levels increase the risk of type 2 diabetes mellitus, multiple sclerosis, hypertension, cancer, and infections. Vitamin D receptors and its final converting enzyme have been found in human brain tissue, including the hippocampus, which plays a significant role in memory and learning.
PD is the second most common neurodegenerative disorder in the United States, affecting approximately one million Americans and five million people worldwide. Its prevalence is projected to double by 2030. The most obvious symptoms are movement-related, such as involuntary shaking and muscle stiffness. Non-motor symptoms, such as worsening depression, anxiety, and sleep disturbances, can appear prior to the onset of motor symptoms.
Journal Reference:
1. Amie L. Peterson, Charles Murchison, Cyrus Zabetian, James Leverenz, G. Stennis Watson, Thomas Montine, Natasha Carney, Gene L. Bowman, Karen Edward, and Joseph F. Quinn. Memory, Mood, and Vitamin D in Persons with Parkinsonís Disease. Journal of Parkinsonís Disease, Volume 3/Issue 4

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hogere niveaus van vitamine D in verband met een betere cognitie , stemming bij patiŽnten met de ziekte van Parkinson
Een nieuwe studie verkennen van vitamine D bij patiŽnten met de ziekte van Parkinson ( PD ) opent de mogelijkheid van een nieuwe weg van vroege interventie die kunnen vertragen of verhinderen het ontstaan van cognitieve stoornissen en depressie . De bevindingen worden gepubliceerd in het Journal van de ziekte van Parkinson .
Onderzoekers voerden een dwarsdoorsnede analyse van 286 patiŽnten met PD en vonden dat hogere plasma vitamine D- niveaus werden geassocieerd met lagere symptoomstrengheid , beter cognitie en minder depressie bij de gehele groep , maar de verhoudingen waren nog sterker die niet dement waren .
"Ongeveer 30 % van de personen met PD last van cognitieve stoornissen en dementie en dementie wordt geassocieerd met plaatsing in een verpleeghuis en een kortere levensverwachting , " zegt Amie L. Peterson , MD , van de Oregon Health and Sciences University. " We weten milde cognitieve stoornis kan de toekomstige ontwikkeling van dementie voorspellen . Ingrijpen in de ontwikkeling van dementie heeft de potentie om de morbiditeit en mortaliteit bij personen met PD te verbeteren. "
In deze analyse , die een add-on studie aan een lopende longitudinale studie van neuropsychiatrische functie bij mensen met PD was , werd de patiŽnten een batterij van tests meten globale cognitieve functie , verbaal geheugen , semantische verbale vlotheid, uitvoerende functie , en depressie . Op dezelfde dag werden serum-25 - hydroxyvitamine D gemeten . Van de 286 patiŽnten , 61 werden geacht te dement door een consensus panel op basis van de Diagnostic and Statistical Manual van de American Psychiatric Association ( 4e editie ) en 225 waren niet dement .
Voor de hele groep , significant negatieve associaties werden gevonden tussen vitamine D- niveaus en ernst van de ziekte , zoals beide gemeten door de Hoehn en Yahr Schaal en Disease Rating Scale motor gedeelte van de Verenigde Parkinson . Bedoel vitamine D3 niveaus waren hoger bij diegenen die niet dement waren , hoewel de verschillen niet statistisch significant te bereiken .
Onderzoekers vonden dat voor de hele groep , hogere niveaus van serum vitamine D3 werden geassocieerd met meer vloeiend te benoemen groenten en dier en onmiddellijke en vertraagde rappel op verbaal leren test. Toen de groep werd verdeeld in een groep die dement of niet waren , werden significante bevindingen met vitamine D gevonden voor spreekvaardigheid en verbaal leren alleen voor degenen die niet dement waren . "Het feit dat de relatie tussen vitamine D- concentratie en cognitieve prestaties leek meer robuust in de niet-demente deelverzameling suggereert dat eerder ingrijpen voordat dementie aanwezig kunnen effectiever is , " zegt Dr Peterson .
Een significante negatieve associatie werd ook gevonden voor vitamine D- niveaus en depressie , zoals gemeten door de Geriatric Depression Scale , zowel voor de hele groep en degenen die niet dement waren . Geen significante relatie werd gevonden voor degenen die werden dement .
De auteurs wijzen erop dat een cross- sectionele studie geen oorzakelijk verband kan bepalen : bijvoorbeeld , heeft een lage vitamine D van invloed op de cognitieve prestaties , of personen met meer geavanceerde PD en slechtere cognitie minder ambulante , krijgt minder blootstelling aan de zon , en vervolgens hebben een lagere vitamine D ? De studie deed ook niet overwegen als patiŽnten die vitamine D-supplementen .
Rol van vitamine D in gezondheid is een onderwerp van aanzienlijk onderzoek in de afgelopen jaren . Lage niveaus verhogen het risico van type 2 diabetes mellitus , multiple sclerose , hoge bloeddruk , kanker en infecties . Vitamine D receptoren en de definitieve omzettend enzym gevonden in menselijk hersenweefsel , waaronder de hippocampus , die een belangrijke rol in het geheugen en het leren speelt .
PD is de tweede meest voorkomende neurodegeneratieve aandoening in de Verenigde Staten , die ongeveer een miljoen Amerikanen en vijf miljoen mensen wereldwijd . De prevalentie zal naar verwachting verdubbelen tegen 2030 . De meest voor de hand liggende symptomen zijn voortbewegingsapparaten , zoals onvrijwillige schudden en spierstijfheid . Niet - motorische symptomen , zoals verslechtering van depressie , angst en slaapstoornissen , kunnen worden weergegeven voorafgaand aan het begin van motorische symptomen .

Printen

 

 

Reacties: