Home / Nieuws / ...

 

De grote gevaren van slaapapneu*
Twee studies laten de grote nadelen van slaapapnue zien. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat wellicht in Nederland wel ruim een half miljoen mensen slaapapneu hebben, terwijl bijna 80% zich hiervan niet bewust is. De eerste studie, waar deelnemers 20 jaar gevolgd werden, laat zien dat gemiddeld tot meer ernstig slaapapneu wel een 4x hogere kans geeft om dood te gaan of een beroerte te krijgen, een 3x hogere kans om dood te gaan aan kanker en 2,5x hogere kans geeft om kanker te krijgen. Uit de tweede studie blijkt dat de kans op osteoporose ook nog eens 2,7x groter is. De eerste en de tweede studie. (Mei 2014)

 

 

Severe sleep apnea linked to increased risk of stroke, cancer, death
A new study shows that moderate to severe obstructive sleep apnea is independently associated with an increased risk of stroke, cancer and death.
Results of the 20-year follow-up study show that people with moderate to severe obstructive sleep apnea were four times more likely to die (hazard ratio = 4.2), nearly four times more likely to have a stroke (HR = 3.7), three times more likely to die from cancer (HR = 3.4), and 2.5 times more likely to develop cancer. Results were adjusted for potential confounding factors such as body mass index, smoking status, total cholesterol and blood pressure.
"Sleep apnea is a common disease that has a powerful impact on public health because it greatly increases the risk of strokes, cancers and mortality from any cause," said lead author Nathaniel S. Marshall, PhD, senior lecturer in clinical trials at the University of Sydney in Australia.
Study results are published in the Journal of Clinical Sleep Medicine, which is published by the American Academy of Sleep Medicine.
The study involved 397 adults who are participating in the ongoing Busselton Health Study. Objective sleep data were gathered in 1990 using a portable home sleep testing device. Participants with a history of stroke or cancer were excluded from selected analyses.
Prevalence rates were 4.6 percent for moderate to severe OSA and 20.6 percent for mild OSA. During the 20-year follow-up period there were 77 deaths and 31 strokes, as well as 125 cancer events that included 39 fatalities. Mild sleep apnea was not associated with increased health risks. "Obstructive sleep apnea is a chronic disease that can be destructive to your health," said American Academy of Sleep Medicine President Dr. Safwan Badr. "People with symptoms of sleep apnea, such as loud and frequent snoring or silent pauses in breathing during sleep, should see a board certified sleep medicine physician for a comprehensive sleep evaluation."
The authors noted that the results of their study are consistent with the findings of previous research conducted in the U.S. and Spain.
The research was supported by grants from the National Health and Medical Research Council in Australia.
The American Academy of Sleep Medicine reports that obstructive sleep apnea is a common sleep disorder that affects up to seven percent of men and five percent of women. It involves repetitive episodes of complete or partial upper airway obstruction occurring during sleep despite an ongoing effort to breathe. The most effective treatment option for OSA is continuous positive airway pressure (CPAP) therapy, which helps to keep the airway open by providing a stream of air through a mask that is worn during sleep.
Journal Reference:
1. Nathaniel S. Marshall, Keith K.H. Wong, Stewart R.J. Cullen, Matthew W. Knuiman, Ronald R. Grunstein. Sleep Apnea and 20-Year Follow-Up for All-Cause Mortality, Stroke, and Cancer Incidence and Mortality in the Busselton Health Study Cohort. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2014; DOI: 10.5664/jcsm.3600 

Osteoporosis risk heightened among sleep apnea patients
A diagnosis of obstructive sleep apnea may raise the risk of osteoporosis, particularly among women or older individuals, according to a new study published in the Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).
Sleep apnea is a condition that causes brief interruptions in breathing during sleep. Obstructive sleep apnea, the most common form, occurs when a person's airway becomes blocked during sleep. If sleep apnea goes untreated, it can raise the risk for stroke, cardiovascular disease and heart attacks.
"Ongoing sleep disruptions caused by obstructive sleep apnea can harm many of the body's systems, including the skeletal system," said one of the study's authors, Kai-Jen Tien, MD, of Chi Mei Medical Center in Tainan, Taiwan. "When sleep apnea periodically deprives the body of oxygen, it can weaken bones and raise the risk of osteoporosis. The progressive condition can lead to bone fractures, increased medical costs, reduced quality of life and even death."
The retrospective cohort study used records from Taiwan's single-payer National Health Insurance program to track treatment of 1,377 people who were diagnosed with obstructive sleep apnea between 2000 and 2008. During the course of the next six years, researchers compared the rate of osteoporosis diagnosis in this group of obstructive sleep apnea patients to 20,655 people comparable in age and gender who did not have the sleep disorder.
Researchers found the incidence of osteoporosis was 2.7 times higher among patients with sleep apnea than their counterparts, after adjusting for age, gender, other medical problems, geographic location and monthly income. Women and older individuals faced increased risk of developing the bone condition.
"As more and more people are diagnosed with obstructive sleep apnea worldwide, both patients and health care providers need to be aware of the heightened risk of developing other conditions," Tien said. "We need to pay more attention to the relationship between sleep apnea and bone health so we can identify strategies to prevent osteoporosis."
Journal Reference:
1. Yu-Li Chen, Shih-Feng Weng, Yuan-Chi Shen, Chien-Wen Chou, Chwen-Yi Yang, Jhi-Joung Wang, Kai-Jen Tien. Obstructive Sleep Apnea and Risk of Osteoporosis: A Population-Based Cohort Study in Taiwan. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2014; jc.2014-1718 DOI: 10.1210/jc.2014-1718 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Ernstige slaapapneu betrekking tot verhoogd risico van beroerte , kanker , dood
Een nieuwe studie toont aan dat matige tot ernstige obstructieve slaapapneu is onafhankelijk geassocieerd met een verhoogd risico van beroerte , kanker en dood .
Resultaten van de 20 - jaar follow - up studie tonen aan dat mensen met matige tot ernstige obstructieve slaapapneu werden vier keer meer kans om ( hazard ratio = 4,2 ) , bijna vier keer meer kans op een beroerte ( HR = 3.7 ) hebben , drie sterven keer meer kans om te sterven aan kanker ( HR = 3.4 ) , en 2,5 keer meer kans om kanker te ontwikkelen . De resultaten werden gecorrigeerd voor mogelijke verstorende factoren zoals body mass index , rookgedrag , totaal cholesterol en bloeddruk .
" Slaapapneu is een veel voorkomende ziekte die een krachtige invloed op de volksgezondheid heeft , omdat het sterk het risico op beroertes , kanker en sterfte verhoogt door welke oorzaak , " aldus hoofdauteur Nathaniel S. Marshall , PhD , hoogleraar klinische studies aan de Universiteit van Sydney in AustraliŽ.
Studie resultaten worden gepubliceerd in het Journal of Clinical Sleep Medicine , dat wordt uitgegeven door de American Academy of Sleep Medicine .
De studie bij 397 volwassenen die deelnemen aan de lopende Busselton Health Study . Objectieve slaap gegevens werden verzameld in 1990 met behulp van een draagbare home slaap testen apparaat . Deelnemers met een voorgeschiedenis van een beroerte of kanker werden uitgesloten van geselecteerde analyses .
Prevalentiecijfers waren 4,6 procent voor matige tot ernstige OSA en 20,6 procent voor milde OSA . Tijdens de follow - up periode van 20 jaar waren er 77 doden en 31 slagen , evenals 125 kanker gebeurtenissen die 39 dodelijke slachtoffers inbegrepen. Milde slaapapneu werd niet geassocieerd met een verhoogd gezondheidsrisico's . " Obstructief slaapapneu is een chronische ziekte die destructief zijn voor je gezondheid kan zijn," zei American Academy of Sleep Medicine President Dr Safwan Badr . "Mensen met symptomen van slaapapneu , zoals luid en frequent snurken of stille pauzes in de ademhaling tijdens de slaap , moet een raad gecertificeerd slaapgeneeskunde arts te zien voor een uitgebreide slaapevaluatie . "
De auteurs merkten op dat de resultaten van hun studie zijn consistent met de bevindingen van eerder onderzoek uitgevoerd in de VS en Spanje .
Het onderzoek werd ondersteund door subsidies van de National Health en Medical Research Council in AustraliŽ .
De American Academy of Sleep Medicine meldt dat obstructieve slaapapneu is een veel voorkomende slaapstoornis die tot beÔnvloedt tot zeven procent van de mannen en vijf procent van de vrouwen . Het gaat om herhaalde episodes van volledige of gedeeltelijke obstructie van de bovenste luchtwegen zich tijdens de slaap , ondanks een voortdurende inspanning om te ademen . De meest effectieve behandeling optie voor OSA is continuous positive airway pressure ( CPAP ) therapie, die helpt om de luchtwegen open te houden door middel van een stroom van lucht door een masker dat wordt gedragen tijdens de slaap.

Osteoporose risico verhoogd bij patiŽnten met slaapapneu
Een diagnose van obstructieve slaapapneu kan het risico op osteoporose verhogen , met name onder vrouwen of oudere personen , volgens een nieuwe studie gepubliceerd in de Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism ( JCEM ) .
Slaapapneu is een aandoening die korte onderbrekingen veroorzaakt in de ademhaling tijdens de slaap . Obstructieve slaapapneu , de meest voorkomende vorm , treedt op wanneer de luchtwegen van een persoon wordt geblokkeerd tijdens de slaap . Als slaapapneu onbehandeld blijft , kan het risico op een beroerte , hart-en vaatziekten en hartaanvallen verhogen .
" Lopende slaap verstoringen veroorzaakt door obstructief slaap apneu kan veel van de systemen van het lichaam , waaronder het skelet systeem kunnen schaden , " zei een van de studie van de auteurs, Kai - Jen Tien , MD , van Chi Mei Medisch Centrum in Tainan , Taiwan . " Wanneer slaapapneu periodiek berooft het lichaam van zuurstof , kan het botten verzwakken en het risico op osteoporose verhogen . De progressieve aandoening kan leiden tot botbreuken , verhoogde medische kosten , verminderde kwaliteit van leven en zelfs de dood . "
De retrospectieve cohort studie gebruikte gegevens uit Taiwan 's single- betaler National Health Insurance programma om de behandeling van 1.377 mensen die werden gediagnosticeerd met obstructieve slaapapneu tussen 2000 en 2008 volgen . In de loop van de komende zes jaar , onderzoekers vergeleken de mate van osteoporose diagnose in deze groep van obstructieve slaapapneu patiŽnten om 20.655 mensen vergelijkbaar in leeftijd en geslacht die niet over de slaapstoornis.
Onderzoekers vonden de incidentie van osteoporose was 2,7 keer hoger bij patiŽnten met slaapapneu dan hun collega's , na correctie voor leeftijd, geslacht , andere medische problemen , geografische ligging en maandelijks inkomen . Vrouwen en oudere mensen geconfronteerd verhoogd risico op het ontwikkelen van het bot aandoening.
" Naarmate meer en meer mensen worden gediagnosticeerd met obstructieve slaapapneu wereldwijd , zowel patiŽnten als zorgverleners moeten zich bewust zijn van het verhoogde risico op het ontwikkelen van andere voorwaarden, " zei Tien . " We moeten meer aandacht besteden aan de relatie tussen slaapapneu en gezondheid van de botten , zodat we strategieŽn kunnen identificeren om osteoporose te voorkomen . "


Printen

 

 

Reacties: