Home / Nieuws / ...

 

Luchtvervuiling slecht voor hersenen van kinderen*
Wonen in een omgeving met veel luchtvervuiling blijkt ook slecht te zijn voor de hersenen zo blijkt uit een Mexicaanse studie. In de studie werden 81 kinderen uit het centrum van Mexico-Stad en 58 kinderen uit een stad met duidelijk minder luchtvervuiling bestudeerd. Bloedmonsters werden genomen en hersenvocht werd geanalyseerd. De kinderen uit Mexico-Stad hadden duidelijk meer toxische stoffen en metalen in het bloed en hersenvocht, vooral meer formaldehyde, benzeen, bisphenol-A, nikkel en cadmium. Regelmatig blootstelling aan veel luchtvervuiling beschadigt zelfs de bloed-hersenbarrière wat kan resulteren in duidelijke hersenproblemen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson, later in het leven. 
De studie. (November 2014)


 

Air pollution harmful to young brains, study finds
Findings by University of Montana Professor Dr. Lilian Calderón-Garcidueñas, MA, MD, Ph.D., and her team of researchers reveal that children living in megacities are at increased risk for brain inflammation and neurodegenerative changes, including Alzheimer's or Parkinson's disease.
Calderón-Garcidueñas' findings are detailed in a paper in the Journal of Alzheimer's Disease.
The study found when air particulate matter and their components such as metals are inhaled or swallowed, they pass through damaged barriers, including respiratory, gastrointestinal and the blood-brain barriers and can result in long-lasting harmful effects.
Calderón-Garcidueñas and her team compared 58 serum and cerebrospinal fluid samples from a control group living in a low-pollution city and matched them by age, gender, socioeconomic status, education and education levels achieved by their parents to 81 children living in Mexico City.
The results found that the children living in Mexico City had significantly higher serum and cerebrospinal fluid levels of autoantibodies against key tight-junction and neural proteins, as well as combustion-related metals.
"We asked why a clinically healthy kid is making autoantibodies against their own brain components," Calderón-Garcidueñas said. "That is indicative of damage to barriers that keep antigens and neurotoxins away from the brain. Brain autoantibodies are one of the features in the brains of people who have neuroinflammatory diseases like multiple sclerosis."
The issue is important and relevant for one reason, she explained. The breakdown of the blood-brain barrier and the presence of autoantibodies to important brain proteins will contribute to the neuroinflammation observed in urban children and raises the question of what role air pollution plays in a 400 percent increase of MS cases in Mexico City, making it one of the main diagnoses for neurology referrals.
Calderón-Garcidueñas points out that there is a need for a longitudinal follow-up study to determine if there is a relationship between the cognition deficits and brain MRI alterations previously reported in Mexico City children, and their autoimmune responses. But what is clear is that the kids are suffering from immune dysregulation.
Once there is a breakdown in the blood-brain barrier, not only will particulate matter enter the body but it also opens the door to harmful neurotoxins, bacteria and viruses.
"The barriers are there for a reason," she explains. "They are there to protect you, but once they are broken the expected results are not good."
The results of constant exposure to air pollution and the constant damage to all barriers eventually result in significant consequences later in life. She explains that the autoimmune responses are potentially contributing to the neuroinflammatory and Alzheimer's and Parkinson's pathology they are observing in young urban children.
While the study focused on children living in Mexico City, others living in cities where there are alarming levels of air pollution such as Los Angeles, Philadelphia-Wilmington, New York City, Salt Lake City, Chicago, Tokyo, Mumbai, New Delhi or Shanghai, among others, also face major health risks. In the U.S. alone, 200 million people live in areas where pollutants such as ozone and fine particulate matter exceed the standards.
"Investing in defining the central nervous system pathology associated with exposure to air pollutants in children is of pressing importance for public health," Calderón-Garcidueñas said.
Story Source:
The above story is based on materials provided by The University of Montana. Note: Materials may be edited for content and length.
Journal Reference:
Lilian Calderón-Garcidueñas, MA, MD, Ph.D. et al. Air Pollution and Children: Neural and Tight Junction Antibodies and Combustion Metals, the Role of Barrier Breakdown and Brain Immunity in Neurodegeneration. Journal of Alzheimer's Disease, August 2014 DOI: 10.3233/JAD-141365 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Luchtvervuiling schadelijk voor jonge hersenen, studie vindt
Bevindingen door de Universiteit van Montana Professor Dr. Lilian Calderón-Garcidueñas, MA, MD, Ph.D., en haar team van onderzoekers blijkt dat kinderen die leven in megasteden hebben een verhoogd risico op ontsteking van de hersenen en neurodegeneratieve veranderingen, waaronder de ziekte van Alzheimer of de ziekte van Parkinson.
Calderón-Garcidueñas 'bevindingen worden gedetailleerd beschreven in een paper in het Journal of Alzheimer's Disease.
De studie wees uit wanneer de lucht zwevende deeltjes en hun componenten zoals metalen worden ingeademd of ingeslikt, ze passeren beschadigd barrières, waaronder de luchtwegen, maagdarmkanaal en de bloed-hersen-barrières en kan leiden tot langdurige schadelijke effecten.
Calderón-Garcidueñas en haar team vergeleken 58 serum en cerebrospinaal vocht bij een controle groep die in een stad die minder vervuilen en gematched hen door leeftijd, geslacht, sociaal-economische status, opleiding en onderwijs niveaus bereikt door hun ouders tot 81 kinderen die in Mexico-Stad .
Het resultaat dat de kinderen in Mexico Stad significant hogere serum en cerebrospinale vloeistof niveaus van autoantilichamen tegen key tight-junction en neurale eiwitten, evenals verbrandingsgerelateerde metalen.
"We vroegen waarom een klinisch gezonde jongen is het maken van auto-antistoffen tegen hun eigen brein componenten", zegt Calderón-Garcidueñas. "Dat wijst op schade aan barrières die antigenen en neurotoxinen weg te houden van de hersenen. Brain autoantilichamen één van de kenmerken in de hersenen van mensen die neuroinflammatoire ziekten zoals multiple sclerose."
De kwestie is van belang en relevant voor een reden, legde ze uit. De afbraak van de bloed-hersen barrière en de aanwezigheid van auto-antilichamen tegen belangrijke hersenen eiwitten zal bijdragen aan de neuroinflammation waargenomen bij stadskinderen en roept de vraag op wat de rol van de luchtvervuiling speelt in een 400 procent stijging van MS gevallen in Mexico City, waardoor het een van de belangrijkste diagnoses voor neurologie verwijzingen.
Calderón-Garcidueñas wijst erop dat er behoefte is aan een longitudinale vervolgstudie te bepalen of er een relatie tussen de cognitie tekorten en hersenenMRI veranderingen voorheen in Mexico Stad kinderen en hun autoimmuunresponsen. Maar wat wel duidelijk is dat de kinderen lijden aan immune ontregeling.
Zodra er een storing in de bloed-hersenbarrière niet alleen fijn stof in het lichaam, maar bovendien ook deur schadelijke neurotoxinen, bacteriën en virussen.
"De barrières zijn er voor een reden," legt ze uit. "Ze zijn er om je te beschermen, maar als ze eenmaal zijn gebroken de verwachte resultaten zijn niet goed."
De resultaten van de constante blootstelling aan luchtverontreiniging en de constante schade alle obstakels uiteindelijk resulteren in aanzienlijke consequenties op latere leeftijd. Ze verklaart dat de auto- immuunreacties potentieel bijdragen aan de neuro-inflammatoire ziekte van Alzheimer en Parkinson pathologie waarnemen bij jonge stedelijke kinderen.
Terwijl het onderzoek richtte zich op kinderen die in Mexico-Stad, anderen wonen in steden waar er alarmerende niveaus van luchtverontreiniging, zoals Los Angeles, Philadelphia-Wilmington, New York City, Salt Lake City, Chicago, Tokio, Mumbai, New Delhi en Shanghai onder andere ook te maken met belangrijke gezondheidsrisico's. In de VS alleen al 200 miljoen mensen wonen in gebieden waar de verontreinigende stoffen zoals ozon en fijn stof overschrijden de normen.
"Investeren in het definiëren van het centrale zenuwstelsel pathologie geassocieerd met de blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen bij kinderen is van het indrukken van belang voor de volksgezondheid", aldus Calderón-Garcidueñas.
Story Bron:
Het bovenstaande verhaal is gebaseerd op materialen die door de Universiteit van Montana. Opmerking: Materialen kunnen worden bewerkt voor de inhoud en lengte.
Journal Referentie:
1. Lilian Calderón-Garcidueñas, MA, MD, Ph.D. et al. Luchtverontreiniging en Kinderen: Neurale en Tight Junction Antilichamen en Combustion Metals, de rol van Barrier Breakdown en Brain Immuniteit bij neurodegeneratie. Journal of Alzheimer's Disease, augustus 2014 DOI: 10,3233 / JAD-141365

 

Printen

 

 

Reacties: