Home / Nieuws / ...

 

Insecticiden en ADHD*
Blootstelling aan veel gebruikte insecticiden tijdens de zwangerschap en als baby lijkt de kans op ADHD, bij de baby later in het leven, duidelijk te vergroten zo blijkt uit een Amerikaanse studie. Gekeken werd naar pyrethro´den en deltamethrin (synthetische insecticiden die veel worden gebruikt, zowel in de land- en tuinbouw als binnenshuis tegen vliegende insecten, termieten, kakkerlakken e.d., en in de geneeskunde en diergeneeskunde tegen hoofdluizen, vlooien en andere parasieten, en bekend staan als veilig.). Alhoewel de studie uitgevoerd werd met muizen geven de resultaten, met behulp van gegevens uit dierlijke modellen en mensen, sterke aanwijzingen dat deze insecticiden een risicofactor zijn voor ADHD. Net zoals bij kinderen bleken de mannelijke muizen in de studie meer kans te hebben op ADHD, ook nadat geen insecticiden meer in het lichaam gevonden werden bleven de symptomen van ADHD bestaan.
De studie. (Maart 2015)


 

Common pesticide may increase risk of ADHD
A commonly used pesticide may alter the development of the brain's dopamine system -- responsible for emotional expression and cognitive function -- and increase the risk of attention deficit hyperactivity disorder in children, according to a new Rutgers study.
The research published Wednesday in the Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB), by Rutgers scientists and colleagues from Emory University, the University of Rochester Medical Center, and Wake Forest University discovered that mice exposed to the pyrethroid pesticide deltamethrin in utero and through lactation exhibited several features of ADHD, including dysfunctional dopamine signaling in the brain, hyperactivity, working memory, attention deficits and impulsive-like behavior.
These findings provide strong evidence, using data from animal models and humans, that exposure to pyrethroid pesticides, including deltamethrin, may be a risk factor for ADHD, says lead author Jason Richardson, associate professor in the Department and Environmental and Occupational Medicine at Rutgers Robert Wood Johnson Medical School and a member of the Environmental and Occupational Health Sciences Institute (EOHSI).
"Although we can't change genetic susceptibility to ADHD, there may be modifiable environmental factors, including exposures to pesticides that we should be examining in more detail," says Richardson.
Attention deficit hyperactivity disorder most often affects children, with an estimated 11 percent of children between the ages of 4-17- about 6.4 million -- diagnosed as of 2011. Boys are three to four times more likely to be diagnosed than girls. While early symptoms, including an inability to sit still, pay attention and follow directions, begin between the ages of 3 to 6, diagnosis is usually made after the child starts attending school full time.
Importantly, in this study, the male mice were affected more than the female mice, similar to what is observed in children with ADHD. The ADHD-like behaviors persisted in the mice through adulthood, even though the pesticide, considered to be less toxic and used on golf courses, in the home, and on gardens, lawns and vegetable crops, was no longer detected in their system.
There is strong scientific evidence that genetics plays a role in susceptibility to the disorder, but no specific gene has been found that causes ADHD and scientists believe that environmental factors may also contribute to the development of the behavioral condition.
Using data from the Centers for Disease Control, National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) the study analyzed health care questionnaires and urine samples of 2,123 children and adolescents. Researchers asked parents whether a physician had ever diagnosed their child with ADHD and cross-referenced each child's prescription drug history to determine if any of the most common ADHD medications had been prescribed. Children with higher pyrethroid pesticide metabolite levels in their urine were more than twice as likely to be diagnosed with ADHD.
Young children and pregnant women may be more susceptible to pesticide exposure because their bodies do not metabolize the chemicals as quickly. This is why, Richardson says, human studies need to be conducted to determine how exposure affects the developing fetus and young children.
"We need to make sure these pesticides are being used correctly and not unduly expose those who may be at a higher risk," Richardson says.
Reference:
1. J. R. Richardson, M. M. Taylor, S. L. Shalat, T. S. Guillot, W. M. Caudle, M. M. Hossain, T. A. Mathews, S. R. Jones, D. A. Cory-Slechta, G. W. Miller. Developmental pesticide exposure reproduces features of attention deficit hyperactivity disorder. The FASEB Journal,; DOI: 10.1096/fj.14-260901 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Voorkomende bestrijdingsmiddel kan risico op ADHD verhogen
Verantwoordelijk voor emotionele expressie en cognitieve functie - - Een veelgebruikte bestrijdingsmiddel kan de ontwikkeling van de hersenen dopamine-systeem veranderen en verhogen het risico van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit bij kinderen, volgens een nieuwe studie Rutgers.
Het onderzoek woensdag gepubliceerd in het tijdschrift van de Federatie van de Amerikaanse Maatschappijen voor Experimentele Biologie (FASEB), door Rutgers wetenschappers en collega's van Emory University, de Universiteit van Rochester Medical Center, en Wake Forest University ontdekten dat muizen blootgesteld aan het pyrethro´de bestrijdingsmiddelen deltamethrin in utero en via lactatie vertoonden verschillende functies van ADHD, waaronder disfunctionele dopamine signalering in de hersenen, hyperactiviteit, werkgeheugen, aandachtsstoornissen en impulsief-achtig gedrag.
Deze bevindingen bieden sterke aanwijzingen, met behulp van gegevens uit dierlijke modellen en mensen, dat de blootstelling aan pyrethro´de bestrijdingsmiddelen, met inbegrip van deltamethrin, kan een risicofactor voor ADHD zijn, zegt eerste auteur Jason Richardson, universitair hoofddocent bij de afdeling en het Milieu- en Occupational Medicine aan de Rutgers Robert Wood Johnson Medical School en lid van de Health Sciences Institute Environmental and Occupational (EOHSI).
"Hoewel we de genetische gevoeligheid niet kunnen veranderen aan ADHD, kan er be´nvloedbare omgevingsfactoren, zoals blootstelling aan pesticiden die we moeten onderzoeken in meer detail te zijn", zegt Richardson.
Attention deficit hyperactivity disorder vaakst invloed op kinderen, met een geschatte 11 procent van de kinderen tussen de leeftijd van 4-17- ongeveer 6,4 miljoen - gediagnosticeerd vanaf 2011. Jongens zijn drie tot vier keer meer kans te worden gediagnosticeerd dan meisjes. Terwijl de vroege symptomen, met inbegrip van een onvermogen om stil te zitten, let en volg de aanwijzingen, te beginnen in de leeftijd van 3 tot 6, wordt de diagnose meestal gemaakt nadat het kind gaat naar school full-time.
Belangrijk in dit onderzoek, de mannelijke muizen dan de vrouwelijke muizen, vergelijkbaar met wat wordt waargenomen bij kinderen met ADHD be´nvloed. De ADHD-achtig gedrag bleef in de muizen via de volwassenheid, terwijl het pesticide, als minder toxisch zijn en gebruikt op golfbanen, in het huis, en tuinen, gazons en groentegewassen, werd niet meer gedetecteerd in hun systeem.
Er is overtuigend wetenschappelijk bewijs dat de genetica een rol speelt in gevoeligheid voor de aandoening, maar geen specifieke gen is gevonden dat ADHD veroorzaakt en wetenschappers geloven dat omgevingsfactoren ook kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de gedragsvoorwaarde.
Met behulp van gegevens van de Centers for Disease Control, National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) de studie analyseerde de gezondheidszorg vragenlijsten en urinemonsters van 2123 kinderen en adolescenten. Onderzoekers vroegen de ouders of een arts ooit de diagnose van hun kind met ADHD en kruisverwijzingen voorschrijven van geneesmiddelen geschiedenis van ieder kind om te bepalen of een van de meest voorkomende ADHD medicatie werd voorgeschreven. Kinderen met hogere Pyrethro´depesticide metabolietniveaus in de urine waren meer dan tweemaal kans te worden gediagnosticeerd met ADHD.
Jonge kinderen en zwangere vrouwen kunnen gevoeliger zijn voor blootstelling aan pesticiden zijn, omdat hun lichaam niet de chemische stoffen zo snel hoeft te metaboliseren. Dit is de reden waarom, Richardson zegt, moet menselijke studies worden uitgevoerd om te bepalen hoe de blootstelling van invloed op de ontwikkeling van de foetus en jonge kinderen.
"We moeten ervoor zorgen dat deze bestrijdingsmiddelen correct en niet gebruikt onnodig bloot degenen die kunnen worden op een hoger risico", zegt Richardson.
Dagboek Referentie:
1. JR Richardson, MM Taylor, SL Shalat, TS Guillot, WM Caudle, MM Hossain, TA Mathews, SR Jones, DA Cory-Slechta, GW Miller. Ontwikkelingsstoornissen blootstelling aan pesticiden reproduceert kenmerken van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. De FASEB Journal,; DOI: 10,1096 / fj.14-260901

Printen

 

 

Reacties: