Home / Nieuws / ...

 

Suiker en Borstkanker*
De hoeveelheid suikers in de Westerse voeding zorgt voor een duidelijk grotere kans op borstkanker en uitzaaiingen zo blijkt uit een Amerikaanse studie. Eerdere studie lieten al zien dat meer suikers in de voeding de kans op kanker doen vergroten. In deze studie werd gekeken of en hoe extra suikers in de voeding de kans op borstkanker ook doen vergroten. Vier verschillende onderzoeken werden gedaan met muizen. Muizen met een suiker verrijkt dieet bleken ruim 50% meer kans te hebben om borstkanker te ontwikkelen dan muizen met een normaal dieet. Verder bleken de extra suikers ook de kans op uitzaaiingen in de longen duidelijk te verhogen.
De studie.  (Maart 2016)


 

Sugar in western diets increases risk for breast cancer tumors and metastasis
The high amounts of dietary sugar in the typical Western diet may increase the risk of breast cancer and metastasis to the lungs, according to a study at The University of Texas MD Anderson Cancer Center. 
The findings, published in Cancer Research, demonstrated dietary sugar's effect on an enzymatic signaling pathway known as 12-LOX (12-lipoxygenase).
"We found that sucrose intake in mice comparable to levels of Western diets led to increased tumor growth and metastasis, when compared to a non-sugar starch diet," said Peiying Yang, Ph.D., assistant professor of Palliative, Rehabilitation, and Integrative Medicine. "This was due, in part, to increased expression of 12-LOX and a related fatty acid called 12-HETE."
Previous epidemiological studies have shown that dietary sugar intake has an impact on breast cancer development, with inflammation thought to play a role.
"The current study investigated the impact of dietary sugar on mammary gland tumor development in multiple mouse models, along with mechanisms that may be involved," said co-author Lorenzo Cohen, Ph.D., professor of Palliative, Rehabilitation, and Integrative Medicine. "We determined that it was specifically fructose, in table sugar and high-fructose corn syrup, ubiquitous within our food system, which was responsible for facilitating lung metastasis and 12-HETE production in breast tumors."
Cohen added that the data suggested that dietary sugar induces 12-LOX signaling to increase risks for breast cancer development and metastasis.
Identifying risk factors for breast cancer is a public health priority, say the authors. The researchers state that moderate sugar consumption is critical, given that the per capita consumption of sugar in the U.S. has surged to over 100 lbs. per year and an increase in consumption of sugar-sweetened beverages has been identified as a significant contributor to an epidemic of obesity, heart disease and cancer worldwide.
"Prior research has examined the role of sugar, especially glucose, and energy-based metabolic pathways in cancer development," said Yang. "However, the inflammatory cascade may be an alternative route of studying sugar-driven carcinogenesis that warrants further study."
No previous studies have investigated the direct effect of sugar consumption on the development of breast cancer using breast cancer animal models or examined specific mechanisms, she added.
The MD Anderson team conducted four different studies in which mice were randomized to different diet groups and fed one of four diets. At six months of age, 30 percent of mice on a starch-control diet had measurable tumors, whereas 50 to 58 percent of the mice on sucrose-enriched diets had developed mammary tumors. The study also showed that numbers of lung metastases were significantly higher in mice on a sucrose- or a fructose-enriched diet, versus mice on a starch-control diet.
"This study suggests that dietary sucrose or fructose induced 12-LOX and 12-HETE production in breast tumor cells in vivo," said Cohen. "This indicates a possible signaling pathway responsible for sugar-promoted tumor growth in mice. How dietary sucrose and fructose induces 12-HETE and whether it has a direct or indirect effect remains in question."
The study team believes that the mechanism by which dietary sucrose or fructose affects breast tumor growth and metastasis, especially through the 12-LOX pathways, warrants further investigation. 
Provided by University of Texas M. D. Anderson Cancer Center

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Suiker in de westerse voeding verhoogt het risico op borstkanker tumoren en uitzaaiingen
De grote hoeveelheden van dieet suiker in de typische westerse dieet kan het risico van borstkanker en uitzaaiingen naar de longen te verhogen, volgens een studie aan de Universiteit van Texas MD Anderson Cancer Center.
De bevindingen, gepubliceerd in Cancer Research, blijkt effect dieet suiker op een enzymatische signaleringsroute bekend als 12-LOX (12-lipoxygenase).
"Wij vinden dat sucrose inname bij muizen vergelijkbaar met niveaus van de westerse diŽten geleid tot meer tumorgroei en metastase, in vergelijking met een niet-suiker zetmeel dieet", zegt Peiying Yang, Ph.D., assistent professor in de palliatieve, rehabilitatie en Integrative Medicine. 'Dit was deels te danken aan verhoogde expressie van 12-LOX en verwante vetzuur genaamd 12-HETE. "
Vorige epidemiologische studies hebben aangetoond dat de voeding inname van suiker heeft een invloed op de ontwikkeling van borstkanker, met ontsteking geacht worden een rol spelen.
"De huidige studie onderzocht de effecten van het dieet suiker op borstklier tumorontwikkeling in verschillende muismodellen, samen met mechanismen die een rol kunnen spelen", zegt co-auteur Lorenzo Cohen, Ph.D., hoogleraar Palliatieve, revalidatie, en Integrative Medicine . "We hebben vastgesteld dat het specifiek fructose, in tafelsuiker en high-fructose corn syrup, alomtegenwoordig in ons voedselsysteem, die verantwoordelijk was voor het faciliteren van long metastase en 12-HETE productie in borsttumoren."
Cohen voegde eraan toe dat de gegevens suggereerde dat dieet suiker induceert 12-LOX signalering van risico's voor de ontwikkeling van borstkanker en uitzaaiingen te verhogen.
Het identificeren van risicofactoren voor borstkanker is een prioriteit voor de volksgezondheid, zeggen de auteurs. De onderzoekers stellen dat matige consumptie suiker is van cruciaal belang, gezien het feit dat de consumptie per hoofd van de bevolking van suiker in de VS is gestegen tot meer dan 100 lbs. per jaar en een toename van de consumptie van suiker gezoete dranken is geÔdentificeerd als een belangrijke bijdrage aan een epidemie van obesitas, hart-en vaatziekten en kanker wereldwijd.
"Voorafgaand onderzoek heeft de rol van suiker, in het bijzonder glucose en energie gebaseerde metabole routes in de ontwikkeling van kanker onderzocht," zei Yang. "Echter, de inflammatoire cascade een alternatieve route van het bestuderen-suiker gedreven carcinogenese dat verdere studie rechtvaardigt zijn."
Geen eerdere studies hebben de rechtstreekse werking van suikerconsumptie onderzocht op de ontwikkeling van borstkanker met behulp van borstkanker diermodellen of onderzocht specifieke mechanismen, voegde ze eraan toe.
De MD Anderson team heeft vier verschillende studies waarin muizen werden gerandomiseerd naar de verschillende groepen dieet en voedde een van de vier diŽten. Op zes maanden oud, 30 procent van de muizen op een zetmeel-controle dieet hadden meetbare tumoren, terwijl 50-58 procent van de muizen op-sucrose verrijkte diŽten borsttumoren hadden ontwikkeld. Het onderzoek toonde ook aan dat het aantal longmetastasen waren op een sucrose of fructose verrijkte dieet, versus muizen significant hoger bij muizen op een zetmeel controledieet.
"Deze studie suggereert dat de voeding sucrose of fructose geÔnduceerde 12-LOX en 12-HETE productie in de borst tumorcellen in vivo," zei Cohen. "Dit duidt op een mogelijke signaalroute verantwoordelijk voor suiker gepromoot tumorgroei in muizen. Hoe dieet sucrose en fructose induceert 12-HETE en of er een direct of indirect effect in kwestie blijft."
De studie team is van mening dat het mechanisme waarmee de voeding sucrose of fructose invloed op borstkanker tumorgroei en metastase, met name door de 12-LOX paden, rechtvaardigt verder onderzoek.
Verstrekt door de Universiteit van Texas M. D. Anderson Cancer Center


Printen

 

 

Reacties: