Home / Nieuws / ...

 

Broccoli tegen leverkanker*
Verschillende studies hebben al laten zien dat het eten van broccoli kan beschermen tegen verschillende kankersoorten. In deze studie werd gekeken naar het eten van broccoli en leverkanker, omdat door het Westerse eetpatroon met veel vetten en vooral veel suikers de kans op een vette lever en leverkanker steeds groter is. Muizen werden gebruikt om te kijken hoe inname van broccoli een Westers dieet kan veranderen. Alleen een Westers dieet zorgde voor een slecht functionerend vetmetabolisme in de lever en de vorming van kankerknobbeltjes. Een dieet aangevuld met broccoli zorgde voor een goed vetmetabolisme waarbij minder vet opgenomen en meer verwijderd werd en ging de vorming van kankerknobbeltjes tegen. Eerdere studies van de onderzoekers lieten al zien dat alleen rauwe of licht gestoomde broccoli de beste resultaten geeft. Volgens de onderzoekers zullen ook andere kruisbloemige groenten dezelfde resultaten geven.
De studie.  (Maart 2016)


 

Study shows broccoli may offer protection against liver cancer
Consumption of broccoli has increased in the United States over the last few decades as scientists have reported that eating the vegetable three to five times per week can lower the risk of many types of cancer including breast, prostate, and colon cancers. 
A new study from the University of Illinois reports that including broccoli in the diet may also protect against liver cancer, as well as aid in countering the development of fatty liver or nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) which can cause malfunction of the liver and lead to hepatocellular carcinoma (HCC), a liver cancer with a high mortality rate.
"The normal story about broccoli and health is that it can protect against a number of different cancers. But nobody had looked at liver cancer," says Elizabeth Jeffery, a U of I emeritus professor of nutrition. "We decided that liver cancer needed to be studied particularly because of the obesity epidemic in the U.S. It is already in the literature that obesity enhances the risk for liver cancer and this is particularly true for men. They have almost a 5-fold greater risk for liver cancer if they are obese."
Jeffery says that the majority of the U.S. population eats a diet high in saturated fats and added sugars. However, both of these are stored in the liver and can be converted to body fat. Consuming a high-fat, high-sugar diet and having excess body fat is linked with the development of NAFLD, which can lead to diseases such as cirrhosis and liver cancer.
"We called this a Westernized-style diet in the study because we wanted to model how so many of us are eating today," Jeffery says.
Previous research suggests that broccoli, a brassica vegetable containing bioactive compounds, may impede the accumulation of fat in the liver and protect against NAFLD in mice. Therefore, Jeffery and her team wanted to find out the impact of feeding broccoli to mice with a known liver cancer-causing carcinogen. The researchers studied four groups of mice; some of which were on a control diet or the Westernized diet, and some were given or not given broccoli.
"We wanted to look at this liver carcinogen in mice that were either obese or not obese," Jeffery explains. "We did not do it using a genetic strain of obese mice, but mice that became obese the way that people do, by eating a high-fat, high-sugar diet."
Although the researchers were predominantly interested in broccoli's impact on the formation and progression of cancerous tumors in the liver, Jeffery explained that they also wanted to observe the health of the liver and how the liver was metabolizing lipids because of the high-fat diet. "There is almost no information about broccoli and high-fat associated diseases," she says.
The study shows that in mice on the Westernized diet both the number of cancer nodules and the size of the cancer nodules increased in the liver. But when broccoli was added to the diet, the number of nodules decreased. Size was not affected.
"That was what we really set out to show," Jeffery says. "But on top of that we were looking at the liver health. There are actually two ways of getting fatty liver; one, by eating a high-fat, high-sugar diet and the other by drinking too much alcohol. In this case, it is called non-alcoholic fatty liver, because we didn't use the alcohol. And it is something that is becoming prevalent among Americans. This disease means you are no longer controlling the amount of fat that is accumulating in your liver."
With NAFLD, lipid globules form on the liver. During the study, the researchers observed these globules in the livers of the mice on the Westernized diet.
"We found that the Westernized diet did increase fatty liver, but we saw that the broccoli protected against it. Broccoli stopped too much uptake of fat into the liver by decreasing the uptake and increasing the output of lipid from the liver," she says.
Jeffery notes that adding broccoli to the diet of the mice did not make them "thin," or affect their body weight, but it did bring the liver under control, ultimately making them healthier. "This is one of the things that makes this very exciting for us," she says.
"I think it's very difficult, particularly given the choices in fast food restaurants, for everybody to eat a lower-fat diet. But more and more now you can get broccoli almost everywhere you go. Most restaurants will offer broccoli, and it's really a good idea to have it with your meal," Jeffery adds.
Jeffery's previous research shows that eating broccoli freshly chopped or lightly steamed is the best way to get to the vegetables' cancer-fighting compound, sulforaphane.
Although the researchers only used broccoli in the study, Jeffery adds that other brassica vegetables, such as cauliflower or Brussel sprouts, may have the same effect. 
More information: Y.-J. Chen et al. Dietary Broccoli Lessens Development of Fatty Liver and Liver Cancer in Mice Given Diethylnitrosamine and Fed a Western or Control Diet, Journal of Nutrition (2016). DOI: 10.3945/jn.115.228148 
Provided by University of Illinois at Urbana-Champaign

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Studie toont broccoli kunnen bescherming bieden tegen leverkanker bieden
Consumptie van broccoli is toegenomen in de Verenigde Staten in de afgelopen decennia onderzoekers hebben gemeld dat het eten van de groente 3-5 keer per week het risico van veel soorten kanker zoals borst-, prostaat- en darmkanker te verlagen.
Een nieuwe studie van de Universiteit van Illinois meldt dat met inbegrip van broccoli in de voeding kan ook beschermen tegen leverkanker, evenals hulp bij het tegengaan van de ontwikkeling van leververvetting of niet-alcoholische leververvetting (NAFLD), die storing van de lever en lood kan veroorzaken naar hepatocellulair carcinoom (HCC), een leverkanker met een hoog sterftecijfer.
"De normale verhaal over de broccoli en de gezondheid is dat het kan beschermen tegen een aantal verschillende vormen van kanker. Maar niemand had bij leverkanker zag", zegt Elizabeth Jeffery, een U van I emeritus hoogleraar voeding. "We besloten dat leverkanker nodig in het bijzonder te onderzoeken vanwege de obesitas-epidemie in de VS Het is al in de literatuur dat obesitas verhoogt het risico op leverkanker en dit geldt met name voor mannen. Ze hebben bijna een 5-voudig groter risico voor leverkanker als ze zwaarlijvig. "
Jeffery zegt dat de meerderheid van de Amerikaanse bevolking eet een dieet rijk aan verzadigde vetten en suikers toegevoegd. Echter, beide worden opgeslagen in de lever en kan worden omgezet in lichaamsvet. Nuttigen van een hoog-vet, hoog-suiker dieet en met overtollig lichaamsvet is verbonden met de ontwikkeling van NAFLD, wat kan leiden tot ziekten zoals cirrose en leverkanker.
"We noemden dit een verwesterde-stijl dieet in het onderzoek want we wilden modelleren hoe zo velen van ons zijn het eten van vandaag," zegt Jeffery.
Eerder onderzoek suggereert dat broccoli, een brassica bevattende bioactieve verbindingen, kan de ophoping van vet in de lever belemmeren en tegen NAFLD in muizen. Daarom Jeffery en haar team wilde weten het effect van voeding broccoli aan muizen met een bekende lever kankerverwekkende carcinogeen. De onderzoekers bestudeerden vier groepen muizen; waarvan sommige waren op een controle dieet of verwesterde dieet, en sommige werden gegeven of niet gegeven broccoli.
"We wilden kijken naar deze levercarcinogeen bij muizen die ofwel obesitas of niet zwaarlijvig waren," vertelt Jeffery. "We hebben het niet gedaan met behulp van een genetische stam van obese muizen, maar muizen die zwaarlijvig geworden de manier waarop mensen doen, door het eten van een hoog vetgehalte, veel suiker dieet."
Hoewel de onderzoekers voornamelijk geïnteresseerd invloed broccoli op de vorming en progressie van tumoren in de lever waren, Jeffery uitgelegd dat ze wilden ook de gezondheid van de lever en hoe de lever metaboliserende lipiden vanwege het vetrijke dieet nemen. "Er is bijna geen informatie over de broccoli en vetrijke geassocieerde ziekten," zegt ze.
De studie toont aan dat bij muizen op de Westerse voeding zowel het aantal kanker knobbeltjes en de grootte van de kanker knobbeltjes toegenomen in de lever. Toen broccoli aan het dieet toegevoegd, het aantal knobbeltjes afgenomen. Maat werd niet beïnvloed.
"Dat was wat we echt opgenomen om te laten zien", zegt Jeffery. "Maar op de top van dat we kijken naar de gezondheid van de lever Er zijn eigenlijk twee manieren om vette lever;.. Één, door het eten van een hoog-vet, hoog-suiker dieet en de andere door het drinken van teveel alcohol in dit geval, het heet niet-alcoholische leververvetting, omdat we niet de alcohol heeft gebruikt. En het is iets dat steeds voorkomt onder Amerikanen. Deze ziekte betekent dat je niet langer beheersen van de hoeveelheid vet die zich ophopen in je lever. "
Met NAFLD, lipide bolletjes vormen op de lever. Tijdens de studie, de onderzoekers waargenomen deze bolletjes in de levers van de muizen op de verwesterde dieet.
"Wij vinden dat de verwesterde dieet deed toenemen vervetting van de lever, maar we zagen dat de broccoli beschermen tegen het. Broccoli stopte teveel opname van vet in de lever door het verminderen van de opname en het verhogen van de output van lipide uit de lever," zegt ze.
Jeffery stelt vast dat de toevoeging broccoli de voeding van de muizen niet hen "dun" te maken of voor hun lichaamsgewicht, maar bracht de lever onder controle, waardoor ze uiteindelijk gezonder. "Dit is één van de dingen die dit erg spannend voor ons maakt," zegt ze.
"Ik denk dat het heel moeilijk is, vooral gezien de keuzes in fast food restaurants, voor iedereen om een lager vet dieet te eten. Maar meer en meer nu kun je broccoli bijna overal mee naar toe te krijgen. De meeste restaurants zullen broccoli bieden, en het is echt een goed idee om het te hebben met uw maaltijd, "voegt Jeffery.
Jeffery eerder onderzoek blijkt dat het eten van broccoli vers gesneden of licht gestoomd is de beste manier om de groenten 'kankerbestrijdende verbinding, sulforafaan te krijgen.
Hoewel de onderzoekers alleen gebruikt broccoli in de studie, Jeffery voegt dat andere koolsoorten, zoals bloemkool en spruitjes hetzelfde effect kan hebben.
Meer informatie: Y.-J. Chen et al. Dietary Broccoli vermindert Ontwikkeling van vette lever en leverkanker in Muizen Gezien diethylnitrosamine en Fed een westerse of controle dieet, Journal of Nutrition (2016). DOI: 10,3945 / jn.115.228148
Verzorgd door de Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign

Printen

 

 

Reacties: