Home / Nieuws / ...

 

Groenten en fruit tegen verzuring en kanker*
Het eten van voldoende groenten en fruit blijkt niet alleen belangrijk te zijn ter voorkoming van een vroegtijdige dood doch ook tegen het krijgen van kanker zo blijkt uit twee verschillende studies. Alles heeft te maken met een goede zuur-base verhouding (pH) in het lichaam. Om alle cellen en organen in het lichaam zo optimaal mogelijk te laten functioneren proberen zowel de longen als de nieren de pH redelijk constant te houden door variŽrende hoeveelheden CO2 (zuur) en bicarbonaat (base) uit het bloed te verwijderen. In de eerste studie werden ruim 2.200 zeventigjarigen 10 jaar gevolgd. Deelnemers met lage bloedwaarden bicarbonaat bleken tijdens de studie wel 24% meer kans te hebben om dood te gaan dan zij met normale of hoge bloedwaarden bicarbonaat. Het eten van bijv. veel groenten en fruit zorgt voor voldoende bicarbonaat in het bloed. Dat dit belangrijk is blijkt ook uit de tweede studie. In normale cellen (intracellulair) is de pH ietwat zuur en in de celvloeistof rondom de cellen (extracellulair) wat basisch, doch bij kankercellen is deze verhouding precies andersom en de dan zure pH extracellulair (wat voor gezonde cellen dodelijk zou zijn) zorgt dat kankercellen zich veel makkelijker kunnen vermenigvuldigen. Voeding met veel groenten en fruit, wat zorgt voor een meer basische omgeving, kan die verkeerde verhouding proberen te herstellen. 
De studies Ļ .  (Maart 2016)


 

Low blood levels of bicarbonate linked to earlier death in healthy older adults 
Low blood levels of bicarbonate may indicate an elevated risk of premature death in generally healthy older individuals, according to a study appearing in an upcoming issue of the Clinical Journal of the American Society of Nephrology (CJASN). The findings suggest that the blood marker is an important health indicator and that future studies should examine the potential of increasing bicarbonate levels to prolong life. 
To keep the body's pH in a healthy range so that cells and organs can work properly, the kidneys and lungs work together by varying the levels of bicarbonate (a base) and carbon dioxide (an acid) in the blood. Critically ill patients with severe acid-base abnormalities have a very low likelihood of surviving their illness, but it's unclear whether more subtle changes in the body's acid-base status have an effect on the longevity of relatively healthy older people. 
To investigate, Kalani Raphael, MD (University of Utah) and his colleagues looked at how measurements of pH, carbon dioxide, and bicarbonate link with long-term survival in relatively healthy older individuals. Their analysis focused on information concerning 2287 participants in the Health, Aging, and Body Composition Study, a prospective study of well-functioning black and white adults aged 70 to 79 years that began in 1997. Survival data were collected through February 2014, and participants were followed for an average of 10.3 years. 
People with normal or high bicarbonate levels had a similar risk of dying during follow-up, but participants with low bicarbonate had a 24% higher risk compared with these groups. 
"What we found was that generally healthy older people with low levels of bicarbonate had a higher risk of death," said Dr. Raphael. "Adding the pH measurement into the equation didn't change the results, which is important because pH is not routinely measured. 
The findings suggest that blood bicarbonate concentrations, which are commonly measured, may help clinicians identify people at elevated risk of premature death. In people with low bicarbonate levels, some may benefit from increasing intake of foods that produce bicarbonate in the body, such as fruits and vegetables. 
"Bicarbonate concentration, acid-base status, and mortality in the Health, Aging, and Body Composition Study". Study authors include Rachel Murphy, PhD, Michael Shlipak, MD, MPH, Suzanne Satterfield, MD, DrPh, Hunter Huston, MD, Anthony Sebastian, MD, Deborah E Sellmeyer, MD, Kushang Patel, PhD, MPH, Anne Newman, MD, MPH, Mark Sarnak, MD, MS, Joachim Ix, MD, MAS, and Linda Fried, MD, MPH. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. Doi: 10.2215/CJN.06200615. 2016. 
Disclosures: The authors reported no financial disclosures. 
Source: American Society of Nephrology 

A new emerging hallmark of cancer 
Normally, tissues demonstrate a slightly acidic intracellular pH (pHi) and slightly alkaline extracellular pH (pHe). However, proliferating tissues demonstrate transient pH Gradient Reversal i.e. alkalinization of pHi and acidification of pHe. Persistent and magnified pH Gradient Reversal is a hallmark of cancer. High acidic pHe is toxic to normal cells and beneficial to tumor cells giving them a proliferative advantage. It further augments tumorigenesis by upregulating proteolysis, genomic instability, immunosuppression, thereupeutic resistance and angiogenesis. A more basic pHi on the other hand protects tumors from acidic pHe induced apoptosis and enhances their proliferation. This event occurs quite early and is essential for tumorigenesis. It increases the activity of glycolytic enzymes, resulting in the augmented production of cancerous building blocks. It inhibits the cell cycle arrest mediated by DNA damage and promotes G2-M transition. This, allows for unrestricted proliferation and accumulation of genetic instability in tumor cells. 
The pH Gradient Reversal can possibly be considered as the most distinct cancer specific abnormality and a mandatory event universally present in all kinds of cancerous cells and tissues. Furthermore, it is manifest even during the commencement of tumorigenesis and is essential for the survival and proliferation of tumors, irrespective of their pathology, genetics and origins. Based on these facts, we propose a novel hallmark of cancer - "pH gradient reversal". A low salt diet enriched with fruits and vegetables due to its alkaline nature can minimize pH Gradient Reversal by the tumors, therby reducing their aggressive nature and therapeutic resistance. Moreover, therapies specifically targeting this tumor hallmark are likely to offer a valuable adjunct to the conventional ones focused exclusively on killing tumor cells, and even replace the older, more toxic and non-selective therapeutic strategies. We firlmy believe that this hallmark should be added to the list of already existing ones. 
pH Gradient Reversal: An Emerging Hallmark of Cancers. Mohit Sharma, Madhusudan Astekar, Sonal Soi, Bhari S. Manjunatha, Devi C. Shetty and Raghu Radhakrishnan. Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery. DOI:10.2174/1574892810666150708110608. Published in Volume 10, Issue 3. 
Department of Oral Pathology and Microbiology, ITS-CDSR, India. 
Source: Bentham Science Publishers 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Lage bloedspiegels van bicarbonaat in verband met eerder dood bij gezonde oudere volwassenen
Lage bloedspiegels van bicarbonaat kan een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden in het algemeen gezonde oudere mensen aan te geven, volgens een studie die in een aanstaande kwestie van de Clinical Journal of the American Society of Nephrology (CJASN). De bevindingen suggereren dat het bloed marker is een belangrijke indicator voor de gezondheid en dat toekomstige studies moeten het potentieel van de toenemende bicarbonaat niveaus om het leven te verlengen onderzoeken.
PH van het lichaam in een gezonde bereik te houden, zodat cellen en organen goed kunnen werken, de nieren en de longen samenwerken door variatie van de niveaus van bicarbonaat (basis) en kooldioxide (een zuur) in het bloed. Kritisch zieke patiŽnten met ernstig zuur-base afwijkingen een zeer lage kans op overleven hun ziekte, maar het is onduidelijk of meer subtiele veranderingen in zuur-base status van het lichaam een effect hebben op de levensduur relatief gezonde ouderen.
Om te onderzoeken, Kalani Raphael, MD (Universiteit van Utah) en zijn collega's keken naar hoe metingen van pH, kooldioxide en bicarbonaat verband met de lange termijn overleving bij relatief gezonde ouderen. Hun analyse richtte zich op informatie met betrekking tot 2287 deelnemers in de Health, Aging en Body Composition Study, een prospectieve studie van goed functionerende zwart-wit volwassenen in de leeftijd 70-79 jaar, die begon in 1997. Survival gegevens werden verzameld door middel van februari 2014, en de deelnemers werden gedurende gemiddeld 10,3 jaar.
Mensen met een normaal of hoog bicarbonaat niveaus had een soortgelijk risico te sterven tijdens de follow-up, maar de deelnemers met een lage bicarbonaat had een 24% hoger risico in vergelijking met deze groepen.
"Wat we vonden was dat over het algemeen gezonde oudere mensen met lage niveaus van bicarbonaat hadden een hoger risico op overlijden," zei Dr Raphael. "Het toevoegen van de pH-meting in de vergelijking de resultaten niet veranderen, wat belangrijk is omdat pH niet routinematig gemeten.
De bevindingen suggereren dat het bloed bicarbonaat concentraties, die gewoonlijk worden gemeten, kan helpen clinici identificeren van mensen met een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden. Bij mensen met lage bicarbonaat niveaus, kunnen sommige profiteren van de verhoging van de inname van voedingsmiddelen die bicarbonaat te produceren in het lichaam, zoals fruit en groenten.
"Bicarbonaat concentratie, zuur-base status en sterfte in de Health, Aging en Body Composition Study". Studie auteurs behoren Rachel Murphy, PhD, Michael Shlipak, MD, MPH, Suzanne Satterfield, MD, DrPH, Hunter Huston, MD, Anthony Sebastian, MD, Deborah E Sellmeyer, MD, Kushang Patel, PhD, MPH, Anne Newman, MD, MPH, Mark Sarnak, MD, MS, Joachim Ix, MD, MAS, en Linda Fried, MD, MPH. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. Doi: 10,2215 / CJN.06200615. 2016.
Disclosures De auteurs gemeld geen financiŽle onthullingen.
Bron: American Society of Nephrology

Een nieuwe opkomende kenmerk van kanker
Normaal weefsel vertonen een licht zure intracellulaire pH (pHi) en licht alkalisch extracellulaire pH (phe). Echter, prolifererende weefsels te tonen voorbijgaande pH Gradient Reversal wil zeggen alkalinisatie Phi en verzuring van Phe. Persistent en vergroot pH Gradient Reversal is een kenmerk van kanker. Hoge zure Phe toxisch voor normale cellen en voordelig voor tumorcellen waardoor ze een proliferatief voordeel. Het verhoogt verder het ontstaan van tumoren door upregulating proteolyse, genomische instabiliteit, immunosuppressie, thereupeutic weerstand en angiogenese. Een meer fundamentele pHi anderzijds beschermt tumoren zure Phe geÔnduceerde apoptose en verbetert hun proliferatie. Deze gebeurtenis vindt heel vroeg en is essentieel voor het ontstaan van tumoren. Het verhoogt de activiteit van glycolytische enzymen, waardoor de vergrote productie van carcinomateuze bouwstenen. Het remt de celcyclus gemedieerd door DNA-schade en bevordert G2-M overgang. Dit maakt onbeperkte proliferatie en de accumulatie van genetische instabiliteit van tumorcellen.
De pH gradiŽnt omkering kan eventueel worden beschouwd als de duidelijkste kankerspecifieke afwijking en verplichte gebeurtenis universeel in alle soorten kankercellen en weefsels. Bovendien is het duidelijk, zelfs bij het begin van tumorigenese en is essentieel voor de overleving en proliferatie van tumoren, ongeacht hun pathologie, genetica en oorsprong. Op basis van deze feiten, stellen we een nieuw kenmerk van kanker - "pH-gradiŽnt omkering". Een zoutarm dieet verrijkt met groenten en fruit als gevolg van de alkalische aard kunnen pH Gradient Reversal minimaliseren door de tumoren, therby hun agressieve aard en therapeutische weerstand verminderen. Bovendien therapieŽn specifiek richten deze tumor keurmerk waarschijnlijk een waardevolle aanvulling op de conventionele uitsluitend gericht op het doden van tumorcellen hebben, zelfs vervangen oudere, meer toxische en niet-selectieve therapie. We firlmy geloven dat dit keurmerk moet worden toegevoegd aan de lijst van reeds bestaande.
pH Gradient Reversal: An Emerging Hallmark van kanker. Mohit Sharma, Madhusudan Astekar, Sonal Soi, Bhari S. Manjunatha, Devi C. Shetty en Raghu Radhakrishnan. Recente Patenten op anti-kanker Drug Discovery. DOI: 10,2174 / 1574892810666150708110608. Gepubliceerd in Volume 10, Issue 3.
Afdeling Mondziekten en Microbiologie, ITS-CDSR, India.
Bron: Bentham Science Publishers

Printen

 

 

Reacties: