Home / Nieuws / ...

 

Bessen bij bestraling*
Uit een laboratoriumstudie met kankerweefsels lijkt het dat blauwe bessen wellicht de effectiviteit van bestraling bij kanker flink kunnen verhogen. Alleen bestraling deed 20% van de kankercellen doden, alleen blauwe bessenextract 30% en de combinatie van de twee deed wel 70% van de kankercellen doden.
De studie. (Maart 2018)


Berry gives boost to cervical cancer therapy
In vitro study combines radiation therapy, blueberry extract to improve treatment
According to the Centers for Disease Control and Prevention, approximately 12,000 women in the United States are diagnosed with cervical cancer each year. One of the most common treatments for cervical cancer is radiation. While radiation therapy destroys cancer cells, it also destroys nearby healthy cells. University of Missouri School of Medicine researchers studied in vitro human cancer cells to show that combining blueberry extract with radiation can increase the treatment's effectiveness.
"Radiation therapy uses high-energy X-rays and other particles such as gamma rays to destroy cancer cells," said Yujiang Fang, M.D., Ph.D., a visiting professor at the MU School of Medicine and lead author of the study. "For some cancers, such as late-stage cervical cancer, radiation is a good treatment option. However, collateral damage to healthy cells always occurs. Based on previous research, we studied blueberry extract to verify it could be used as a radiosensitizer."
Radiosensitizers are non-toxic chemicals that make cancer cells more responsive to radiation therapy. In a previous study, Fang and his research team showed that resveratrol, a compound in red grapes, could be used as a radiosensitizer for treating prostate cancer. Blueberries also contain resveratrol.
"In addition to resveratrol, blueberries also contain flavonoids," said Fang, who also has appointments as an academic pathologist and assistant professor of microbiology and immunology at Des Moines University in Iowa. "Flavonoids are chemicals that may have antioxidant, anti-inflammatory and antibacterial properties."
The researchers used human cervical cancer cell lines to mimic clinical treatment. The cell lines were divided into four groups that included a control group, a group that received only radiation, a group that received only blueberry extract, and a group that received both radiation and the extract.
"Our team used three different measures to confirm results of the study," Fang said. "Radiation decreased cancer cells by approximately 20 percent. Interestingly, the cell group that received only blueberry extract had a 25 percent decrease in cancer. However, the biggest decline in cancer cells occurred in the radiation and extract group, with a decrease of about 70 percent."
Fang explained that the mechanism that makes blueberry extract a radiosensitizer also reduces the abnormal explosion of cell growth ? which is what cancer is.
"Cancer cells avoid death by remodeling themselves," Fang said. "Along with reducing cell proliferation, the extract also 'tricks' cancer cells into dying. So it inhibits the birth and promotes the death of cancer cells."
Fang said an animal study is the next step to confirm that his team can achieve the same results.
"Blueberries are very common and found all over the world," Fang said. "They are readily accessible and inexpensive. As a natural treatment option for boosting the effectiveness of existing therapies, I feel they would be enthusiastically accepted."
Kristoffer T. Davidson, Ziwen Zhu, Qian Bai, Huaping Xiao, Mark R. Wakefield, Yujiang Fang. Blueberry as a Potential Radiosensitizer for Treating Cervical Cancer. Pathology & Oncology Research; DOI: 10.1007/s12253-017-0319-y 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Bessen geeft boost aan cervicale kankertherapie
In vitro-onderzoek combineert bestralingstherapie, bosbessen-extract om de behandeling te verbeteren
Volgens de Centers for Disease Control and Prevention worden jaarlijks ongeveer 12.000 vrouwen in de Verenigde Staten gediagnosticeerd met baarmoederhalskanker. Een van de meest voorkomende behandelingen voor baarmoederhalskanker is bestraling. Terwijl bestralingstherapie kankercellen vernietigt, vernietigt het ook nabijgelegen gezonde cellen. University of Missouri School of Medicine onderzoekers bestudeerden in vitro menselijke kankercellen om te laten zien dat het combineren van bosbessenextract met bestraling de effectiviteit van de behandeling kan verhogen.
"Radiotherapie maakt gebruik van high-energy X-stralen en andere deeltjes zoals gammastraling om kankercellen te vernietigen," zei Yujiang Fang, M.D., Ph.D., een gasthoogleraar aan de MU School of Medicine en hoofdauteur van de studie. "Voor sommige vormen van kanker, zoals baarmoederhalskanker in de baarmoederhals, is bestraling een goede behandelingsoptie, maar er is altijd sprake van collaterale schade aan gezonde cellen Gebaseerd op eerder onderzoek, hebben we bosbessenextract onderzocht om na te gaan of het als radiosensitizer kan worden gebruikt."
Radiosensitizers zijn niet-toxische chemicaliŽn die kankercellen beter laten reageren op bestralingstherapie. In een eerdere studie toonden Fang en zijn onderzoeksteam aan dat resveratrol, een verbinding in rode druiven, kan worden gebruikt als een radiosensitizer voor de behandeling van prostaatkanker. Bosbessen bevatten ook resveratrol.
"Naast resveratrol bevatten bosbessen ook flavonoÔden," zei Fang, die ook aanstellingen heeft als academisch patholoog en universitair docent microbiologie en immunologie aan de Des Moines University in Iowa. "FlavonoÔden zijn chemicaliŽn die antioxiderende, ontstekingsremmende en antibacteriŽle eigenschappen kunnen hebben."
De onderzoekers gebruikten menselijke cervicale kankercellijnen om de klinische behandeling na te bootsen. De cellijnen werden in vier groepen verdeeld, waaronder een controlegroep, een groep die alleen bestraling kreeg, een groep die alleen bosbessenextract ontving en een groep die zowel straling als het extract ontving.
"Ons team gebruikte drie verschillende maatregelen om de resultaten van de studie te bevestigen," zei Fang. "Straling verminderde de kankercellen met ongeveer 20 procent." Interessant genoeg had de celgroep die alleen bosbessenextract kreeg een 25 procent minder kanker, maar de grootste afname in kankercellen deed zich voor in de stralings- en extractgroep, met een afname van ongeveer 70%. procent."
Fang legde uit dat het mechanisme dat blueberry extract een radiosensitizer maakt ook de abnormale explosie van celgroei vermindert? dat is wat kanker is.
"Kankercellen vermijden de dood door zichzelf opnieuw te modelleren," zei Fang. "Samen met het verminderen van celproliferatie, 'trucs' ook kankercellen in sterven, dus het remt de geboorte en bevordert de dood van kankercellen."
Fang zei dat een dierstudie de volgende stap is om te bevestigen dat zijn team dezelfde resultaten kan bereiken.
"Bosbessen komen heel veel voor en worden over de hele wereld gevonden", zei Fang. "Ze zijn gemakkelijk toegankelijk en goedkoop en als een natuurlijke behandelingsoptie om de effectiviteit van bestaande therapieŽn te vergroten, heb ik het gevoel dat ze enthousiast worden geaccepteerd."

Printen

 

 

Reacties: