Home / Nieuws / ...

 

Goed ontbijt voor betere gezondheid*
Uit een kleine studie onder 29 personen van gemiddeld 69 jaar, allen met overgewicht en diabetes type-2 een groot ontbijt kan zorgen voor minder gewicht en betere bloedsuikerwaarden. De eerste groep deelnemers kreeg een uitgebreid ontbijt, een middelgrote lunch en een klein diner. De andere groep kreeg zes kleine maaltijden gelijkmatig verdeeld over de dag. De deelnemers in de eerste groep met uit uitgebreide ontbijt bleken al na 14 dagen veruit de beste resultaten te laten zien m.b.t. minder gewicht en betere bloedsuikerwaarden.
(Juni 2018)


High-energy breakfast promotes weight loss
In patients with obesity and type 2 diabetes, a meal schedule that includes a high-energy breakfast promotes weight loss, improves diabetes and decreases the need for insulin, new research from Israel reports. The study results will be presented at ENDO 2018, the 100th annual meeting of the Endocrine Society in Chicago, Ill. 
"This study shows that, in obese insulin-treated type 2 diabetes patients, a diet with three meals per day, consisting of a big breakfast, average lunch and small dinner, had many rapid and positive effects compared to the traditional diet with six small meals evenly distributed throughout the day: better weight loss, less hunger and better diabetes control while using less insulin," said lead study author Daniela Jakubowicz, M.D., professor of medicine at Tel Aviv University.
"The hour of the dayówhen you eat and how frequently you eatóis more important than what you eat and how many calories you eat," she noted. "Our body metabolism changes throughout the day. A slice of bread consumed at breakfast leads to a lower glucose response and is less fattening than an identical slice of bread consumed in the evening."
Jakubowicz and her colleagues studied 11 women and 18 men who had obesity and type 2 diabetes, being treated with insulin and averaged 69 years of age. The patients were randomly assigned to consume one of two different weight-loss diets, which contained an equal number of daily calories, for three months. One group (Bdiet) ate three meals: a large breakfast, a medium-sized lunch and a small dinner. The second group (6Mdiet) ate the traditional diet for diabetes and weight loss: six small meals evenly spaced throughout the day, including three snacks.
Overall glucose levels and glucose spikes were measured for 14 days at baseline, during the first two weeks on diet, and at the end of the study by continuous glucose monitoring (CGM). Glucose levels were tested every two weeks and insulin dosage was adjusted as needed.
At three months, while the Bdiet group lost 5 kilograms (11 pounds) the 6Mdiet group gained 1.4 kg (3 lb).
Fasting glucose levels decreased 54 mg/dl (from 161 to 107) in the Bdiet group but only 23 mg/dl (from 164 to 141) in the 6Mdiet group. Overall mean glucose levels dropped in the first 14 days by 29 mg/dl (from 167 to 138 mg/dl) and 38 mg/dl (from 167 to 129 mg/dl) after three months in the Bdiet group. Overall mean glucose levels dropped only 9 mg/dl (from 171 to 162 mg/dl) in the first 14 days and only 17 mg/dl (from 171 to 154 mg/dl) in the 6Mdiet group.
Mean glucose levels during sleep dropped only in the Bdiet group, by 24 mg/dl (from 131 to 107), but not in the 6Mdiet group.
The Bdiet group needed significantly less insulin (-20.5 units/day, from 54.7 to 34.8) while the 6Mdiet group needed more insulin (+2.2 units/day, from 67.8 to 70).
Carbohydrate craving and hunger decreased significantly in Bdiet group but increased in the 6Mdiet group.
Importantly, the researchers found a significant reduction of overall glycemia after as little as 14 days on Bdiet, when the participant had almost the same weight as at baseline. This finding suggests that even before weight loss, the change in the meal timing itself has a quick beneficial effect on glucose balance that is further improved by the important weight loss found in the 3M diet.
"A diet with adequate meal timing and frequency has a pivotal role in glucose control and weight loss," Jakubowicz observed.
The Ministry of Health of Israel supported the study.
Provided by The Endocrine Society

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

High-energy ontbijt bevordert gewichtsverlies
Bij patiŽnten met obesitas en diabetes type 2 bevordert een maaltijdschema met een energierijk ontbijt gewichtsverlies, verbetert het de diabetes en vermindert het de behoefte aan insuline, meldt het nieuwe onderzoek uit IsraŽl. De studieresultaten worden gepresenteerd op ENDO 2018, de 100e jaarlijkse bijeenkomst van de Endocrine Society in Chicago, Ill.
"Deze studie toont aan dat bij patiŽnten met diabetes type 2 met obesitas, een dieet met drie maaltijden per dag, bestaande uit een groot ontbijt, een gemiddelde lunch en een klein diner, veel snelle en positieve effecten had in vergelijking met het traditionele dieet met zes kleine maaltijden gelijkmatig verdeeld over de dag: beter gewichtsverlies, minder honger en betere diabetescontrole tijdens het gebruik van minder insuline, "zei hoofdonderzoeksauteur Daniela Jakubowicz, MD, hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Tel Aviv.
"Het uur van de dag - wanneer je eet en hoe vaak je eet - is belangrijker dan wat je eet en hoeveel calorieŽn je eet," merkte ze op. "Ons metabolisme van het lichaam verandert gedurende de dag: een bij het ontbijt geconsumeerd stukje brood leidt tot een lagere glucoserespons en minder vetmesting dan een identiek stukje brood dat 's avonds wordt geconsumeerd."
Jakubowicz en haar collega's bestudeerden 11 vrouwen en 18 mannen met obesitas en diabetes type 2, die werden behandeld met insuline en gemiddeld 69 jaar oud waren. Aan de patiŽnten werd willekeurig toegewezen om een van de twee verschillende gewichtsverlies diŽten te consumeren, die een gelijk aantal dagelijkse calorieŽn bevatten, gedurende drie maanden. Eťn groep (Bdiet) at drie maaltijden: een uitgebreid ontbijt, een middelgrote lunch en een klein diner. De tweede groep (6Mdiet) at het traditionele dieet voor diabetes en gewichtsverlies: zes kleine maaltijden gelijkmatig verdeeld over de dag, inclusief drie snacks.
Totale glucosespiegels en glucosespiegels werden gedurende 14 dagen gemeten bij de basislijn, tijdens de eerste twee weken op het dieet en aan het einde van het onderzoek met continue glucosemonitoring (CGM). Glucosespiegels werden elke twee weken getest en de insulinedosering werd indien nodig aangepast.
Na drie maanden, terwijl de Bdiet-groep 5 kilogram (11 pond) verloor, kreeg de 6Mdiet-groep 1,4 kg (3 lb).
Nuchtere glucosespiegels verminderden 54 mg / dl (van 161 tot 107) in de Bdiet-groep, maar slechts 23 mg / dl (van 164 tot 141) in de 6Mdiet-groep. Totale gemiddelde glucosespiegels daalden in de eerste 14 dagen met 29 mg / dl (van 167 tot 138 mg / dl) en 38 mg / dl (van 167 tot 129 mg / dl) na drie maanden in de Bdiet-groep. Totale gemiddelde glucosespiegels daalden slechts 9 mg / dl (van 171 tot 162 mg / dl) in de eerste 14 dagen en slechts 17 mg / dl (van 171 tot 154 mg / dl) in de 6Mdiet-groep.
Gemiddelde glucosespiegels tijdens de slaap zakten alleen in de Bdiet-groep, met 24 mg / dl (van 131 tot 107), maar niet in de 6Mdiet-groep.
De Bdiet-groep had aanzienlijk minder insuline nodig (-20,5 eenheden / dag, van 54,7 tot 34,8), terwijl de 6Mdiet-groep meer insuline nodig had (+2,2 eenheden / dag, van 67,8 tot 70).
Verlangen naar koolhydraten en honger namen aanzienlijk af in de Bdiet-groep, maar namen toe in de 6Mdiet-groep.
Belangrijk is dat de onderzoekers een significante vermindering van de algehele glycemie vonden na slechts 14 dagen op Bdiet, toen de deelnemer bijna hetzelfde gewicht had als bij aanvang. Deze bevinding suggereert dat zelfs vůůr het gewichtsverlies, de verandering in de maaltijdtiming zelf een snel gunstig effect heeft op de glucosebalans die verder wordt verbeterd door het belangrijke gewichtsverlies in het 3M-dieet.
"Een dieet met voldoende maaltijdtiming en -frequentie speelt een centrale rol bij de controle van glucose en gewichtsverlies," merkte Jakubowicz op.
Het ministerie van Volksgezondheid van IsraŽl ondersteunde de studie.
Geleverd door The Endocrine Society

Printen

 

 

Reacties: