Home / Nieuws / ...

 

Koffie, bloedvaten en slaap*
Koffie met cafe´ne, zo blijkt uit een kleine studie onder 27 gezonde volwassenen zorgt direct voor een duidelijk verbeterde bloeddoorstroming. De bloedstroom was wel 30% beter dan bij zij die koffie zonder cafe´ne dronken. Uit een andere kleine studie blijkt dat het drinken van dranken met cafe´ne tot zelfs zes uur voor het slapen gaan de totale slaapduur wel 1 uur korter maakt, doorgaans zonder dat men dat zelf in de gaten heeft. (Januari 2014)


Coffee May Help Perk Up Your Blood Vessels
The caffeine in a cup of coffee might help your small blood vessels work better, according to research presented at the American Heart Association's Scientific Sessions.
A study of 27 healthy adults showed -- for the first time -- that drinking a cup of caffeinated coffee significantly improved blood flow in a finger, which is a measure of how well the inner lining of the body's smaller blood vessels work. Specifically, participants who drank a cup of caffeinated coffee had a 30 percent increase in blood flow over a 75-minute period compared to those who drank decaffeinated coffee.
"This gives us a clue about how coffee may help improve cardiovascular health," said Masato Tsutsui, M.D., Ph.D., lead researcher and a cardiologist and professor in the pharmacology department at the University of the Ryukyus in Okinawa, Japan.
The study adds to a growing body of research about coffee, the most widely consumed beverage worldwide. Previous studies showed that drinking coffee is linked to lower risks of dying from heart disease and stroke, and that high doses of caffeine may improve the function of larger arteries.
Study participants were people who did not regularly drink coffee, ranging in age from 22 to 30. On one day, each participant drank one five-ounce cup of either regular or decaffeinated coffee. Then researchers measured finger blood flow with laser Doppler flowmetry, a non-invasive technique for gauging blood circulation on a microscopic level. Two days later, the experiment was repeated with the other type of coffee. Neither the researchers nor the participants knew when they were drinking caffeinated coffee.
The researchers noted blood pressure, heart rate, and vascular resistance levels. They also took blood samples to analyze levels of caffeine and to rule out the role of hormones on blood vessel function.
Compared to decaf, caffeinated coffee slightly raised participants' blood pressure and improved vessel inner lining function. Heart rate levels were the same between the two groups.
It's still unclear how caffeine actually works to improve small blood vessel function, although Tsutsui suggests that caffeine may help open blood vessels and reduce inflammation.
"If we know how the positive effects of coffee work, it could lead to a new treatment strategy for cardiovascular disease in the future," said Tsutsui.

Caffeine consumed 6 hours before bedtime reduced sleep by more than 1 hour
A new study shows that caffeine consumption even six hours before bedtime can have significant, disruptive effects on sleep. 
"Sleep specialists have always suspected that caffeine can disrupt sleep long after it is consumed," said American Academy of Sleep Medicine President M. Safwan Badr, MD. "This study provides objective evidence supporting the general recommendation that avoiding caffeine in the late afternoon and at night is beneficial for sleep." 
Results show that 400 mg of caffeine (about 2-3 cups of coffee) taken at bedtime, three and even six hours prior to bedtime significantly disrupts sleep. Even when caffeine was consumed six hours before going to bed, objectively measured total sleep time was dramatically reduced (more than one hour). However, subjective reports suggest that participants were unaware of this sleep disturbance. 
The study is in the Journal of Clinical Sleep Medicine, which is published by the American Academy of Sleep Medicine. 
"Drinking a big cup of coffee on the way home from work can lead to negative effects on sleep just as if someone were to consume caffeine closer to bedtime," said lead author Christopher Drake, PhD, investigator at the Henry Ford Sleep Disorders and Research Center and associate professor of psychiatry and behavioral neurosciences at Wayne State University in Detroit, Mich. "People tend to be less likely to detect the disruptive effects of caffeine on sleep when taken in the afternoon," noted Drake, who also is on the board of directors of the Sleep Research Society. 
Drake and his research team studied 12 healthy normal sleepers, as determined by a physical examination and clinical interview. Participants were instructed to maintain their normal sleep schedules. They were given three pills a day for four days, taking one pill at six, three and zero hours prior to scheduled bedtime. One of the pills contained 400 mg of caffeine, and the other two were a placebo. On one of the four days, all three pills were a placebo. Sleep disturbance was measured subjectively with a standard sleep diary and objectively using an in-home sleep monitor. 
According to the authors, this is the first study to investigate the effects of a given dose of caffeine taken at different times before sleep. The results suggest that caffeine generally should be avoided after 5 p.m. in order to allow healthy sleep.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Koffie kan helpen Perk Up Your Bloedvaten
De cafe´ne in een kopje koffie zou kunnen helpen uw kleine bloedvaten beter werken , volgens onderzoek gepresenteerd op de American Heart Association's Scientific Sessions.
Een studie van 27 gezonde volwassenen toonden - voor het eerst - dat het drinken van een kopje koffie met cafe´ne aanzienlijk verbeterd bloedstroom in een vinger , dat is een maat voor hoe goed de binnenkant van het lichaam van de kleinere bloedvaten werken . Specifiek , deelnemers die een kopje koffie met cafe´ne dronken hadden een 30 procent toename van de bloedstroom over een periode van 75 minuten ten opzichte van degenen die cafe´nevrije koffie dronken .
"Dit geeft ons een idee over hoe koffie kan helpen bij het verbeteren van de cardiovasculaire gezondheid , " zei Masato Tsutsui , MD , Ph.D. , hoofdonderzoeker en een cardioloog en professor in de farmacologie bij de Universiteit van de Ryukyus in Okinawa , Japan .
Het onderzoek draagt bij aan een groeiend lichaam van onderzoek over koffie, de meest geconsumeerde drank ter wereld. Eerdere studies toonden aan dat het drinken van koffie is gekoppeld aan de risico's op overlijden aan hart-en vaatziekten en beroerte , en dat hoge doses cafe´ne kan de functie van grote slagaders te verbeteren.
Deelnemers aan de studie waren mensen die niet regelmatig drinken van koffie , variŰrend in de leeftijd 22-30 . Op een dag , elke deelnemer dronk een vijf-ons kopje ofwel regelmatige of cafe´nevrije koffie . Vervolgens gemeten onderzoekers vinger bloedstroom met laser Doppler flowmetry , een niet - invasieve techniek voor het meten van de bloedcirculatie op een microscopisch niveau . Twee dagen later , werd het experiment herhaald met de andere koffiesoort . Noch de onderzoekers noch de deelnemers wisten toen zij cafe´nehoudende koffie dronken .
De onderzoekers merkten op bloeddruk , hartslag , en vasculaire weerstand niveaus . Ze namen ook bloedstalen om het niveau van cafe´ne te analyseren en uit te sluiten van de rol van hormonen op bloedvat functie .
Vergeleken met decaf koffie met cafe´ne iets verhoogd bloeddruk deelnemers en verbeterd schip binnenvoering functie . Hartslagniveaus waren gelijk tussen de twee groepen .
Het is nog onduidelijk hoe cafe´ne eigenlijk werkt aan kleine bloedvaten functie te verbeteren , hoewel Tsutsui suggereert dat cafe´ne geopend bloedvaten kan helpen en verminderen ontstekingen .
" Als we weten hoe de positieve effecten van koffie het werk , kan dit leiden tot een nieuwe strategie voor de behandeling hart-en vaatziekten in de toekomst , " zei Tsutsui

Cafe´ne verbruikt 6 uur voor het slapengaan verminderd slaap door meer dan 1 uur
Een nieuwe studie toont aan dat cafe´ne de consumptie zelfs zes uur voor het slapengaan significant verstorende effecten op de slaap kan hebben .
"Sleep specialisten hebben altijd vermoed dat de cafe´ne de slaap lang kan verstoren nadat het wordt geconsumeerd , " aldus American Academy of Sleep Medicine voorzitter M. Safwan Badr , MD . "Deze studie levert objectieve onderbouwing van de algemene aanbeveling dat het vermijden van cafe´ne in de late namiddag en 's nachts is gunstig voor de slaap . "
Resultaten tonen aan dat 400 mg cafe´ne ( ongeveer 2-3 kopjes koffie ) genomen voor het slapengaan , drie en zelfs zes uur voor het slapen gaan aanzienlijk verstoort slaap . Zelfs wanneer cafe´ne werd geconsumeerd zes uur voordat je naar bed , werd objectief gemeten totale slaaptijd drastisch verminderd ( meer dan een uur ) . Echter , subjectieve rapporten suggereren dat de deelnemers zich niet bewust waren van deze slaapstoornissen .
De studie is in het Journal of Clinical Sleep Medicine , dat wordt uitgegeven door de American Academy of Sleep Medicine .
" Het drinken van een grote kop koffie op weg naar huis van het werk kan leiden tot negatieve effecten op de slaap net zo als iemand cafe´ne dichter bij het slapen gaan , " aldus hoofdauteur Christopher Drake , PhD , onderzoeker aan het Henry Ford Slaapstoornissen en Research Center en universitair hoofddocent psychiatrie en gedragsproblemen neurowetenschappen aan de Wayne State University in Detroit , Mich " Mensen hebben de neiging minder kans om de verstorende effecten van cafe´ne op de slaap te detecteren wanneer genomen in de middag te zijn ," merkte Drake , die ook op het bord van bestuur van de Sleep Research Society.
Drake en zijn onderzoeksteam bestudeerde 12 gezonde normale slapers , zoals bepaald door een lichamelijk onderzoek en klinisch interview . De deelnemers kregen de opdracht om hun normale slaap schema te handhaven . Ze kregen drie pillen per dag gedurende vier dagen , het nemen van een pil op zes , drie en nul uur voor de geplande bedtijd . Een van de pillen bevatte 400 mg cafe´ne , en de andere twee een placebo . Op een van de vier dagen , drie pillen waren placebo . Slaapverstoring werd subjectief gemeten met een standaard slaap dagboek en objectief met behulp van een in-home slaap monitor.
Volgens de auteurs , is dit de eerste studie naar de effecten van een bepaalde dosis van cafe´ne op verschillende tijdstippen voor het slapen onderzoeken . De resultaten suggereren dat cafe´ne moet in het algemeen worden vermeden na 05:00 om gezonde slaap mogelijk te maken.

Printen

 

 

Reacties: