Home / Nieuws / ...

 

Toegevoegde fosfaten en uw nieren*
Fosfor is voor het lichaam een belangrijk element, het is mede de ruggengraat van DNA en RNA, sterk betrokken als energie-eenheid binnen en tussen cellen, helpt hormonale signalen te vertalen naar veranderingen in cel gedrag en helpen voor een goede pH in het lichaam. Het komt in vele vormen in het lichaam voor, vaak als fosfaat. Fosfaten worden toegevoegd aan veel voedingsmiddelen als zout of als conserveermiddel en/of verdikkingsmiddel. 700 mg fosfor per dag is goede maat. Doch steeds meer wordt door de toevoegingen wel twee keer zo veel per dag ingenomen en teveel fosfor verhoogt de kans op doodgaan, meer stijfheid van de bloedvaten, afname van nierfuncties, een verhoogde afzetting van calcium op de hartkleppen, calcium dat uit de botten gehaald wordt en daardoor ook nog eens botontkalking veroorzaakt. Het zijn vooral de pieken fosfor die na het eten of drinken de goede werking van de nieren op termijn aantasten. Uit deze Amerikaanse studie blijkt nu dat het vooral de aan de voeding toegevoegde fosforverbindingen zijn die de meeste problemen voor de nieren zorgen. Het normaal in de voeding aanwezige fosfor geeft duidelijk minder problemen. Als consument heeft u wel een uitdaging want de fabrikant hoeft niet te vermelden hoeveel fosfor toegevoegd is aan de voeding.
(Oktober 2015)


 

Foods with added phosphate cause spike in blood, even in people with healthy kidneys 
Phosphates artificially added to dairy and cereal products appear to cause bigger spikes in blood phosphorus levels than naturally occurring phosphates, potentially putting harmful stress on kidneys. Too much dietary phosphate stiffens blood vessels, enlarges the heart and is bad for bones, but a new study by Houston Methodist researchers suggests it matters where the phosphates come from. 
The scientists' report will appear in the American Journal of Clinical Nutrition (early online). 
"The study suggests people should be more aware of what they eat," said Linda Moore, director of clinical research programs for Houston Methodist Hospital's Department of Surgery and the report's lead author. "The Institute of Medicine recommends 700 milligrams of phosphate per day and we think that's a good number. What we were seeing in this study was twice the consumption of that amount for a lot of people. Too much phosphate is concerning to people who are healthy -- but it is of special concern to people who already have kidney damage or chronic renal disease." 
Phosphorus, an element, is crucial for life. It helps form the backbone of DNA and RNA, is heavily involved as energy currency within and between cells, helps translate hormone signals into changes in cell behavior, and can even be a pH buffer. It occurs in many forms in the body, very commonly as phosphate. Phosphates are molecules of phosphorus and oxygen (PO43-) and are added to many foods as salts. Phosphates can be preservatives, thickening agents, and leaveners. As with anything, it seems, too much phosphate can be a bad thing. 
Over the last 10 years, a stream of correlative studies has cast pallor over phosphates as a food additive. Most of the studies have reported a positive, strong relationship between the consumption of phosphate (in any form) and various morbidities, kidney failure in particular. The more phosphates people consume, the more likely they are to experience blood vessel changes that can lead to decreased kidney function. 
"Excess phosphorus has adverse effects on patients who already have kidney disease but can also cause kidney problems," said Wadi Suki, M.D., the report's principal investigator. "High phosphorus in blood is associated with increased patient mortality, increased blood vessel stiffening, as well as increasing the rate of calcium deposition in heart valves. This calcium comes out of bones and, therefore, weakens bones as well as damaging kidneys." 
What hasn't been studied up until now is whether phosphates artificially added to food have the same impact as similar amounts of phosphates that are naturally-occurring. 
"Pancake and 'quick bread' mixes and processed cheeses often contain a lot of inorganic phosphate, so those should be consumed less frequently," said Moore, a former chairperson of the National Kidney Foundation, Council on Renal Nutrition. "We are seeing an increase in the proportion of Americans who have kidney disease, but no good explanations why. We thought that it might matter how the phosphates exist in different foods, and how we absorb them." 
The effect of these added phosphates can be interpreted by how much they raise the serum phosphorus. Controlling for kidney function and for all other types of foods eaten, one serving of dairy products with inorganic phosphate additives (e.g, 1 ounce of processed cheese) will increase the serum phosphorus by 0.07mg/dL and one serving of cereals or grains (a 1/2 cup portion) with added phosphates will increase the serum phosphorus by 0.01mg/dL. 
The researchers drew on patient data from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), a U.S. Centers for Disease Control and Prevention project that combines survey and laboratory data. They gathered patient data from 2003 to 2006 to determine what foods people were eating and how these foods affected blood phosphorus levels. Foods were rated and phosphate content quantified based on Academy of Nutrition and Dietetics guidelines. Blood phosphate levels were determined from lab tests performed within 24 hours of the first recorded meal. Kidney function was estimated from blood creatinine levels. 
The researchers controlled for body-mass index, kidney function, sex, race, and other factors. They saw the most significant increases in blood phosphate levels occurred in people who ate dairy foods and cereal/grain-based foods that contain artificially added phosphates. The researchers termed this phosphorus "inorganic phosphorus." A less pronounced but significant increase in blood phosphate levels occurred in people who ate dairy foods without artificially added phosphates. 
Predictably, kidney function impacted the degree to which phosphate levels increased. When removing kidney function as a control, the researchers found people with poor kidney function appeared to have higher blood phosphate levels, suggesting less ability to expunge excess phosphate from the blood. 
Suki added, "A general rule is that if you aren't sure which foods contain added phosphate, the outside aisles at supermarkets are better than the ones in the middle." 
Currently, the FDA does not require food producers to distinguish between naturally occurring and artificially added phosphates on labels. In fact, the FDA does not require food producers to quantify the amount of phosphate at all. 
"We believe the FDA can reconsider how it requires food producers to describe phosphorus and phosphate additives," said Suki, a former president of the American Society of Nephrology. "An educated consumer can make better dietary choices." 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Voedingsmiddelen met toegevoegde fosfaat oorzaak piek in het bloed, zelfs bij mensen met gezonde nieren
Fosfaten kunstmatig toegevoegd aan zuivel- en graanproducten lijken grotere pieken in het bloed fosfor niveaus veroorzaken dan natuurlijk voorkomende fosfaten, waardoor potentieel schadelijke stress op de nieren. Teveel voedingskundige fosfaat verstijft bloedvaten, vergroot het hart en is slecht voor de botten, maar een nieuwe studie van Houston Methodist onderzoekers suggereert dat het van belang is waar de fosfaten komen.
Het verslag van de wetenschappers 'verschijnt in het American Journal of Clinical Nutrition (vroege online).
"De studie suggereert mensen moeten zich meer bewust van wat ze eten," zei Linda Moore, directeur van het klinisch onderzoeksprogramma's voor Houston Methodist Hospital Afdeling Heelkunde en hoofdauteur van het rapport. "Het Institute of Medicine beveelt 700 milligram fosfaat per dag en we denken dat het een goed nummer. Wat we zagen in deze studie werd twee keer de consumptie van dat bedrag voor een heleboel mensen. Teveel fosfaat wordt met betrekking tot de mensen die gezond zijn - maar het is van bijzonder belang voor mensen die al nierschade of chronische nierziekte ".
Fosfor, een element is essentieel voor het leven. Het helpt de ruggengraat van DNA en RNA, sterk betrokken als energie-eenheid binnen en tussen cellen, helpt hormonale signalen te vertalen naar veranderingen in cel gedrag en kunnen zelfs een pH buffer. Het komt in vele vormen in het lichaam, zeer vaak fosfaat. Fosfaten zijn moleculen fosfor en zuurstof (PO43-) en toegevoegd aan veel voedingsmiddelen zouten. Fosfaten kunnen conserveermiddelen, verdikkingsmiddelen en leaveners. Zoals met alles, zo lijkt het, kan te veel fosfaat een slechte zaak zijn.
In de afgelopen 10 jaar, heeft een stroom van correlatieve studies bleekheid werpen op fosfaten als additief voor levensmiddelen. De meeste studies hebben een positieve, sterke relatie tussen de consumptie van fosfaat (in elke vorm) en diverse morbiditeiten, nierfalen in het bijzonder. Hoe meer fosfaten mensen consumeren, hoe meer kans dat ze bloedvat veranderingen die kunnen leiden tot een verminderde nierfunctie ervaren.
"Excess fosfor heeft nadelige gevolgen voor patiŽnten die al een nierziekte, maar kan ook leiden tot nierproblemen," zei Wadi Suki, MD, de belangrijkste onderzoeker van het rapport. "High fosfor in het bloed is geassocieerd met verhoogde mortaliteit patiŽnt, verhoogde verstijving bloedvaten, evenals het verhogen van de kalkafzetting in hartkleppen. Dit komt calcium uit botten en dus verzwakt botten en nieren beschadigen."
Wat is niet up onderzocht tot nu toe is de vraag of fosfaten kunstmatig toegevoegd aan voedsel hebben dezelfde impact als vergelijkbare hoeveelheden van fosfaten die zijn van nature voorkomende.
"Pancake en 'snel brood' mixen en smeltkaas bevatten vaak veel anorganisch fosfaat, dus die moeten minder vaak worden geconsumeerd," aldus Moore, een voormalig voorzitter van de National Kidney Foundation, de Raad op Renal Nutrition. "We zien een toename van het aandeel van de Amerikanen die een nierziekte, maar geen goede uitleg waarom. We dachten dat het misschien van belang hoe de fosfaten bestaan in verschillende voedingsmiddelen, en hoe we ze op te vangen."
Het effect van deze toegevoegde fosfaten kan worden geÔnterpreteerd door hoeveel ze verhogen de serum fosfor. Controle voor de nierfunctie en voor alle andere soorten voedsel gegeten, een portie van zuivelproducten met anorganische fosfaat additieven (bijvoorbeeld 1 ounce van verwerkte kaas) zal het serum fosfor door 0.07mg / dL en een portie van granen of granen te verhogen (een 1/2 kop portie) met toegevoegde fosfaten zal het serum fosfor van 0,01 mg / dL te verhogen.
De onderzoekers trokken op de patiŽnt gegevens van de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), een Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention project dat onderzoek en laboratoriumgegevens combineert. Zij verzamelden patiŽntgegevens 2003-2006 om te bepalen welk voedsel mensen eten en hoe deze voedingsmiddelen invloed bloed fosfor niveaus. Voedingsmiddelen werden beoordeeld en fosfaatgehalte gekwantificeerd op basis van Academy Voeding en DiŽtetiek richtlijnen. Fosfaatgehalte in het bloed werden bepaald uit laboratoriumtests uitgevoerd binnen 24 uur na de eerste geregistreerde maaltijd. Nierfunctie werd geschat uit het bloed creatinine niveaus.
De onderzoekers gecontroleerd voor body-mass index, nierfunctie, geslacht, ras en andere factoren. Zij zagen de meest significante stijgingen in de bloed fosfaatgehalte opgetreden bij mensen die zuivel en granen / graan gebaseerde voedingsmiddelen die kunstmatig toegevoegde fosfaten bevatten aten. De onderzoekers noemde deze fosfor "anorganisch fosfor." Een minder uitgesproken, maar significante toename in het bloed fosfaatgehalte opgetreden bij mensen die zuivelproducten zonder kunstmatig toegevoegde fosfaten aten.
Voorspelbaar, nierfunctie beÔnvloed hoeverre fosfaatgehalte verhoogd. Bij het verwijderen nierfunctie als controle, de onderzoekers hebben personen met beperkte nierfunctie bleken hogere bloedfosfaat niveaus, wat suggereert minder vermogen om overmaat fosfaat bannen uit het bloed.
Suki voegt toe: "Een algemene regel is dat als je niet zeker weet welke voedingsmiddelen bevatten toegevoegd fosfaat, de buitenkant gangpaden bij supermarkten zijn beter dan die in het midden."
Momenteel is de FDA niet voedselproducenten nodig om onderscheid te maken tussen de natuurlijk voorkomende en kunstmatig toegevoegde fosfaten op etiketten. In feite is de FDA niet voedselproducenten vereisen om de hoeveelheid fosfaat te kwantificeren helemaal.
"Wij geloven dat de FDA kan heroverwegen hoe het vereist voedselproducenten fosfor en fosfaat additieven te beschrijven", zegt Suki, een voormalig president van de American Society of Nephrology. "Een opgeleide consument kan beter voedingskeuzes te maken." 

Printen

 

 

Reacties: