Home / Nieuws / ...

 

Verzadigd vet geen boosdoener*
Dat verzadigd vet slagaders doet verstoppen en zo hartproblemen veroorzaakt is een ongegronde opvatting, zo blijkt uit een analyse van diverse studies door wetenschappers uit verschillende landen. Het plaatsen van een zgn stent in een wat verstopte slagader is geen goede oplossing want daardoor, zo blijkt uit de analyse, verlaagt de kans op een hartaanval of het doodgaan daaraan niet. Hartproblemen, zo stellen de onderzoekers worden veroorzaakt door chronische ontstekingen als gevolg van te weinig bewegen, stress en ongezonde voeding. In de voeding veel koolhydraten vervangen door gezonde vetten zorgt al voor minder ontstekingen. Een meer mediterraan dieet remt ontstekingen nog meer. 
De studie. (Juli 2017)


Artery-clogging saturated fat myth debunked
Among doctors and the public alike, there is a popular belief that dietary saturated fat clogs up the arteries and results in coronary heart disease. A new editorial published in the British Journal of Sports Medicine says that this notion of saturated fat clogging a pipe is "just plain wrong." 
The article is the result of a collaboration between a team of cardiologists, including: Dr. Aseem Malhotra, of Lister Hospital in Stevenage, in the United Kingdom; Prof. Rita Redberg, of the University of California-San Francisco School of Medicine and editor of JAMA Internal Medicine; and Pascal Meier, of University Hospital Geneva in Switzerland and University College London, who is also the editor of BMJ Open Heart. 
The team cited reviews that show no association between intake of saturated fat and a greater risk of heart disease, in order to support their argument against the existence of artery-clogging saturated fat. 
"It is time to shift the public health message in the prevention and treatment of coronary artery disease away from measuring serum lipids and reducing dietary saturated fat," say the authors. Instead of focusing on lowering blood fats and cutting out dietary saturated fats, the importance of eating "real food," partaking in regular physical activity, and minimizing stress, should all be emphasized. 
According to Malhotra, Redberg, and Meier, the current approach to managing heart disease echoes the practice of plumbing, but the notion of improving the condition by "unclogging a pipe" has been invalidated by a series of clinical trials. The trials found that when a stent was inserted to widen narrowed arteries, the risk of heart attack or death was not lessened. 
"Decades of emphasis on the primacy of lowering plasma cholesterol, as if this was an end in itself and driving a market of 'proven to lower cholesterol' and 'low fat' foods and medications, has been misguided," the panel contends. These misconceptions may stem from "selective reporting of data," they suggest. 
Coronary artery heart disease is the most common type of heart disease and the leading cause of death for men and women in the United States. The chronic inflammatory condition responds positively to a Mediterranean-style diet, rich in the anti-inflammatory compounds often found in extra virgin olive oil, vegetables, oily fish, and nuts, the researchers note. 
Coronary heart disease reduced with regular exercise, eating 'real' food
The best predictor of heart disease risk involves a high total cholesterol (TC) to high-density lipoprotein (HDL) ratio, not low-density lipoprotein. Dietary changes, such as substituting refined carbohydrates with healthful high-fat foods including olive oil and nuts, can significantly reduce the high TC to HDL ratio, the experts explain. 
Exercise plays an essential role in preventing heart disease and may increase life expectancy by 3.4 to 4.5 years. Just 30 minutes of moderate activity per day on more than three occasions each week has been shown to make a difference to risk factors for inactive adults. Furthermore, the researchers point out that regular brisk walking may be more effective at preventing coronary disease than running. 
Chronic stress is a risk factor for coronary heart disease that "should not be overlooked," the team underline. Chronic stress puts the body's inflammatory response on a continuous state of high alert. Research has shown that environmental stress, such as childhood trauma, can decrease life expectancy by up to 20 years. The authors write: 
"Combining a complete lifestyle approach of a healthful diet, regular movement, and stress reduction will improve quality of life, reduce cardiovascular, and all-cause mortality." 
The researchers add that spending just 22 minutes per day walking and eating healthful food can prevent coronary artery disease. However, "there is no business model or market to help spread this simple yet powerful intervention," the authors conclude. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Arterie-verstopping verzadigde vetmythe debunked
Onder artsen en het publiek is er een populaire overtuiging dat dieet verzadigd vet de arteriŽn verstoort en resulteert in coronaire hartziekte. Een nieuw redactie gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine zegt dat dit begrip van verzadigd vet verstopte een pijp is "gewoon fout."
Het artikel is het gevolg van een samenwerking tussen een team van cardiologen, waaronder: Dr. Aseem Malhotra, van het Lister Hospital in Stevenage, in het Verenigd Koninkrijk; Prof. Rita Redberg, van de Universiteit van CaliforniŽ-San Francisco School of Medicine en redacteur van JAMA Internal Medicine; En Pascal Meier, van het Universitair Ziekenhuis GenŤve in Zwitserland en University College London, die ook de redacteur van BMJ Open Heart is.
Het team citeerde recensies die geen verband tonen tussen de inname van verzadigd vet en een groter risico op hart-en vaatziekten, om hun argument te ondersteunen tegen het bestaan van verdovingsvervuiling van slagaders.
"Het is tijd om het volksgezondheidbericht in de preventie en behandeling van hartvliesziekte te verplaatsen, weg van het meten van serumlipiden en het verminderen van dieet verzadigd vet," zegt de auteurs. In plaats van zich te concentreren op het verlagen van bloedvetten en het uitzetten van voedingsverzadigde vetten, moet het allereerst worden onderstreept dat het belangrijk is om echt eten te eten, dat u regelmatig lichamelijke activiteiten doet en stress minimaliseert.
Volgens Malhotra, Redberg en Meier is de huidige aanpak van hartziekten de praktijk van loodgieterswerk, maar het idee om de conditie te verbeteren door 'een pijp te verwijderen' is ongeldig gemaakt door een aantal klinische proeven. De proeven bleken dat wanneer een stent werd ingevoegd om de vernoude slagaders te verbreden, werd het risico op hartaanval of dood niet verminderd.
"Decennia van de nadruk op het voorrang van het verlagen van plasmacholesterol, alsof dit een doel op zichzelf was en een markt van 'bewezen cholesterol- en' laag-vet'-voedsel en medicijnen heeft geleid, is misleid, 'pleit het panel. Deze misvattingen kunnen voortvloeien uit "selectieve rapportage van gegevens", stellen zij voor.
Hartziekte van de hartslagader is het meest voorkomende type hartziekte en de belangrijkste oorzaak van de dood voor mannen en vrouwen in de Verenigde Staten. De chronische ontstekingsvoorwaarde reageert positief op een mediterraan-dieet, rijk aan de anti-inflammatoire verbindingen die vaak voorkomen in extra jungle olijfolie, groenten, vette vis en noten, de onderzoekers notitie.
Coronaire hartziekte vermindert met regelmatige lichaamsbeweging en eet echt eten
De beste voorspeller van hart-en vaatziekten bestaat uit een hoog totaal cholesterolgehalte (TC) tot een hoge dichtheidslipoproteÔne (HDL) -verhouding, geen lipoproteÔne met een lage dichtheid. Dieetwijzigingen, zoals het vervangen van geraffineerde koolhydraten met gezonde vetvruchten, waaronder olijfolie en noten, kunnen de hoge TC tot HDL-verhouding aanzienlijk verminderen, aldus de deskundigen.
Oefening speelt een essentiŽle rol in het voorkomen van hartziekten en kan de levensverwachting met 3,4 tot 4,5 jaar verhogen. Slechts 30 minuten gematigde activiteit per dag, meer dan drie keer per week, is aangetoond dat het een verschil maakt tussen risicofactoren voor inactieve volwassenen. Bovendien wijzen de onderzoekers erop dat regelmatige snelle gangen effectiever kunnen zijn bij het voorkomen van coronaire ziekte dan het rennen.
Chronische stress is een risicofactor voor coronaire hartziekte die "niet mag worden over het hoofd gezien", onderstreept het team. Chronische stress brengt het ontstekingsrespons van het lichaam op een voortdurende staat van hoge waarschuwing. Onderzoek heeft aangetoond dat milieuspanning, zoals kindertijdrauma, de levensverwachting met maximaal 20 jaar kan verminderen. De auteurs schrijven:
"Het combineren van een complete levensstijlbenadering van een gezond dieet, regelmatige beweging en stressvermindering zal de kwaliteit van leven verbeteren, de cardiovasculaire vermindering en de sterfte veroorzaken."
De onderzoekers voegen eraan toe dat uitgaven slechts 22 minuten per dag lopen en gezond eten eten kan coronaire hartziekte voorkomen. Echter, "er is geen bedrijfsmodel of markt om deze eenvoudige maar krachtige interventie te verspreiden," concluderen de auteurs.

Printen

 

 

Reacties: