Home / Nieuws / ...

 

Voeding beter dan bloeddrukmedicijnen *
Het aanpassen van de voedingsgewoontes blijkt bij hoge bloeddruk net zo effectief of zelfs beter dan het gebruik van bloeddruk verlagende medicijnen. Alleen wat zout verminderen doet wel iets doch niet voldoende. Een meer mediterraan dieet bestaande uit veel groenten en fruit, volkoren granen, zuivel , vis, gevogelte en zaden en noten doet al bijna net zoveel als de medicijnen, bij hoge bloeddruk. Als dan ook nog duidelijk minder zout (ca. 3 gram/dag) gegeten wordt zijn de resultaten duidelijk beter dan die bereikt kunnen worden met medicijnen.

 


De studie. (Februari 2018)


Low-salt and heart-healthy dash diet as effective as drugs for some adults with high blood pressure
A study of more than 400 adults with prehypertension, or stage 1 high blood pressure, found that combining a low-salt diet with the heart-healthy DASH diet substantially lowers systolic blood pressureóthe top number in a blood pressure testóespecially in people with higher baseline systolic readings. 
Results of the randomized clinical trial of the dietary combination, conducted by researchers at the Johns Hopkins University School of Medicine, were published in the Journal of the American College of Cardiology.
"Our results add to the evidence that dietary interventions are as effective asóor more effective thanóantihypertensive drugs in those at highest risk for high blood pressure, and should be a routine first-line treatment option for such individuals," says Stephen Juraschek, M.D., an adjunct assistant professor at Johns Hopkins and an instructor of medicine at Harvard Medical School.
The Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet, long promoted by the National Heart, Lung, and Blood Institute and the American Heart Association, is rich in fruits, vegetables and whole grains, along with low-fat or fat-free dairy, fish, poultry, beans, seeds and nuts.
While both low-sodium and DASH diets have long been known to prevent or lower high blood pressure, Juraschek says the new study was designed to examine the effects of combining the two diets in adults with early or modest forms of high blood pressureóthose considered to be at greatest risk for developing more severe forms of hypertension known to increase the likelihood of stroke, kidney disease, heart attacks and heart failure.
For the study, investigators tested and followed 412 adults, including 234 women, ranging in age from 23 to 76 years and with a systolic blood pressure of 120-159 mm Hg and a diastolic blood pressure between 80-95 mm Hg (i.e., prehypertension or stage 1 hypertension). Fifty-seven percent of the participants were African-American.
At the start of the study, none of the participants was taking antihypertensive drugs or insulin, none had a prior diagnosis of or current heart disease, renal insufficiency, poorly controlled cholesterol levels or diabetes.
Investigators put all participants on the DASH diet or a control diet for 12 weeks. The control diet was similar to that of a normal American diet based on the average macronutrient and micronutrient profile of the U.S. population.
All participants were also fed 50 (low), 100 (medium) or 150 (high) mmol/day of sodium in random order over four-week periods. Fifty mmol/day is equivalent to 1,150 mg of sodium. A teaspoon of salt is equal to 2,400 mg of sodium. A diet that includes 100 mmol/day of salt is equivalent to 2,300 mg of sodiumóor nearly a teaspoon of salt. This is the maximum level of sodium intake recommended by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) and is thought to reduce the risk for heart disease and stroke.
At the time of the study, according to the National Health and Nutrition Examination Survey, Americans consumed about 150 mmol/day of sodium, which is considered by the FDA to be harmful and may increase a person's risk for high blood pressure, heart disease and stroke.
Participants were sorted into four groups based on their baseline systolic blood pressure: 120-129, 130-139, 140-149 and 150 or greater baseline systolic blood pressure.
After four weeks, the investigators found that the group with 150 or greater baseline systolic blood pressure on just the DASH diet had an average of 11 mm Hg reduction in systolic blood pressure compared to a 4 mm Hg reduction in those solely on the DASH diet, but whose baseline systolic pressures were less than 130.
When the researchers combined the DASH diet with the low-sodium diet and compared participants' blood pressures to those on the high-sodium control diet, they found that the group with less than 130 systolic blood pressure at baseline had a 5 mm Hg reduction in systolic blood pressure; the group with 130-139 mm Hg baseline systolic blood pressure had a 7 mm Hg reduction; and the group with baseline systolic blood pressure between 140-149 had a 10 mm Hg reduction.
Most surprisingly, say the researchers, a participant who had a baseline systolic blood pressure of 150 or greater and was consuming the combination low-sodium/DASH diet had an average reduction of 21 mm Hg in systolic blood pressure compared to the high-sodium control diet.
"This is outstanding, it's huge," says Juraschek, because it suggests that those at highest risk for serious hypertension achieve the greatest benefit from the combination diet.
To put the potential impact of the findings into context, Juraschek says, the FDA requires any new antihypertensive agent submitted for approval to lower systolic blood pressure by 3-4 mm Hg. Most established medications on the market, such as ACE inhibitors, beta-blockers, or calcium channel blockers, on average reduce systolic blood pressure by 10-15 mm Hg.
"What we're observing from the combined dietary intervention is a reduction in systolic blood pressure as high as, if not greater than, that achieved with prescription drugs," says senior study author Lawrence Appel, M.D., M.P.H., professor of medicine at the Johns Hopkins University School of Medicine. "It's an important message to patients that they can get a lot of mileage out of adhering to a healthy and low-sodium diet."
The researchers caution that the study did not address effects in people with systolic blood pressure of 160 or greater or in persons with prior cardiovascular disease or medication treated diabetes. Further studies with larger sample sizes are needed to investigate the impact of the low-sodium/DASH diet on these populations. 
More information: Stephen P. Juraschek et al. Effects of Sodium Reduction and the DASH Diet in Relation to Baseline Blood Pressure, Journal of the American College of Cardiology (2017). DOI: 10.1016/j.jacc.2017.10.011 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Een zoutarm en hartgezond dieet is even effectief als geneesmiddelen voor sommige volwassenen met hoge bloeddruk
Een onderzoek bij meer dan 400 volwassenen met prehypertensie of hoge bloeddruk in stadium 1 vond dat het combineren van een zoutarm dieet met het hart-gezonde DASH-dieet de systolische bloeddruk aanzienlijk verlaagt-het hoogste cijfer bij een bloeddrukmeting-vooral bij mensen met hogere systolische waarden van de basislijn.
De resultaten van de gerandomiseerde klinische studie van de voedingscombinatie, uitgevoerd door onderzoekers van de Johns Hopkins University School of Medicine, werden gepubliceerd in het Journal of the American College of Cardiology.
"Onze resultaten dragen bij aan het bewijs dat dieetinterventies even effectief zijn als, of effectiever dan, antihypertensiva bij diegenen die het grootste risico lopen op hoge bloeddruk, en een routine eerstelijns behandelingsoptie moeten zijn voor dergelijke individuen," zegt Stephen Juraschek , MD, adjunct-assistent-professor bij Johns Hopkins en docent geneeskunde aan de Harvard Medical School.
De Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) dieet, lang gepromoot door het National Heart, Lung en Blood Institute en de American Heart Association, is rijk aan fruit, groenten en volle granen, samen met vetarme of vetvrije zuivelproducten, vis, gevogelte, bonen, zaden en noten.
Hoewel het al lang bekend is dat natriumarm en DASH-diŽten een hoge bloeddruk voorkomen of verlagen, zegt Juraschek dat de nieuwe studie is opgezet om de effecten te onderzoeken van het combineren van de twee diŽten bij volwassenen met vroege of bescheiden vormen van hoge bloeddruk, die beschouwd worden als het grootste risico lopen op de ontwikkeling van ernstigere vormen van hypertensie waarvan bekend is dat deze de kans op een beroerte, nierziekte, hartaanvallen en hartfalen vergroten.
Voor het onderzoek testten en volgden 412 volwassenen, waaronder 234 vrouwen, variŽrend in leeftijd van 23 tot 76 jaar en met een systolische bloeddruk van 120-159 mm Hg en een diastolische bloeddruk tussen 80-95 mm Hg (dwz prehypertensie). of stadium 1 hypertensie). Zevenenvijftig procent van de deelnemers was Afrikaans-Amerikaans.
Aan het begin van het onderzoek nam geen van de deelnemers antihypertensiva of insuline, geen van hen had een eerdere diagnose van of een huidige hartaandoening, nierinsufficiŽntie, slecht gecontroleerde cholesterolwaarden of diabetes.
Onderzoekers zetten alle deelnemers 12 weken lang op het DASH-dieet of een controledieet. Het controledieet was vergelijkbaar met dat van een normaal Amerikaans dieet op basis van het gemiddelde profiel van macronutriŽnt en micronutriŽnt van de Amerikaanse bevolking.
Alle deelnemers kregen ook gedurende perioden van vier weken in willekeurige volgorde 50 (laag), 100 (gemiddeld) of 150 (hoog) mmol / dag natrium toegediend. Vijftig mmol / dag komt overeen met 1150 mg natrium. Een theelepel zout is gelijk aan 2.400 mg natrium. Een dieet met 100 mmol / dag zout is gelijk aan 2.300 mg natrium - of bijna een theelepel zout. Dit is het maximale niveau van natriuminname aanbevolen door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en er wordt gedacht dat dit het risico voor hartziekten en beroertes vermindert.
Op het moment van de studie consumeerden Amerikanen volgens de National Health and Nutrition Examination Survey ongeveer 150 mmol / dag natrium, wat door de FDA als schadelijk wordt beschouwd en het risico van een persoon voor hoge bloeddruk, hartaandoeningen en beroerte.
Deelnemers werden in vier groepen gesorteerd op basis van hun basislijn systolische bloeddruk: 120-129, 130-139, 140-149 en 150 of meer basislijn systolische bloeddruk.
Na vier weken ontdekten de onderzoekers dat de groep met 150 of meer basislijn systolische bloeddruk op alleen het DASH-dieet een gemiddelde verlaging van 11 mmHg van de systolische bloeddruk had vergeleken met een vermindering van 4 mm Hg in die alleen op het DASH-dieet, maar waarvan de basislijn systolische druk lager was dan 130.
Toen de onderzoekers het DASH-dieet combineerden met het natriumarm dieet en de bloeddruk van de deelnemers vergeleken met die van het hoge-natriumcontroledieet, ontdekten ze dat de groep met minder dan 130 systolische bloeddruk bij aanvang een 5 mm Hg-reductie had in systolische bloeddruk; de groep met een systolische bloeddruk van 130-139 mm Hg had een afname van 7 mmHg; en de groep met baseline systolische bloeddruk tussen 140-149 had een afname van 10 mm Hg.
Het meest verrassend, zeggen de onderzoekers, een deelnemer die een basislijn systolische bloeddruk van 150 of hoger had en het gecombineerde laag-natrium / DASH-dieet consumeerde, had een gemiddelde verlaging van 21 mm Hg in systolische bloeddruk in vergelijking met de hoge natriumcontrole dieet.
"Dit is uitstekend, het is enorm", zegt Juraschek, omdat het suggereert dat degenen met het hoogste risico op ernstige hypertensie het grootste voordeel halen uit het combinatiedieet.
Om de potentiŽle impact van de bevindingen in de juiste context te plaatsen, zegt Juraschek dat de FDA vereist dat nieuwe antihypertensiva ter goedkeuring worden voorgelegd om de systolische bloeddruk met 3-4 mm Hg te verlagen. De meeste gevestigde medicijnen op de markt, zoals ACE-remmers, bŤtablokkers of calciumkanaalblokkers, aan gemiddelde verlaagt de systolische bloeddruk met 10-15 mm Hg. "Wat we waarnemen van de gecombineerde dieetinterventie is een verlaging van de systolische bloeddruk zo hoog als, zo niet groter dan, die wordt bereikt met geneesmiddelen op recept", zegt senior studie auteur Lawrence Appel, MD, MPH, hoogleraar geneeskunde aan de Johns Hopkins University School of Medicine. "Het is een belangrijke boodschap voor patiŽnten dat ze veel kilometers kunnen maken door zich aan een gezond en natriumarm dieet te houden." De onderzoekers waarschuwen dat de studie niet de effecten van mensen met een systolische bloeddruk van 160 of hoger of in personen met eerdere hart- en vaatziekten of met medicatie behandelde diabetes. Verdere studies met grotere steekproefgroottes zijn nodig om de impact van het natriumarm / DASH-dieet op deze populaties te onderzoeken. Meer informatie: Stephen P. Juraschek et al. Effecten van natriumreductie en het DASH-dieet in relatie tot baseline bloeddruk, Journal of the American College of Cardiology (2017). DOI: 10.1016 / j.jacc.2017.10.011

Printen

 

 

Reacties:

 

En dan te bedenken dat bloeddruk verlagende medicatie in Nederland en BelgiŽ de meest gebruikte medicatie is, bijna 25% van de mensen neemt deze medicijnen!!!.