Home / Nieuws / ...

 

Kracht handdruk en uw hart*
Van een weinig krachtige handdruk heeft eerder onderzoek al laten zien dat daardoor de kans op hart- en vaatziektes en het doodgaan groter wordt. Uit een nieuwe studie onder ruim 5.000 deelnemers blijkt nu dat deelnemers met een sterke handdruk vaak meer bloed per hartslag pompen ondanks een lagere hartmassa. Dit houdt in dat het hart minder lijdt onder een aandoening die remodeling (vervorming) van de hartspier wordt genoemd. (Remodeling kan optreden als reactie op stressoren zoals hoge bloeddruk of een hartaanval). 
De studie. (Juni 2018)


Hand grip strength may be associated with cardiac function and structure
Stronger hand grip may be linked to heart shape and function indicative of reduced cardiovascular events
Better hand grip strength may be associated with cardiac functions and structures that help reduce the risk of cardiovascular incidents, according to a study published in the open-access journal PLOS ONE by Sebastian Beyer and Steffen Petersen from the Queen Mary University of London, UK, and colleagues.
Hand grip strength, often used as a measure for muscular strength, has been previously associated with risk for cardiovascular incidents and mortality. However, little is known about the association between hand grip strength and the shape and function of the heart.
Beyer and colleagues gathered and analyzed cardiovascular magnetic resonance images and data on hand grip strength from 5,065 participants that were previously participants in the UK Biobank prospective cohort study. They then constructed a statistical model that accounted for potential factors that could impact the data such as baseline demographics, cardiac risk factors, drivers of muscle mass, and physical activity level.
The researchers found that participants with stronger hand grips were often pumping more blood per heart beat despite having a lower heart mass, indicating that the heart is suffering less from a condition called remodeling (reshaping) of the heart muscle (remodeling can occur in response to stressors such as high blood pressure or a heart attack). Less remodeling is known to reduce the risk for cardiovascular events. The authors suggest that these findings help improve our understanding of how heart shape and function may contribute to the association between handgrip strength and cardiovascular emergencies and mortality.
"Our study of over 4,600 people shows that better handgrip strength is associated with having a healthier heart structure and function," says Petersen. "Handgrip strength is an inexpensive, reproducible and easy to implement measure, and could become an important method for identifying those at a high risk of heart disease and preventing major life-changing events, such as heart attacks."
Sebastian E. Beyer, Mihir M. Sanghvi, Nay Aung, Alice Hosking, Jackie A. Cooper, Josť Miguel Paiva, Aaron M. Lee, Kenneth Fung, Elena Lukaschuk, Valentina Carapella, Murray A. Mittleman, Soren Brage, Stefan K. Piechnik, Stefan Neubauer, Steffen E. Petersen. Prospective association between handgrip strength and cardiac structure and function in UK adults. PLOS ONE, 2018; 13 (3): e0193124 DOI: 10.1371/journal.pone.0193124

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

De sterkte van de handgreep kan verband houden met de hartfunctie en structuur
Een sterkere handgreep kan worden gekoppeld aan de vorm van het hart en de functie die wijst op verminderde cardiovasculaire gebeurtenissen
Betere handgreepsterkte kan worden geassocieerd met cardiale functies en structuren die het risico op cardiovasculaire incidenten helpen verminderen, volgens een studie die is gepubliceerd in het open access-tijdschrift PLOS ONE door Sebastian Beyer en Steffen Petersen van de Queen Mary University of Londen, VK en collega's.
Handgreepsterkte, vaak gebruikt als maat voor spierkracht, is eerder geassocieerd met het risico op cardiovasculaire incidenten en mortaliteit. Er is echter weinig bekend over het verband tussen de sterkte van de handgreep en de vorm en functie van het hart.
Beyer en zijn collega's verzamelden en analyseerden cardiovasculaire magnetische resonantiebeelden en gegevens over de sterkte van de handgreep van 5.065 deelnemers die eerder deelnamen aan de prospectieve cohortstudie van de UK Biobank. Vervolgens construeerden ze een statistisch model dat rekening hield met mogelijke factoren die van invloed kunnen zijn op de gegevens, zoals basislijn demografie, cardiale risicofactoren, bestuurders van spiermassa en fysieke activiteitsniveau.
De onderzoekers ontdekten dat deelnemers met sterkere handgrepen vaak meer bloed per hartslag pompten ondanks een lagere hartmassa, wat aangeeft dat het hart minder lijdt onder een aandoening die hermodellering (omvorming) van de hartspier wordt genoemd (hermodellering kan optreden als reactie op stressoren zoals hoge bloeddruk of een hartaanval). Minder remodeling is bekend om het risico op cardiovasculaire gebeurtenissen te verminderen. De auteurs suggereren dat deze bevindingen bijdragen aan een beter begrip van hoe de vorm en functie van het hart kunnen bijdragen aan de associatie tussen sterkte van de handgreep en cardiovasculaire noodsituaties en mortaliteit.
"Onze studie van meer dan 4.600 mensen laat zien dat een betere handgreepsterkte wordt geassocieerd met een gezondere hartstructuur en -functie", zegt Petersen. "Handgreepsterkte is een goedkope, reproduceerbare en eenvoudig te implementeren maatregel, en zou een belangrijke methode kunnen worden voor het identificeren van mensen met een hoog risico op hartaandoeningen en het voorkomen van belangrijke levensveranderende gebeurtenissen, zoals hartaanvallen."
Sebastian E. Beyer, Mihir M. Sanghvi, Nay Aung, Alice Hosking, Jackie A. Cooper, Josť Miguel Paiva, Aaron M. Lee, Kenneth Fung, Elena Lukaschuk, Valentina Carapella, Murray A. Mittleman, Soren Brage, Stefan K. Piechnik, Stefan Neubauer, Steffen E. Petersen. Mogelijke associatie tussen handgreepsterkte en hartstructuur en -functie bij volwassenen in het VK. PLOS ONE, 2018; 13 (3): e0193124 DOI: 10.1371 / journal.pone.0193124

Printen

 

 

Reacties: