Home / Nieuws / ...

 

Luchtwegeninfecties en hartaanval*
Uit een studie onder 578 hartpatiŽnten blijkt dat luchtwegeninfecties de kans op een hartaanval flink kunnen vergroten. Alhoewel de kans op een hartaanval klein kan zijn zorgen luchtwegeninfecties voor een duidelijk grotere kans. Infecties van de onderste luchtwegen zoals luchtpijp en longen doen die kans al gauw 17 keer hoger worden, gedurende de eerste 7 dagen van de infectie. Daarna neemt die kans steeds meer af, maar een maand lang blijft er een verhoogde kans. Infecties van de bovenste luchtwegen zoals bijv. een gewone verkoudheid doen de kans op een hartaanval altijd nog 13 keer vergroten.
De studie. (Juli 2017)


Heart attack risk increases 17-fold following respiratory infections
The risk of having a heart attack is 17 times higher in the seven days following a respiratory infection, University of Sydney research has found.
Published in Internal Medicine Journal, this is the first study to report an association between respiratory infections such as pneumonia, influenza and bronchitis and increased risk of heart attack in patients confirmed by coronary angiography (a special X-Ray to detect heart artery blockages).
"Our findings confirm what has been suggested in prior studies that a respiratory infection can act as a trigger for a heart attack," said senior author Professor Geoffrey Tofler, cardiologist from University of Sydney, Royal North Shore Hospital and Heart Research Australia.
"The data showed that the increased risk of a heart attack isn't necessarily just at the beginning of respiratory symptoms, it peaks in the first 7 days and gradually reduces but remains elevated for one month."
The study was an investigation of 578 consecutive patients with heart attack due to a coronary artery blockage, who provided information on recent and usual occurrence of symptoms of respiratory infection.
Seventeen per cent of patients reported symptoms of respiratory infection within 7 days of the heart attack, and 21 per cent within 31 days.
Patients were interviewed about their activities before the onset of their heart attack, including if they experienced a recent "flu-like illness with fever and sore throat." They were considered affected if they reported sore throat, cough, fever, sinus pain, flu-like symptoms, or if they reported a diagnosis of pneumonia or bronchitis.
A second analysis was among those with symptoms restricted to the upper respiratory tract, which included the common cold, pharyngitis, rhinitis and sinusitis.
Lead author Dr Lorcan Ruane, who conducted the work at University of Sydney said: "For those participants who reported milder upper respiratory tract infection symptoms the risk increase was less, but was still elevated by 13 fold."
"Although upper respiratory infections are less severe, they are far more common than lower respiratory tract symptoms. Therefore it is important to understand their relationship to the risk of heart attacks, particularly as we are coming into winter in Australia," he said.
Associate Professor Thomas Buckley, study investigator from Sydney Nursing School said: "The incidence of heart attacks is highest during winter in Australia."
"This winter peak in seen not only in Australia but also in other countries around the world is likely due in part to the increased incidence of respiratory infections.
"People should take measures to reduce exposure to infection, including flu and pneumonia vaccines where appropriate."
Professor Tofler added: "Possible reasons for why respiratory infection may trigger a heart attack include an increased tendency towards blood clotting, inflammation and toxins damaging blood vessels, and changes in blood flow."
"Our message to people is while the absolute risk that any one episode will trigger a heart attack is low, they need to be aware that a respiratory infection could lead to a coronary event. So consider preventative strategies where possible, and don't ignore symptoms that could indicate a heart attack.
"The next step is to identify treatment strategies to decrease this risk of heart attack, particularly in individuals who may have increased susceptibility."
Lorcan Ruane, Thomas Buckley, Soon Y. S. Hoo, Peter S. Hansen, Catherine McCormack, Elizabeth Shaw, Judith Fethney, Geoffrey H. Tofler. Triggering of acute myocardial infarction by respiratory infection. Internal Medicine Journal, 2017; 47 (5): 522 DOI: 10.1111/imj.13377 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Risico's bij hartaanval stijgen 17 maal na respiratoire infecties
Het risico op een hartaanval is 17 keer hoger in de zeven dagen na een ademhalingsinfectie, heeft het onderzoek van de Universiteit van Sydney gevonden.
Gepubliceerd in het Internal Medicine Journal, is dit de eerste studie om een verband tussen luchtweginfecties zoals longontsteking, griep en bronchitis te rapporteren en verhoogd risico op hartaanval bij patiŽnten die zijn bevestigd door coronaire angiografie (een speciale rŲntgenstraling om hartaderaderblokkade te detecteren).
"Onze bevindingen bevestigen wat is aanbevolen in eerdere studies dat een ademhalingsinfectie kan optreden als een trigger voor een hartaanval," zei senior auteur professor Geoffrey Tofler, cardioloog van de Universiteit van Sydney, Royal North Shore Hospital en Heart Research Australia.
"De gegevens toonden aan dat het verhoogde risico op een hartaanval niet noodzakelijkerwijs net aan het begin van de ademhalingsstoornissen is. Het pikt in de eerste 7 dagen en vermindert geleidelijk maar blijft voor een maand hoog."
De studie was een onderzoek naar 578 opeenvolgende patiŽnten met een hartaanval door een coronair hartslagader, die informatie verstrekte over recent en gebruikelijk voorkomen van symptomen van ademhalingsinfectie.
Zeventien procent van de patiŽnten meldde symptomen van ademhalingsinfectie binnen 7 dagen na de hartaanval en 21 procent binnen 31 dagen.
PatiŽnten werden geÔnterviewd over hun activiteiten voor het begin van hun hartaanval, waaronder als ze een recente "griepachtige ziekte met koorts en keelpijn hebben ervaren". Zij werden beschouwd als aangetast als ze zere keel, hoest, koorts, sinuspijn, griepachtige symptomen meldden of als zij een diagnose van longontsteking of bronchitis meldden.
Een tweede analyse was onder de symptomen die beperkt waren tot de bovenste luchtwegen, waaronder de verkoudheid, faryngitis, rhinitis en sinusitis.
Loodschrijver Dr Lorcan Ruane, die het werk aan de Universiteit van Sydney heeft uitgevoerd, zei: "Voor de deelnemers die gemeld zijn aan lichte symptomen van de luchtwegen in de luchtwegen, is de risicobereiding minder, maar is het nog steeds 13-voudig verhoogd."
"Hoewel bovenste luchtweginfecties minder ernstig zijn, zijn ze veel vaker dan symptomen van de luchtwegen. Daarom is het belangrijk om hun relatie met het risico op hartaanvallen te begrijpen, vooral als we in AustraliŽ in de winter komen," zei hij.
Associate Professor Thomas Buckley, studieonderzoeker van de Sydney Nursing School zei: "De incidentie van hartaanvallen is het hoogst tijdens de winter in AustraliŽ."
"Deze winterpiek is niet alleen in AustraliŽ, maar ook in andere landen over de hele wereld gezien, waarschijnlijk te wijten aan de toegenomen incidentie van luchtweginfecties.
"Mensen moeten maatregelen treffen om de blootstelling aan infectie te verminderen, met inbegrip van vaccins voor griep- en longontsteking."
Professor Tofler voegde eraan toe: "Mogelijke redenen waarom ademhalingsinfectie een hartaanval kan veroorzaken, is een verhoogde neiging tot bloedstolling, ontsteking en toxinen die bloedvaten schaden en veranderingen in de bloedstroom."
"Onze boodschap aan mensen is, terwijl het absolute risico dat een episode een hartaanval zal veroorzaken, laag is, zij moeten zich ervan bewust zijn dat een ademhalingsinfectie kan leiden tot een coronaire gebeurtenis. Zorg daarom voor preventieve strategieŽn waar mogelijk en negeer niet Symptomen die een hartaanval zouden kunnen aantonen.
"De volgende stap is om behandelingsstrategieŽn te identificeren om dit risico op hartaanval te verminderen, met name bij personen die de gevoeligheid kunnen verhogen."

Printen

 

 

Reacties: