Home / Nieuws / ...

 

Voeding belangrijk na borstkanker*
Volgens een Amerikaanse studie onder 365 vrouwen die voor borstkanker behandeld waren blijkt dat bepaalde voeding kan zorgen voor duidelijk minder bijwerkingen als gevolg van de behandelingen. Het zijn vooral blanke vrouwen die hier voordeel aan hebben. Als voeding zijn nu alle kruisbloemige groenten zoals broccoli, verschillende koolsoorten en spruiten van belang en voor vrouwen die vroeger ook al regelmatig sojaproducten gegeten hadden kunnen deze nu zeker ook eten om de bijwerkingen te verminderen.
De studie. (Februari 2018)


Soy, cruciferous vegetables associated with fewer common breast cancer treatment side effects
Consuming soy foods (such as soy milk, tofu and edamame) and cruciferous vegetables (such as cabbages, kale, collard greens, bok choy, Brussels sprouts, and broccoli) may be associated with a reduction in common side effects of breast cancer treatment in breast cancer survivors, say a team of scientists led by Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center.
In the study, published in Breast Cancer Research and Treatment, higher intake of cruciferous vegetables and soy foods were associated with fewer reports of menopausal symptoms. Higher soy intake was also associated with less reported fatigue. The breast cancer survivors studied included 173 non-Hispanic white and 192 Chinese Americans including US-born Chinese and Chinese immigrants.
Researchers say breast cancer survivors often experience side effects from cancer treatments that can persist months or years after completion of treatment. For example, because many treatments designed to prevent breast cancer recurrence inhibit the body's production or use of estrogen, the hormone that can fuel breast cancer growth, breast cancer patients often experience hot flashes and night sweats, among other side effects.
The lead author on the study, Sarah Oppeneer Nomura, PhD, of Georgetown Lombardi, said that while further research is needed in larger study populations and with more detailed dietary data, this project addresses an important gap in research on the possible role of lifestyle factors, such as dietary habits, in relation to side effects of treatments.
"These symptoms can adversely impact survivors' quality of life and can lead them to stopping ongoing treatments, she says. "Understanding the role of life style factors is important because diet can serve as a modifiable target for possibly reducing symptoms among breast cancer survivors."
When study participants were evaluated separately by race/ethnicity, associations were significant among white breast cancer survivors; however; while a trend was seen in the benefit for Chinese women, results were not statically significant. Researchers explain Chinese women typically report fewer menopausal symptoms. Most of them also consume cruciferous vegetables and soy foods, making it difficult to see a significant effect in this subgroup. Indeed, in this study, Chinese breast cancer survivors ate more than twice as much soy and cruciferous vegetables.
Whether the reduction in symptoms accounts for longtime use of soy and cruciferous vegetables needs further investigation, says the study's senior author, Judy Huei-yu Wang, PhD, of Georgetown Lombardi's Cancer Prevention and Control Program.
Results obtained in preclinical studies in animals show that biologically active compounds present in both soy and cruciferous vegetables cause breast cancer cells to grow, but have opposite effects in animals that consume these compounds well before cancer is diagnosed and continue consuming them during and after cancer treatments.
Until more research is conducted, breast cancer patients should not suddenly start eating soy, if they have not consumed it before, says Leena Hilakivi-Clarke, PhD, a professor of oncology at Georgetown Lombardi and a co-author of the study.
Researchers also found suggestive associations with lower reporting of other symptoms, including joint problems, hair thinning/loss and memory less in women who consumed more soy foods, but these associations did not reach statistical significance.
Phytochemicals, or bioactive food components, such as isoflavones in soy foods and glucosinolates in cruciferous vegetables may be the source of the benefit, researchers say. Isoflavones bind to estrogen receptors and exert weak estrogenic effects, among other effects. Glucosinolates in cruciferous vegetables influence levels of metabolizing enzymes that can modulate inflammation and levels of estrogen, possibly attenuating treatment-related symptoms.
Sarah J. O. Nomura, Yi-Ting Hwang, Scarlett Lin Gomez, Teresa T. Fung, Shu-Lan Yeh, Chiranjeev Dash, Laura Allen, Serena Philips, Leena Hilakivi-Clarke, Yun-Ling Zheng, Judy Huei-yu Wang. Dietary intake of soy and cruciferous vegetables and treatment-related symptoms in Chinese-American and non-Hispanic White breast cancer survivors. Breast Cancer Research and Treatment, 2017; DOI: 10.1007/s10549-017-4578-9

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Soja, kruisbloemige groenten geassocieerd met minder vaak voorkomende bijwerkingen bij de behandeling van borstkanker
Het consumeren van soja-voedingsmiddelen (zoals sojamelk, tofu en edamame) en kruisbloemige groenten (zoals kool, boerenkool, boerenkool, paksoi, spruitjes en broccoli) kan in verband worden gebracht met een vermindering van de vaak voorkomende bijwerkingen van de behandeling van borstkanker in overlevenden van borstkanker, zeggen een team van wetenschappers onder leiding van Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center.
In de studie, gepubliceerd in Breast Cancer Research and Treatment, werd een hogere inname van kruisbloemige groenten en soja-voedsel geassocieerd met minder meldingen van symptomen van de menopauze. Hogere inname van soja werd ook geassocieerd met minder gemelde vermoeidheid. De bestudeerde borstkankeroverlevenden omvatten 173 niet-Spaanse witte en 192 Chinese Amerikanen, waaronder in de VS geboren Chinese en Chinese immigranten.
Onderzoekers zeggen dat overlevenden van borstkanker vaak last hebben van bijwerkingen van kankerbehandelingen die maanden of jaren na voltooiing van de behandeling kunnen aanhouden. Bijvoorbeeld, omdat veel behandelingen die bedoeld zijn om herhaling van borstkanker te voorkomen, de productie of het gebruik van oestrogeen remmen, het hormoon dat de groei van borstkanker kan voeden, borstkankerpatiŽnten vaak last hebben van opvliegers en nachtelijk zweten, naast andere bijwerkingen.
De hoofdauteur van het onderzoek, Sarah Oppeneer Nomura, PhD, van Georgetown Lombardi, zei dat terwijl verder onderzoek nodig is in grotere onderzoekspopulaties en met meer gedetailleerde voedingsgegevens, dit project een belangrijke lacune in onderzoek naar de mogelijke rol van leefstijlfactoren aanpakt , zoals voedingsgewoonten, in verband met bijwerkingen van behandelingen.
"Deze symptomen kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van overlevenden en kunnen leiden tot het stoppen van lopende behandelingen," zegt ze. "De rol van levensstijlfactoren begrijpen is belangrijk omdat dieet kan dienen als een aanpasbaar doelwit voor het mogelijk verminderen van symptomen bij overlevenden van borstkanker. "
Wanneer deelnemers aan de studie afzonderlijk werden beoordeeld op ras / etniciteit, waren associaties significant bij overlevenden van witte borstkanker; echter; terwijl er een trend was in het voordeel voor Chinese vrouwen, waren de resultaten niet statistisch significant. Onderzoekers verklaren dat Chinese vrouwen doorgaans minder symptomen van de menopauze melden. De meeste van hen gebruiken ook kruisbloemige groenten en sojavoedsel, waardoor het moeilijk is om een ​​significant effect te zien in deze subgroep. Inderdaad, in dit onderzoek aten Chinese overlevenden van borstkanker meer dan tweemaal zoveel soja- en kruisbloemige groenten.
Of de vermindering van symptomen verantwoordelijk is voor langdurig gebruik van soja en kruisbloemige groenten, moet verder worden onderzocht, zegt de senior auteur van het onderzoek, Judy Huei-yu Wang, PhD, van het Cancer Prevention and Control Program van Georgetown Lombardi.
Resultaten verkregen in preklinische studies bij dieren laten zien dat biologisch actieve verbindingen die aanwezig zijn in zowel soja- als kruisbloemige groenten borstkankercellen laten groeien, maar hebben tegenovergestelde effecten bij dieren die deze verbindingen lang voordat kanker wordt gediagnosticeerd en blijven consumeren tijdens en na kankerbehandelingen, gebruiken .
Tot er meer onderzoek wordt gedaan, moeten borstkankerpatiŽnten niet meteen soja gaan eten, als ze het nog niet eerder hebben gebruikt, zegt Leena Hilakivi-Clarke, PhD, een professor in de oncologie aan Georgetown Lombardi en een co-auteur van het onderzoek.
Onderzoekers vonden ook suggestieve associaties met lagere meldingen van andere symptomen, waaronder gewrichtsproblemen, dunner wordend haar / verlies en minder geheugen bij vrouwen die meer sojaproducten consumeerden, maar deze associaties bereikten geen statistische significantie.
FytochemicaliŽn, of bioactieve voedselcomponenten, zoals isoflavonen in sojavoedingsmiddelen en glucosinolaten in kruisbloemige groenten, kunnen de bron van het voordeel zijn, zeggen onderzoekers. Isoflavonen binden aan oestrogeenreceptoren en oefenen onder andere zwakke oestrogene effecten uit. Glucosinolaten in kruisbloemige groenten beÔnvloeden de niveaus van metaboliserende enzymen die ontstekingen en oestrogeenspiegels kunnen moduleren, waardoor mogelijk behandelingsgerelateerde symptomen verzwakken.
Sarah J. O. Nomura, Yi-Ting Hwang, Scarlett Lin Gomez, Teresa T. Fung, Shu-Lan Yeh, Chiranjeev Dash, Laura Allen, Serena Philips, Leena Hilakivi-Clarke, Yun-Ling Zheng, Judy Huei-yu Wang. Dieetinname van soja en kruisbloemige groenten en behandelingsgerelateerde symptomen bij Chinese-Amerikaanse en niet-Spaanse blanke borstkankerpatiŽnten. Onderzoek en behandeling van borstkanker, 2017; DOI: 10.1007 / s10549-017-4578-9

Printen

 

 

Reacties: