Home / Nieuws / ...

 

Noten voor beter gewicht en tegen diabetes*
Twee grote studies laten weer eens de voordelen zien van het dagelijks eten van noten. In de ene studie bleek dat vier jaar lang dagelijks 30 gram noten of pinda’s eten zorgde voor duidelijk minder kans op overgewicht. Uit de andere studie met brazilnoten blijkt dat het dagelijks eten van noten een duidelijk groter verzadigingsgevoel geeft en zorgt voor duidelijk betere bloedsuikerwaarden.
De studie. (Januari 2019)Nuts for nuts? Daily serving may help control weight and benefit health 
Eating Brazil nuts and other varieties of nuts daily may prevent weight gain and provide other cardiovascular benefits, according to two separate preliminary studies to be presented at the American Heart Association's Scientific Sessions in Chicago, a premier global exchange of the latest advances in cardiovascular science for researchers and clinicians.
One study analyzed the influence of eating nuts and peanuts on long-term body weight in U.S. men and women. The other study examined whether eating Brazil nuts could increases a sense of fullness and improve glucose and insulin responses.
In the analysis of nuts' impact on weight, researchers followed health professionals who were free of chronic disease at the start of the study. They found that eating a one one-ounce serving of any type of nuts or peanuts, in place of foods generally considered low in nutritional value, was associated with a lower risk of long-term weight gain and obesity.
Nut consumption was assessed through a food-frequency questionnaire submitted to participants every four years in three different established study groups of 25,394 men in the Health Professionals Follow-up Study, 53,541 women in the Nurse's Health Study and 47,255 women in the Nurse's Health Study II in follow-up research.
Findings revealed that:
• Eating a daily serving of any type of nut or peanuts was associated with less risk of weight gain or becoming obese over the four-year intervals.
• Substituting one serving a day of any type of nuts in place of one serving of red meat, processed meat, French fries, desserts or potato chips was associated with less weight gain over the four-year intervals.
A serving of nuts is defined as one ounce of whole nuts or two tablespoons of nut butter. "People often see nuts as food items high in fat and calories, so they hesitate to consider them as healthy snacks, but they are in fact associated with less weight gain and wellness," said Xiaoran Liu, Ph.D., first author of the study and a research associate in the nutrition department of Harvard School of Public Health in Boston, Massachusetts.
"Once people reach adulthood, they start to gradually gain about one pound a year of weight, which seems small. But if you consider gaining one pound over 20 years, it accumulates to a lot of weight gain," she said. "Adding one ounce of nuts to your diet in place of less healthy foods -- such as red or processed meat, French fries or sugary snacks -- may help prevent that slow, gradual weight gain after you enter adulthood and reduce the risk of obesity-related cardiovascular diseases."
Participants in the research on the influence of nuts on weight gain were mainly white and part of the health profession, but researchers believe even with this limitation the findings can be applied to a general population.
In the Brazil nut study, conducted at San Diego State University in 2017 through a grant from the American Heart Association, 22 healthy adults (20 women and two men) age 20 or older with a mean body mass index of 22.3, consumed either 36 grams of pretzels or 20 grams of Brazil nuts (about five nuts) in addition to their usual diet. The Brazil nuts and pretzels had approximately the same amount of calories and sodium. Participants ate either the nuts or the pretzels in two trials with a washout period of at least 48 hours to prevent carryover effects.
The study found:
• Both Brazil nuts and pretzels significantly increased a sense of fullness and reduced feelings of hunger, with the greatest sense of fullness experienced by the group eating Brazil nuts compared to those eating pretzels.
• Pretzel consumption caused a significant increase in blood glucose and insulin at 40-minutes after they were eaten, compared to the start of the trial, whereas eating Brazil nuts did not significantly increase blood glucose or insulin.
"While both Brazil nuts and pretzels increased a sense of fullness after they were eaten, eating Brazil nuts stabilized postprandial (after eating) blood glucose and insulin levels, which may be beneficial in preventing diabetes and weight gain," said Mee Young Hong, Ph.D, R.D., senior author of the study and professor in the School of Exercise & Nutritional Sciences at San Diego State University in San Diego, California.
Brazil nuts are one of the highest known food sources of selenium, a mineral which the researchers note in previous studies may be associated with improvements in insulin and glucose responses. Insulin is produced in the pancreas and is a catalyst for processing glucose into energy. Some people are insulin resistant or don't produce enough insulin, which means glucose can reach unhealthy levels and result in diabetes, a major risk factor for heart attacks and strokes.
"Our study allows researchers and clinicians to consider the possible beneficial role of Brazil nuts to help people feel full and maintain a healthy level of glucose, reducing the risk of obesity and diabetes," Hong said.
In the Brazil nut study, only 9 percent of the participants were men, so the findings should not be generalized to a male population according to Hong.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Noten voor noten? Dagelijkse dosering kan helpen om het gewicht onder controle te houden en de gezondheid ten goede te komen
Het eten van paranoten en andere soorten noten dagelijks kan gewichtstoename voorkomen en andere cardiovasculaire voordelen bieden, volgens twee afzonderlijke voorstudies die gepresenteerd moeten worden tijdens de Scientific Sessions van de American Heart Association in Chicago, een vooraanstaande mondiale uitwisseling van de nieuwste ontwikkelingen in de cardiovasculaire wetenschap. voor onderzoekers en clinici.
Eén studie analyseerde de invloed van het eten van noten en pinda's op het lichaamsgewicht op lange termijn in Amerikaanse mannen en vrouwen. In de andere studie werd onderzocht of het eten van paranoten een groter gevoel van volheid kon veroorzaken en de glucose- en insulinereacties kon verbeteren.
Bij de analyse van de invloed van noten op het gewicht volgden onderzoekers gezondheidswerkers die aan het begin van het onderzoek vrij waren van chronische ziekten. Ze vonden dat het eten van een portie van één ounce van alle soorten noten of pinda's, in plaats van voedingsmiddelen die over het algemeen als laag worden beschouwd qua voedingswaarde, geassocieerd was met een lager risico op lange-termijn gewichtstoename en obesitas.
De consumptie van noten werd beoordeeld aan de hand van een voedselfrequentvragenlijst die elke vier jaar aan de deelnemers werd voorgelegd in drie verschillende gevestigde studiegroepen van 25.394 mannen in de vervolgstudie van gezondheidswerkers, 53.541 vrouwen in de Nurse's Health Study en 47.255 vrouwen in de Nurse's Health Study II in vervolgonderzoek.
Uit bevindingen bleek dat:
• Het eten van een dagelijkse portie van elk soort noot of pinda's ging gepaard met minder risico op gewichtstoename of overgewicht voor de duur van vier jaar.
• Het vervangen van één portie per dag van elk type noten in plaats van één portie rood vlees, verwerkt vlees, frites, desserts of chips, werd geassocieerd met minder gewichtstoename gedurende de vier jaar durende intervallen.
Een portie noten wordt gedefinieerd als een ons hele noten of twee eetlepels notenboter. "Mensen zien vaak noten als voedselproducten met veel vet en calorieën, dus ze aarzelen om ze als gezonde snacks te beschouwen, maar ze worden in feite geassocieerd met minder gewichtstoename en welzijn", zegt Xiaoran Liu, Ph.D., eerste auteur van de studie en een onderzoeksmedewerker op de voedingsafdeling van de Harvard School of Public Health in Boston, Massachusetts.
"Zodra mensen de volwassen leeftijd bereiken, krijgen ze geleidelijk ongeveer een pond per jaar aan gewicht, wat klein lijkt, maar als je overweegt om meer dan 20 jaar lang een pond te verdienen, dan accumuleert het tot veel gewichtstoename," zei ze. "Het toevoegen van een gram noten aan je dieet in plaats van minder gezond voedsel - zoals rood of bewerkt vlees, frites of zoete snacks - kan helpen die langzame, geleidelijke gewichtstoename te voorkomen nadat je volwassen bent en het risico op obesitas vermindert -gerelateerde hart- en vaatziekten. "
Deelnemers aan het onderzoek naar de invloed van noten op gewichtstoename waren voornamelijk blank en een deel van het gezondheidsberoep, maar onderzoekers geloven dat zelfs met deze beperking de bevindingen kunnen worden toegepast op een algemene populatie.
In de Braziliaanse notenstudie, uitgevoerd aan de San Diego State University in 2017 via een beurs van de American Heart Association, namen 22 gezonde volwassenen (20 vrouwen en twee mannen) van 20 jaar of ouder met een gemiddelde body mass index van 22.3, ofwel 36 gram van pretzels of 20 gram paranoten (ongeveer vijf noten) in aanvulling op hun gebruikelijke dieet. De paranoten en zoutjes hadden ongeveer dezelfde hoeveelheid calorieën en natrium. Deelnemers aten de noten of de pretzels in twee proeven met een uitwasperiode van ten minste 48 uur om overdrachtseffecten te voorkomen.
De studie vond:
• Zowel paranoten als pretzels verhoogden significant een gevoel van volheid en verminderden hongergevoelens, met het grootste gevoel van volheid ervaren door de groep die paranoten aten in vergelijking met degenen die pretzels aten.
• De consumptie van krakelingen veroorzaakte een significante toename van de bloedglucose en insuline op 40 minuten nadat ze waren gegeten, vergeleken met het begin van de proef, terwijl het eten van paranoten de bloedglucose of insuline niet significant verhoogde.
"Terwijl beide paranoten en pretzels een gevoel van volheid verhoogden nadat ze werden gegeten, stabiliseerde het eten van paranoten de postprandiale (na het eten) bloedsuikerspiegel en insulinespiegels, wat gunstig kan zijn bij het voorkomen van diabetes en gewichtstoename," zei Mee Young Hong, Ph .D, RD, senior auteur van de studie en professor in de School of Exercise & Nutritional Sciences aan de San Diego State University in San Diego, Californië.
Paranoten zijn een van de bekendste voedselbronnen van selenium, een mineraal waarvan de onderzoekers in eerdere studies opmerken dat het kan worden geassocieerd met verbeteringen in insuline- en glucosereacties. Insuline wordt geproduceerd in de pancreas en is een katalysator voor het verwerken van glucose in energie. Sommige mensen zijn insulineresistent of produceren niet genoeg insuline, wat betekent dat glucose ongezond kan zijn en kan leiden tot diabetes, een belangrijke risicofactor voor hartaanvallen en beroertes.
"Onze studie stelt onderzoekers en clinici in staat om na te denken over de mogelijke gunstige rol van paranoten om mensen te helpen zich verzadigd te voelen en een gezond glucosegehalte te behouden, waardoor het risico op obesitas en diabetes wordt verminderd," zei Hong.
In de Braziliaanse notenstudie was slechts 9 procent van de deelnemers mannen, dus de bevindingen mogen volgens Hong niet worden gegeneraliseerd naar een mannelijke populatie.

Reacties: