Home / Nieuws / ...

 

Vitamine C en luchtvervuiling*
Uit een kleine Britse studie onder 209 patiŽnten met COPD of astma blijkt dat goede bloedwaarden vitamine C belangrijk zijn ter voorkoming van een ziekenhuisopname als gevolg van luchtvervuiling. Iedere stijging van de hoeveelheid fijnstof in de lucht met 10 mcg/m3 zorgde voor 35% meer kans op een ziekenhuisopname. Als gekeken werd naar bloedwaarden van de antioxidanten vitamine A, E en C bleek vitamine A geen invloed te hebben, vitamine E weinig doch vitamine C wel degelijk. Lage bloedwaarden vitamine C deden de kans op een ziekenhuisopname verhogen en wel met 20%. Abstract van de studie. (November 2013)


Vitamin C May Lower the Effects of Air Pollution
Car exhaust and power plants are sources for particulate matter.
Here's another reason to embrace a diet rich in fruit and vegetables: the nutrients in them can help keep away the negative effects of air pollution.
A study conducted on 209 patients in London between the years of 2008 and 2010, who were admitted into an area hospital due to COPD (Chronic obstructive pulmonary disease) or asthma, found that they were more likely to be hospitalized for issues related to the air pollution if their bodies were low in Vitamin C.
All had an increased risk of breathing problems if air pollution was high. European standards for air pollution are the same as the ones that The U.S. Environmental Protection Agency has set, at 50 micrograms per cubic meter of coarse particulate matter. Pollutants made up out of coarse particle matter have a diameter that is usually a fifth of the diameter of a human hair.
Researchers believe that Vitamin C alleviates the effects of air pollutants because of its antioxidant properties. Antioxidants protect the body from dangerous molecules called free radicals that damage cells. Research has indicated that free radicals may play a role in the development of heart disease, cancer, and respiratory diseases.
Cristina Casonova and her colleagues at the Imperial College London studied the levels of Vitamin C and other vitamins and genes, and the role they played in the development of asthma and COPD. Most of the patients were 54 to 74, although some participants were as young as 18. Many patients were former smokers.
Follow Us
They found that, for every 10 mcg/m3, the risk of hospitalization for breathing-related issues increased 35 percent for people with COPD or asthma. For those who had low levels of Vitamin C, that number was increased by 1.2 times. That correlation held true even when researchers excluded the elderly and former smokers in their analysis, though they did find that former smokers tended to have lower levels of Vitamin C than non-smokers.
Car exhaust and power plants are sources of particulate matter.
Citrus fruits, broccoli, and spinach, for example, are good sources of Vitamin C.
Researchers are unclear yet as to whether the link between Vitamin C and respiratory diseases exists for people without these diseases.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vitamine C kan lager de effecten van luchtverontreiniging
Uitlaatgassen van auto's en elektriciteitscentrales zijn bronnen voor fijn stof .
Hier is nog een reden om een dieet rijk aan groenten en fruit te omarmen : de voedingsstoffen in hen kan helpen weg te houden van de negatieve effecten van luchtverontreiniging .
Een studie uitgevoerd op 209 patiŽnten in Londen tussen de jaren 2008 en 2010 , die tot een gebied ziekenhuis werden opgenomen ten gevolge van COPD ( chronische obstructieve longziekte ) of astma , vond dat ze meer kans te worden opgenomen in het ziekenhuis voor kwesties met betrekking tot de lucht vervuiling als hun lichamen waren laag in vitamine C.
Allen hadden een verhoogd risico op ademhalingsproblemen als luchtvervuiling was hoog . Europese normen voor luchtvervuiling zijn dezelfde als degene die het Amerikaanse Environmental Protection Agency heeft ingesteld , op 50 microgram per kubieke meter grof fijnstof . Verontreinigende stoffen samengesteld uit grove deeltje materie een diameter die meestal een vijfde van de diameter van een menselijke haar .
Onderzoekers geloven dat vitamine C vermindert de effecten van luchtverontreinigende stoffen vanwege zijn antioxiderende eigenschappen . Antioxidanten beschermen het lichaam tegen gevaarlijke moleculen, de zogenaamde vrije radicalen die cellen beschadigen . Uit onderzoek bleek dat vrije radicalen een rol spelen in de ontwikkeling van hart- en vaatziekten , kanker en ademhalingsziekten .
Cristina Casonova en haar collega's van het Imperial College in Londen bestudeerden de niveaus van vitamine C en andere vitaminen en genen , en de rol die zij speelden in de ontwikkeling van astma en COPD . De meeste patiŽnten 54-74 , hoewel sommige deelnemers zo jong als 18 . Veel patiŽnten waren voormalige rokers .
Volg ons
Zij vonden dat voor elke 10 mcg/m3 , het risico van ziekenhuisopname voor ademhaling kwesties steeg 35 procent voor mensen met COPD en astma . Voor degenen die lage niveaus van vitamine C had , werd dat aantal steeg met 1,2 keer . Die correlatie gold zelfs wanneer onderzoekers uitgesloten ouderen en ex-rokers in hun analyse , hoewel ze vinden dat ex-rokers de neiging om lagere niveaus van vitamine C dan niet- rokers .
Uitlaatgassen van auto's en elektriciteitscentrales zijn bronnen van fijn stof .
Citrusvruchten , broccoli en spinazie bijvoorbeeld zijn goede bronnen van vitamine C.
Onderzoekers zijn nog onduidelijk of het verband tussen vitamine C en ademhalingsziekten bestaat voor mensen zonder deze ziekten .

Printen

 

 

Reacties: