Home / Nieuws / ...

 

Omega-3 vetzuren belangrijk voor kinderen*
Uit een Britse studie onder 493 schoolkinderen van 7-9 jaar, blijkt dat goede bloedwaarden omega-3 vetzuren belangrijk zijn voor betere schoolresultaten en minder gedragsproblemen. De (vis)omega-3 vetzuren DHA en EPA zijn belangrijk voor een goede ontwikkeling en functioneren van de hersenen als ook voor een gezond hart en goed immuunsysteem. Deze vetzuren zijn vooral te vinden in vette vis en uit de studie blijkt dat 9 van de 10 kinderen minder dan 2x per week vis eten en 1 van de 10 nooit vis eet. Uit de analyse van de bloedwaarden blijkt dat van de deelnemende kinderen gemiddeld slechts 2% van hun totale vetzuren uit DHA bestaat en slechts 0,5% uit EPA. Dit zijn duidelijk te lage waarden omdat goede bloedwaarden en zeker die van DHA belangrijk zijn voor gezonde hersenen. Verder bleek dat lagere bloedwaarden DHA gerelateerd waren aan slechter gedrag en slechtere leerprestaties zoals lezen en onthouden. De volledige studie.
(September 2013)

 

Low Omega-3 Could Explain Why Some Children Struggle With Reading
An Oxford University study has shown that a representative sample of UK schoolchildren aged seven to nine years had low levels of key Omega-3 fatty acids in their blood. Furthermore, the study found that children's blood levels of the long-chain Omega-3 DHA (the form found in most abundance in the brain) 'significantly predicted' how well they were able to concentrate and learn.
Oxford University researchers explained the findings, recently published in the journal PLOS One, at a conference in London.
The study was presented at the conference by co-authors Dr Alex Richardson and Professor Paul Montgomery from Oxford University's Centre for Evidence-Based Intervention in the Department of Social Policy and Intervention. It is one of the first to evaluate blood Omega-3 levels in UK schoolchildren. The long-chain Omega-3 fats (EPA and DHA) found in fish, seafood and some algae, are essential for the brain's structure and function as well as for maintaining a healthy heart and immune system. Parents also reported on their child's diet, revealing to the researchers that almost nine out of ten children in the sample ate fish less than twice a week, and nearly one in ten never ate fish at all. The government's guidelines for a healthy diet recommend at least two portions of fish a week. This is because like vitamins, omega-3 fats have to come from our diets -- and although humans can in theory make some EPA and DHA from shorter-chain omega-3 (found in some vegetable oils), research has shown this conversion is not reliable, particularly for DHA, say the researchers.
Blood samples were taken from 493 schoolchildren, aged between seven and nine years, from 74 mainstream schools in Oxfordshire. All of the children were thought to have below-average reading skills, based on national assessments at the age of seven or their teachers' current judgements. Analyses of their blood samples showed that, on average, just under two per cent of the children's total blood fatty acids were Omega-3 DHA (Docosahexaenoic acid) and 0.5 per cent were Omega-3 EPA (Eicosapentaenoic acid), with a total of 2.45 per cent for these long-chain Omega-3 combined. This is below the minimum of 4 per cent recommended by leading scientists to maintain cardiovascular health in adults, with 8-12 per cent regarded as optimal for a healthy heart, the researchers reported.
Co-author Professor Paul Montgomery said: 'From a sample of nearly 500 schoolchildren, we found that levels of Omega-3 fatty acids in the blood significantly predicted a child's behaviour and ability to learn. Higher levels of Omega-3 in the blood, and DHA in particular, were associated with better reading and memory, as well as with fewer behaviour problems as rated by parents and teachers. These results are particularly noteworthy given that we had a restricted range of scores, especially with respect to blood DHA but also for reading ability, as around two-thirds of these children were still reading below their age-level when we assessed them. Although further research is needed, we think it is likely that these findings could be applied generally to schoolchildren throughout the UK.'
Co-author Dr Alex Richardson added: 'The longer term health implications of such low blood Omega-3 levels in children obviously can't be known. But this study suggests that many, if not most UK children, probably aren't getting enough of the long-chain Omega-3 we all need for a healthy brain, heart and immune system. That gives serious cause for concern because we found that lower blood DHA was linked with poorer behaviour and learning in these children. 'Most of the children we studied had blood levels of long-chain Omega-3 that in adults would indicate a high risk of heart disease. This was consistent with their parents' reports that most of them failed to meet current dietary guidelines for fish and seafood intake. Similarly, few took supplements or foods fortified with these Omega-3.'
The current findings build on earlier work by the same researchers, showing that dietary supplementation with Omega-3 DHA improved both reading progress and behaviour in children from the general school population who were behind on their reading. Their previous research has already shown benefits of supplementation with long-chain omega-3 (EPA+DHA) for children with ADHD, Dyspraxia, Dyslexia, and related conditions. The DHA Oxford Learning and Behaviour (DOLAB) Studies have now extended these findings to children from the general school population.
'Technical advances in recent years have enabled the measurement of individual Omega-3 and other fatty acids from fingerstick blood samples. 'These new techniques have been revolutionary -- because in the past, blood samples from a vein were needed for assessing fatty acids, and that has seriously restricted research into the blood Omega-3 status of healthy UK children until now,' said Dr Richardson.
The authors believe these findings may be relevant to the general UK population, as the spread of scores in this sample was within the normal population range for both reading and behaviour. However, they caution that these findings may not apply to more ethnically diverse populations as some genetic differences can affect how Omega-3 fatty acids are metabolised. Most of the children participating in this study were white British.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Lage omega - 3 zou kunnen verklaren waarom sommige kinderen worstelen met lezen
Een studie van de universiteit van Oxford heeft aangetoond dat een representatieve steekproef van de Britse schoolkinderen zeven tot negen jaar had lage niveaus van de belangrijkste omega - 3 vetzuren in hun bloed . Bovendien is de studie bleek dat het bloed van kinderen niveaus van de lange - keten omega - 3 DHA ( het formulier in de meeste overvloed in de hersenen ) " significant voorspelde ' hoe goed ze in staat waren om zich te concentreren en te leren .
Oxford University onderzoekers verklaren de bevindingen , onlangs gepubliceerd in het tijdschrift PLoS ONE , op een conferentie in Londen.
De studie werd gepresenteerd op de conferentie door co - auteurs Dr Alex Richardson en Professor Paul Montgomery van Centre van de Universiteit van Oxford voor Evidence - Based Intervention in het Ministerie van Sociale Zaken en Interventie . Het is een van de eerste bloed Omega - 3 niveaus in UK schoolkinderen evalueren . De lange - keten omega - 3 vetten ( EPA en DHA ) in vis , schaal-en sommige algen , essentieel zijn voor structuur en functie van de hersenen en voor het handhaven van een gezond hart en het immuunsysteem . Ouders ook gerapporteerd over de voeding van hun kind , openbaren de onderzoekers dat bijna negen op de tien kinderen in de steekproef aten vis minder dan twee keer per week , en bijna een op de tien nooit aten vis helemaal . Richtlijnen van de overheid voor een gezonde voeding raden aan om minimaal twee porties vis per week . Dit is omdat , zoals vitaminen , omega - 3 vetten moeten komen uit onze voeding - en hoewel de mens kan in theorie maak wat EPA en DHA uit kortere - keten omega - 3 ( gevonden in sommige plantaardige oliŽn ) , heeft onderzoek aangetoond deze conversie is niet betrouwbaar is, met name voor DHA , zeggen de onderzoekers .
Bloedmonsters werden genomen uit , 493 schoolkinderen in de leeftijd tussen zeven en negen jaar na 74 reguliere scholen in Oxfordshire . Alle van de kinderen werd gedacht dat ze onder het gemiddelde leesvaardigheid , op basis van nationale evaluaties op de leeftijd van zeven of stroom hun leraren ' oordelen hebben . Analyses van hun bloed monsters bleek dat, gemiddeld , iets minder dan twee procent van de kinderen de totale bloed vetzuren waren Omega - 3 DHA ( docosahexaeenzuur ) en 0,5 procent waren Omega - 3 EPA ( eicosapentaeenzuur ) , met een totaal van 2,45 procent voor deze lange - keten omega - 3 gecombineerd . Dit is lager dan het minimum van 4 procent aanbevolen door vooraanstaande wetenschappers om de cardiovasculaire gezondheid te behouden bij volwassenen , met 8-12 procent beschouwd als optimaal voor een gezond hart , rapporteerden de onderzoekers .
Co - auteur professor Paul Montgomery zei : ' Uit een steekproef van bijna 500 schoolkinderen , vonden we dat de niveaus van omega - 3 vetzuren in het bloed aanzienlijk gedrag en het vermogen om te leren van een kind voorspeld . Hogere niveaus van omega - 3 in het bloed en DHA in het bijzonder geassocieerd met de leesbaarheid en geheugen , evenals met minder gedragsproblemen zoals beoordeeld door ouders en docenten . Deze resultaten zijn bijzonder opmerkelijk gezien het feit dat we hadden een beperkte reeks scores , vooral met betrekking tot bloed DHA , maar ook voor leesvaardigheid , zo ongeveer twee derde van deze kinderen waren nog aan het lezen onder hun leeftijd - niveau wanneer we geŽvalueerd hen. Hoewel verder onderzoek nodig is , denken we dat het waarschijnlijk is dat deze bevindingen het algemeen kan worden toegepast op schoolkinderen in het Verenigd Koninkrijk . '
Co - auteur dr. Alex Richardson toegevoegd : ' De lange termijn gevolgen voor de gezondheid van een dergelijke lage bloed omega - 3 niveaus bij kinderen kan uiteraard niet worden gekend . Maar deze studie suggereert dat veel , zo niet de meeste Britse kinderen , waarschijnlijk niet genoeg van de lange - keten omega - 3 hebben we allemaal nodig hebben voor een gezonde hersenen, het hart en het immuunsysteem . Dat geeft aanleiding tot ernstige bezorgdheid omdat we vonden dat de bloeddruk DHA was verbonden met slechtere gedrag en leren in deze kinderen . ' Het merendeel van de kinderen die we bestudeerden hadden bloedspiegels van lange - keten omega - 3 die bij volwassenen een hoog risico op hart-en vaatziekten zou wijzen . Dit was in overeenstemming met de verslagen van hun ouders dat de meesten van hen niet aan de huidige voedingsrichtlijnen voor vis en zeevruchten inname voldoen . Ook enkele namen supplementen of voedingsmiddelen verrijkt met deze omega - 3 . '
De huidige bevindingen bouwen voort op eerder werk door dezelfde onderzoekers , waaruit blijkt dat de aanvulling van de voeding met omega - 3 DHA verbeterd zowel vooruitgang lezen en gedrag bij kinderen uit de algemene schoolpopulatie , die achter op hun lezen waren . Hun vorige onderzoek heeft al aangetoond voordelen van suppletie met lange - keten omega - 3 ( EPA + DHA ) voor kinderen met ADHD , dyspraxie , dyslexie en verwante aandoeningen . De DHA Oxford Learning and Behaviour ( DOLAB ) Studies hebben nu deze bevindingen uitgebreid naar kinderen uit de algemene schoolpopulatie .
' Technische vooruitgang in de afgelopen jaren hebben de meting van individuele Omega - 3 en andere vetzuren uit vingerprik bloedmonsters ingeschakeld . ' Deze nieuwe technieken zijn revolutionair - omdat in het verleden bloedmonsters van een ader nodig waren voor het beoordelen vetzuren en dat ernstig beperkt onderzoek naar het bloed omega - 3 status van gezonde Nederlandse kinderen tot nu , zei Dr Richardson .
De auteurs denken dat deze bevindingen kunnen aan de algemene Britse bevolking relevant zijn , zoals de spreiding van de scores in deze steekproef was binnen de normale populatie bereik voor zowel lezen en gedrag. Maar ze waarschuwen u dat deze bevindingen niet van toepassing kunnen zijn om meer etnisch diverse bevolkingsgroepen zoals sommige genetische verschillen kunnen invloed hebben op hoe Omega - 3 vetzuren worden gemetaboliseerd . Het merendeel van de kinderen die deelnemen aan deze studie waren wit Britten.

Printen

 

 

Reacties: