Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D en dementie*
Uit een Amerikaanse studie onder 382 ouderen, gemiddelde leeftijd 76 jaar, blijkt dat lage bloedwaarden vitamine D de cognitieve achteruitgang flink kunnen versnellen. De helft van de deelnemers was blank en ruim 60% van de deelnemers had te lage bloedwaarden (< 20 ng/ml =50 nmol/l) vitamine D. Aan het begin van de studie had ongeveer de helft van de deelnemers geen cognitieve achteruitgang, 1/3 van de deelnemers enige mate van achteruitgang en de rest had een vorm van dementie. De studie duurde 5 jaar en in die tijd bleek dat zij met de lage bloedwaarden vitamine D wel drie keer sneller achteruitgingen in cognitieve vaardigheden dan zij met goede bloedwaarden.
De studie. (November 2015)


 

Low vitamin D among elderly associated with decline in cognition, dementia
Vitamin D insufficiency among the elderly is highly correlated with accelerated cognitive decline and impaired performance, particularly in domains such as memory loss that are associated with Alzheimer's disease and dementia, researchers with the UC Davis Alzheimer's Disease Center and Rutgers University have found. The effect is "substantial," with individuals with low vitamin D declining at a rate three times faster than those with adequate vitamin D levels.
The researchers said their findings amplify the importance of identifying vitamin D insufficiency among the elderly, particularly high-risk groups such as African-Americans and Hispanics, who are less able to absorb the nutrient from its most plentiful source: sunshine. Among those groups and other darker-skinned individuals, low vitamin D should be considered a risk factor for dementia, they said.
The research is published online in JAMA Neurology, a JAMA Network journal.
"Independent of race or ethnicity, baseline cognitive abilities and a host of other risk factors, vitamin D insufficiency was associated with significantly faster declines in both episodic memory and executive function performance," said Joshua Miller, professor in the Department of Pathology and Laboratory Medicine at the time when the research was conducted and now professor and chair of the Department of Nutritional Sciences at Rutgers University.
"This work, and that of others, suggests that there is enough evidence to recommend that people in their 60s and older discuss taking a daily vitamin D supplement with their physicians," Miller said.
"Even if doing so proves to not be effective, there's still very low health risk to doing it," he said.
The large, longitudinal study was conducted in nearly 400 racially and ethnically diverse men and women in Northern California participating in longitudinal research at the Alzheimer's Disease Center in Sacramento, Calif. Fifty percent of participants were Caucasian and 50 percent were African-American or Hispanic. The participants had a mean age of 76 and were either cognitively normal, had mild cognitive impairment, or dementia.
The participants' serum vitamin D status was measured at the beginning of the study. Vitamin D deficiency and insufficiency were prevalent among all of the study participants. Overall, 26 percent were deficient and 35 percent were insufficient. Among Caucasians, 54 percent had low vitamin D, compared with 70 percent of African-Americans and Hispanics.
Over five years of follow-up, vitamin D deficient individuals experienced cognitive declines that were two-to-three times faster than those with adequate serum vitamin D levels. In other words it took only two years for the deficient individuals to decline as much as their counterparts with adequate Vitamin D declined during the five-year follow-up period.
"We expected to see declines in individuals with low vitamin D status," said Charles DeCarli, director of the Alzheimer's Disease Center. "What was unexpected was how profoundly and rapidly [low vitamin D] impacts cognition."
Exposing the skin to sunlight is the major source of vitamin D. Racial and some ethnic minorities are at greater risk of low vitamin D because the higher concentration of melanin that makes their skin darker -- and protects against skin cancer in sunny climates -- also inhibits synthesis of vitamin D.
Diet is the other major source of vitamin D. Dietary vitamin D is obtained particularly through dairy consumption. The intake of dairy products is especially low among minority groups, with only 6.5 percent of African-Americans and 11 percent of Mexican-Americans nationwide consuming the recommended three daily servings of dairy products, the study says.
"I don't know if replacement therapy would affect these cognitive trajectories. That needs to be researched and we are planning on doing that," DeCarli said.
"This is a vitamin deficiency that could easily be treated and that has other health consequences. We need to start talking about it. And we need to start talking about it, particularly for people of color, for whom vitamin D deficiency appears to present an even greater risk," he said.
Reference:
1. Charles DeCarli, MD et al. Vitamin D Status and Rates of Cognitive Decline in a Multiethnic Cohort of Older Adults. JAMA Neurology, 2015 DOI: 10.1001/jamaneurol.2015.2115 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Lage vitamine D bij ouderen in verband met de daling van de cognitie, dementie
Vitamine D insufficiŽntie onder ouderen is sterk gecorreleerd met versnelde cognitieve achteruitgang en verminderde prestaties, met name in gebieden zoals geheugenverlies die zijn geassocieerd met de ziekte van Alzheimer en dementie, onderzoekers bij de UC Davis Alzheimer's Disease Center en Rutgers University hebben gevonden. Het effect is "substantieel", met individuen met een lage vitamine D daalt met een snelheid van drie keer sneller dan die met voldoende vitamine D-spiegel.
De onderzoekers zeiden hun bevindingen versterken het belang van het identificeren van vitamine D-tekort bij ouderen, in het bijzonder hoog-risico groepen zoals Afro-Amerikanen en Hispanics, die zijn minder in staat om de voedingsstoffen te absorberen uit de meest overvloedige bron: zon. Onder deze groepen en andere donkere huid individuen, moet een lage vitamine D worden beschouwd als een risicofactor voor dementie, zeiden ze.
Het onderzoek is online gepubliceerd in JAMA Neurology, een tijdschrift JAMA Network.
"Onafhankelijk van ras of etnische afkomst, de baseline cognitieve vaardigheden en een tal van andere risicofactoren, vitamine D-insufficiŽntie werd geassocieerd met aanzienlijk sneller dalingen in zowel het episodisch geheugen en uitvoerende functie prestaties", zegt Joshua Miller, hoogleraar bij de afdeling Pathologie en Laboratoriumgeneeskunde op het moment dat het onderzoek werd uitgevoerd en nu hoogleraar en voorzitter van de afdeling Nutritional Sciences aan de Rutgers University.
"Dit werk, en dat van anderen, suggereert dat er voldoende bewijs is aan te bevelen dat mensen in hun jaren '60 en ouder bespreken nemen van een dagelijkse vitamine D-supplement met hun artsen," zei Miller.
"Zelfs als Daarbij blijkt niet effectief te zijn, er is nog steeds zeer laag risico voor de gezondheid te doen," zei hij.
De grote, longitudinale studie werd uitgevoerd in bijna 400 racistisch en etnisch divers mannen en vrouwen in Noord-CaliforniŽ deelnemen aan longitudinaal onderzoek naar de ziekte van Alzheimer Disease Center in Sacramento, CaliforniŽ. Vijftig procent van de deelnemers waren blanke en 50 procent was Afro-Amerikaanse of Spaanse. De deelnemers hadden een gemiddelde leeftijd van 76 en waren ofwel cognitief normale, had milde cognitieve stoornissen of dementie.
Serum vitamine D-status De deelnemers werd gemeten bij het begin van de studie. Vitamine D-deficiŽntie en onvoldoende waren overwegend tussen alle deelnemers van de studie. Overall, 26 procent werden tekort en 35 procent onvoldoende waren. Onder blanken, 54 procent had lage vitamine D, in vergelijking met 70 procent van de Afro-Amerikanen en Hispanics.
Meer dan vijf jaar follow-up, vitamine D-tekort individuen ervaren cognitieve achteruitgang die twee tot drie keer sneller dan die met voldoende serum vitamine D-niveaus waren. Met andere woorden, het duurde slechts twee jaar voor de gebrekkige individuen om zo veel als hun tegenhangers met voldoende vitamine D daalde tijdens de vijf jaar follow-up periode dalen.
"We zullen naar verwachting daalt bij personen met een lage vitamine D-status te zien", zei Charles DeCarli, directeur van de Alzheimer's Disease Center. "Wat was onverwacht was hoe diep en snel [lage vitamine D] effecten cognitie."
Blootstellen van de huid aan zonlicht is de belangrijkste bron van vitamine D. Raciale en sommige etnische minderheden lopen een groter risico op een lage vitamine D, omdat de hogere concentratie van melanine, dat maakt hun huid donkerder - en beschermt tegen huidkanker in het zonnige klimaat - ook remt de synthese van vitamine D.
Dieet is de andere belangrijke bron van vitamine D. Dietary vitamine D wordt verkregen met name door zuivelconsumptie. De inname van zuivelproducten is bijzonder laag onder minderheidsgroepen, met slechts 6,5 procent van de Afro-Amerikanen en 11 procent van de Mexicaans-Amerikaanse land consumeren de aanbevolen drie dagelijkse porties zuivel, zegt de studie.
"Ik weet niet of vervangende therapie zou beÔnvloeden deze cognitieve trajecten. Dat moet worden onderzocht en we zijn van plan dat te doen," zei DeCarli.
"Dit is een vitamine tekort, dat gemakkelijk kan worden behandeld en dat heeft ook andere gevolgen voor de gezondheid. We moeten beginnen te praten over het. En we moeten beginnen te praten over het, in het bijzonder voor mensen van kleur, voor wie de vitamine D-deficiŽntie lijkt een presenteren nog groter risico, "zei hij.

Printen

 

 

Reacties: