Home / Nieuws / ...

 

Suiker slecht voor hart en hersenen*
Uit twee studies blijkt dat veel suiker in de voeding niet alleen slecht is voor uw hart maar ook voor uw hersenen. In de eerste, kleine studie onder 25 mannen kregen de deelnemers of een dieet met weinig suiker ( 140 cal./dag = ca. 6% van totaal) of met meer suiker (650 cal./dag = ca. 26% van totaal). Na 12 weken bleek het hoge suikerdieet te zorgen voor meer vetten in de lever en een veranderd vetmetabolisme waardoor het risico op hart- en vaatziektes duidelijk groter werd. Uit de tweede studie blijkt dat dagelijks 67 gram suiker of meer in de voeding de kans op een verslechtering van de geestelijke gezondheid, zoals een depressie met bijna een kwart doet toenemen.
De studies
¹ ². (Oktober 2017)


Healthy people are at risk of developing heart disease, expert says
Healthy people who consume high levels of sugar are at an increased risk of developing cardiovascular disease. 
A ground-breaking study from the University of Surrey found that a subject group of otherwise healthy men had increased levels of fat in their blood and fat stored in their livers after they had consumed a high sugar diet.
The study, which has been published in Clinical Science, looked at two groups of men with either high or low levels of liver fat, and fed them a high or low sugar diet to find out if the amount of liver fat influences the impact of sugar on their cardiovascular health. The low sugar diet contained no more than 140 calories a day worth of sugar - an amount close to the recommended intake - while the high sugar diet contained 650 calories worth.
After 12 weeks on the high sugar diet, the men with a high level of liver fat - a condition known as non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) - showed changes in their fat metabolism that are associated with an increased risk of cardiovascular disease, heart attacks and strokes.
Fat metabolism is the biochemical process by which fats are transported and broken down in the blood, and used by the cells of the body.
The results also revealed that when the group of healthy men with a low level of liver fat consumed a high amount of sugar, their liver fat increased and their fat metabolism became similar to that of the men with NAFLD.
Professor of Nutritional Metabolism, Bruce Griffin, said: "Our findings provide new evidence that consuming high amounts of sugar can alter your fat metabolism in ways that could increase your risk of cardiovascular disease.
"While most adults don't consume the high levels of sugar we used in this study, some children and teenagers may reach these levels of sugar intake by over-consuming fizzy drinks and sweets. This raises concern for the future health of the younger population, especially in view of the alarmingly high prevalence of NAFLD in children and teenagers, and exponential rise of fatal liver disease in adults." 
More information: A. Margot Umpleby et al, Impact of liver fat on the differential partitioning of hepatic triacylglycerol into VLDL subclasses on high and low sugar diets, Clinical Science (2017). DOI: 10.1042/CS20171208 

Too much sugar may harm men's mental health
The downfalls of high sugar consumption are not limited to poor dental health and weight gain; a new study finds that eating too much sugar may also increase men's long-term risk of mental health disorders. 
Researchers found that men who consumed more than 67 grams of sugar daily from sweetened foods and beverages were much more likely to develop anxiety, depression, and other common mental disorders after 5 years, compared with men with a lower daily sugar intake.
Lead study author Anika Knüppel, of the Institute of Epidemiology and Public Health at University College London in the United Kingdom, and colleagues recently reported their findings in the journal Scientific Reports.
The Dietary Guidelines for Americans recommend that added sugar - that is, sugar that is added to foods and drinks during manufacturing or that we add ourselves - should make up no more than 10 percent of total daily calories for adults and children.
According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), however, adults aged 20 and older consumed around 13 percent of their total daily calories from sugar between 2005 and 2010, with most added sugars coming from sugar-sweetened beverages, cakes and cookies, candy, and ice cream.
Consuming too much sugar can increase the risk of numerous health problems, including obesity, type 2 diabetes, heart disease, and tooth decay.
Previous studies have also indicated that there may be a link between high sugar intake and increased risk of depression, though Knüppel and team note that researchers have suggested that this association may be down to "reverse causation."
"Reverse causation refers, in this context, to the possibility that a mood disorder may lead to higher sugar intake, so that the diet-mental health association is wholly or partly the result of poor mental health rather than of high sugar intake," the authors explain.
For this latest research, the team set out to gain a better understanding of whether sugar consumption might influence the development of mental health disorders.
High sugar intake and mental health
Knüppel and colleagues analyzed data from the Whitehall Study II, including 10,308 participants (66.9 percent of whom were men) who were aged between 35 and 55 years during the first phase of the study.
Over 22 years of follow-up, participants completed food frequency questionnaires at four time points. The researchers used information from these questionnaires to calculate the participants' daily sugar intake from 15 sweetened foods and beverages, including soda, cakes, and tea and coffee.
Subjects also completed general health questionnaires and interviews at numerous time points during follow-up, which the team used to identify participants' development of common mental health disorders, such as anxiety and depression.
Compared with men who had lowest daily sugar intake (under 39.5 grams daily), men who had the highest daily sugar intake (more than 67 grams daily) were 23 percent more likely to develop common mental disorders 5 years later.
This finding remained after accounting for a number of possible confounding factors, including sociodemographic factors, other dietary factors, and the presence of other health problems.
No link between incident mental health disorders and sugar intake was observed for women.
Reverse causation does not explain findings
Additionally, the researchers found that men and women with mood disorders who had a high daily sugar intake were more likely to develop depression after 5 years, compared with those who had a lower sugar intake.
However, this association diminished once sociodemographic and other dietary and health factors were considered.
Interestingly, the team also found that sugar intake among men and women with mental health disorders was no higher than that of men and women without mental health disorders. This thwarts the theory that the link between high sugar intake and greater risk of mental health disorders is down to reverse causation.
Based on their findings, Knüppel and team believe that we should move away from eating sugary foods as a means to boost mood, as it may do more harm than good.
"Sweet food has been found to induce positive feelings in the short-term. People experiencing low mood may eat sugary foods in the hope of alleviating negative feelings. Our study suggests a high intake of sugary foods is more likely to have the opposite effect on mental health in the long-term."

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Gezonde mensen lopen kans op hartziekten, zegt de expert
Gezonde mensen die hoge niveaus van suiker verbruiken hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.
Een baanbrekende studie van de Universiteit van Surrey bleek dat een vakgroep van andere gezonde mannen verhoogd vetgehalte in hun bloed en vet had opgeslagen in hun levers nadat ze een hoge suiker dieet hadden verbruikt.
De studie, die in de klinische wetenschap is gepubliceerd, heeft gekeken naar twee groepen mannen met een hoog of laag gehalte aan levervet en gaf ze een hoog of laag suikerdieet om te achterhalen of de hoeveelheid levervet invloed heeft op de impact van suiker op hun cardiovasculaire gezondheid. Het lage suikerdieet bevat niet meer dan 140 calorieën per dag suiker, een hoeveelheid die dicht bij de aanbevolen inname ligt, terwijl de hoge suiker dieet 650 calorieën bevat.
Na 12 weken op de hoge suiker dieet, de mannen met een hoog niveau van levervet - een aandoening die bekend staat als niet-alcoholische vetziekte (NAFLD) - toonde veranderingen in hun vetmetabolisme die verband houden met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, hartaanvallen en beroertes.
Vetmetabolisme is het biochemische proces waarbij vetten worden vervoerd en afgebroken in het bloed, en gebruikt door de cellen van het lichaam.
De resultaten hebben ook gebleken dat wanneer de groep gezonde mannen met een laag levergehalte een hoge hoeveelheid suiker verbruikt, hun levervet verhoogd werd en hun vetmetabolisme werd vergelijkbaar met die van de mannen met NAFLD.
Professor van Nutritionele Metabolisme, Bruce Griffin, zei: "Onze bevindingen bieden nieuw bewijs dat het consumeren van hoge hoeveelheden suiker uw vet metabolisme kan veranderen op manieren die uw risico op hart- en vaatziekten kunnen verhogen.
"Hoewel de meeste volwassenen niet de hoge suikercijfers verbruiken die we in deze studie hebben gebruikt, kunnen sommige kinderen en tieners deze niveaus van suikerinname bereiken door te veel te drinken drankjes en snoepjes. Dit brengt zorg voor de toekomstige gezondheid van de jongere bevolking , in het bijzonder gezien de alarmerende hoge prevalentie van NAFLD bij kinderen en tieners en de exponentiële stijging van de fatale leverziekte bij volwassenen. "
Meer informatie: A. Margot Umpleby et al. Impact van levervet op de differentiële afscheiding van levertriacylglycerol in VLDL subclasses op hoge en lage suiker dieet, Clinical Science (2017). DOI: 10,1042 / CS20171208

Teveel suiker kan de geestelijke gezondheid van de mensen schaden
De uitvallen van hoge suikerverbruik zijn niet beperkt tot slechte tandheelkundige gezondheid en gewichtstoename; in een nieuwe studie blijkt dat het eten van te veel suiker ook de kans op mannen op lange termijn kan verhogen van psychische aandoeningen.
Onderzoekers vonden dat mannen die meer dan 67 gram suiker dagelijks uit zoete levensmiddelen en dranken verbruikt, veel meer kans hebben om angst, depressie en andere algemene psychische aandoeningen na 5 jaar te ontwikkelen, vergeleken met mannen met een lagere dagelijkse suikerinname.
Leidende studieauteur Anika Knüppel, van het Institute of Epidemiology and Public Health bij University College London in het Verenigd Koninkrijk, en collega's hebben onlangs hun bevindingen gemeld in het tijdschrift Scientific Reports.
De voedingsrichtsnoeren voor Amerikanen raden aan dat toegevoegde suiker - dat wil zeggen suiker die wordt toegevoegd aan voedsel en drank tijdens de productie of dat we ons toevoegen - niet meer dan 10 procent van de totale dagelijkse calorieën voor volwassenen en kinderen moeten vormen.
Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verbruikten volwassenen van 20 jaar en ouder echter ongeveer 13 procent van hun dagelijkse calorieën van suiker tussen 2005 en 2010, waarbij de meeste toegevoegde suikers afkomstig zijn van suikerverzoete dranken, taarten en koekjes , snoep en ijs.
Het consumeren van te veel suiker kan het risico op tal van gezondheidsproblemen, waaronder obesitas, type 2 diabetes, hartziekte en tandbederf verhogen.
Vorige onderzoeken hebben ook aangetoond dat er een verband kan bestaan tussen hoge suikerinname en verhoogd risico op depressie, alhoewel Knüppel en team noteren dat onderzoekers hebben voorgesteld dat deze associatie kan afwijken van de oorzaak.
"Omgekeerde oorzaak verwijst in deze context naar de mogelijkheid dat een stemmingsstoornis kan leiden tot hogere suikerinname, zodat de dieet-geestelijke gezondheidsvereniging geheel of gedeeltelijk het gevolg is van slechte geestelijke gezondheid, in plaats van een hoge suikerinname," de uitleggen auteurs.
Voor dit laatste onderzoek stelde het team een beter inzicht in of suikerverbruik de ontwikkeling van psychische aandoeningen kan beïnvloeden.
Hoge suikerinname en geestelijke gezondheid
Knüppel en collega's analyseren gegevens uit de Whitehall Study II, waaronder 10308 deelnemers (66,9 procent van hen mannen) die tussen de 35 en 55 jaar oud waren in de eerste fase van de studie.
Meer dan 22 jaar follow-up hebben de deelnemers voedselvraelys op vier tijdstippen afgerond. De onderzoekers gebruikten informatie uit deze vragenlijsten om de dagelijkse suikerinname van de deelnemers uit 15 zoete levensmiddelen en dranken te berekenen, waaronder frisdrank, koekjes en thee en koffie.
Onderwerpen volgen ook algemene gezondheidsvragenlijsten en interviews op talrijke tijdspunten tijdens de follow-up, waarmee het team de ontwikkeling van gemeenschappelijke psychische aandoeningen, zoals angst en depressie, identificeerde.
Vergeleken met mannen met de laagste dagelijkse suikerinname (minder dan 39,5 gram per dag), waren mannen met de hoogste dagelijkse suikerinname (meer dan 67 gram per dag) 23 procent meer kans om 5 jaar later gewone aandoeningen te ontwikkelen.
Deze bevinding bleef na rekening houden met een aantal mogelijke confounding factoren, waaronder sociodemografische factoren, andere voedingsfactoren en de aanwezigheid van andere gezondheidsproblemen.
Er was geen verband tussen incidentale psychische aandoeningen en suikerinname bij vrouwen.
Reverse causation verklaart geen bevindingen
Daarnaast vonden de onderzoekers dat mannen en vrouwen met stemmingsstoornissen die een hoge dagelijkse suiker inname hadden, meer kans hadden om depressie te ontwikkelen na 5 jaar, vergeleken met degenen met een lagere suikerinname.
Deze associatie is echter eenmaal sociodemografisch verminderd en andere dieet- en gezondheidsfactoren werden overwogen.
Interessant genoeg vond het team ook dat suikerinname tussen mannen en vrouwen met psychische aandoeningen niet hoger was dan die van mannen en vrouwen zonder psychische aandoeningen. Dit onderschrijft de theorie dat de koppeling tussen hoge suikerinname en een groter risico op geestelijke gezondheidsstoornissen het gevolg is van oorzaak.
Gebaseerd op hun bevindingen, geloven Knüppel en het team dat we moeten wegtrekken van het eten van zoet voedsel als een middel om de stemming te stimuleren, want het kan meer kwaad doen dan goed.
"Zoet voedsel is gebleken om positieve gevoelens op korte termijn te veroorzaken. Mensen die een lage stemming hebben, kunnen voedingsvoedingsmiddelen eten in de hoop om negatieve gevoelens te verlichten. Onze studie suggereert dat een hoge inname van zoete voedingsmiddelen waarschijnlijk het tegenovergestelde effect heeft op mentale gezondheid op de lange termijn. "Printen

 

 

Reacties: