Home / Nieuws / ...

 

Vitamine E cruciaal de eerste drie jaar*
Volgens onderzoek uitgevoerd door Professor Traber van het bekende Amerikaanse Linus Pauling instituut blijkt het belang van voldoende vitamine E zeker de eerste jaren van het leven. In de inname van vitamine E is volgens de onderzoeker voor de meeste mensen nog steeds te laag met als belangrijkste reden dat de hoeveelheid vitamine E in de voeding vaak niet voldoende is. Dan is er ook nog de angst om teveel van deze vitamine binnen te krijgen (Die angst lijkt ongegrond zoals blijkt een eerdere studie van de onderzoeker). Voldoende vitamine E is belangrijk in goede cognitieve vaardigheden, om de kans op dementie te verkleinen en de ziekte van Alzheimer te vertragen. Voldoende vitamine E al vanaf de conceptie is cruciaal voor foetus en later de baby en de kleuter omdat dan de hersenen en zenuwen gevormd worden en vitamine E daarbij zeer belangrijk is. Vitamine E zorgt dan maar ook later in het leven dat het voor de hersenen belangrijke omega-3 vetzuur DHA in zijn functies beschermd wordt. 
De studie. (November 2014)


 

Vitamin E intake critical during 'the first 1,000 days'
Amid conflicting reports about the need for vitamin E and how much is enough, a new analysis published today suggests that adequate levels of this essential micronutrient are especially critical for the very young, the elderly, and women who are or may become pregnant.
A lifelong proper intake of vitamin E is also important, researchers said, but often complicated by the fact that this nutrient is one of the most difficult to obtain through diet alone. It has been estimated that only a tiny fraction of Americans consume enough dietary vitamin E to meet the estimated average requirement.
Meanwhile, some critics have raised unnecessary alarms about excessive vitamin E intake while in fact the diet of most people is insufficient, said Maret Traber, a professor in the College of Public Health and Human Sciences at Oregon State University, principal investigator with the Linus Pauling Institute and national expert on vitamin E.
"Many people believe that vitamin E deficiency never happens," Traber said. "That isn't true. It happens with an alarming frequency both in the United States and around the world. But some of the results of inadequate intake are less obvious, such as its impact on things like nervous system and brain development, or general resistance to infection."
Some of the best dietary sources of vitamin E -- nuts, seeds, spinach, wheat germ and sunflower oil -- don't generally make the highlight list of an average American diet. One study found that people who are highly motivated to eat a proper diet consume almost enough vitamin E, but broader surveys show that 90 percent of men and 96 percent of women don't consume the amount currently recommended, 15 milligrams per day for adults.
In a review of multiple studies, published in Advances in Nutrition, Traber outlined some of the recent findings about vitamin E. Among the most important are the significance of vitamin E during fetal development and in the first years of life; the correlation between adequate intake and dementia later in life; and the difficulty of evaluating vitamin E adequacy through measurement of blood levels alone.
Findings include:
∑ Inadequate vitamin E is associated with increased infection, anemia, stunting of growth and poor outcomes during pregnancy for both the infant and mother.
∑ Overt deficiency, especially in children, can cause neurological disorders, muscle deterioration, and even cardiomyopathy.
∑ Studies with experimental animals indicate that vitamin E is critically important to the early development of the nervous system in embryos, in part because it protects the function of omega-3 fatty acids, especially DHA, which is important for brain health. The most sensitive organs include the head, eye and brain.
∑ One study showed that higher vitamin E concentrations at birth were associated with improved cognitive function in two-year-old children.
∑ Findings about diseases that are increasing in the developed world, such as non-alcoholic fatty liver disease and diabetes, suggest that obesity does not necessarily reflect adequate micronutrient intake.
∑ Measures of circulating vitamin E levels in the blood often rise with age as lipid levels also increase, but do not prove an adequate delivery of vitamin E to tissues and organs.
∑ Vitamin E supplements do not seem to prevent Alzheimer's disease occurrence, but have shown benefit in slowing its progression.
∑ A report in elderly humans showed that a lifelong dietary pattern that resulted in higher levels of vitamins B,C, D and E were associated with a larger brain size and higher cognitive function.
∑ Vitamin E protects critical fatty acids such as DHA throughout life, and one study showed that people in the top quartile of DHA concentrations had a 47 percent reduction in the risk of developing all-cause dementia.
"It's important all of your life, but the most compelling evidence about vitamin E is about a 1000-day window that begins at conception," Traber said. "Vitamin E is critical to neurologic and brain development that can only happen during that period. It's not something you can make up for later."
Traber said she recommends a supplement for all people with at least the estimated average requirement of vitamin E, but that it's particularly important for all children through about age two; for women who are pregnant, nursing or may become pregnant; and for the elderly.
Journal Reference:
1. Maret Traber. Vitamin E Inadequacy in Humans: Causes and Consequences. Advances in Nutrition, 2014

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Inname van vitamine E kritische tijdens 'de eerste 1000 dagen'
Temidden van tegenstrijdige berichten over de behoefte aan vitamine E en hoeveel is genoeg, een nieuwe analyse vandaag gepubliceerd suggereert dat een adequaat niveau van deze essentiŽle microvoedingsstoffen zijn bijzonder kritisch voor de jongeren, ouderen en vrouwen die zijn of zwanger kunnen worden.
Een levenslange goede inname van vitamine E is belangrijk, onderzoekers gezegd, maar vaak gecompliceerd door het feit dat deze voedingsstof is een van de moeilijkste alleen verkrijgen via de voeding. Er wordt geschat dat slechts een fractie van Amerikanen consumeren voldoende voeding vitamine E om de gemiddelde behoefte te voldoen.
Ondertussen hebben sommige critici onnodige alarmen over overmatige inname van vitamine E verhoogd, terwijl in feite het dieet van de meeste mensen is onvoldoende, zei Maret Traber, een professor in het College van Volksgezondheid en Human Sciences aan de Oregon State University, hoofdonderzoeker bij de Linus Pauling Institute en nationale deskundige op vitamine E.
"Veel mensen geloven dat vitamine E-deficiŽntie gebeurt nooit," zei Traber. "Dat is niet waar. Het gebeurt met een alarmerende frequentie zowel in de Verenigde Staten en over de hele wereld. Maar sommige van de resultaten van onvoldoende inname zijn minder voor de hand, zoals de impact ervan op dingen zoals het zenuwstelsel en de ontwikkeling van de hersenen, of algemene weerstand tegen infecties. "
Sommige van de beste voedingsbronnen van vitamine E - noten, zaden, spinazie, tarwekiemen en zonnebloemolie - in het algemeen niet te maken het hoogtepunt lijst van een gemiddelde Amerikaanse dieet. Een studie wees uit dat mensen die zeer gemotiveerd zijn om een goede voeding te eten verbruikt bijna genoeg vitamine E, maar bredere enquÍtes blijkt dat 90 procent van de mannen en 96 procent van de vrouwen niet het bedrag dat momenteel wordt aanbevolen, 15 milligram per dag voor volwassenen verbruikt.
In een overzicht van meerdere studies, gepubliceerd in Advances in Nutrition, Traber schetste een aantal van de recente bevindingen over vitamine E. Een van de belangrijkste zijn de betekenis van vitamine E tijdens de foetale ontwikkeling en in de eerste jaren van het leven; de correlatie tussen adequate inname en dementie op latere leeftijd; en het moeilijk is de vitamine E geschiktheid door het meten van bloedspiegels alleen.
Bevindingen zijn:
∑ Onvoldoende vitamine E is geassocieerd met verhoogde infectie, anemie, dwerggroei groei en slechte resultaten tijdens de zwangerschap voor zowel het kind en moeder.
∑ Openlijke deficiŽntie, vooral bij kinderen, kunnen neurologische aandoeningen, spierverslechtering en zelfs cardiomyopathie veroorzaken.
∑ Onderzoeken met proefdieren wijzen erop dat vitamine E is van cruciaal belang voor de vroege ontwikkeling van het zenuwstelsel in embryo, deels omdat het de functie van omega-3 vetzuren, vooral DHA, wat belangrijk is voor de gezondheid van de hersenen. De meest gevoelige organen zijn hoofd, oog en de hersenen.
∑ Een studie toonde aan dat hogere vitamine E concentraties geboorte werden geassocieerd met een verbeterde cognitieve functie twee jaar oude kinderen.
∑ Bevindingen ziekten die toeneemt in de ontwikkelde wereld, zoals niet-alcoholische vette leverziekte en diabetes, suggereren dat obesitas niet noodzakelijkerwijs voldoende inname van micronutriŽnten.
∑ Maatregelen van circulerende vitamine E in het bloed vaak stijgen met de leeftijd als lipide niveaus ook toenemen, maar niet bewijzen een adequate levering van vitamine E aan weefsels en organen.
∑ Vitamine E supplementen lijken niet Alzheimer optreden daarvan te voorkomen, maar gebleken voordeel vertragen de progressie.
∑ Een verslag bij oudere mensen liet zien dat een levenslange voedingspatroon die resulteerde in hogere niveaus van vitamine B, C, D en E werden geassocieerd met een groter brein en hogere cognitieve functies.
∑ Vitamine E beschermt essentiŽle vetzuren zoals DHA hele leven, en een studie toonde aan dat mensen in het hoogste kwartiel van DHA concentraties had een 47 procent reductie van het risico op alle oorzaken van dementie.
"Het is belangrijk al uw leven, maar het meest overtuigende bewijs over vitamine E is ongeveer een 1000-dagen venster, dat begint bij de conceptie," zei Traber. "Vitamine E is van cruciaal belang voor neurologische en ontwikkeling van de hersenen dat alleen kan gebeuren tijdens die periode. Het is niet iets wat je kan maken voor later."
Traber zei zij adviseert een supplement voor alle mensen met ten minste de gemiddelde behoefte van vitamine E, maar het is bijzonder belangrijk voor kinderen over ongeveer twee jaar; voor vrouwen die zwanger zijn, borstvoeding geven of zwanger kunnen worden; en voor de ouderen.
Dagboek Referentie:
1. Maret Traber. Vitamine E ontoereikendheid van mensen: oorzaak en gevolg. Advances in Nutrition, 2014

 

Printen

 

 

Reacties: