Home / Nieuws / ...

 

Frisdrank, suiker en de nieren*
Uit twee studies blijkt dat het dagelijks drinken van frisdranken en voeding met fructose niet zo best is voor de nieren. In de Japanse studie werden bijna 8.000 universiteitsmedewerkers 3 jaar lang gevolgd Al twee glazen frisdrank per dag bleken in deze studie te kunnen leiden tot een verhoging van uitscheiding van eiwitten in de nieren, een kenmerk van nierschade. In een studie weliswaar met ratten bleek dat fructose de zout-balans in de nieren doet verstoren waardoor de nieren meer zouten opnemen. Dit zou volgens de onderzoekers kunnen verklaren waarom glucose-fructosestroop (High-fructose corn syrup), dat veelal in kant en klare voeding en frisdranken gebruikt wordt als zoetstof, mogelijk bijdraagt aan diabetes, obesitas, nierschade en hoge bloeddruk. (November 2013)


Soft drinks and sugar in the diet may have negative effects on the kidneys
Two new studies highlight the potential negative effects that soft drinks and sugar can have on kidney health. Results of these studies will be presented at ASN Kidney Week 2013 at the Georgia World Congress Center in Atlanta, GA.
In one study, researchers led by Ryohei Yamamoto, MD, PhD (Osaka Univ Graduate School of Medicine, in Japan) found that consuming at least two soft drinks per day is linked with proteinuriaóor increased excretion of protein in the urine, which is a hallmark of kidney dysfunction. Among 3579, 3055, and 1342 university employees with normal kidney function at the start of the study who reported that they drink zero, one, and two or more soft drinks per day, 301 (8.4%), 272 (8.9%) and 144 (10.7%) employees developed proteinuria during a median of 2.9 years of follow-up, respectively.
Another study led by Agustin Gonzalez-Vicente (Case Western Reserve University) and conducted in rats found that moderate fructose intake increases the kidney's sensitivity to angiotensin II, a protein that regulates salt balance. This leads to increased salt reabsorption by cells in the kidneys, a finding that might help explain why consumption of high-fructose corn syrup as a sweetener may contribute to the epidemic of diabetes, obesity, kidney failure, and hypertension.
Highlights 
∑ Consuming at least two soft drinks per day is linked with increased excretion of protein in the urine. 
∑ Moderate fructose intake increases salt reabsorption by the kidneys.
Studies: "Soft Drink Intake and Prediction of Proteinuria: A Retrospective Cohort Study." (Abstract 2458) 
Disclosures: Hiromi Rakugi has an ownership interest in and receives research funding from Astellas Pharma Inc., Daiichi Sankyo Co., Ltd., Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., Eisai Co., Ltd., Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, and Mochida Pharmaceutical Co., Ltd.; and receives research funding and honoraria from MSD K. K., Nippon Boehringer Ingelheim Co., Ltd., Novartis Pharma K.K., Ono Pharmaceutical Co., Ltd., Pfizer Japan Inc., Shionogi & Co., Ltd., and Takeda Pharmaceutical Co., Ltd., (All in Japan).
"Chronic Consumption of Fructose Increases Proximal Tubular Transport by Enhancing the Sensitivity to Angiotensin II." (Abstract 3955) 
Disclosures: Jeffery L. Garvin receives honoraria from APS and NIH.
ASN Kidney Week 2013, the largest nephrology meeting of its kind, will provide a forum for 14,000 professionals to discuss the latest findings in renal research and engage in educational sessions related to advances in the care of patients with kidney and related disorders. 
The content of this article does not reflect the views or opinions of The American Society of Nephrology (ASN). Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s). ASN does not offer medical advice. All content in ASN publications is for informational purposes only, and is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, drug interactions, or adverse effects. This content should not be used during a medical emergency or for the diagnosis or treatment of any medical condition. Please consult your doctor or other qualified health care provider if you have any questions about a medical condition, or before taking any drug, changing your diet or commencing or discontinuing any course of treatment. Do not ignore or delay obtaining professional medical advice because of information accessed through ASN. Call 911 or your doctor for all medical emergencies.
Founded in 1966, and with more than 14,000 members, the American Society of Nephrology (ASN) leads the fight against kidney disease by educating health professionals, sharing new knowledge, advancing research, and advocating the highest quality care for patients.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Frisdrank en suiker in de voeding kan negatieve effecten hebben op de nieren
Twee nieuwe studies wijzen op de mogelijke negatieve effecten die frisdranken en suiker kan hebben op de gezondheid van de nieren . De resultaten van deze studies zullen bij ASN Kidney Week 2013 worden gepresenteerd op het Georgia World Congress Center in Atlanta , GA .
In een studie, onderzoekers onder leiding van Ryohei Yamamoto , MD , PhD ( Osaka University Graduate School of Medicine , in Japan ) gevonden dat het consumeren van ten minste twee frisdranken per dag is verbonden met proteÔnurie - of verhoogde uitscheiding van eiwit in de urine , dat is een kenmerk van een verstoorde nierfunctie . Onder 3579 , 3055 en 1342 universiteitsmedewerkers met een normale nierfunctie bij het begin van de studie dat aangeeft drinken nul, een , en twee of meer frisdrank per dag , 301 ( 8,4% ) , 272 ( 8,9% ) en 144 ( 10,7% ) werknemers ontwikkeld proteÔnurie tijdens een mediaan van 2,9 jaar follow - up , respectievelijk.
Een andere studie onder leiding van Agustin Gonzalez - Vicente ( Case Western Reserve University ) en bij ratten bleek dat een matige inname van fructose verhoogt de gevoeligheid van de nieren naar angiotensine II , een eiwit dat zout evenwicht reguleert . Dit leidt tot verhoogde zout reabsorptie door cellen in de nieren , een bevinding die kan helpen verklaren waarom consumptie van hoge fructose maÔssiroop als zoetstof kan bijdragen tot de epidemie van diabetes , obesitas , nierfalen en hypertensie .
highlights
∑ Consumeren van tenminste twee frisdrank per dag is verbonden met een verhoogde uitscheiding van eiwit in de urine .
∑ Matige fructose inname verhoogt zout reabsorptie door de nieren .
Studies : " Soft Drink Intake en Voorspelling van proteÔnurie : . Een retrospectieve cohortstudie " ( Abstract 2458 )
Informatieverschaffing : Hiromi Rakugi heeft een eigendomsbelang in en ontvangt financiering van onderzoek van Astellas Pharma Inc , Daiichi Sankyo Co , Ltd , Dainippon Sumitomo Pharma Co , Ltd , Eisai Co , Ltd , Kyowa Hakko Kirin Co , Ltd . , Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation , en Mochida Pharmaceutical Co , Ltd en ontvangt financiering en honoraria onderzoek van MSD KK , Nippon Boehringer Ingelheim Co , Ltd , Novartis Pharma KK , Ono Pharmaceutical Co, Ltd , Japan Pfizer Inc . , Shionogi & Co , Ltd en Takeda Pharmaceutical Co , Ltd , ( Alle in Japan ) .
" Chronische consumptie van Fructose verhoogt proximale tubulaire Vervoer door verbetering van de gevoeligheid voor angiotensine II . " ( Abstract 3955 )
Informatieverschaffing : Jeffery L. Garvin ontvangt honoraria van APS en NIH .
ASN Kidney Week 2013 , de grootste nefrologie bijeenkomst in zijn soort , is een forum voor 14.000 professionals de nieuwste inzichten in nieronderzoek bespreken en deelnemen aan educatieve sessies in verband met ontwikkelingen in de zorg voor patiŽnten met nier- en aanverwante stoornissen .
De inhoud van dit artikel geeft niet de standpunten of meningen van de American Society of Nephrology ( ASN ) . De verantwoordelijkheid voor de informatie en standpunten daarin ligt geheel bij de auteur (s ) . ASN heeft geen medisch advies. Alle content in ASN publicaties is alleen voor informatieve doeleinden , en is niet bedoeld om alle mogelijke gebruik bestrijken , routebeschrijvingen , voorzorgsmaatregelen , interacties met andere geneesmiddelen of bijwerkingen. Deze inhoud mag niet worden gebruikt tijdens een medisch noodgeval of voor de diagnose of behandeling van een medische aandoening . Raadpleeg uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen hebt over een medische aandoening , of voordat u een geneesmiddel , het veranderen van uw dieet of aanvangt of stopzetten van een cursus van de behandeling. Niet uitstellen of negeren het verkrijgen van professioneel medisch advies vanwege informatie toegankelijk via ASN . Bel 911 of uw arts voor alle medische noodgevallen .
Opgericht in 1966 en met meer dan 14.000 leden , de American Society of Nephrology ( ASN ) leidt de strijd tegen nierziekten door het opleiden van gezondheidswerkers, het delen van nieuwe kennis , het bevorderen van onderzoek , en het bepleiten van de hoogste kwaliteit van zorg voor patiŽnten .

Printen

 

 

Reacties: